Prawo konkurencji/ nieuczciwa konkurencja

Ofe­ru­je­my pomoc praw­ną w zakre­sie pra­wa kon­ku­ren­cji, w szcze­gól­no­ści w spra­wach doty­czą­cych nad­uży­wa­nia pozy­cji domi­nu­ją­cej, a tak­że kon­tro­li kon­cen­tra­cji przed­się­bior­ców. Dora­dza­my w zakre­sie hory­zon­tal­nych i wer­ty­kal­nych poro­zu­mień anty­kon­ku­ren­cyj­nych, mecha­ni­zmów ceno­wych i sys­te­mów dys­try­bu­cyj­nych, a tak­że w sto­so­wa­niu pro­gra­mu łago­dze­nia kar w spra­wach kar­te­lo­wych.

Wspie­ra­my klien­tów w razie prze­pro­wa­dza­nia kon­tro­li przez Urząd Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów oraz Inspek­cję Han­dlo­wą. Repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach przed Pre­ze­sem Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów, jak rów­nież przed Sądem Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów.

Świad­czy­my pomoc praw­ną w spra­wach zwią­za­nych z nie­uczci­wą kon­ku­ren­cją, doty­czą­cych m.in. ochro­ny pro­duk­tów mar­ko­wych oraz rekla­my wpro­wa­dza­ją­cej w błąd.

Ofe­ru­je­my świad­cze­nie usług praw­nych tak­że w zakre­sie pra­wa kon­su­menc­kie­go, w tym w kwe­stiach doty­czą­cych prak­tyk naru­sza­ją­cych zbio­ro­we inte­re­sy kon­su­men­tów, rosz­czeń gwa­ran­cyj­nych, odpo­wie­dzial­no­ści za pro­dukt, a tak­że umów zawie­ra­nych na odle­głość i poza loka­lem przed­się­bior­stwa.

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną.