Prawo mediów

Ofe­ru­je­my obsłu­gę praw­ną w zakre­sie regu­la­cji doty­czą­cych poszcze­gól­nych mediów, jak pra­sa, radio, tele­wi­zja oraz Inter­net. Dora­dza­my w kwe­stiach doty­czą­cych m.in. ogra­ni­cze­nia rekla­my okre­ślo­nych rodza­jów towa­rów i usług, ochro­ny danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ków ser­wi­sów inter­ne­to­wych oraz wyko­rzy­sta­nia baz danych w dzia­ła­niach rekla­mo­wych. Oce­nia­my w szcze­gól­no­ści zgod­ność z pra­wem mate­ria­łów redak­cyj­nych prze­zna­czo­nych do publi­ka­cji.

Świad­czy­my usłu­gi praw­ne w zakre­sie naby­wa­nia akty­wów medial­nych oraz finan­so­wa­nia pro­duk­cji fil­mów. Przy­go­to­wu­je­my umo­wy licen­cyj­ne, wydaw­ni­cze, kol­por­ta­żu pra­sy itp. Repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach doty­czą­cych m.in. naru­sze­nia dóbr oso­bi­stych, a tak­że wyna­gro­dze­nia pobie­ra­ne­go przez orga­ni­za­cje zbio­ro­we­go zarzą­dza­nia pra­wa­mi autor­ski­mi.

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną.