Prawo nieruchomości

Ofe­ru­je­my obsłu­gę praw­ną trans­ak­cji sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści. Dora­dza­my w szcze­gól­no­ści w zakre­sie finan­so­wa­nia naby­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści, a tak­że usta­la­my stan praw­ny nie­ru­cho­mo­ści. Spo­rzą­dza­my m.in. umo­wy o robo­ty budow­la­ne, umo­wy sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści, umo­wy dewe­lo­per­skie, umo­wy o zarzą­dza­nie nie­ru­cho­mo­ścią oraz umo­wy naj­mu.

Wspie­ra­my klien­tów tak­że przy reali­za­cji inwe­sty­cji budow­la­nych, w szcze­gól­no­ści doko­nu­je­my oce­ny moż­li­wo­ści zago­spo­da­ro­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści pod kątem pra­wa budow­la­ne­go i prze­pi­sów o zago­spo­da­ro­wa­niu prze­strzen­nym, a tak­że przy­go­to­wu­je­my doku­men­ty wyma­ga­ne do otrzy­ma­nia pozwo­le­nia na budo­wę.

Repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych doty­czą­cych zago­spo­da­ro­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści, uzy­ski­wa­nia zezwo­leń na wycin­kę drzew, zaję­cia pasa dro­go­we­go, czy naby­cie nie­ru­cho­mo­ści przez cudzo­ziem­ców, jak rów­nież w postę­po­wa­niach sądo­wych o wpi­sy w księ­gach wie­czy­stych.

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną.