Prawo ochrony środowiska

Ofe­ru­je­my świad­cze­nie usług praw­nych w zakre­sie pra­wa ochro­ny śro­do­wi­ska oraz pra­wa ochro­ny przy­ro­dy, w szcze­gól­no­ści w spra­wach doty­czą­cych emi­sji gazów, gospo­dar­ki odpa­da­mi, odpro­wa­dza­nia ście­ków oraz ochro­ny przed hała­sem. Wska­zu­je­my klien­tom na ogra­ni­cze­nia dzia­łal­no­ści inwe­sty­cyj­nej wyni­ka­ją­ce z regu­la­cji doty­czą­cych ochro­ny śro­do­wi­ska. Wspie­ra­my klien­tów w zakre­sie pro­ce­dur zwią­za­nych z udzia­łem spo­łe­czeń­stwa, a tak­że z oce­ną oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko.

Spo­rzą­dza­my rapor­ty doty­czą­ce sta­nu dosto­so­wa­nia pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści do prze­pi­sów ochro­ny śro­do­wi­ska. Dora­dza­my w zakre­sie uzy­ski­wa­nia pozwo­leń zin­te­gro­wa­nych, sys­te­mu REACH, sys­te­mu han­dlu upraw­nie­nia­mi do emi­sji gazów cie­plar­nia­nych itp. Spo­rzą­dza­my w szcze­gól­no­ści umo­wy o odzysk odpa­dów poużyt­ko­wych. Repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach zwią­za­nych m.in. z tzw. eko-ter­ro­rem, a tak­że z prze­no­sze­niem praw i obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z ist­nie­ją­cych pozwo­leń.

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną.