Prawo pracy

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je pomoc praw­ną w zakre­sie indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych sto­sun­ków pra­cy, a tak­że ubez­pie­czeń spo­łecz­nych. Dora­dza­my w kwe­stiach zwią­za­nych z roz­wią­za­niem umo­wy o pra­cę, sys­te­ma­mi wyna­gro­dzeń i świad­czeń oraz bez­pie­czeń­stwem i higie­ną pra­cy. Wspie­ra­my klien­tów w zakre­sie wybo­ru form zatrud­nie­nia, a tak­że restruk­tu­ry­za­cji zatrud­nie­nia, obej­mu­ją­cej w szcze­gól­no­ści zwol­nie­nia gru­po­we oraz trans­fe­ry pra­cow­ni­ków. Poma­ga­my klien­tom w pro­wa­dzo­nych przez nich nego­cja­cjach ze związ­ka­mi zawo­do­wy­mi, doty­czą­cych m.in. ukła­dów zbio­ro­wych pra­cy.

Dora­dza­my rów­nież w zakre­sie spo­rzą­dza­nia doku­men­ta­cji pra­cow­ni­czej oraz roz­li­cza­nia cza­su pra­cy. Przy­go­to­wu­je­my regu­la­mi­ny pra­cy, wyna­gra­dza­nia oraz zakła­do­we­go fun­du­szu świad­czeń socjal­nych. Przy­go­to­wu­je­my struk­tu­ry wyna­gra­dza­nia i pre­mio­wa­nia kadry zarzą­dza­ją­cej, w tym pro­gra­my opcji. Spo­rzą­dza­my kon­trak­ty mene­dżer­skie oraz umo­wy o zaka­zie kon­ku­ren­cji. Dora­dza­my w zakre­sie lega­li­za­cji pra­cy i poby­tu w Pol­sce per­so­ne­lu zagra­nicz­ne­go, a tak­że w zakre­sie dele­go­wa­nia pra­cow­ni­ków do innych państw. Wspie­ra­my klien­tów w razie kon­tro­li Pań­stwo­wej Inspek­cji Pra­cy. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­je swo­ich klien­tów w postę­po­wa­niach sądo­wych doty­czą­cych m.in. dys­kry­mi­na­cji, mob­bin­gu, jak rów­nież odszko­do­wań za szko­dy na zdro­wiu pra­cow­ni­ków.

War­to wska­zać, iż w przy­pad­ku roz­wią­za­nia przez pra­co­daw­cę umo­wy o pra­cę bez wypo­wie­dze­nia z naru­sze­niem prze­pi­sów o roz­wią­zy­wa­niu umów o pra­cę, pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je rosz­cze­nie o przy­wró­ce­nie do pra­cy na poprzed­nich warun­kach albo o odszko­do­wa­nie. Co do zasa­dy pra­cow­ni­ko­wi, któ­ry pod­jął pra­cę w wyni­ku przy­wró­ce­nia do pra­cy, przy­słu­gu­je wyna­gro­dze­nie za czas pozo­sta­wa­nia bez pra­cy, nie wię­cej jed­nak niż za 3 mie­sią­ce i nie mniej niż za 1 mie­siąc. Odszko­do­wa­nie przy­słu­gu­je zaś pra­cow­ni­ko­wi w wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia za okres wypo­wie­dze­nia, jed­nak­że w przy­pad­ku roz­wią­za­nia umo­wy o pra­cę zawar­tej na czas okre­ślo­ny pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je odszko­do­wa­nie w wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia za czas, do któ­re­go umo­wa mia­ła trwać, acz­kol­wiek nie wię­cej niż za okres wypo­wie­dze­nia.

Pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je wyłącz­nie odszko­do­wa­nie, w przy­pad­ku roz­wią­za­nia przez pra­co­daw­cę umo­wy o pra­cę zawar­tej na czas okre­ślo­ny z naru­sze­niem prze­pi­sów o roz­wią­zy­wa­niu umów o pra­cę bez wypo­wie­dze­nia, jeże­li upły­nął już ter­min, do któ­re­go umo­wa mia­ła trwać, lub gdy przy­wró­ce­nie do pra­cy było­by nie­wska­za­ne ze wzglę­du na krót­ki okres, jaki pozo­stał do upły­wu tego ter­mi­nu. Pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je wyłącz­nie odszko­do­wa­nie rów­nież w razie roz­wią­za­nia przez pra­co­daw­cę umo­wy o pra­cę w okre­sie wypo­wie­dze­nia z naru­sze­niem prze­pi­sów o roz­wią­zy­wa­niu umów o pra­cę bez wypo­wie­dze­nia. W tym przy­pad­ku odszko­do­wa­nie przy­słu­gu­je w wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia za czas do upły­wu okre­su wypo­wie­dze­nia.

Nota­be­ne pra­co­daw­cy przy­słu­gu­je rosz­cze­nie o odszko­do­wa­nie w przy­pad­ku nie­uza­sad­nio­ne­go roz­wią­za­nia przez pra­cow­ni­ka umo­wy o pra­cę bez wypo­wie­dze­nia. Wyso­kość odszko­do­wa­nia odpo­wia­da wyna­gro­dze­niu pra­cow­ni­ka za okres wypo­wie­dze­nia, jed­nak­że w razie roz­wią­za­nia umo­wy o pra­cę zawar­tej na czas okre­ślo­ny, odszko­do­wa­nie przy­słu­gu­je w wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia za czas, do któ­re­go umo­wa mia­ła trwać, acz­kol­wiek nie wię­cej niż za okres wypo­wie­dze­nia.Arty­ku­ły doty­czą­ce powyż­szej spe­cja­li­za­cji:

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50