Prawo pracy

Ofe­ru­je­my pomoc praw­ną w zakre­sie indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych sto­sun­ków pra­cy, a tak­że ubez­pie­czeń spo­łecz­nych. Dora­dza­my w kwe­stiach zwią­za­nych z roz­wią­za­niem umo­wy o pra­cę, sys­te­ma­mi wyna­gro­dzeń i świad­czeń oraz bez­pie­czeń­stwem i higie­ną pra­cy. Wspie­ra­my klien­tów w zakre­sie wybo­ru form zatrud­nie­nia, a tak­że restruk­tu­ry­za­cji zatrud­nie­nia, obej­mu­ją­cej w szcze­gól­no­ści zwol­nie­nia gru­po­we oraz trans­fe­ry pra­cow­ni­ków. Poma­ga­my klien­tom w pro­wa­dzo­nych przez nich nego­cja­cjach ze związ­ka­mi zawo­do­wy­mi, doty­czą­cych m.in. ukła­dów zbio­ro­wych pra­cy.

Dora­dza­my rów­nież w zakre­sie spo­rzą­dza­nia doku­men­ta­cji pra­cow­ni­czej oraz roz­li­cza­nia cza­su pra­cy. Przy­go­to­wu­je­my regu­la­mi­ny pra­cy, wyna­gra­dza­nia oraz zakła­do­we­go fun­du­szu świad­czeń socjal­nych.

Przy­go­to­wu­je­my struk­tu­ry wyna­gra­dza­nia i pre­mio­wa­nia kadry zarzą­dza­ją­cej, w tym pro­gra­my opcji. Spo­rzą­dza­my kon­trak­ty mene­dżer­skie oraz umo­wy o zaka­zie kon­ku­ren­cji. Dora­dza­my w zakre­sie lega­li­za­cji pra­cy i poby­tu w Pol­sce per­so­ne­lu zagra­nicz­ne­go, a tak­że w zakre­sie dele­go­wa­nia pra­cow­ni­ków do innych państw.

Wspie­ra­my klien­tów w razie kon­tro­li Pań­stwo­wej Inspek­cji Pra­cy. Repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach sądo­wych doty­czą­cych m.in. dys­kry­mi­na­cji, mob­bin­gu, jak rów­nież odszko­do­wań za szko­dy na zdro­wiu pra­cow­ni­ków.

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną.

Powiązane: