Prawo telekomunikacyjne/ prawo nowych technologii

Ofe­ru­je­my świad­cze­nie usług praw­nych w zakre­sie pra­wa tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go. Spo­rzą­dza­my w szcze­gól­no­ści umo­wy o dostęp tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ny, a tak­że umo­wy i regu­la­mi­ny doty­czą­ce świad­cze­nia usług tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Poma­ga­my przy pro­jek­tach roz­wo­ju sie­ci tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach przed Pre­ze­sem Urzę­du Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej.

Ofe­ru­je­my rów­nież pomoc praw­ną w zakre­sie pra­wa nowych tech­no­lo­gii, w szcze­gól­no­ści w kwe­stiach doty­czą­cych świad­cze­nia usług dro­gą elek­tro­nicz­ną. Dora­dza­my w zagad­nie­niach doty­czą­cych two­rze­nia i hostin­gu stron inter­ne­to­wych, ochro­ny nazw domen inter­ne­to­wych, posłu­gi­wa­nia się pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym, zamó­wień doko­ny­wa­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną (e-pro­cu­re­ment) itp. Przy­go­to­wu­je­my m.in. umo­wy doty­czą­ce wdro­żeń sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych. Repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach przed Sądem Polu­bow­nym ds. Domen Inter­ne­to­wych w War­sza­wie.

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną.