Prawo Unii Europejskiej

Ofe­ru­je­my świad­cze­nie usług praw­nych w zakre­sie pra­wa Unii Euro­pej­skiej. Wspie­ra­my klien­tów w sto­so­wa­niu przez nich wła­ści­wych prze­pi­sów pra­wa UE, w tym zwią­za­nych ze swo­bo­dą przed­się­bior­czo­ści, a tak­że ze swo­bod­nym prze­pły­wem towa­rów, usług, kapi­ta­łów i osób.

Spo­rzą­dza­my ana­li­zy doty­czą­ce sek­to­ro­wych regu­la­cji pra­wa UE. Poma­ga­my w uzy­ska­niu wyja­śnień od wła­ści­wych urzę­dów. Dora­dza­my w kwe­stiach doty­czą­cych bez­po­śred­nie­go skut­ku pra­wa UE.

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną.