Prawo zamówień publicznych

Ofe­ru­je­my pomoc praw­ną w zakre­sie postę­po­wań prze­tar­go­wych. Spo­rzą­dza­my opi­nie praw­ne doty­czą­ce sto­so­wa­nia prze­pi­sów o zamó­wie­niach publicz­nych. Repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach przed Kra­jo­wą Izbą Odwo­ław­czą. Poma­ga­my w nego­cja­cjach warun­ków umów w spra­wie zamó­wie­nia publicz­ne­go. Dora­dza­my w kwe­stiach spor­nych doty­czą­cych wyko­na­nia zamó­wie­nia.

Przy­go­to­wu­je­my dla klien­tów nie­zo­bo­wią­za­nych do sto­so­wa­nia usta­wy o zamó­wie­niach publicz­nych regu­la­mi­ny okre­śla­ją­ce pro­ce­du­ry zama­wia­nia towa­rów lub usług.

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną.