Rejestracja spółki Gdańsk

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poma­ga w zało­że­niu fir­my m.in. na tere­nie Gdań­ska, Gdy­ni i oko­lic (reje­stra­cja spół­ki Gdańsk). W ramach usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm Gdańsk — poma­ga­my naszym klien­tom zarów­no w zakła­da­niu spół­ek pra­wa han­dlo­we­go, jak rów­nież w spo­rzą­dza­niu umów spół­ki cywil­nej. Dogod­ne usy­tu­owa­nie nasze­go Biu­ra miesz­czą­ce­go się w samym cen­trum Gdań­ska, w pobli­żu dwor­ca PKP Gdańsk Głów­ny (ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508, p. 15 — Cen­trum Biz­ne­su Zie­le­niak — Kan­ce­la­ria Praw­na Gdańsk), jest atu­tem Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni.

Zakres świadczonych usług

W ramach usłu­gi „reje­stra­cja spół­ki Gdańsk” ofe­ru­je­my:

Nad­to, oprócz pier­wot­ne­go pro­ce­su mają­ce­go na celu zaini­cjo­wa­nie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści (tj. reje­stra­cja fir­my Gdańsk), świad­czy­my rów­nież pomoc praw­ną dla pod­mio­tów chcą­cych zmie­nić pro­fil dotych­czas pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści. Wspie­ra­my naszych klien­tów we  wszel­kich pro­ce­sach mają­cych na celu:

Rodzaje spółek

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni dora­dza, jaką for­mę pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści wybrać. Nale­ży mieć bowiem na uwa­dze, iż w ramach pol­skie­go usta­wo­daw­stwa przed­się­bior­cy mogą wybrać pomię­dzy jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą reje­stro­wa­ną w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej, mogą zakła­dać spół­ki cywil­ne, jak rów­nież spół­ki pra­wa han­dlo­we­go. Każ­da z form pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści posia­da wady i zale­ty, zatem istot­nym jest, aby wybrać naj­lep­szą dla sie­bie for­mę jej pro­wa­dze­nia (reje­stra­cja spół­ki Gdańsk). Wśród spół­ek han­dlo­wych przed­się­bior­cy mogą wybrać pomię­dzy kata­lo­giem spół­ek oso­bo­wych oraz kapi­ta­ło­wych. Zało­że­nie spół­ki jest więc decy­zją, któ­rą powin­no się pod­jąć po dogłęb­nej ana­li­zie, celem unik­nię­cia koniecz­no­ści póź­niej­sze­go dłu­go­trwa­łe­go i kosz­tow­ne­go pro­ce­su prze­kształ­ce­nia spół­ki bądź jej likwi­da­cji i zało­że­nia nowe­go pod­mio­tu, a decy­zję taką pomo­że Pań­stwu pod­jąć Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni (zało­że­nie spół­ki Gdańsk).

Spółka cywilna

Przed­się­bior­cy czę­sto wybie­ra­ją spół­kę cywil­ną jako for­mę pro­wa­dze­nia przez nich dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Pomi­mo posia­da­nia w swej nazwie okre­śle­nia „spół­ka”, spół­ka cywil­na nie jest spół­ką w rozu­mie­niu prze­pi­sów pra­wa, gdyż nie jest ona pod­mio­tem praw i obo­wiąz­ków. Pod­mio­ta­mi praw i obo­wiąz­ków nadal są bowiem jej wspól­ni­cy. Spół­ka cywil­na to umo­wa, któ­ra może zostać zawar­ta przez co naj­mniej dwie oso­by celem pro­wa­dze­nia wspól­ne­go celu gospo­dar­cze­go. Aby doszło do sku­tecz­ne­go zawar­cia spół­ki cywil­nej, musi dojść do zawar­cia waż­nej umo­wy spół­ki. Wszel­kie błę­dy natu­ry for­mal­nej bądź mery­to­rycz­nej skut­ko­wać będą bowiem nie­za­war­ciem spół­ki. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pomo­że Pań­stwu w zawar­ciu waż­nej umo­wy spół­ki cywil­nej (reje­stra­cja spół­ki Gdańsk).

Spółki osobowe

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni wes­prze Pań­stwa w zało­że­niu i zare­je­stro­wa­niu rów­nież spół­ki oso­bo­wej (reje­stra­cja spół­ki Gdańsk). Spół­ki oso­bo­we są to pod­mio­ty pra­wa, któ­re pomi­mo posia­da­nia zdol­no­ści praw­nej, co ozna­cza, że mogą we wła­snym imie­niu naby­wać pra­wa i zacią­gać zobo­wią­za­nia, pozy­wać i być pozy­wa­ne. Spół­ki oso­bo­we nie posia­da­ją jed­nak oso­bo­wo­ści praw­nej, co ma zarów­no złe (np. nie­ogra­ni­czo­na odpo­wie­dzial­ność wspól­ni­ków), jak i dobre stro­ny (np. wzglę­dy podat­ko­we). W ramach kata­lo­gu spół­ek oso­bo­wych przed­się­bior­cy mogą wybrać: spół­kę jaw­ną, part­ner­ską, koman­dy­to­wą czy koman­dy­to­wo – akcyj­ną.

Spółki kapitałowe

W pol­skim usta­wo­daw­stwie ist­nie­ją rów­nież spół­ki kapi­ta­ło­we, któ­re zosta­ły wypo­sa­żo­ne w oso­bo­wość praw­ną. Ozna­cza to, że spół­ki kapi­ta­ło­we są odręb­ny­mi pod­mio­ta­mi od swych wspól­ni­ków, co bez­po­śred­nio prze­kła­da się rów­nież na odpo­wie­dzial­ność za dłu­gi spół­ki ( wspól­nik nie odpo­wia­da za zobo­wią­za­nia spół­ki). Przed­się­bior­cy mogą wybie­rać pomię­dzy spół­ką z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią, pro­stą spół­ką akcyj­ną oraz spół­ką akcyj­ną. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni wspie­ra klien­tów w zare­je­stro­wa­niu każ­de­go rodza­ju spół­ki kapi­ta­ło­wej (reje­stra­cja spół­ki Gdańsk). 

Przekształcenia

Opi­sa­ne wyżej spół­ki mogą rów­nież powstać na sku­tek prze­kształ­ceń pod­mio­tów, któ­re już dzia­ła­ją na ryn­ku. Zdol­ność do prze­kształ­ceń posia­da­ją zarów­no spół­ki oso­bo­we, jak i kapi­ta­ło­we. Rów­nież spół­ka cywil­na może pod­le­gać prze­kształ­ce­niom. Przy czym przy łącze­niu się co naj­mniej dwóch spół­ek, spół­ką, któ­ra ma powstać z połą­cze­nia nie może być spół­ka oso­bo­wa. Pro­ces prze­kształ­ce­nio­wy jest bar­dzo sfor­ma­li­zo­wa­ny i wyma­ga doko­na­nia zmian w KRS, a zatem war­to doko­nu­jąc prze­kształ­ceń sko­rzy­stać z pomo­cy pro­fe­sjo­na­li­stów. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zapew­nia kom­plek­so­wą obsłu­gę praw­ną w zakre­sie zmian pod­mio­to­wych spół­ek (prze­kształ­ce­nia, podzia­ły itp.).

Rejestracja spółki Gdańsk — podsumowanie

Zachę­ca­my do kon­tak­tu wszyst­kie oso­by pra­gną­ce zało­żyć spół­kę (reje­stra­cja spół­ki Gdańsk), jak rów­nież doko­nać prze­kształ­ce­nia dotych­czas dzia­ła­ją­cej spół­ki. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych spe­cja­li­zu­ją­cych się w pra­wie gospo­dar­czym, mają­cych sze­ro­kie doświad­cze­nie zarów­no w reje­stra­cji spół­ek pra­wa han­dlo­we­go, jak  rów­nież w two­rze­niu umów spół­ki cywil­nej. Dora­dza­my tak­że w bie­żą­cej dzia­łal­no­ści spół­ek, a w tym doko­nu­je­my zmian w umo­wach (sta­tu­tach) spół­ek oraz zgła­sza­my te zmia­ny do KRS. Zachę­ca­my rów­nież do zapo­zna­nia się z ofer­tą naszej Kan­ce­la­rii — Reje­stra­cja spół­ek War­sza­wa.

Arty­ku­ły doty­czą­ce pra­wa spół­ek (reje­stra­cja spół­ki Gdańsk):