Restrukturyzacja/ prawo upadłościowe

Ofe­ru­je­my pomoc praw­ną w kwe­stiach doty­czą­cych reor­ga­ni­za­cji, restruk­tu­ry­za­cji oraz likwi­da­cji przed­się­biorstw, w szcze­gól­no­ści dora­dza­my w spra­wach doty­czą­cych restruk­tu­ry­za­cji zadłu­że­nia i jego refi­nan­so­wa­nia.

Ofe­ru­je­my tak­że zastęp­stwo pro­ce­so­we w postę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych — likwi­da­cyj­nych i z moż­li­wo­ścią zawar­cia ukła­du, jak rów­nież w postę­po­wa­niach napraw­czych. Zgła­sza­my wie­rzy­tel­no­ści klien­tów w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym. Dora­dza­my przy sprze­da­ży przed­się­biorstw nale­żą­cych do upa­dłych spół­ek, w szcze­gól­no­ści nego­cju­je­my z syn­dy­ka­mi warun­ki sprze­da­ży przed­się­bior­stwa. Poma­ga­my w kwe­stiach doty­czą­cych m.in. odpo­wie­dzial­no­ści człon­ków zarzą­du z tytu­łu nie­zło­że­nia w ter­mi­nie wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści.

Ofe­ru­je­my pomoc praw­ną w kwe­stiach doty­czą­cych reor­ga­ni­za­cji, restruk­tu­ry­za­cji oraz likwi­da­cji przed­się­biorstw, w szcze­gól­no­ści dora­dza­my w spra­wach doty­czą­cych restruk­tu­ry­za­cji zadłu­że­nia i jego refi­nan­so­wa­nia. Ofe­ru­je­my tak­że zastęp­stwo pro­ce­so­we w postę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych — likwi­da­cyj­nych i z moż­li­wo­ścią zawar­cia ukła­du, jak rów­nież w postę­po­wa­niach napraw­czych. Zgła­sza­my wie­rzy­tel­no­ści klien­tów w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym. Dora­dza­my przy sprze­da­ży przed­się­biorstw nale­żą­cych do upa­dłych spół­ek, w szcze­gól­no­ści nego­cju­je­my z syn­dy­ka­mi warun­ki sprze­da­ży przed­się­bior­stwa. Poma­ga­my w kwe­stiach doty­czą­cych m.in. odpo­wie­dzial­no­ści człon­ków zarzą­du z tytu­łu nie­zło­że­nia w ter­mi­nie wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści.

Zgod­nie z usta­wą z dnia 28 lute­go 2003 r. Pra­wo upa­dło­ścio­we wsku­tek ogło­sze­nia upa­dło­ści upa­dły tra­ci zarów­no pra­wo zarzą­du i roz­po­rzą­dza­nia mie­niem wcho­dzą­cym do masy upa­dło­ści, jak rów­nież moż­li­wość korzy­sta­nia z nie­go. Tym samym za nie­waż­ne uzna­je się czyn­no­ści praw­ne upa­dłe­go doty­czą­ce mie­nia wcho­dzą­ce­go do masy upa­dło­ści. Nie­waż­ne są rów­nież wszel­kie posta­no­wie­nia umów, któ­rych stro­ną jest upa­dły, prze­wi­du­ją­ce zmia­nę lub roz­wią­za­nie sto­sun­ku praw­ne­go w razie zło­że­nia wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści lub ogło­sze­nia upa­dło­ści. W dodat­ku czyn­no­ści praw­ne upa­dłe­go roz­po­rzą­dza­ją­ce jego mająt­kiem doko­na­ne w cią­gu roku przed dniem zło­że­nia wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści są bez­sku­tecz­ne w sto­sun­ku do masy upa­dło­ści, jeśli zosta­ły doko­na­ne nie­od­płat­nie. Wsku­tek ogło­sze­nia upa­dło­ści postę­po­wa­nia sądo­we doty­czą­ce masy upa­dło­ści mogą być wsz­czę­te i pro­wa­dzo­ne jedy­nie prze­ciw­ko syn­dy­ko­wi albo przez nie­go. Ponad­to z dniem ogło­sze­nia upa­dło­ści sta­ją się wyma­gal­ne zobo­wią­za­nia pie­nięż­ne upa­dłe­go, któ­rych ter­min płat­no­ści świad­cze­nia jesz­cze nie nastą­pił.

Nale­ży pod­kre­ślić, iż z chwi­lą ogło­sze­nia upa­dło­ści wie­rzy­cie­le upa­dłe­go mogą zaspo­ko­ić się z masy upa­dło­ści powsta­łej z mająt­ku upa­dłe­go. Nale­ży pod­kre­ślić, iż wie­rzy­ciel oso­bi­sty upa­dłe­go chcąc uczest­ni­czyć w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym, powi­nien zgło­sić sędzie­mu-komi­sa­rzo­wi swo­ją wie­rzy­tel­ność w ter­mi­nie ozna­czo­nym w posta­no­wie­niu o ogło­sze­niu upa­dło­ści. Po spraw­dze­niu zgło­szo­nych wie­rzy­tel­no­ści syn­dyk spo­rzą­dza bowiem listę wie­rzy­tel­no­ści, któ­rą następ­nie zatwier­dza sędzia-komi­sarz. Po spo­rzą­dze­niu zaś przez syn­dy­ka spi­su inwen­ta­rza i osza­co­wa­nia masy upa­dło­ści, syn­dyk spo­rzą­dza plan likwi­da­cyj­ny oraz spra­woz­da­nie finan­so­we. Nota­be­ne w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym dopusz­czal­ne jest zawar­cie ukła­du, pro­po­zy­cje ukła­do­we mogą zaś zgło­sić zarów­no upa­dły, jak rów­nież wie­rzy­ciel oraz syn­dyk.

Syn­dyk prze­pro­wa­dza likwi­da­cję masy upa­dło­ści ścią­ga­jąc wie­rzy­tel­no­ści od dłuż­ni­ków upa­dłe­go i wyko­nu­jąc inne jego pra­wa mająt­ko­we, jak rów­nież sprze­da­jąc przed­się­bior­stwo upa­dłe­go, wie­rzy­tel­no­ści, rucho­mo­ści, nie­ru­cho­mo­ści oraz inne pra­wa mająt­ko­we wcho­dzą­ce w skład masy upa­dło­ści. Następ­nie syn­dyk spo­rzą­dza plan podzia­łu fun­du­szów masy upa­dło­ści i skła­da go sędzie­mu-komi­sa­rzo­wi. Na fun­du­sze masy upa­dło­ści skła­da się dochód uzy­ska­ny z pro­wa­dze­nia lub wydzier­ża­wie­nia przed­się­bior­stwa upa­dłe­go oraz sumy uzy­ska­ne z likwi­da­cji masy upa­dło­ści. W mia­rę likwi­da­cji masy upa­dło­ści doko­nu­je się podzia­łu fun­du­szów, przy czym kolej­ność zaspo­ka­ja­nia należ­no­ści uza­leż­nio­na jest od tego, do któ­rej z czte­rech kate­go­rii okre­ślo­nych w Pra­wie upa­dło­ścio­wym nale­ży wie­rzy­tel­ność. Zakoń­cze­nie postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go sąd stwier­dza po wyko­na­niu osta­tecz­ne­go pla­nu podzia­łu.

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną.