RODO – Gdańsk

Biu­ro w Gdań­sku Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc praw­ną w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych na tere­nie woje­wódz­twa pomor­skie­go. Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej w Gdań­sku znaj­du­je się w biu­row­cu Zie­le­niak przy ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508 (p. 15), w pobli­żu skrzy­żo­wa­nia ul. Wały Pia­stow­skie z ul. Pod­wa­le Grodz­kie. Nasze Biu­ro jest poło­żo­ne w samym cen­trum Gdań­ska, w odle­gło­ści zale­d­wie 400 m od dwor­ca kole­jo­we­go Gdańsk Głów­ny.

Zobacz wię­cejFormularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we