RODO Gdańsk

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni dzia­ła­ją­ca na tere­nie Gdań­ska, Gdy­ni i całe­go woje­wódz­twa pomor­skie­go ofe­ru­je świad­cze­nie usług w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych (usłu­ga „ochro­na danych oso­bo­wych Gdańsk”, “RODO Gdy­nia”). Jeste­śmy kan­ce­la­rią, któ­ra w ramach usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm Gdańsk — zaj­mu­je się zagad­nie­nia­mi doty­czą­cy­mi danych oso­bo­wych i ich ochro­ny. Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej w Gdań­sku znaj­du­je się w biu­row­cu Zie­le­niak przy ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508 (p. 15), w pobli­żu skrzy­żo­wa­nia ul. Wały Pia­stow­skie z ul. Pod­wa­le Grodz­kie. Nasze Biu­ro jest poło­żo­ne w samym cen­trum Gdań­ska, w odle­gło­ści zale­d­wie 400 m od dwor­ca kole­jo­we­go Gdańsk Głów­ny (“Kan­ce­la­ria Praw­na Gdańsk”).

Świad­czo­na przez Kan­ce­la­rię Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­nie usłu­ga „RODO Gdańsk” obej­mu­je:

 1. spo­rzą­dza­nie umów oraz upo­waż­nień, a w tym m. in. umów o powie­rze­nie danych oso­bo­wych;
 2. spo­rzą­dza­nie pro­ce­dur wewnętrz­nych;
 3. pro­wa­dze­nie szko­leń (szko­le­nie RODO);
 4. peł­nie­nie funk­cji inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych (out­so­ur­cing IOD);
 5. audy­ty (audyt RODO Gdańsk);
 6. zastęp­stwo pro­ce­so­we w toczą­cych się postę­po­wa­niach sądo­wych oraz przed Pre­ze­sem Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.

Szkolenie RODO

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­nie ofe­ru­je sze­ro­ki pakiet szko­leń dla przed­się­bior­ców. W naszej ofer­cie znaj­du­ją się rów­nież szko­le­nia dla osób peł­nią­cych funk­cje inspek­to­rów ochro­ny danych oso­bo­wych. Pod­czas prze­pro­wa­dza­nych przez naszą Kan­ce­la­rię szko­leń będą mogli Pań­stwo zarów­no zgłę­bić prze­pi­sy roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (RODO), jak rów­nież poznać prak­ty­kę oraz dowie­dzieć się jakie insty­tu­cje prze­wi­dzia­ne w RODO muszą zostać wdro­żo­ne rów­nież w dzia­łal­no­ści przez Pań­stwa pro­wa­dzo­nej.

Nad­to, pro­gram szko­leń prze­pro­wa­dza­nych przez Kan­ce­la­rię Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni obej­mu­je rów­nież omó­wie­nie naj­waż­niej­szych zmian wpro­wa­dzo­nych przez RODO oraz obo­wiąz­ków nało­żo­nych na admi­ni­stra­to­rów danych oso­bo­wych, jak rów­nież na pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce. Nasze szko­le­nia pomo­gą Pań­stwu w pod­ję­ciu decy­zji w zakre­sie powo­ła­nia inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych czy pro­wa­dze­niu reje­stru czyn­no­ści prze­twa­rza­nia.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pro­wa­dzi zarów­no ogól­ne szko­le­nia RODO, obej­mu­ją­ce zagad­nie­nia odno­szą­ce się do każ­de­go przed­się­bior­cy oraz szko­le­nia dosto­so­wa­ne do kon­kret­ne­go klien­ta.

Audyt RODO Gdańsk

Wśród sze­ro­kiej gamy ofe­ro­wa­nych przez nas usług znaj­dą Pań­stwo rów­nież usłu­gę prze­pro­wa­dze­nia audy­tu w Pań­stwa przed­się­bior­stwie (ochro­na danych oso­bo­wych Gdańsk). Pro­wa­dzo­ne przez Kan­ce­la­rię Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni audy­ty RODO, w tym audy­ty powdro­że­nio­we, obej­mu­ją swym zakre­sem zarów­no zagad­nie­nia zwią­za­ne z ochro­ną danych oso­bo­wych, jak rów­nież z zakre­su cyber­bez­pie­czeń­stwa.

W ramach usłu­gi — audyt RODO Gdańsk — może­my Pań­stwu zaofe­ro­wać nastę­pu­ją­ce warian­ty współ­pra­cy:

 1. prze­pro­wa­dze­nie audy­tu przed wdro­że­niem u dane­go przed­się­bior­cy prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych;
 2. prze­pro­wa­dze­nie audy­tu przed wdro­że­niem u dane­go przed­się­bior­cy prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych oraz stwo­rze­nie doku­men­ta­cji wewnętrz­nej;
 3. prze­pro­wa­dze­nie audyt po wdro­że­niu u dane­go przed­się­bior­cy prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych;
 4. prze­pro­wa­dze­nie audy­tu po wdro­że­niu u dane­go przed­się­bior­cy prze­pi­sów RODO oraz stwo­rze­nie doku­men­ta­cji wewnętrz­nej lub jej mody­fi­ka­cja;
 5. prze­pro­wa­dza­nie audy­tów cyklicz­nych wery­fi­ku­ją­cych sto­pień wdro­że­nia oraz sto­so­wa­nia prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych.

War­tym pod­kre­śle­nia jest, iż RODO zobo­wią­za­ło wszyst­kie pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce dane oso­bo­we do wdro­że­nia okre­ślo­nych w nim pro­ce­dur, któ­re dotych­czas nie wystę­po­wa­ły. Na pod­mio­ty te nało­żo­no obo­wią­zek wdro­że­nia dzia­łań odpo­wied­nich, ade­kwat­nych do oko­licz­no­ści i warun­ków prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych u dane­go pod­mio­tu. Prze­pi­sy te cha­rak­te­ry­zu­je jed­nak duży sto­pień ogól­no­ści oraz brak pre­cy­zyj­no­ści insty­tu­cji w nim unor­mo­wa­nych. Każ­dy przed­się­bior­ca chcą­cy spro­stać wyma­ga­niom wpro­wa­dzo­nym przez RODO winien doko­nać oce­ny danych oso­bo­wych przez sie­bie prze­twa­rza­nych, ich zabez­pie­czeń oraz koniecz­no­ści dal­sze­go prze­twa­rza­nia. W tym celu nie­zbęd­ne jest prze­pro­wa­dze­nie pro­fe­sjo­nal­ne­go audy­tu, któ­re­go efek­tem koń­co­wym będzie stwo­rze­nie pro­ce­dur postę­po­wa­nia z dany­mi oso­bo­wy­mi, bądź ich mody­fi­ka­cja (audyt RODO Gdańsk).

Inspektor ochrony danych osobowych

Jed­ną z nowych insty­tu­cji wpro­wa­dzo­ną przez RODO jest inspek­tor ochro­ny danych oso­bo­wych (IOD). Co do zasa­dy jest to insty­tu­cja fakul­ta­tyw­na, chy­ba że zacho­dzić będzie jed­na z oko­licz­no­ści enu­me­ra­tyw­nie wska­za­na prze­pi­sa­mi RODO. W takiej sytu­acji przed­się­bior­ca będzie zobo­wią­za­ny do powo­ła­nia IOD w ramach pro­wa­dzo­nej przez sie­bie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Nale­ży jed­nak zwró­cić uwa­gę, iż sfor­mu­ło­wa­nia uży­te w posta­no­wie­niach RODO mają cha­rak­ter nie­jed­no­znacz­ny, co rodzi wąt­pli­wo­ści co do zakre­su pod­mio­tów obo­wią­za­nych do powo­ła­nia IOD. Dla przed­się­bior­ców jest to o tyle istot­ne, gdy weź­mie się pod uwa­gę kon­se­kwen­cje, jakie wią­zać się mogą z bra­kiem prze­strze­ga­nia prze­pi­sów RODO oraz moż­li­wo­ścią uka­ra­nia przed­się­bior­cy wyso­ką karą finan­so­wą. Wobec ist­nie­ją­cych wąt­pli­wo­ści zale­ca­my zatem powo­ły­wa­nie IOD przez przed­się­bior­ców, nawet tych co do któ­rych obo­wią­zek jego powo­ła­nia nie jest wca­le oczy­wi­sty. Nale­ży rów­nież zwró­cić uwa­gę, iż na funk­cję IOD może peł­nić wyłącz­nie oso­ba posia­da­ją­ca spe­cja­li­stycz­ną wie­dzę z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych. Oso­by takie wcho­dzą w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni.

RODO Gdańsk — podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc, przed­się­bior­cy są zobo­wią­za­ni do prze­strze­ga­nia prze­pi­sów RODO oraz do pod­ję­cia wszel­kich nie­zbęd­nych kro­ków temu słu­żą­cych. Wśród nich jest rów­nież koniecz­ność wdro­że­nia odpo­wied­nich środ­ków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych.

Odpo­wied­ni­mi środ­ka­mi tech­nicz­ny­mi oraz orga­ni­za­cyj­ny­mi są m. in.:

 1. cyklicz­ne prze­pro­wa­dza­nie audy­tów z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych (audyt RODO Gdańsk);
 2. pro­wa­dze­nie szko­leń dla swe­go per­so­ne­lu;
 3. wpro­wa­dze­nie pro­ce­dur wewnętrz­nych z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych.

Wymie­nio­ne wyżej środ­ki pomo­że Pań­stwu zasto­so­wać w ramach usłu­gi „RODO Gdańsk” Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni dzia­ła­ją­ca zarów­no w Gdań­sku, Gdy­ni, jak i na obsza­rze całe­go woje­wódz­twa pomor­skie­go. Zachę­ca­my rów­nież do zapo­zna­nia się z ofer­tą naszej Kan­ce­la­rii RODO War­sza­wa.

Spe­cja­li­za­cje doty­czą­ce RODO Gdańsk:

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50