RODO Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je świad­cze­nie usług praw­nych w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych. Jeste­śmy kan­ce­la­rią, któ­ra w ramach usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm War­sza­wa — zaj­mu­je się zagad­nie­nia­mi z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych (RODO War­sza­wa). Zapew­nia­my doradz­two w zakre­sie wytycz­nych wpro­wa­dzo­nych prze­pi­sa­mi RODO m.in. klien­tom z War­sza­wy i oko­lic.  Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii praw­nej znaj­du­je się w budyn­ku Cen­trum LIM — Hotel Mar­riott przy Al. Jero­zo­lim­skich 65/79, w pobli­żu skrzy­żo­wa­nia Al. Jana Paw­ła II z Al. Jero­zo­lim­ski­mi (“Kan­ce­la­ria Praw­na War­sza­wa”). Nasze Biu­ro jest poło­żo­ne w samym cen­trum War­sza­wy, naprze­ciw­ko dwor­ca kole­jo­we­go.

W ramach pakie­tu usług „RODO War­sza­wa” Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni może Pań­stwu zaofe­ro­wać m. in.:

 1. spo­rzą­dze­nie umów o powie­rze­nie danych oso­bo­wych;
 2. spo­rzą­dze­nie pro­ce­dur wewnętrz­nych z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych, a w tym rów­nież pro­ce­du­ry zarzą­dza­nia sys­te­mem infor­ma­tycz­nym;
 3. zastęp­stwo pro­ce­so­we w postę­po­wa­niach przez Pre­ze­sem Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych;
 4. prze­pro­wa­dze­nie szko­le­nia z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych (szko­le­nie RODO);
 5. peł­nie­nie funk­cji inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych (inspek­tor ochro­ny danych oso­bo­wych);
 6. audyt RODO.

Szkolenie RODO

Ofe­ru­je­my szko­le­nia dla przed­się­bior­ców oraz inspek­to­rów ochro­ny danych oso­bo­wych. Pod­czas nich dowie­dzieć się Pań­stwo mogą jak sto­so­wać prze­pi­sy roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (RODO) oraz na co zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę w pro­ce­sie ich wdra­ża­nia u dane­go przed­się­bior­cy.

Pod­czas szko­leń RODO mogą się Pań­stwo dowie­dzieć jakie są naj­istot­niej­sze zmia­ny wpro­wa­dzo­ne przez RODO, jakie obo­wiąz­ki zosta­ły nało­żo­ne na admi­ni­stra­to­rów danych oso­bo­wych oraz pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce, jak rów­nież kie­dy nale­ży powo­łać inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych. Szko­le­nia RODO pro­wa­dzo­ne przez Kan­ce­la­rię Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach pakie­tu — RODO War­sza­wa — mają cha­rak­ter zarów­no szko­leń ogól­nych z zakre­su RODO, jak rów­nież sek­to­ro­wych – dosto­so­wa­nych do pro­fi­lu dzia­łal­no­ści pro­wa­dzo­nej przez dane­go klien­ta.

Audyt RODO

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je rów­nież swo­im klien­tom prze­pro­wa­dze­nie audy­tu RODO, któ­ry może przy­bie­rać róż­ne for­my:

 1. audyt przed wdro­że­niem prze­pi­sów RODO u dane­go przed­się­bior­cy;
 2. audyt RODO, o któ­rym mowa w pkt 1 wraz z przy­go­to­wa­niem wszel­kich doku­men­tów wewnętrz­nych dosto­so­wa­nych do potrzeb klien­ta oraz w opar­ciu o obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy o ochro­nie danych oso­bo­wych;
 3. audyt powdro­że­nio­wy RODO prze­pro­wa­dza­ny, jak sama nazwa wska­zu­je, po wdro­że­niu prze­pi­sów RODO u dane­go przed­się­bior­cy;
 4. audyt, o któ­rym mowa w pkt 3 wraz z mody­fi­ka­cją dotych­cza­so­wej doku­men­ta­cji wewnętrz­nej celem jej dosto­so­wa­nia do zapo­trze­bo­wa­nia klien­ta oraz w opar­ciu o obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy o ochro­nie danych oso­bo­wych;
 5. audy­ty cyklicz­ne spraw­dza­ją­ce sto­pień sto­so­wa­nia prze­pi­sów wewnętrz­nych wdra­ża­ją­cych RODO u dane­go przed­się­bior­cy.

Nale­ży bowiem zwró­cić uwa­gę, iż RODO nakła­da na pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce dane oso­bo­we nowe obo­wiąz­ki, któ­re dotych­czas nie wystę­po­wa­ły. Admi­ni­stra­to­rzy danych oso­bo­wych oraz pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce zosta­ły zobo­wią­za­ne do wdro­że­nia dzia­łań ade­kwat­nych dla dane­go przed­się­bior­cy, bez kon­kre­ty­za­cji jakie one być powin­ny. RODO posłu­gu­je się wyłącz­nie ogól­ni­ko­wym sfor­mu­ło­wa­niem w zakre­sie odpo­wied­nio­ści stop­nia zabez­pie­czeń dla ochro­ny danych oso­bo­wych. Aby temu spro­stać, zale­ca­nym jest prze­pro­wa­dza­nie audy­tów cyklicz­nych z zakre­su RODO, np. korzy­sta­jąc z ofe­ro­wa­nej przez naszą Kan­ce­la­rię pakie­tu usług — RODO War­sza­wa.

Inspektor ochrony danych osobowych

Funk­cja inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych (IOD) jest insty­tu­cją nową, wpro­wa­dzo­ną dopie­ro prze­pi­sa­mi RODO. Jest to insty­tu­cja obli­ga­to­ryj­na wyłącz­nie, jeże­li zacho­dzą oko­licz­no­ści wyli­czo­ne w tym unor­mo­wa­niu. Co do pozo­sta­łych przed­się­bior­ców, powo­ła­nie IOD jest czyn­no­ścią fakul­ta­tyw­ną. Mając jed­nak na uwa­dze nie­jed­no­znacz­ność sfor­mu­ło­wań, jaki­mi posłu­żył się usta­wo­daw­ca unij­ny powsta­ją wąt­pli­wo­ści już na eta­pie sto­so­wa­nia prze­pi­sów RODO. Zale­ca się zatem, aby każ­dy przed­się­bior­ca funk­cję IOD powo­łał. Wobec wymo­gu posia­da­nia przez taką oso­bę spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych krąg osób, któ­re mogą peł­nić tą funk­cję został istot­nie ogra­ni­czo­ny. Zachę­ca­my więc do sko­rzy­sta­nia z pakie­tu usług — RODO War­sza­wa — ofe­ro­wa­ne­go przez Kan­ce­la­rię Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni.

RODO Warszawa — podsumowanie

Pod­miot, któ­ry chce prze­strze­gać prze­pi­sów RODO winien pod­jąć wszyst­kie nie­zbęd­ne kro­ki celem wdro­że­nia w dzia­łal­no­ści przez sie­bie pro­wa­dzo­nej odpo­wied­nie środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne. Środ­ka­mi taki­mi są z całą pew­no­ścią: prze­pro­wa­dze­nie audy­tu, prze­szko­le­nie pra­cow­ni­ków oraz wpro­wa­dze­nie pro­ce­dur wewnętrz­nych (RODO War­sza­wa). Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się rów­nież z ofer­tą naszej Kan­ce­la­rii RODO Gdańsk.

Usłu­gi doty­czą­ce spe­cja­li­za­cji RODO War­sza­wa:

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50