RODO – Warszawa

Biu­ro w War­sza­wie Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc praw­ną w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych na obsza­rze całe­go kra­ju. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii praw­nej znaj­du­je się w budyn­ku Cen­trum LIM — Hotel Mar­riott przy Al. Jero­zo­lim­skich 65/79 (p. 3), w pobli­żu skrzy­żo­wa­nia Al. Jana Paw­ła II z Al. Jero­zo­lim­ski­mi. Nasze Biu­ro jest poło­żo­ne w samym cen­trum War­sza­wy, naprze­ciw­ko dwor­ca kole­jo­we­go.

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści doty­czą­cych win­dy­ka­cji należ­no­ści zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią praw­ną.

Zobacz wię­cejFormularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we