RODO

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni przy­go­to­wu­je w szcze­gól­no­ści umo­wy o powie­rze­nie prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, a tak­że pro­ce­du­ry zarzą­dza­nia sys­te­mem infor­ma­tycz­nym słu­żą­cym do prze­twa­rza­nia tych­że danych. Ofe­ru­je­my zastęp­stwo pro­ce­so­we w postę­po­wa­niach przed Pre­ze­sem Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych. Dora­dza­my w szcze­gól­no­ści w kwe­stiach doty­czą­cych ujaw­nia­nia danych oso­bo­wych upraw­nio­nym pod­mio­tom.

War­to wska­zać, iż zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 (“RODO”) admi­ni­stra­tor i pod­miot prze­twa­rza­ją­cy mają obo­wią­zek wyzna­cze­nia inspek­to­ra ochro­ny danych gdy:

 1. ich głów­na dzia­łal­ność pole­ga na ope­ra­cjach prze­twa­rza­nia, któ­re ze wzglę­du na swój cha­rak­ter, zakres lub cele wyma­ga­ją regu­lar­ne­go, sys­te­ma­tycz­ne­go i na dużą ska­lę moni­to­ro­wa­nia osób, któ­rych dane doty­czą;
 2. ich głów­na dzia­łal­ność pole­ga na prze­twa­rza­niu na dużą ska­lę danych oso­bo­wych:
 3. a) ujaw­nia­ją­cych pocho­dze­nie raso­we lub etnicz­ne, poglą­dy poli­tycz­ne, prze­ko­na­nia reli­gij­ne lub świa­to­po­glą­do­we, przy­na­leż­ność do związ­ków zawo­do­wych oraz prze­twa­rza­nia danych gene­tycz­nych lub danych bio­me­trycz­nych w celu jed­no­znacz­ne­go ziden­ty­fi­ko­wa­nia oso­by fizycz­nej lub danych doty­czą­cych zdro­wia, sek­su­al­no­ści lub orien­ta­cji sek­su­al­nej tej oso­by;
  b) doty­czą­cych wyro­ków ska­zu­ją­cych i naru­szeń pra­wa lub powią­za­nych środ­ków bez­pie­czeń­stwa lub

 4. prze­twa­rza­nia doko­nu­ją organ lub pod­miot publicz­ny.

Nale­ży pod­kre­ślić, iż Gru­pa Robo­cza powo­ła­na na mocy art. 29 dyrek­ty­wy 95/46/WE Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady z dnia 24 paź­dzier­ni­ka 1995 r. będą­ca nie­za­leż­nym orga­nem dorad­czym w zakre­sie ochro­ny danych i pry­wat­no­ści reko­men­du­je wyzna­cze­nie IOD rów­nież w odnie­sie­niu do pod­mio­tów do tego nie­zo­bo­wią­za­nych. Inspek­to­rzy ochro­ny danych mogą bowiem znacz­nie uła­twić prze­strze­ga­nie nowych prze­pi­sów oraz ode­grać istot­ną rolę w pośred­ni­cze­niu pomię­dzy zain­te­re­so­wa­ny­mi stro­na­mi (np. Pre­ze­sem Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, admi­ni­stra­to­rem, pod­mio­tem prze­twa­rza­ją­cym oraz poszcze­gól­ny­mi jed­nost­ka­mi w ramach jed­nej orga­ni­za­cji).

Do zadań inspek­to­ra ochro­ny danych nale­ży m.in.:

 1. dora­dza­nie admi­ni­stra­to­ro­wi, pod­mio­to­wi prze­twa­rza­ją­ce­mu oraz ich pra­cow­ni­kom w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych, w tym infor­mo­wa­nie o obo­wiąz­kach spo­czy­wa­ją­cych na nich m.in. na mocy RODO i usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 10 maja 2018 r.;
 2. moni­to­ro­wa­nie prze­strze­ga­nia prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych oraz poli­tyk admi­ni­stra­to­ra lub pod­mio­tu prze­twa­rza­ją­ce­go w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych, w tym podział obo­wiąz­ków, audy­ty oraz szko­le­nia pra­cow­ni­ków;
 3. udzie­la­nie na żąda­nie zale­ceń odno­śnie oce­ny skut­ków dla ochro­ny danych oso­bo­wych oraz moni­to­ro­wa­nie jej wyko­na­nia;
 4. współ­pra­ca z Pre­ze­sem Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych;
 5. peł­nie­nie funk­cji punk­tu kon­tak­to­we­go dla Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych w spra­wach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych.


Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50