Rozwód Gdańsk

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni Biu­ro w Gdań­sku świad­czy na tere­nie Gdań­ska i oko­lic kom­plek­so­we usłu­gi praw­ne z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go, w tym z zakre­su roz­wo­dów. Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej w Gdań­sku mie­ści się pod adre­sem ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508 (p. 15). Biu­ro zlo­ka­li­zo­wa­ne jest w samym cen­trum Gdań­ska w Cen­trum Biz­ne­su Zie­le­niak, bli­sko skrzy­żo­wa­nia ul. Pod­wa­le Grodz­kie z ul. Wały Pia­stow­skie, w odle­gło­ści oko­ło 400 m od dwor­ca PKP Gdańsk Głów­ny.

Repre­zen­tu­je­my Klien­tów w postę­po­wa­niach o:

 • podział mająt­ku po roz­wo­dzie;
 • zasą­dze­nie ali­men­tów dla dru­gie­go mał­żon­ka oraz dla mało­let­nich;
 • usta­le­nie kon­tak­tów z mało­let­ni­mi dzieć­mi;
 • ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej;
 • pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej.

Ponad­to, poma­ga­my naszym Klien­tom w spra­wach o:

 • usta­le­nie ojco­stwa;
 • uzna­nie ojco­stwa;
 • zaprze­cze­nie ojco­stwa;
 • zasą­dze­nie ali­men­tów w trak­cie trwa­nia mał­żeń­stwa.

W mia­rę moż­li­wo­ści dąży­my do zawar­cia poro­zu­mie­nia mię­dzy mał­żon­ka­mi, tak aby pro­ces roz­wo­do­wy trwał naj­kró­cej. Jeste­śmy bowiem świa­do­mi, że brak poro­zu­mie­nia rodzi­ców może skut­ko­wać dłu­go­trwa­łym postę­po­wa­niem sądo­wym, któ­re czę­sto jest obcią­że­niem psy­chicz­nym nie tyl­ko dla mał­żon­ków, lecz przede wszyst­kich dla ich dzie­ci.

Ponad­to, gdy uda­je się uzy­skać poro­zu­mie­nie mię­dzy mał­żon­ka­mi, moż­li­we jest szyb­kie prze­pro­wa­dze­nie podzia­łu mająt­ku w ramach postę­po­wa­nia roz­wo­do­we­go toczą­ce­go się przed wydzia­łem rodzin­nym sądu okrę­go­we­go. Nie­osią­gnię­cie poro­zu­mie­nia powo­du­je, iż do podzia­łu mająt­ku docho­dzi w odręb­nym postę­po­wa­niu toczą­cym się przed wydzia­łem cywil­nym sądu rejo­no­we­go. Roz­strzy­gnię­cie tych dwóch kwe­stii w jed­nym postę­po­wa­niu zmniej­sza oczy­wi­ście kosz­ty ich pro­wa­dze­nia.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni spo­rzą­dza­ pisem­ne poro­zu­mie­nia mał­żon­ków, w któ­rych zna­leźć się mogą posta­no­wie­nia o:

 • spo­so­bie wyko­ny­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej;
 • kon­tak­tach dziec­ka z oboj­giem rodzi­ców;
 • podzia­le mająt­ku po roz­wo­dzie.

Rozwód Gdańsk – kiedy rozwód?

Sąd może orzec roz­wód na żąda­nie każ­dego z mał­żon­ków. Doko­na tego jedy­nie, gdy po prze­pro­wa­dze­niu postę­po­wa­nia dowo­do­we­go stwier­dzo­ne zosta­nie, iż mię­dzy mał­żon­ka­mi nastą­pił trwa­ły oraz zupeł­ny roz­kład poży­cia. Nie­mniej jed­nak, pomi­mo zaist­nie­nia ww. prze­sła­nek, Sąd może odmó­wić orze­cze­nia roz­wo­du, jeże­li będzie to sprzecz­ne z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go, bądź gdy­by wsku­tek roz­wo­du mia­ło­by ucier­pieć dobro wspól­nych mało­let­nich dzie­ci stron.

Nie­do­pusz­czal­ność orze­cze­nia roz­wo­du zacho­dzi rów­nież, gdy żąda go mał­żo­nek wyłącz­nie win­ny roz­kła­du poży­cia, chy­ba że dru­gi mał­żo­nek wyra­ził zgo­dę na roz­wód. Co wię­cej, nawet w przy­pad­ku nie­wy­ra­że­nia zgo­dy na roz­wód przez dru­gie­go mał­żon­ka będzie on dopusz­czal­ny, gdy brak zgo­dy uzna­ny zosta­nie za sprzecz­ny z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go. Wszel­kie prze­słan­ki do orze­cze­nia roz­wo­du, zarów­no pozy­tyw­ne, jak i nega­tyw­ne, muszą być przez sąd bada­ne w każ­dym postę­po­wa­niu sądo­wym.

Rozwód z orzeczeniem o winie i bez winy

Postę­po­wa­nie sądo­we w spra­wie roz­wo­do­wej koń­czy się wyda­niem przez sąd wyro­ku. Jed­nym z jego ele­men­tów jest usta­le­nie oso­by win­nej roz­kła­du mał­żeń­stwa. Sąd może w wyro­ku roz­wo­do­wym stwier­dzić, iż  winę roz­kła­du poży­cia mał­żeń­skie­go pono­szą oby­dwo­je mał­żon­ko­wie.

Moż­li­we jest rów­nież, iż Sąd za roz­kład poży­cia mał­żeń­skie­go uzna win­ne­go wyłącz­nie jed­ne­go z mał­żon­ków.

Trze­cią sytu­acją jest oko­licz­ność, gdy na zgod­ne żąda­nie mał­żon­ków Sąd zanie­cha usta­la­nia winy. Sąd jest tu zwią­za­ny sta­no­wi­skiem stron postę­po­wa­nia. Nie­mniej jed­nak każ­dy z mał­żon­ków, aż do wyda­nia wyro­ku przez Sąd II instan­cji, może zmie­nić swo­je żąda­nie w zakre­sie winy, co ozna­cza, iż Sąd będzie obo­wią­za­ny usta­lić oso­bę win­ną roz­pa­du mał­żeń­stwa.

Kancelaria rozwody Gdańsk

Zapra­sza­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni. Świad­czo­ne przez nas doradz­two praw­ne ma na celu bez­piecz­ne prze­pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia roz­wo­do­we­go, przy jak naj­mniej­szych kosz­tach oraz z jak naj­więk­szy­mi korzy­ścia­mi dla Pań­stwa. Z uwa­gi na to, że spra­wy roz­wo­do­we czę­sto wią­żą się ze sprzecz­ny­mi inte­re­sa­mi oby­dwu mał­żon­ków oraz bar­dzo sil­ny­mi emo­cja­mi uwa­ża­my udział pro­fe­sjo­nal­ne­go peł­no­moc­ni­ka w spra­wach roz­wo­do­wych za nie­zbęd­ny. Praw­ni­cy sta­no­wią­cy zespół Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni posia­da­ją roz­le­głe doświad­cze­nie pro­ce­so­we w spra­wach z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go, w tym w postę­po­wa­niach o orze­cze­nie roz­wo­du, o podział mająt­ku po roz­wo­dzie, jak rów­nież w spra­wach ali­men­ta­cyj­nych.

Kontakt

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508 (p. 15), Gdańsk. info­li­nia: 801 50 10 50