Specjalizacje

Odszkodowania

Docho­dzi­my odszko­do­wań komu­ni­ka­cyj­nych z OC spraw­cy wypad­ku w związ­ku ze śmier­cią, dozna­niem uszczerb­ku na zdro­wiu lub utra­tą, znisz­cze­niem bądź uszko­dze­niem mie­nia. Uzy­sku­je­my rów­nież odszko­do­wa­nia za wypa­dek w pra­cy (rosz­cze­nia uzu­peł­nia­ją­ce) w opar­ciu o prze­pi­sy pra­wa cywil­ne­go. W imie­niu naszych klien­tów docho­dzi­my odszko­do­wań za błę­dy medycz­ne, w tym zwro­tu kosz­tów lecze­nia, a tak­że utra­co­nych docho­dów.

Zobacz wię­cej

Windykacja

W imie­niu naszych klien­tów pro­wa­dzi­my win­dy­ka­cję należ­no­ści. Czu­wa­my nad pra­wi­dło­wo­ścią prze­bie­gu pro­ce­su egze­ku­cji. Zle­ca­my komor­ni­kom poszu­ki­wa­nie mająt­ku dłuż­ni­ka. Współ­pra­cu­je­my z komor­ni­ka­mi oraz detek­ty­wa­mi dzia­ła­ją­cy­mi na tere­nie całe­go kra­ju. Wystę­pu­je­my ze skar­gą pau­liań­ską w celu uzna­nia za bez­sku­tecz­ną czyn­no­ści praw­nej dłuż­ni­ka doko­na­nej z pokrzyw­dze­niem wie­rzy­cie­li.

Zobacz wię­cej

Doradztwo gospodarcze

Zapew­nia­my doradz­two gospo­dar­cze m.in. w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: fuzje i prze­ję­cia, umo­wy han­dlo­we, pra­wo pra­cy, zamó­wie­nia publicz­ne, wła­sność inte­lek­tu­al­na, pra­wo kon­ku­ren­cji i kon­su­menc­kie, ochro­na danych oso­bo­wych, finan­so­wa­nie pro­jek­tów, restruk­tu­ry­za­cja, nie­ru­cho­mo­ści, ochro­na śro­do­wi­ska, pra­wo Unii Euro­pej­skiej, nowe tech­no­lo­gie, tele­ko­mu­ni­ka­cja oraz pra­wo mediów.

Zobacz wię­cej


Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50