Sprawy spadkowe Warszawa

Prawo SpadkoweKan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to wyspe­cja­li­zo­wa­ny zespół adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go, udzie­la­ją­cy pomo­cy praw­nej na tere­nie War­sza­wy (spra­wy spad­ko­we War­sza­wa). Udzie­la­my zarów­no porad praw­nych, jak rów­nież repre­zen­tu­je­my klien­tów przed sąda­mi. Poma­ga­my tak­że w spo­rzą­dze­niu waż­ne­go testa­men­tu oraz umów o dział spad­ku. Dogod­na loka­li­za­cja Kan­ce­la­rii, poło­żo­nej w cen­trum War­sza­wy, nie­da­le­ko sta­cji metra Ratusz Arse­nał oraz Pla­cu Ban­ko­we­go, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie Ope­ry Naro­do­wej powo­du­je, że nasi klien­ci cenią sobie moż­li­wość szyb­kie­go oraz dogod­ne­go kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią (dokład­ny adres to: ul. Wierz­bo­wa 9/11, Warszawa). 

Jakie sprawy spadkowe w Warszawie prowadzi Kancelaria?

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pro­wa­dzi spra­wy spad­ko­we doty­czą­ce takich zagad­nień jak:

 1. stwier­dze­nie naby­cia spadku;
 2. dział spad­ku; 
 3. wydzie­dzi­cze­nie oraz nie­god­ność dziedziczenia;
 4. przy­ję­cie i odrzu­ce­nie spadku;
 5. uzna­nie odrzu­ce­nia spad­ku za bezskuteczne;
 6. rosz­cze­nia spad­ko­bier­ców o wyda­nie spadku;
 7. rosz­cze­nia o wyko­na­nie zapi­sów, pole­ceń i innych roz­rzą­dzeń (np. rosz­cze­nia zapi­so­bier­cy o wyna­gro­dze­nie za korzy­sta­nie z rze­czy, o zwrot pożyt­ków lub o zapła­tę ich war­to­ści, rosz­cze­nia obcią­żo­ne­go zapi­sem o zwrot nakła­dów na rzecz);
 8. pra­wa nale­żą­ce do spadku;
 9. rosz­cze­nia mię­dzy spad­ko­bier­cą a wyko­naw­cą testa­men­tu wyni­ka­ją­ce ze spra­wo­wa­nia zarzą­du spad­kiem, jego zor­ga­ni­zo­wa­ną czę­ścią lub ozna­czo­nym składnikiem;
 10. zwol­nie­nie wyko­naw­cy testamentu;
 11. zarząd suk­ce­syj­ny;
 12. rosz­cze­nia o zacho­wek, a w tym m. in. usta­le­nie odpo­wie­dzial­no­ści zapi­so­bier­cy win­dy­ka­cyj­ne­go za zacho­wek oraz odpo­wie­dzial­no­ści obda­ro­wa­ne­go za zachowek;
 13. uchy­le­nie się od skut­ków umo­wy o dział spadku;
 14. odpo­wie­dzial­ność nabyw­cy spad­ku za dłu­gi spadkowe;
 15. zabez­pie­cze­nie spad­ku (np. wykaz inwen­ta­rza i spis inwentarza).

Poni­żej sze­rzej przed­sta­wi­my nie­któ­re ze spraw spad­ko­wych (spra­wy spad­ko­we War­sza­wa), z jaki­mi spo­ty­ka­my się w swo­jej codzien­nej pracy.

Roszczenia spadkobierców o wydanie spadku 

Jed­ną ze spraw spad­ko­wych jest rosz­cze­nie spad­ko­bier­cy o wyda­nie spad­ku. Rosz­cze­nie to może być kie­ro­wa­ne do oso­by, któ­ra wła­da spad­kiem jak spad­ko­bier­ca, pomi­mo że spad­ko­bier­cą nie jest. Oso­bą upraw­nio­ną do kie­ro­wa­nia żąda­nia jest oprócz rze­czy­wi­ste­go spad­ko­bier­cy tak­że następ­ca praw­ny spad­ko­bier­cy, nabyw­ca spad­ku, wyko­naw­ca testa­men­tu (w sytu­acji, gdy przy­słu­gu­je mu zarząd spad­kiem) oraz kura­tor spad­ku. W żąda­niu nale­ży wska­zać wszyst­kie skład­ni­ki mająt­ko­we, któ­re wcho­dzą w skład spad­ku, a któ­rych zwro­tu żąda­my. Nale­ży tak­że pamię­tać, iż ter­min przedaw­nie­nia rosz­cze­nia spad­ko­bier­ców o wyda­nie spad­ku wyno­si 6 lat.

Obok rosz­cze­nia o wyda­nie spad­ku wystę­pu­ją tak­że rosz­cze­nia uzu­peł­nia­ją­ce. Zgod­nie z nimi spad­ko­bier­ca upraw­nio­ny będzie do żąda­nia wyna­gro­dze­nia za korzy­sta­nie z przed­mio­tów wcho­dzą­cych w skład spad­ku, zwro­tu pożyt­ków lub zapła­ty ich war­to­ści, jak rów­nież napra­wie­nia szko­dy z powo­du zuży­cia, pogor­sze­nia lub utra­ty skład­ni­ków mająt­ko­wych wcho­dzą­cych do spad­ku. Obok upraw­nień spad­ko­bier­cy usta­wo­daw­ca zde­cy­do­wał się tak­że przy­znać upraw­nie­nie posia­da­czo­wi spad­ku, któ­ry może żądać zwro­tu nakła­dów, jakie zosta­ły przez nie­go uczy­nio­ne w przed­mio­tach nale­żą­cych do spadku. 

Zwolnienie wykonawcy testamentu

Prze­pi­sy kodek­su cywil­ne­go prze­wi­du­ją, iż z waż­nych powo­dów sąd może zwol­nić wyko­naw­cę testa­men­tu z peł­nio­nej funk­cji. Prze­pi­sy pra­wa nie pre­cy­zu­ją, czym są te waż­ne powo­dy, zatem ich zaist­nie­nie będzie bada­ne odręb­nie dla każ­dej spra­wy. Z dotych­cza­so­we­go doświad­cze­nia wyni­ka, że za waż­ne powo­dy do zwol­nie­nia wyko­naw­cy testa­men­tu uzna­je się m. in. takie powo­dy jak: zły stan zdro­wia wyko­naw­cy testa­men­tu, dzia­ła­nie wyko­naw­cy testa­men­tu na szko­dę wie­rzy­cie­li spad­ko­wych oraz nie­do­sta­tecz­na wie­dza wyko­naw­cy testa­men­tu. Z wnio­skiem do sądu o zwol­nie­nie wyko­naw­cy testa­men­tu może wystą­pić każ­da oso­ba zain­te­re­so­wa­na, nie wyklu­cza­jąc same­go wyko­naw­cy testa­men­tu. War­to wska­zać, iż spra­wy spad­ko­we o zwol­nie­nie wyko­naw­cy testa­men­tu toczą się w postę­po­wa­niu nieprocesowym.

Sprawy dotyczące zarządu sukcesyjnego

Spra­wa­mi doty­czą­cy­mi zarzą­du suk­ce­syj­ne­go są spra­wy spad­ko­we doty­czą­ce spad­ku po zmar­łym przed­się­bior­cy (spra­wy spad­ko­we War­sza­wa). Przed­się­bior­ca jesz­cze za swo­je­go życia może wska­zać oso­bę, któ­ra w razie jego śmier­ci będzie zarzą­dzać pro­wa­dzo­ną przez nie­go dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą. Zarząd­ca suk­ce­syj­ny może, lecz nie musi zostać wska­za­ny we wpi­sie do CEIDG usta­na­wia­ją­ce­go go przed­się­bior­cy. Zarząd­ca taki musi jed­nak być wyzna­czo­ny w dro­dze oświad­cze­nia zło­żo­ne­go w for­mie pisem­nej pod rygo­rem nie­waż­no­ści. Usta­wo­daw­ca wska­zał, iż zarząd suk­ce­syj­ny upraw­nia do pro­wa­dze­nia przed­się­bior­stwa w spad­ku, jak rów­nież do podej­mo­wa­nia czyn­no­ści sądo­wych i poza­są­do­wych zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem takie­go przedsiębiorstwa. 

Uchylenie się od skutków umowy o dział spadku

Uchy­le­nie się od skut­ków praw­nych umo­wy o dział spad­ku co do zasa­dy może nastą­pić z uwa­gi na sku­tek pod­stę­pu, groź­by oraz błę­du. Jed­nak­że uchy­le­nie się od skut­ków umo­wy o dział spad­ku z uwa­gi na błąd może wystą­pić jedy­nie wów­czas, gdy doty­czył on sta­nu fak­tycz­ne­go uzna­wa­ne­go przez stro­ny za nie­wąt­pli­wy. Uchy­le­nie się od skut­ków praw­nych umo­wy o dział spad­ku może nastą­pić w for­mie pisem­nej w ter­mi­nie roku od dnia dowie­dze­nia się o błędzie.

Podsumowanie 

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zapra­sza wszyst­kie oso­by, któ­re są zain­te­re­so­wa­ne pro­wa­dze­niem przez naszą Kan­ce­la­rię spra­wy spad­ko­wej (np. o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku czy dział spad­ku). Współ­pra­cu­ją­cy w naszej Kan­ce­la­rii zespół wykwa­li­fi­ko­wa­nych i doświad­czo­nych praw­ni­ków pomo­że Pań­stwu zarów­no w spo­rzą­dze­niu testa­men­tu, napi­sa­niu pisma pro­ce­so­we­go czy umo­wy o dział spad­ku, jak rów­nież będzie Pań­stwa repre­zen­to­wał przed Sądem.

Kontakt — sprawy spadkowe Warszawa 

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, ul. Wierz­bo­wa 9/11, 00 — 094 Warszawa.

tel. (22) 489 52 65; info­li­nia: 801 50 10 50

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Pra­wo spad­ko­we.