Szkolenie RODO Gdańsk

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zapew­nia m.in. fir­mom z Gdań­ska i Gdy­ni obsłu­gę praw­ną w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych (RODO Gdańsk). W ramach usłu­gi RODO Gdańsk pro­wa­dzi­my m.in. szko­le­nia w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych – zarów­no dla firm oraz ich współ­pra­cow­ni­ków (w tym tak­że dla inspek­to­rów ochro­ny danych oso­bo­wych – szko­le­nie RODO Gdańsk).

Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni znaj­dą Pań­stwo z łatwo­ścią przy ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508. Jest ono poło­żo­ne w samym cen­trum mia­sta, w nie­wiel­kiej odle­gło­ści od Cen­trum Biz­ne­su Zie­le­niak (nie­opo­dal skrzyżo­wa­nia ul. Pod­wa­le Grodz­kie z ul. Wały Pia­stow­skie) – ok. 400 m od dwor­ca PKP Gdańsk Główny.

Doświadczenie Kancelarii

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni posia­da sze­ro­kie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu szko­leń z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych (szko­le­nie RODO Gdańsk). Pro­wa­dzi­li­śmy m.in. szko­le­nia RODO dla człon­ków Busi­ness Cen­tre Club. Jeste­śmy pod­mio­tem spe­cja­li­zu­ją­cym się w ochro­nie danych oso­bo­wych, dzię­ki cze­mu szko­le­nia przez nas pro­wa­dzo­ne są pozy­tyw­nie oce­nia­ne przez ich uczest­ni­ków przede wszyst­kim z uwa­gi na ich walor praktyczny. 

Zakres szkoleń RODO

Szko­le­nia RODO Gdańsk pro­wa­dzo­ne przez Kan­ce­la­rię Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni mogą przy­brać dwie for­my – szko­le­nia ogól­ne­go bądź szko­le­nia sek­to­ro­we­go (dosto­so­wa­ne­go do klien­ta, u któ­re­go szko­le­nie takie jest pro­wa­dzo­ne, np. z sek­to­ra telekomunikacyjnego).

W ramach szko­le­nia ogól­ne­go RODO (szko­le­nie RODO Gdańsk) pro­po­nu­je­my poniż­szy zakres zagad­nień, któ­ry może być mody­fi­ko­wa­ny w zależ­no­ści od potrzeb kon­kret­ne­go klien­ta – po wcze­śniej­szym uzgodnieniu):

 1. zasa­dy ogól­ne RODO oraz zmia­ny wpro­wa­dzo­ne przez rozporządzenie;
 2. pod­sta­wo­we defi­ni­cje znaj­du­ją­ce się w RODO (np. admi­ni­stra­tor, pod­miot przetwarzający);
 3. jakie obo­wiąz­ki obec­nie spo­czy­wa­ją na admi­ni­stra­to­rze danych osobowych;
 4. inspek­tor ochro­ny danych oso­bo­wych – obo­wią­zek powo­ła­nia, funk­cje oraz zadania;
 5. rejestr czyn­no­ści prze­twa­rza­nia – kie­dy oraz w jaki spo­sób powi­nien być prowadzony;
 6. zgła­sza­nie naru­szeń ochro­ny danych oso­bo­wych – zarów­no do orga­nu nad­zor­cze­go oraz pod­mio­tu, któ­re­go dane zosta­ły naruszone;
 7. treść obo­wiąz­ku infor­ma­cyj­ne­go oraz w jakich oko­licz­no­ściach nale­ży go wypełnić;
 8. szcze­gól­ne kate­go­rie danych;
 9. pra­wa osób, któ­rych dane oso­bo­we są przetwarzane;
 10. umo­wa powierzenia;
 11. obo­wiąz­ki pod­mio­tu przetwarzającego;
 12. organ nad­zor­czy oraz jego rola;
 13. wyso­kość oraz zasa­dy nakła­da­nia kar administracyjnych.

Co to jest RODO?

RODO jest Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679. Jest to akt wewnętrz­ny Unii Euro­pej­skiej, któ­ry regu­lu­je zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz ich ochro­nę. Wśród celów unij­nych pra­wo­daw­ców była chęć zhar­mo­ni­zo­wa­nia pra­wa państw człon­kow­skich w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych. Skut­kiem wej­ścia w życie RODO było tak­że uchwa­le­nie przez Pol­skę nowej usta­wy z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych z dnia 10 maja 2018 r., któ­ra dopre­cy­zo­wa­ła część insty­tu­cji prze­wi­dzia­nych w RODO.

Nowe obowiązki wskazane w RODO

RODO wpro­wa­dza sze­reg nowych obo­wiąz­ków, któ­re zosta­ły nało­żo­ne zarów­no na admi­ni­stra­to­rów danych oso­bo­wych, jak rów­nież na pomio­ty prze­twa­rza­ją­ce. W naszej oce­nie wśród naj­waż­niej­szych są m. in. obo­wią­zek powo­ła­nia inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych, koniecz­ność pro­wa­dze­nia reje­stru czyn­no­ści prze­twa­rza­nia oraz doko­na­nie oce­ny skut­ków dla ochro­ny danych oso­bo­wych, któ­ra wska­że, jakie środ­ki nale­ży pod­jąć celem zabez­pie­cze­nia danych prze­twa­rza­nych przez dane­go przed­się­bior­cę. War­to wska­zać, iż jed­nym z takich  środ­ków jest sys­te­ma­tycz­ne oraz okre­so­we szko­le­nie RODO skie­ro­wa­ne do pra­cow­ni­ków oraz współ­pra­cow­ni­ków firm.

Szkolenie RODO Gdańsk — podsumowanie

Celem pod­su­mo­wa­nia war­to wska­zać, iż prze­pi­sy RODO znaj­du­ją zasto­so­wa­nie zarów­no do orga­nów publicz­nych oraz przed­się­bior­ców — nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści pro­wa­dzo­nej przez nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej (np. spół­ek pra­wa han­dlo­we­go, osób fizycz­nych pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą, fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń). Każ­dy z pod­miotów, któ­ry prze­twarza­­ dane oso­bo­we w ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści powi­nien doko­nać wszel­kich nie­zbęd­nych kro­ków mają­cych na celu wdro­że­nie ade­kwat­nych środ­ków tech­nicz­nych oraz orga­ni­za­cyj­nych jakie są wyma­ga­ne w prze­pi­sa­ch RODO. Bez­sprzecz­nie jed­nym z takich środ­ków jest rów­nież umoż­li­wie­nie pogłę­bie­nia wie­dzy swo­ich pra­cow­ni­ków i współ­pra­cow­ni­ków w tym zakre­sie. Wie­dza taka może być im prze­ka­zy­wa­na tak­że pod­czas szko­leń i wykła­dów z zakre­su RODO (szko­le­nie RODO Gdańsk). Nad­to, przed­się­bior­ca jest zobo­wią­za­ny do efek­tyw­ne­go zazna­jo­mie­nia swo­ich pra­cow­ni­ków z zasa­da­mi ochro­ny danych oso­bo­wych wpro­wa­dzo­ny­mi u nie­go (np. z pro­ce­du­rą zgła­sza­nia naru­szeń ochro­ny danych oso­bo­wych czy poli­ty­ką bez­pie­czeń­stwa). Nie spo­sób bowiem w spo­sób efek­tyw­ny chro­nić dane oso­bo­we przez sie­bie prze­twa­rza­ne, jeże­li oso­by mają­ce na co dzień stycz­ność z taki­mi dany­mi nie będą zna­ły pod­sta­wo­wych zasad ich prze­twa­rza­nia i ochro­ny. Ofe­ro­wa­ne przez naszą Kan­ce­la­rię w ramach usłu­gi — Obsłu­ga praw­na firm Gdańsk — szko­le­nie RODO Gdańsk pozwo­li zmi­ni­ma­li­zo­wać nie­pra­wi­dło­wo­ści w orga­ni­za­cji, co z kolei zre­du­ku­je do mini­mum praw­do­po­do­bień­stwo nało­że­nia na taki pod­miot wyso­kiej kary admi­ni­stra­cyj­nej. Jest to rów­nież inwe­sty­cja w kapi­tał ludz­ki, któ­ry w przy­szło­ści może przy­nieść przed­się­bior­cy wyso­kie zyski (np. poprzez zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie nie­bez­pie­czeń­stwa wycie­ku danych, któ­re mogą sta­no­wić tajem­ni­cę przed­się­bior­stwa). Zachęca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pro­wa­dzącą szko­le­nie RODO m.in dla klien­tów z Gdań­ska (szko­le­nie RODO Gdańsk). Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się rów­nież z ofer­tą naszej Kan­ce­la­rii — szko­le­nie RODO Warszawa.

Kancelaria — kontakt

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508 (p. 15), Gdańsk. 

info­li­nia: 801 50 10 50