Umowy handlowe

Ofe­ru­je­my obsłu­gę kon­trak­tów han­dlo­wych, w szcze­gól­no­ści umów kre­dy­to­wych, umów typu sale-and-lease-back, umów o part­ner­stwie publicz­no-pry­wat­nym, umów ubez­pie­cze­nia oraz umów prze­wo­zu. Spo­rzą­dza­my umo­wy, któ­re w spo­sób opty­mal­ny zabez­pie­cza­ją inte­re­sy klien­tów.

Wspie­ra­my klien­tów w nego­cja­cjach warun­ków kon­trak­tów. Doko­nu­je­my oce­ny skut­ków trans­ak­cji pod kątem podat­ko­wym. Ofe­ru­je­my tak­że pomoc praw­ną w zakre­sie finan­so­wa­nia pro­jek­tów, w szcze­gól­no­ści w kwe­stiach doty­czą­cych usta­na­wia­nia zabez­pie­czeń.

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną.