Urszula Kalisty

Rad­ca praw­ny

  • spe­cja­li­zu­je się w doradz­twie kor­po­ra­cyj­nym, obsłu­dze trans­ak­cji han­dlo­wych oraz pra­wie pra­cy, w szcze­gól­no­ści spo­rzą­dza umo­wy spół­ek oraz kon­trak­ty mene­dżer­skie;
  • dora­dza przed­się­bior­com m.in. z bran­ży che­micz­nej w zakre­sie ochro­ny śro­do­wi­ska (np. gospo­dar­ki odpa­da­mi) oraz pra­wa kon­ku­ren­cji (np. umów dys­try­bu­cyj­nych na róż­nych szcze­blach obro­tu);
  • posia­da roz­le­głe doświad­cze­nie pro­ce­so­we m.in. w zakre­sie spraw pra­cow­ni­czych;
  • wła­da bie­gle języ­kiem angiel­skim;
  • jest człon­kiem Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie.