Windykacja — Bydgoszcz

Rad­kie­wicz i Współ­pra­cow­nicy Biu­ro Regio­nal­ne w Byd­gosz­czy pro­wa­dzi na obsza­rze woje­wódz­twa kujaw­sko-pomor­skie­go win­dy­ka­cję należ­no­ści, współ­pra­cu­jąc z dzia­ła­ją­cy­mi w tym woje­wódz­twie detek­ty­wa­mi oraz komor­ni­ka­mi. Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej znaj­du­je się przy ul. Gdań­skiej 123 lok. 2, w pobli­żu skrzy­żo­wa­nia ul. Gdań­skiej z ul. Arty­le­ryj­ską. Nasze Biu­ro jest poło­żo­ne w odle­gło­ści ok. 2 km od dwor­ca kole­jo­we­go Byd­goszcz Głów­na.

Zobacz wię­cejFormularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we