Windykacja — Gdańsk

Biu­ro Regio­nal­ne w Gdań­sku Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pro­wa­dzi win­dy­ka­cję należ­no­ści na tere­nie woje­wódz­twa pomor­skie­go, współ­pra­cu­jąc z dzia­ła­ją­cy­mi w tym woje­wódz­twie komor­ni­ka­mi oraz detek­ty­wa­mi. Biu­ro Regio­nal­ne Kan­ce­la­rii Praw­nej znaj­du­je się w biu­row­cu Zie­le­niak przy ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508 (p. 15), w pobli­żu skrzy­żo­wa­nia ul. Wały Pia­stow­skie z ul. Pod­wa­le Grodz­kie. Nasze Biu­ro jest poło­żo­ne w samym cen­trum Gdań­ska, w odle­gło­ści zale­d­wie 400 m od dwor­ca kole­jo­we­go Gdańsk Głów­ny.

Zobacz wię­cejFormularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we