Windykacja — Lublin

Rad­kie­wicz i Współ­pra­cow­nicy Biu­ro Regio­nal­ne w Lubli­nie pro­wa­dzi na obsza­rze woje­wódz­twa lubel­skie­go win­dy­ka­cję należ­no­ści, współ­pra­cu­jąc z dzia­ła­ją­cy­mi w tym woje­wódz­twie detek­ty­wa­mi oraz komor­ni­ka­mi. Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej znaj­du­je się w cen­trum biz­ne­so­wym Softwa­re Camp przy ul. Toma­sza Zana 11a. Nasze Biu­ro jest poło­żo­ne w pobli­żu skrzy­żo­wa­nia Al. Kra­śnic­kiej z ul. Głę­bo­ką, w odle­gło­ści ok. 5 km od dwor­ca kole­jo­we­go. Do Biu­ra moż­na doje­chać z dwor­ca auto­bu­sem linii nr 28.

Zobacz wię­cejFormularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we