Windykacja — Poznań

Rad­kie­wicz i Współ­pra­cow­nicy Biu­ro Regio­nal­ne w Pozna­niu pro­wa­dzi win­dy­ka­cję należ­no­ści na tere­nie woje­wódz­twa wiel­ko­pol­skie­go i lubu­skie­go, współ­pra­cu­jąc z dzia­ła­ją­cy­mi w tych woje­wódz­twach komor­ni­ka­mi oraz detek­ty­wa­mi. Biu­ro Regio­nal­ne Kan­ce­la­rii Praw­nej znaj­du­je się w Poznań­skim Cen­trum Biz­ne­su przy ul. Gło­gow­skiej 31/33 (p. 1), w pobli­żu skrzy­żo­wa­nia ul. Gło­gow­skiej z ul. Kole­jo­wą. Nasze Biu­ro jest poło­żo­ne w samym cen­trum Pozna­nia, w odle­gło­ści zale­d­wie 400 m od dwor­ca kole­jo­we­go Poznań Głów­ny.

Zobacz wię­cejFormularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we