Niegodność dziedziczenia

Zasa­dą jest, iż rodzi­na zmar­łe­go, a w tym m. in. mał­żo­nek, dzie­ci, wnu­ki mają pra­wo do spad­ku po nim. Powsta­je jed­nak pyta­nie, czy zawsze oso­ba bli­ska będzie dzie­dzi­czy­ła? Nie­jed­no­krot­nie w oce­nie innych człon­ków rodzi­ny poja­wia się prze­świad­cze­nie, iż ktoś nie powi­nien otrzy­mać spad­ku po zmar­łym. Z taką sytu­acją mamy do czy­nie­nia, gdy docho­dzi do kon­flik­tu w rodzi­nie, kie­dy spad­ko­bier­ca nie utrzy­my­wał kon­tak­tów ze zmar­łym, a nawet go skrzyw­dził. Pol­skie pra­wo w takich oko­licz­no­ściach prze­wi­du­je moż­li­wość pozba­wie­nia takiej oso­by spad­ku z uwa­gi na tzw. nie­god­ność dzie­dzi­cze­nia.

Słowo wstępu o prawie spadkowym

Pra­wo spad­ko­we wią­że się nie­ro­ze­rwal­nie ze śmier­cią oso­by oraz skut­ka­mi, jakie ona wywo­łu­je. Co do zasa­dy pra­wa oraz obo­wiąz­ki zmar­łe­go w momen­cie jego zgo­nu prze­cho­dzą na spad­ko­bier­ców zmar­łe­go. Spad­ko­bier­ców dzie­li się na spad­ko­bier­ców usta­wo­wych (tj. głów­nie człon­ko­wie rodzi­ny, któ­rych pra­wo do spad­ku zosta­ło okre­ślo­ne prze­pi­sa­mi pra­wa) oraz testa­men­to­wych (tj. oso­by wska­za­ne przez zmar­łe­go w spo­rzą­dzo­nym jesz­cze za życia testa­men­cie). Nie­god­ność dzie­dzi­cze­nia może być orze­czo­na wobec wszyst­kich spad­ko­bier­ców, a zatem zarów­no wobec spad­ko­bier­ców usta­wo­wych, jak i testa­men­to­wych.

Kiedy zachodzi niegodność dziedziczenia?

Nie­god­ność dzie­dzi­cze­nia może zostać orze­czo­na, gdy spad­ko­bier­ca:

 1. popeł­nił umyśl­nie cięż­kie prze­stęp­stwo, któ­re­go ofia­rą padł spad­ko­daw­ca;
 2. uży­wa­jąc groź­by bądź pod­stę­pu nakło­nił spad­ko­daw­cę do spo­rzą­dze­nia bądź odwo­ła­nia wcze­śniej spo­rzą­dzo­ne­go testa­men­tu;
 3. pod­stę­pem bądź groź­bą prze­szko­dził spad­ko­daw­cy w spo­rzą­dze­niu lub odwo­ła­niu testa­men­tu;
 4. znisz­czył lub ukrył testa­ment spad­ko­daw­cy;
 5. pod­ro­bił bądź prze­ro­bił testa­ment spad­ko­daw­cy;
 6. sko­rzy­stał z testa­men­tu pod­ro­bio­ne­go przez oso­bę trze­cią, wie­dząc, że testa­ment taki został pod­ro­bio­ny.

Jakie przestępstwa prowadzą do niegodności dziedziczenia? 

Nie­god­ność dzie­dzi­cze­nia może zostać orze­czo­na, gdy dopusz­czo­no się cięż­kie­go prze­stęp­stwa prze­ciw­ko spad­ko­daw­cy. Nie­ste­ty pra­wo cywil­ne nie pre­cy­zu­je, jakie czy­ny nale­ży uzna­wać za cięż­kie prze­stęp­stwo. Rów­nież funk­cjo­nu­ją­cy w pra­wie kar­nym podział prze­stępstw na występ­ki oraz zbrod­nie nie może sta­no­wić podzia­łu na prze­stęp­stwa lek­kie i cięż­kie. Tytu­łem przy­kła­du zabój­stwo popeł­nio­ne w obro­nie koniecz­nej, mimo że jest zbrod­nią, nie jest uzna­wa­ne przez przed­sta­wi­cie­li dok­try­ny za cięż­kie prze­stęp­stwo. Wobec powyż­sze­go to do sądu nale­żeć będzie oce­na, czy w danej sytu­acji czyn spad­ko­bier­cy uznać nale­ży za cięż­kie prze­stęp­stwo. Bez zna­cze­nia jest to, kie­dy doszło do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa, a zatem do stwier­dze­nia nie­god­no­ści dzie­dzi­cze­nia wsku­tek popeł­nie­nia prze­stęp­stwa prze­ciw­ko spad­ko­daw­cy będzie mogło dojść tak­że po upły­wie okre­su przedaw­nie­nia prze­stęp­stwa czy zatar­ciu ska­za­nia.

W dok­try­nie i orzecz­nic­twie za cięż­kie prze­stęp­stwo, któ­re uza­sad­nia stwier­dze­nie nie­god­no­ści dzie­dzi­cze­nia uzna­no m. in.:

 1. prze­stęp­stwo prze­ciw­ko mie­niu spad­ko­daw­cy, któ­re godzi w pod­sta­wy jego egzy­sten­cji (np. spa­le­nie domu, kra­dzież wóz­ka inwa­lidz­kie­go, zabór mie­nia dużej war­to­ści);
 2. zgwał­ce­nie;
 3. zabój­stwo;
 4. spo­wo­do­wa­nie cięż­kie­go uszczerb­ku na zdro­wiu;
 5. zmu­sze­nie do pro­sty­tu­cji;
 6. znę­ca­nie się ze szcze­gól­nym okru­cień­stwem;
 7. upo­rczy­wa nie­ali­men­ta­cja.

Termin do żądania uznania za niegodnego dziedziczenia

Z pozwem o uzna­nie za nie­god­ne­go dzie­dzi­cze­nia moż­na wystą­pić w ter­mi­nie roku od dowie­dze­nia się  o przy­czy­nie nie­god­no­ści. Nie­mniej jed­nak powódz­two nie może zostać wyto­czo­ne póź­niej ani­że­li w okre­sie 3 lat od chwi­li otwar­cia spad­ku. Chwi­la otwar­cia spad­ku jest zaś jed­no­znacz­na z chwi­lą śmier­ci wska­za­ną w akcie zgo­nu.

Kto może wnieść pozew?

Spra­wa o nie­god­ność dzie­dzi­cze­nia może zostać zaini­cjo­wa­na przez każ­dą oso­bę, któ­ra ma w tym inte­res, np. spad­ko­bier­cę. Inte­res taki nie może mieć cha­rak­ter mająt­ko­wy, jak i nie­ma­jąt­ko­wy. Powódz­two o stwier­dze­nie nie­god­no­ści dzie­dzi­cze­nia może zostać rów­nież wnie­sio­ne przez pro­ku­ra­to­ra.

Gdzie należy wnieść pozew?

Pozew o nie­god­ność dzie­dzi­cze­nia powi­nien zostać wnie­sio­ny do sądu ostat­nie­go zwy­kłe­go miej­sca poby­tu zmar­łe­go w Pol­sce, a gdy nie da się go usta­lić – według miej­sca poło­że­nia masy spad­ko­wej bądź jej czę­ści. W zależ­no­ści od war­to­ści przed­mio­tu spo­ru (tj. war­to­ści udzia­łu spad­ko­we­go spad­ko­bier­cy, któ­ry ma zostać uzna­nym za nie­god­ne­go dzie­dzi­cze­nia) sądem wła­ści­wym będzie sąd rejo­no­wy – gdy war­tość przed­mio­tu spo­ru nie prze­kra­cza 75.000,00 zł, bądź sąd okrę­go­wy — gdy war­tość przed­mio­tu spo­ru prze­kra­cza tę kwo­tę.

Koszty postępowania sądowego

Opła­ta sądo­wa od pozwu będzie zale­ża­ła od war­to­ści udzia­łu spad­ko­we­go spad­ko­bier­cy, któ­ry ma być pozwa­nym w spra­wie nie­god­no­ści dzie­dzi­cze­nia. Jeże­li udział spad­ko­bier­cy nie prze­kra­cza 20.000,00 zł będzie to opła­ta sta­ła kształ­tu­ją­ca się pomię­dzy 30,00 zł a 1.000,00 zł. Gdy war­tość przed­mio­tu spo­ru prze­kra­czać będzie 20.000,00 zł, opła­ta ta będzie wyno­sić 5 % tej war­to­ści, jed­nak nie wię­cej niż 200.000,00 zł.

Skutki uznania za niegodnego dziedziczenia

Nie­god­ność dzie­dzi­cze­nia powo­du­je, iż spad­ko­bier­ca jest wyłą­czo­ny od dzie­dzi­cze­nia, tak jak­by nie dożył on otwar­cia spad­ku. Ozna­cza to, że spad­ko­bier­ca nie dzie­dzi­czy po zmar­łym, nie może otrzy­mać zapi­su zwy­kłe­go czy win­dy­ka­cyj­ne­go oraz nie ma pra­wa do otrzy­ma­nia zachow­ku.

Przebaczenie

Nie­god­ność dzie­dzi­cze­nia nie może jed­nak zostać orze­czo­na, jeże­li zmar­ły prze­ba­czył spad­ko­bier­cy. Prze­ba­cze­nie może być doko­na­ne w dowol­nej for­mie oraz cza­sie i nie musi być doko­na­ne w obec­no­ści spad­ko­bier­cy. Prze­ba­cze­nia nie moż­na odwo­łać, zaś cię­żar dowo­du, iż doszło do prze­ba­cze­nia spo­czy­wa na pozwa­nym.

Niegodność dziedziczenia — podsumowanie

Nie­god­ność dzie­dzi­cze­nia może zostać orze­czo­na jedy­nie na dro­dze sądo­wej. Oso­ba, któ­ra ma w tym inte­res o cha­rak­te­rze mająt­ko­wym bądź nie­ma­jąt­ko­wym może wnieść pozew w ter­mi­nie roku od dowie­dze­nia się o przy­czy­nie uza­sad­nia­ją­cej stwier­dze­nie nie­god­no­ści dane­go spad­ko­bier­cy. Pozew ten, jak każ­de pismo pro­ce­so­we jest for­mal­ną czyn­no­ścią, do któ­rej sku­tecz­no­ści wyma­ga­ne jest speł­nie­nie warun­ków okre­ślo­nych prze­pi­sa­mi pra­wa. Jest to o tyle istot­ne, iż w przy­pad­ku odrzu­ce­nia pozwu bądź jego zwro­tu może oka­zać się, iż wnie­sie­nie kolej­ne­go pozwu nie będzie już moż­li­we ze wzglę­du na upływ ter­mi­nów, o któ­rych mowa powy­żej. Zachę­ca­my więc do sko­rzy­sta­nia z usług Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, któ­ra posia­da wie­dzę i doświad­cze­nie w zakre­sie pro­wa­dze­nia wszel­kich spraw spad­ko­wych, a w tym spraw o stwier­dze­nie nie­god­no­ści dzie­dzi­cze­nia.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Adwo­kat spad­ki

Testament

Na pod­sta­wie usta­wy rodzi­na zmar­łe­go (np. żona, dzie­ci) dzie­dzi­czą po zmar­łym. Nie­mniej jed­nak spad­ko­bier­ca może w spo­sób dowol­ny roz­po­rzą­dzić swo­im mająt­kiem. Sta­nie się tak, gdy zmar­ły jesz­cze za życia spo­rzą­dził testa­ment. Spad­ko­daw­ca może bowiem swo­bod­nie zade­cy­do­wać o tym, komu po jego śmier­ci przy­pad­nie mają­tek – mogą to być bowiem zarów­no oso­by bli­skie, jak i zupeł­nie dla nie­go obce. Poni­żej przed­sta­wi­my rodza­je testa­men­tów oraz wyja­śni­my, jak nale­ży spo­rzą­dzić testa­ment, aby był on waż­ny i sku­tecz­ny.

Rodzaje testamentów

Usta­wo­daw­ca wpro­wa­dził dwie kate­go­rie testa­men­tów:

 1. Testa­men­ty zwy­kłe, któ­re mogą zostać spo­rzą­dzo­ne w każ­dym cza­sie, a wśród nich:
  1. testa­ment holo­gra­ficz­ny;
  1. testa­ment nota­rial­ny;
  1. testa­ment allo­gra­ficz­ny;
 2. Testa­men­ty szcze­gól­ne, któ­re mogą zostać spo­rzą­dzo­ne jedy­nie w szcze­gól­nych oko­licz­no­ściach, a w tym:
  1. testa­ment ust­ny;
  1. testa­ment podróż­ny;
  1. testa­ment woj­sko­wy.

Testament holograficzny

Testa­ment holo­gra­ficz­ny to zwy­kły testa­ment pisem­ny, któ­ry powi­nien zawie­rać trzy ele­men­ty: musi być spo­rzą­dzo­ny pismem ręcz­nym, posia­dać datę oraz pod­pis spad­ko­daw­cy. Przy czym nie­opa­trze­nie datą testa­men­tu pisem­ne­go nie będzie skut­ko­wa­ło jego nie­waż­no­ścią, jeże­li nie ist­nie­ją wąt­pli­wo­ści co do zdol­no­ści spad­ko­daw­cy do spo­rzą­dze­nia testa­men­tu lub tre­ści testa­men­tu albo wza­jem­nych kore­la­cji pomię­dzy kil­ko­ma testa­men­ta­mi. Zda­niem przed­sta­wi­cie­li dok­try­ny za testa­ment pisem­ny nie będzie uzna­ne pismo napi­sa­ne na kom­pu­te­rze, wydru­ko­wa­ne i tyl­ko pod­pi­sa­ne przed spad­ko­daw­cę. Tak­że spi­sa­nie testa­men­tu przez inną oso­bę i samo pod­pi­sa­nie tak spo­rzą­dzo­ne­go pisma rów­nież nie jest uzna­wa­ne za waż­ny testa­ment.

Testament allograficzny

Testa­ment allo­gra­ficz­ny, to ina­czej testa­ment ust­ny. Do jego powsta­nia wyma­ga­ne jest, aby ostat­nia wola spad­ko­daw­cy zosta­ła prze­ka­za­na w obec­no­ści co naj­mniej dwóch świad­ków wobec wój­ta (bur­mi­strza bądź pre­zy­den­ta mia­sta), sta­ro­sty, mar­szał­ka woje­wódz­twa lub sekre­ta­rza powia­tu albo gmi­ny, jak rów­nież wobec kie­row­ni­ka urzę­du sta­nu cywil­ne­go. Z czyn­no­ści tej spo­rzą­dza się pro­to­kół, któ­ry jest odczy­ty­wa­ny spad­ko­daw­cy w obec­no­ści świad­ków, a następ­nie pod­pi­sy­wa­ny przez wszyst­kie oso­by uczest­ni­czą­ce w tej czyn­no­ści.

Testament ustny szczególny

Innym testa­men­tem ust­nym jest testa­ment szcze­gól­ny, któ­ry może zostać spo­rzą­dzo­ny jedy­nie w oko­licz­no­ściach, kie­dy zacho­dzi oba­wa rychłej śmier­ci spad­ko­daw­cy (np. cięż­ka cho­ro­ba, wypa­dek) bądź ze wzglę­du na inne przy­czy­ny zacho­wa­nie zwy­kłej for­my testa­men­tu jest nie­moż­li­we lub znacz­nie utrud­nio­ne (np. dzia­ła­nia wojen­ne). Wola spad­ko­daw­cy w takiej sytu­acji musi zostać prze­ka­za­na w obec­no­ści co naj­mniej trzech świad­ków. Przed upły­wem roku od dnia zło­że­nia oświad­cze­nia przez spad­ko­daw­cę jeden ze świad­ków spi­su­je jej treść w for­mie pisem­nej, w któ­rej znaj­dą się infor­ma­cje o miej­scu i dacie zło­że­nia oświad­cze­nia oraz miej­scu i dacie spo­rzą­dze­nia pisma. Pod pismem pod­pi­su­ją się spad­ko­daw­ca i dwaj świad­ko­wie albo wyłącz­nie trzej świad­ko­wie.

Testament podróżny

Testa­ment podróż­ny może powstać wyłącz­nie na pol­skim stat­ku (wod­nym lub powietrz­nym). Do jego waż­no­ści potrzeb­na jest obec­ność dwóch świad­ków, zaś samo oświad­cze­nie skła­da­ne jest wobec dowód­cy stat­ku lub jego zastęp­cy. Z czyn­no­ści tej dowód­ca stat­ku spi­su­je pismo, któ­re następ­nie jest pod­pi­sy­wa­ne przez spad­ko­daw­cę, świad­ków oraz dowód­cę stat­ku.

Kto nie może być świadkiem testamentu?

Świad­kiem pod­czas spo­rzą­dza­nia testa­men­tu nie mogą być oso­by, któ­re:

 1. nie posia­da­ją peł­nej zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych (tj. dzie­ci czy oso­by ubez­wła­sno­wol­nio­ne czę­ścio­wo bądź cał­ko­wi­cie);
 2. są nie­wi­do­me, głu­che bądź nie­me;
 3. nie mogą czy­tać i pisać;
 4. nie zna­ją języ­ka, w któ­rym testa­ment jest spo­rzą­dza­ny;
 5. zosta­ły ska­za­ne pra­wo­moc­nym wyro­kiem za skła­da­nie fał­szy­wych zeznań.

Co wię­cej, przy spo­rzą­dza­niu testa­men­tu nie mogą być świad­ka­mi: oso­by, któ­re zosta­ły wska­za­ne w testa­men­cie, jak rów­nież ich mał­żon­ko­wie, krew­ni oraz powi­no­wa­ci.

Jeże­li cho­ciaż­by jeden ze świad­ków oka­zał się oso­bą, któ­ra nie może być świad­kiem, testa­ment jest nie­waż­ny.

Elementy testamentu

Wie­le osób zasta­na­wia się nad tym: jak napi­sać testa­ment? W testa­men­cie mogą bowiem zna­leźć się poniż­sze ele­men­ty:

 1. powo­ła­nie jed­nej lub kil­ku osób do spad­ku (np. poprzez stwier­dze­nie „moim jedy­nym spad­ko­bier­cą jest XY” lub „moimi spad­ko­bier­ca­mi są XY oraz ZZ po poło­wie”);
 2. zapi­sy (zwy­kły oraz win­dy­ka­cyj­ny);
 3. pole­ce­nia;
 4. wydzie­dzi­cze­nie (o czym sze­rzej w arty­ku­le pt. „Wydzie­dzi­cze­nie”).

W testa­men­cie moż­na przy­znać zarów­no spad­ko­bier­com, jak rów­nież oso­bom nie­bę­dą­cym spad­ko­bier­ca­mi zapi­sy – zarów­no zapis zwy­kły, jak rów­nież zapis win­dy­ka­cyj­ny. Zapis zwy­kły pole­ga na tym, iż spad­ko­bier­ca jest zobo­wią­za­ny do speł­nie­nia na rzecz innej oso­by świad­cze­nia mająt­ko­we­go (np. zapła­tę odpo­wied­niej sumy pie­nięż­nej, wyda­nie rze­czy bądź nie­ru­cho­mo­ści). Zapis win­dy­ka­cyj­ny tym róż­ni się od zapi­su zwy­kłe­go, że oso­ba obda­ro­wa­na sta­je się wła­ści­cie­lem rzeczy/nieruchomości już z momen­tem otwar­cia spad­ku. Jed­no­cze­śnie usta­wo­daw­ca wska­zał zamknię­ty kata­log rze­czy oraz praw, któ­re mogą być przed­mio­tem zapi­su win­dy­ka­cyj­ne­go. Do powyż­sze­go kata­lo­gu nale­żą:

 1. rzecz ozna­czo­na co do toż­sa­mo­ści (np. ulu­bio­ny zega­rek dziad­ka);
 2. zby­wal­ne pra­wo mająt­ko­we (np. pra­wo wła­sno­ści nie­ru­cho­mo­ści);
 3. przed­się­bior­stwo;
 4. gospo­dar­stwo rol­ne;
 5. usta­no­wie­nie słu­żeb­no­ści lub użyt­ko­wa­nia na rzecz zapi­so­bier­cy;
 6. ogół praw i obo­wiąz­ków, któ­re posia­da wspól­nik spół­ki oso­bo­wej (np. spół­ki jaw­nej bądź koman­dy­to­wej).

Pole­ce­nie jest to obo­wią­zek nało­żo­ny bądź na spad­ko­bier­cę bądź na zapi­so­bier­cę, pole­ga­ją­cy na okre­ślo­nym dzia­ła­niu lub zanie­cha­niu. Od zapi­su róż­ni się ono tym, że nikt nie sta­je się w jego wyni­ku wie­rzy­cie­lem. Przy­kła­da­mi pole­ceń są m. in. obo­wią­zek zor­ga­ni­zo­wa­nia pogrze­bu spad­ko­daw­cy w okre­ślo­ny spo­sób. Uwol­nie­nie się od obo­wiąz­ku wypeł­nie­nia pole­ce­nia jest rów­no­znacz­ne z rezy­gna­cją z bycia spad­ko­bier­cą lub zapi­so­bier­cą.

Podsumowanie

Testa­ment może zostać spo­rzą­dzo­ny w róż­nych for­mach. Nie­mniej jed­nak, aby testa­ment mógł zostać uzna­ny za waż­ny, powi­nien speł­niać wymo­gi prze­wi­dzia­ne dla każ­dej z nich. Nad­to nale­ży pamię­tać o oso­bach, któ­re nie mogą być świad­ka­mi takie­go testa­men­tu. Jeże­li chcą Pań­stwo spo­rzą­dzić testa­ment bądź pod­wa­żyć testa­ment spo­rzą­dzo­ny przez inną oso­bę, zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni. Wcho­dzą­cy w skład Kan­ce­la­rii adwo­ka­ci i rad­co­wie praw­ni posia­da­ją bowiem dużą wie­dzę i boga­te doświad­cze­nie w spra­wach spad­ko­wych.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Adwo­kat spad­ki

Wydziedziczenie

Gene­ral­ną zasa­dą jest, iż oso­by bli­skie, będą­ce jed­no­cze­śnie spo­krew­nio­ny­mi ze zmar­łym dzie­dzi­czą po nim na pod­sta­wie usta­wy. Nie zawsze jed­nak tak się sta­nie. Spad­ko­bier­ca mają­cy swo­bo­dę dys­po­no­wa­nia swo­im mająt­kiem może bowiem pozba­wić rodzi­nę lub jej poszcze­gól­nych człon­ków spad­ku po nim. Gdy doj­dzie do pozba­wie­nia spad­ku wska­za­ne w usta­wie oso­by mogą jed­nak liczyć na uzy­ska­nie zachow­ku po zmar­łym. Zmar­ły może jed­nak sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści, jakie daje wydzie­dzi­cze­nie i pozba­wić nas rów­nież pra­wa do zachow­ku. Wydzie­dzi­cze­nie doko­na­ne w testa­men­cie nie zawsze jed­nak będzie sku­tecz­ne. Poni­żej opi­sze­my, kie­dy wydzie­dzi­cze­nie takie może nastą­pić.

Słowo wstępu o zachowku

Zacho­wek jest to suma pie­nię­dzy, jaka przy­słu­gu­je od spad­ko­bier­ców oso­bom wska­za­nym w prze­pi­sach pra­wa, jeże­li nie zosta­ły one uję­te w testa­men­cie zmar­łe­go bądź otrzy­ma­ły spa­dek mniej­szy ani­że­li przy­słu­gi­wał­by im na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa. Oso­ba­mi upraw­nio­ny­mi są zstęp­ni, mał­żo­nek oraz rodzi­ce zmar­łe­go. Wyso­kość zachow­ku zale­ży od sytu­acji życio­wej upraw­nio­ne­go – oso­by mało­let­nie oraz nie­zdol­ne do pra­cy uzy­skać mogą rów­no­war­tość 2/3 udzia­łu spad­ko­we­go, zaś pozo­sta­łe – rów­no­war­tość ½ udzia­łu. 

Nie zawsze jed­nak oso­ba upraw­nio­na do zachow­ku zacho­wek taki otrzy­ma. W sytu­acji bowiem, gdy w szcze­gól­no­ści oso­ba zosta­ła uzna­na za nie­god­ne­go bądź doszło do jej wydzie­dzi­cze­nia, zacho­wek nie będzie przy­słu­gi­wał.

Przyczyny wydziedziczenia

Wydzie­dzi­cze­nie może nastą­pić, jeże­li upraw­nio­ny do zachow­ku:

 1. w spo­sób upo­rczy­wy postę­pu­je wbrew zasa­dom współ­ży­cia spo­łecz­ne­go i jed­no­cze­śnie czy­ni to wbrew woli zmar­łe­go;
 2. dopu­ścił się czy­nu zabro­nio­ne­go prze­ciw­ko życiu, zdro­wiu lub wol­no­ści zmar­łe­go lub wobec oso­by naj­bliż­szej zmar­łe­mu;
 3. rażą­co obra­ził cześć zmar­łe­go lub oso­by mu naj­bliż­szej;
 4. nie wypeł­nia w spo­sób upo­rczy­wy wobec zmar­łe­go obo­wiąz­ków rodzin­nych.

Kata­log przy­czyn wydzie­dzi­cze­nia ma cha­rak­ter zamknię­ty, co ozna­cza, że inne oko­licz­no­ści nie upraw­nia­ją spad­ko­daw­cy do wydzie­dzi­cze­nia oso­by upraw­nio­nej do zachow­ku.

Naruszanie zasad współżycia społecznego

W zakre­sie pierw­szej przy­czy­ny wydzie­dzi­cze­nie może nastą­pić jedy­nie wte­dy, gdy prze­słan­ki w niej wska­za­ne nastą­pią jed­no­cze­śnie: upo­rczy­wość (uzna­wa­na za dzia­ła­nie powta­rzal­ne, dłu­go­trwa­łe), postę­po­wa­nie wbrew zasa­dom współ­ży­cia spo­łecz­ne­go (jest to sfor­mu­ło­wa­nie nie­do­okre­ślo­ne, któ­re odno­si się do ogól­nych zasad przy­ję­tych w danym spo­łe­czeń­stwie), sprze­ciw zmar­łe­go (wyra­żo­ny w spo­sób jed­no­znacz­ny jesz­cze za życia spad­ko­bier­cy).

Przestępstwo umyślne i obraza czci

Dru­ga prze­słan­ka wydzie­dzi­cze­nia musi być inter­pre­to­wa­na zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa kar­ne­go, któ­ry wska­zu­je kata­log prze­stępstw speł­nia­ją­cych opi­sa­ne ww. warun­ki (np. zabój­stwo, uszko­dze­nie cia­ła, itp.). W dok­try­nie i orzecz­nic­twie poja­wia­ją się róż­ni­ce w zakre­sie inter­pre­ta­cji prze­słan­ki „oso­by naj­bliż­szej”. Jed­ni uwa­ża­ją, iż krąg takich osób powin­no się usta­lać zgod­nie z zasa­da­mi pra­wa kar­ne­go (w kodek­sie kar­nym znaj­du­je się bowiem defi­ni­cja oso­by bli­skiej, któ­ra za oso­bę taką uzna­je m. in. mał­żon­ka czy dzie­ci), inni z kolei sto­ją na sta­no­wi­sku, iż nale­ży badać fak­tycz­ne rela­cje ist­nie­ją­ce mię­dzy zmar­łym a oso­bą naj­bliż­szą (np. sil­ne wię­zi uczu­cio­we). 

Tak­że oce­na, czy doszło do obra­zy czci zmar­łe­go lub oso­by jej naj­bliż­szej win­na być doko­na­na  przy uwzględ­nie­niu prze­pi­sów pra­wa kar­ne­go.

Niewypełnianie obowiązków rodzinnych

Poję­cie obo­wiąz­ków rodzin­nych, o któ­rych mowa w ostat­niej przy­czy­nie wydzie­dzi­cze­nia powin­na być inter­pre­to­wa­na sze­ro­ko. Nale­żą do nich bowiem zarów­no obo­wiąz­ki usta­wo­we (np. obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny), jak rów­nież spo­łecz­ne czy moral­ne (np. obo­wią­zek opie­ki). Jak już wska­za­no powy­żej upo­rczy­wość powin­na być oce­nia­na jako dzia­ła­nie dłu­go­trwa­łe, powta­rza­ją­ce się.

W jaki sposób dochodzi do wydziedziczenia?

Wydzie­dzi­cze­nie powin­no zostać doko­na­ne w for­mie oświad­cze­nia spad­ko­daw­cy w samym testa­men­cie. Nad­to w oświad­cze­niu tym nale­ży wska­zać i opi­sać przy­czy­nę wydzie­dzi­cze­nia.

Czy zawsze dojdzie do wydziedziczenia?

Spad­ko­daw­ca nie może wydzie­dzi­czyć oso­by, któ­rej prze­ba­czył. Ozna­cza to, że jeże­li przed spo­rzą­dze­niem testa­men­tu doszło do zło­że­nia przez zmar­łe­go oświad­cze­nia o prze­ba­cze­niu, nie może on póź­niej, w opar­ciu o te same przy­czy­ny wydzie­dzi­czyć krew­ne­go. Oczy­wi­ście moż­li­we jest wydzie­dzi­cze­nie ze wzglę­du na inne oko­licz­no­ści, co do któ­rych prze­ba­cze­nie nie nastą­pi­ło. Samo prze­ba­cze­nie może przy­brać dowol­ną for­mę (zarów­no pisem­ne­go oświad­cze­nia), jak rów­nież poprzez postę­po­wa­nie spad­ko­daw­cy i jego spo­sób odno­sze­nia się do krew­ne­go.

Skutki wydziedziczenia

Jak już wspo­mi­na­no na wstę­pie, wydzie­dzi­cze­nie skut­ku­je pozba­wie­niem upraw­nio­ne­go pra­wa do zachow­ku po zmar­łym. Co wię­cej, w miej­sce oso­by wydzie­dzi­czo­nej wcho­dzą zstęp­ni oso­by wydzie­dzi­czo­nej, któ­rzy są upraw­nie­ni do zachow­ku w jego miej­sce.

Podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc, spra­wy o zacho­wek mogą zostać zaini­cjo­wa­ne przez zstęp­nych, mał­żon­ka oraz rodzi­ców zmar­łe­go. Nie zawsze jed­nak oso­by te zacho­wek otrzy­ma­ją, gdyż wsku­tek wydzie­dzi­cze­nia zmar­ły może pozba­wić swych spad­ko­bier­ców usta­wo­wych pra­wa do zachow­ku po nim. Nale­ży jed­nak pamię­tać, iż wydzie­dzi­cze­nie może być sku­tecz­ne wyłącz­nie w przy­pad­kach prze­wi­dzia­nych w prze­pi­sach pra­wa. Jeże­li chcą Pań­stwo wydzie­dzi­czyć krew­ne­go bądź sami zosta­li­ście wydzie­dzi­cze­ni, a chcą Pań­stwo pod­wa­żyć zasad­ność tako­we­go wydzie­dzi­cze­nia, zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, któ­ra zapew­ni Pań­stwu pro­fe­sjo­nal­ną pomoc praw­ną. 

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Adwo­kat spad­ki

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50

Dziedziczenie ustawowe

Z chwi­lą śmier­ci oso­by bli­skiej poja­wia się kwe­stia spo­so­bu roz­li­cze­nia mająt­ku, jaki ona po sobie pozo­sta­wi­ła. Roz­li­cze­nie takie zale­żeć będzie od tego, czy za życia zmar­ły roz­dy­spo­no­wał swo­im mająt­kiem (np. w posta­ci testa­men­tu bądź daro­wi­zny), czy też nie. W przy­pad­ku, gdy zmar­ły nie spo­rzą­dzi testa­men­tu, podział jego mająt­ku nastą­pi zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa (dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we). Poni­żej przed­sta­wi­my krąg osób, któ­rzy są upraw­nie­ni do otrzy­ma­nia spad­ku po zmar­łym na pod­sta­wie usta­wy oraz w jakiej wyso­ko­ści spa­dek otrzy­ma­ją.

Krąg osób uprawnionych do dziedziczenia

Ana­li­zu­jąc dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we w pierw­szej kolej­no­ści nale­ży usta­lić krąg osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia po zmar­łym. Pol­ski usta­wo­daw­ca wpro­wa­dził gru­py spad­ko­bier­ców usta­wo­wych, dzie­ląc ich w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

 1. dzie­ci i mał­żo­nek zmar­łe­go;
 2. dal­si zstęp­ni (wnu­ki, pra­wnu­ki) i mał­żo­nek zmar­łe­go;
 3. mał­żo­nek i rodzi­ce zmar­łe­go;
 4. mał­żo­nek, jed­no z rodzi­ców oraz rodzeń­stwo zmar­łe­go;
 5. dziad­ko­wie zmar­łe­go;
 6. pasierb zmar­łe­go;
 7. gmi­na;
 8. Skarb Pań­stwa.

Dzie­dzi­cze­nie osób upraw­nio­nych z dal­szej gru­py będzie nastę­po­wa­ło dopie­ro wte­dy, gdy nie ma osób upraw­nio­nych z gru­py wcze­śniej­szych (np. gdy zmar­ły nie posia­dał dzie­ci, a jego rodzi­ce i mał­żo­nek nie żyją jedy­ny­mi spad­ko­bier­ca­mi zmar­łe­go będzie jego rodzeń­stwo).

I grupa spadkobierców ustawowych

Dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we w pierw­szej gru­pie osób upraw­nio­nych przy­słu­gu­je dzie­ciom zmar­łe­go oraz jego mał­żon­ko­wi. Oso­by te dzie­dzi­czą w czę­ściach rów­nych, przy czym udział przy­pa­da­ją­cy mał­żon­ko­wi nie może być mniej­szy niż ¼ cało­ści spad­ku.

Ilu­stru­jąc to na przy­kła­dach poni­żej przed­sta­wi­my dwie sytu­acje:

 1. zmar­ły miał dwój­kę dzie­ci oraz mał­żon­ka – dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we w takiej sytu­acji pole­gać będzie na tym, że każ­de ze spad­ko­bier­ców otrzy­ma spa­dek w wyso­ko­ści 1/3;
 2. zmar­ły miał czwór­kę dzie­ci oraz mał­żon­ka – w takim przy­pad­ku mał­żo­nek otrzy­ma ¼ czę­ści spad­ku, zaś pozo­sta­łym ¾ czę­ści spad­ku dzie­ci muszą się podzie­lić po rów­no – tj. każ­de dziec­ko otrzy­ma 3/16 część spad­ku.

II grupa spadkobierców ustawowych

Wystą­pie­nie krę­gu spad­ko­bier­ców usta­wo­wych z dru­giej gru­py będzie nastę­po­wa­ło, gdy jed­no z dzie­ci zmar­łe­go nie doży­ło otwar­cia spad­ku (np. spad­ko­bier­ca miał dwój­kę dzie­ci, przy czym cór­ka zmar­ła mając trój­kę dzie­ci). W takim przy­pad­ku spad­ko­bra­nie będzie nastę­po­wa­ło w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

1/3 spad­ku będzie przy­pa­dać mał­żon­ko­wi (np. żonie);

1/3 spad­ku będzie przy­pa­dać temu z dzie­ci, któ­re nadal żyje (np. dru­ga cór­ka)

1/3 spad­ku będą musie­li podzie­lić się po poło­wie wnu­ki spad­ko­bier­cy, co ozna­cza, że każ­de z nich otrzy­ma po 1/6 spad­ku.

III grupa spadkobierców ustawowych

Gdy zmar­ły nie miał dzie­ci, dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we po nim pole­gać będzie na tym, że spa­dek otrzy­ma­ją rodzi­ce oraz mał­żo­nek spad­ko­daw­cy. Rodzi­com przy­pa­da udział w wyso­ko­ści ¼ czę­ści dla każ­de­go rodzi­ca, zaś mał­żo­nek otrzy­mu­je ½ spad­ku. W przy­pad­ku nie­usta­le­nia ojco­stwa zmar­łe­go, udział mat­ki oraz mał­żon­ka wyno­si po ½ dla każ­dej oso­by.

IV grupa spadkobierców ustawowych

Jeże­li jed­no z rodzi­ców nie doży­ło otwar­cia spad­ku, jego udział przy­pa­dać będzie rodzeń­stwu zmar­łe­go. Ilu­stru­jąc to przy­kła­dem wyobraź­my sobie, iż zmar­ły posia­dał tro­je rodzeń­stwa, wte­dy dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we będzie wyglą­da­ło nastę­pu­ją­co:

½ spad­ku przy­pa­dać będzie mał­żon­ko­wi

¼ spad­ku przy­pa­dać będzie temu z rodzi­ców, któ­re nadal żyje

¼ spad­ku będzie przy­pa­dać rodzeń­stwu po poło­wie, co ozna­cza, że każ­de z rodzeń­stwa otrzy­ma 1/12 spad­ku.

Gdy­by któ­re­kol­wiek z rodzeń­stwa nie doży­ło otwar­cia spad­ku jego udział przy­pa­da jego zstęp­nym (tj. dzie­ciom, wnu­kom, itp.) – 1/12 spad­ku wska­za­na w przy­kła­dzie powy­żej zosta­nie ponow­nie podzie­lo­na pomię­dzy dzie­ci rodzeń­stwa zmar­łe­go.

Dziedziczenie ustawowe w przypadku przysposobienia

Dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we w przy­pad­ku przy­spo­so­bie­nia, zale­ży od tego z jaką typu adop­cją mamy do czy­nie­nia. W przy­pad­ku adop­cji peł­nej oso­ba adop­to­wa­na dzie­dzi­czy po adop­tu­ją­cym oraz po jego krew­nych tak, jak­by była jego dziec­kiem. W przy­pad­ku nato­miast adop­cji nie­peł­nej oso­ba adop­to­wa­na dzie­dzi­czy wyłącz­nie po adop­tu­ją­cym, nie zaś po jego krew­nych.

Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa rolnego

Dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we gospo­dar­stwa rol­ne­go oraz jego zasa­dy zale­żeć będą od wiel­ko­ści gospo­dar­stwa. Jeże­li nie prze­kra­cza ono wiel­ko­ści 1 ha do jego dzie­dzi­cze­nia będą mia­ły zasto­so­wa­nie prze­pi­sy ogól­ne o dzie­dzi­cze­niu. Odmien­ność jed­nak poja­wia się przy dzie­dzi­cze­niu gospo­darstw prze­kra­cza­ją­cych 1 ha. Spad­ko­bier­cy, aby móc odzie­dzi­czyć takie gospo­dar­stwo muszą speł­nić co naj­mniej jeden waru­nek okre­ślo­ny usta­wą, a mia­no­wi­cie:

 1. sta­le pra­co­wać przy pro­duk­cji rol­nej;
 2. posia­dać przy­go­to­wa­nie zawo­do­we do pro­wa­dze­nia pro­duk­cji rol­nej;
 3. być mało­let­nim;
 4. uczyć się;
 5. być nie­zdol­nym do pra­cy.

Gdy oka­że się jed­nak, iż żad­na z osób upraw­nio­nych do spad­ku po zmar­łym nie speł­nia żad­ne­go z warun­ków wska­za­nych powy­żej bądź upraw­nio­ny­mi do spad­ku będą wyłącz­nie oso­by trwa­le nie­zdol­ne do pra­cy, dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we takie­go gospo­dar­stwa pod­le­gać będzie prze­pi­som ogól­nym z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go.

Podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc, usta­le­nie krę­gu osób, któ­re będą dzie­dzi­czyć na pod­sta­wie usta­wy czę­sto stwa­rza istot­ne trud­no­ści. Jeże­li chcą Pań­stwo prze­pro­wa­dzić spra­wę spad­ko­wą, w któ­rej nie było testa­men­tu spraw­nie oraz popraw­nie, zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Adwo­kat spad­ki

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50

Adwokat prawo karne

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest to zespół adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych posia­da­ją­cych wie­dzę i doświad­cze­nie z zakre­su pra­wa kar­ne­go oraz pra­wa wykro­czeń. Nasza Kan­ce­la­ria świad­czy pomoc praw­ną klien­tom z War­sza­wy (adwo­kat spra­wy kar­ne War­sza­wa) oraz (adwo­kat Łódź spra­wy kar­ne), i to zarów­no oskar­żo­nym, jak rów­nież pokrzyw­dzo­nym oraz ich rodzi­nom. Repre­zen­tu­je­my zarów­no oso­by popeł­nia­ją­ce prze­stęp­stwo po raz pierw­szy w życiu, jak rów­nież oso­by popeł­nia­ją­ce je w warun­kach recy­dy­wy. Adwo­ka­ci z naszej kan­ce­la­rii praw­nej pod­cho­dzą indy­wi­du­al­nie do każ­dej spra­wy.

W ramach usług świad­czo­nych przez naszych adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych:

 1. zapew­nia­my obro­nę w postę­po­wa­niu kar­nym, zarów­no w postę­po­wa­niu przy­go­to­waw­czym (docho­dze­nie, śledz­two), jak rów­nież sądo­wym, w tym  spo­rzą­dza­my sprze­ci­wy od wyro­ków naka­zo­wych, ape­la­cje, jak rów­nież proś­by o uła­ska­wie­nie, poma­ga­my klien­tom w uzy­ska­niu listu żela­zne­go;
 2. repre­zen­tu­je­my w pro­ce­sie oso­by pokrzyw­dzo­ne (oskar­ży­cie­li posił­ko­wych), w tym spo­rzą­dza­my w ich imie­niu sub­sy­diar­ne oraz pry­wat­ne akty oskar­że­nia.

Oprócz wystę­po­wa­nia przed sąda­mi i urzę­da­mi admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej nasz adwo­kat ofe­ru­je rów­nież usłu­gi praw­ne pole­ga­ją­ce na:

 • spo­rzą­dza­niu opi­nii z zakre­su pra­wa kar­ne­go;
 • wno­sze­niu ape­la­cji i innych pism pro­ce­so­wych do sądów wyż­szej instan­cji;
 • spo­rzą­dza­niu kasa­cji do Sądu Naj­wyż­sze­go.
Adwokat prawo karne Warszawa

Słowo wstępu o prawie karnym

Wśród czy­nów zabro­nio­nych wyróż­nia się wykro­cze­nia oraz prze­stęp­stwa (występ­ki oraz zbrod­nie). Wykro­cze­nia to czy­ny spo­łecz­nie szko­dli­we, zabro­nio­ne pod groź­bą naga­ny, grzyw­ny do 5000 zło­tych, kary ogra­ni­cze­nia wol­no­ści bądź aresz­tu.

Z kolei występ­ka­mi są prze­stęp­stwa zagro­żo­ne karą grzyw­ny powy­żej 30 sta­wek dzien­nych albo powy­żej 5.000,00 zł, karą ogra­ni­cze­nia (np. nakaz prac spo­łecz­nych) bądź pozba­wie­nia wol­no­ści prze­kra­cza­ją­cą mie­siąc. Więk­szość prze­stępstw, jakie prze­wi­du­ją pol­skie prze­pi­sy trak­to­wa­na jest jako wystę­pek. Dru­gim z typów prze­stępstw jest zbrod­nia zagro­żo­na karą co naj­mniej 3 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Wśród przy­kła­dów zbrod­ni wska­zać może­my m. in. zabój­stwa, wywo­ła­nie cięż­kie­go uszczerb­ku na zdro­wiu czy gwałt zbio­ro­wy.

Jed­ną z naczel­nych zasad pra­wa kar­ne­go jest zasa­da domnie­ma­nia nie­win­no­ści pole­ga­ją­ca na tym, iż do dnia upra­wo­moc­nie­nia się wyro­ku ska­zu­ją­ce­go, oskar­żo­ne­go uzna­je się za nie­win­ne­go.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­je klien­tów we wszel­kich spra­wach kar­nych na tere­nie War­sza­wy (adwo­kat spra­wy kar­ne War­sza­wa), jak i Łodzi (adwo­kat Łódź spra­wy kar­ne).

Czę­ste zmia­ny prze­pi­sów pra­wa kar­ne­go mate­rial­ne­go i pro­ce­so­we­go powo­du­ją, że spra­wy z tego zakre­su nale­żą do jed­nych z bar­dziej zło­żo­nych i skom­pli­ko­wa­nych. Bez pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­ne­go adwo­ka­ta czy rad­cy praw­ne­go samo­dziel­na obro­na w postę­po­wa­niu może być utrud­nio­na.

Kiedy mamy do czynienia z odpowiedzialnością karną?

Nale­ży wska­zać, iż odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej pod­le­ga zarów­no dzia­ła­nie (np. zabój­stwo), jak i zanie­cha­nia (np. nie­udzie­le­nie pomo­cy). Prze­stęp­stwo moż­na popeł­nić zarów­no w spo­sób umyśl­ny, jak i nie­umyśl­ny. Tak­że samo usi­ło­wa­nie popeł­nie­nia prze­stęp­stwa pod­le­ga karze. Przy­go­to­wa­nie do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa pod­le­ga zaś karze tyl­ko wów­czas, gdy prze­wi­du­ją to wyraź­nie prze­pi­sy pra­wa.

Co wię­cej, nie tyl­ko bez­po­śred­ni spraw­ca odpo­wia­da za popeł­nie­nie prze­stęp­stwa. Odpo­wia­dać mogą tak­że oso­by, któ­re:

 1. kie­ru­ją wyko­na­niem czy­nu zabro­nio­ne­go (spraw­stwo kie­row­ni­cze);
 2. pole­ca­ją wyko­na­nie czy­nu zabro­nio­ne­go innej oso­bie, wyko­rzy­stu­jąc jej uza­leż­nie­nie;
 3. nakła­nia­ją inną oso­bę do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa (pod­że­ga­nie);
 4. uła­twia­ją popeł­nie­nie prze­stęp­stwa (pomoc­nic­two);
 5. nakła­nia­ją do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa oso­bę w celu skie­ro­wa­nia prze­ciw­ko niej postę­po­wa­nia kar­ne­go (pro­wo­ka­cja).

Kiedy sprawca nie poniesie kary?

Nie zawsze popeł­nie­nie czy­nu zabro­nio­ne­go będzie jed­no­znacz­ne z popeł­nie­niem prze­stęp­stwa. Z taki­mi sytu­acja­mi, kie­dy mimo popeł­nie­nia czy­nu zabro­nio­ne­go nie docho­dzi do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa mamy do czy­nie­nia w przy­pad­ku:

 1. obro­ny koniecz­nej;
 2. sta­nu wyż­szej koniecz­no­ści;
 3. eks­pe­ry­men­tu;
 4. błę­du co do oko­licz­no­ści wyłą­cza­ją­cej bez­praw­ność albo winę;
 5. uspra­wie­dli­wio­nej nie­świa­do­mo­ści bez­praw­no­ści czy­nu zabro­nio­ne­go;
 6. nie­po­czy­tal­no­ści spraw­cy.

Nad­to, w przy­pad­ku przedaw­nie­nia czy­nu spraw­ca tak­że nie będzie pod­le­gał karze. Kodeks kar­ny prze­wi­du­je odmien­ne ter­mi­ny przedaw­nie­nia prze­stępstw w zależ­no­ści od typu prze­stęp­stwa, np. 30 lat dla zbrod­ni zabój­stwa czy 20 lat dla pozo­sta­łych zbrod­ni. Co wię­cej, pol­skie prze­pi­sy wska­zu­ją tak­że prze­stęp­stwa, któ­re nie pod­le­ga­ją przedaw­nie­niu (np. zbrod­nie prze­ciw­ko poko­jo­wi).

Jak wygląda proces wymierzenia kary?

Aby mogło dojść do wyda­nia wyro­ku, naj­pierw musi zostać prze­pro­wa­dzo­nych sze­reg czyn­no­ści pro­ce­du­ral­nych. Postę­po­wa­nie kar­ne jest bowiem dwu­eta­po­we: pierw­szym eta­pem jest postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze (pro­wa­dzo­ne przez pro­ku­ra­tu­rę lub poli­cję), zaś dru­gim  postę­po­wa­nie sądo­we.

To czy postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze będzie pro­wa­dzo­ne przez pro­ku­ra­tu­rę, czy przez poli­cję zale­ży od cha­rak­te­ru popeł­nio­ne­go prze­stęp­stwa. Poli­cja co do zasa­dy pro­wa­dzi docho­dze­nia, w spra­wach prze­stępstw roz­po­zna­wa­nych przez sądy rejo­no­we zagro­żo­nych karą nie­prze­kra­cza­ją­cą 5 lat wię­zie­nia oraz wyraź­nie wska­za­nych w prze­pi­sach pra­wa (np. w spra­wie kra­dzie­ży z wła­ma­niem). W pozo­sta­łych spra­wach pro­wa­dzo­ne jest śledz­two, któ­re jest nad­zo­ro­wa­ne przez pro­ku­ra­tu­rę. 

Postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze koń­czy się skie­ro­wa­niem aktu oskar­że­nia do sądu lub jego umo­rze­niem albo odmo­wą wsz­czę­cia śledztwa/dochodzenia. W przy­pad­ku skie­ro­wa­nia aktu oskar­że­nia do sądu, zaczy­na się dru­gi etap postę­po­wa­nia – postę­po­wa­nie sądo­we, w któ­rym sąd prze­pro­wa­dza wszel­kie dowo­dy, w tym może prze­słu­chać świad­ków, doko­nać oglę­dzin czy wysłu­chać oskar­żo­ne­go. Postę­po­wa­nie sądo­we koń­czy się wyda­niem wyro­ku.

Zatar­cie ska­za­nia nastę­pu­je w ter­mi­nie od roku do 10 lat, w zależ­no­ści od popeł­nio­ne­go prze­stęp­stwa. Ter­min ten zaczy­na biec od dnia wyko­na­nia kary, daro­wa­nia kary lub przedaw­nie­nia wyko­na­nia kary.

Subsydiarny akt oskarżenia a prywatny akt oskarżenia

Co zro­bić, gdy pro­ku­ra­tu­ra uma­rza postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze lub odma­wia jego wsz­czę­cia? W takich oko­licz­no­ściach pokrzyw­dzo­ny ma pra­wo zło­że­nia zaża­le­nia na posta­no­wie­nie pro­ku­ra­tu­ry do sądu. Gdy­by zaś ponow­nie doszło do wyda­nia posta­no­wie­nia o umo­rze­niu lub odmo­wie wsz­czę­cia śledz­twa, pokrzyw­dzo­ny może zło­żyć samo­dziel­nie w sądzie akt oskar­że­nia w ter­mi­nie mie­sią­ca od dorę­cze­nia posta­no­wie­nia pro­ku­ra­to­ra (sub­sy­diar­ny akt oskar­że­nia).

W odnie­sie­niu do nie­któ­rych prze­stępstw (np. o znie­sła­wie­nie) prze­pi­sy pra­wa nie prze­wi­du­ją w ogó­le moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go. Wów­czas jedy­nym eta­pem jest postę­po­wa­nie sądo­we ini­cjo­wa­ne pry­wat­nym aktem oskar­że­nia 

List gończy oraz list żelazny

Wie­le osób zada­je sobie pyta­nie czym róż­ni się list goń­czy od listu żela­zne­go. List goń­czy wyda­je się wte­dy, kie­dy nie­zna­ne jest miej­sce poby­tu oskar­żo­ne­go lub oso­by podej­rza­nej. List żela­zny nato­miast jest wyda­wa­ny na wnio­sek oskar­żo­ne­go prze­by­wa­ją­ce­go za gra­ni­cą, któ­ry chce odpo­wia­dać z wol­nej sto­py. Sąd może wydać list żela­zny jedy­nie wów­czas, gdy oskar­żo­ny zobo­wią­że się ona do sta­wien­nic­twa w sądzie lub pro­ku­ra­to­rze w wyzna­czo­nym ter­mi­nie. Wyda­nie listu żela­zne­go czę­sto sądy uza­leż­nia­ją od zło­że­nia porę­cze­nia mająt­ko­we­go.

Adwokat sprawy karne — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół doświad­czonych adwoka­tów i rad­ców praw­nych poma­ga­ją­cych we wszel­kich spra­wach kar­nych oso­bom zamiesz­ka­łym w War­sza­wie. Adwo­kat z naszej Kan­ce­la­rii pomo­że Pań­stwu w spo­rzą­dze­niu sub­sy­diar­ne­go aktu oskar­że­nia, pry­wat­ne­go aktu oskar­że­nia, ape­la­cji od wyro­ku ska­zu­ją­ce­go oraz sprze­ci­wu od wyro­ku naka­zo­we­go (adwo­kat pra­wo kar­ne). Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni może Pań­stwa repre­zen­to­wać zarów­no w toku postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go, jak i postę­po­wa­nia sądo­we­go, peł­niąc funk­cję obroń­cy lub peł­no­moc­ni­ka oskar­ży­cie­la posił­ko­we­go. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii znaj­du­je się przy ul. Wierz­bo­wej 9/11, 00–094 War­sza­wa, tel. 22 489 52 65 albo 801 50 10 50.

Adwokat Łódź — sprawy karne

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni skła­da się z adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych, posia­da­ją­cych roz­le­głą wie­dzę i doświad­cze­nie z zakre­su pra­wa kar­ne­go. Repre­zen­tu­je­my oskar­żo­nych oraz oso­by podej­rza­ne w postę­po­wa­niach kar­nych na tere­nie Łodzi. Bie­rze­my aktyw­ny udział w postę­po­wa­niu dowo­do­wym prze­pro­wa­dza­nym przez orga­ny ści­ga­nia oraz sąd. Poma­ga­my w spo­rzą­dza­niu pry­wat­ne­go oraz sub­sy­diar­ne­go aktu oskar­że­nia. Ponad­to repre­zen­tu­je­my pokrzyw­dzo­nych w toku pro­ce­su kar­ne­go oraz skła­da­my wnio­ski dowo­do­we mają­ce na celu wykry­cie spraw­cy prze­stęp­stwa oraz jego póź­niej­sze uka­ra­nie. Wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne zachę­ca­my do spo­tka­nia w sie­dzi­bie nasze­go oddzia­łu w Łodzi przy ul. Wól­czań­skiej 125 oraz kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go pod nume­rem 801 50 10 50.

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50

Adwokat

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią świad­czą­cą usłu­gi praw­ne m.in. z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go, spad­ko­we­go oraz kar­ne­go. Jeże­li potrze­bu­ją Pań­stwo pomo­cy m.in. w spra­wach takich jak: roz­wód, ali­men­ty na dziec­ko, podział mająt­ku wspól­ne­go, stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, dział spad­ku czy odszko­do­wa­nie to zachę­ca­my do kon­tak­tu z adwo­ka­ta­mi i rad­ca­mi praw­ny­mi z naszej Kan­ce­la­rii praw­nej.  Ponad­to adwo­ka­ci wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii dora­dza­ją we wszel­kich spra­wach zwią­za­nych z win­dy­ka­cją należ­no­ści, bie­żą­cą obsłu­gą firm oraz pra­wem pra­cy.

Adwokat — rozwód

Wcho­dzą­cy w skład nasze­go zespo­łu adwo­ka­ci repre­zen­tu­ją klien­tów w postę­po­wa­niach o: 

 1. podział mająt­ku po roz­wo­dzie;
 2. zasą­dze­nie ali­men­tów dla dru­gie­go mał­żon­ka oraz dla mało­let­nich;
 3. usta­le­nie kon­tak­tów z mało­let­ni­mi dzieć­mi;
 4. ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej;
 5. pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej.

Dąży­my w mia­rę moż­li­wo­ści do zawar­cia poro­zu­mie­nia mię­dzy mał­żon­ka­mi, tak aby pro­ces roz­wo­do­wy trwał jak naj­kró­cej (roz­wód). Jeste­śmy bowiem świa­do­mi, iż brak poro­zu­mie­nia rodzi­ców może skut­ko­wać dłu­go­trwa­łym postę­po­wa­niem sądo­wym, któ­re czę­sto jest obcią­że­niem psy­chicz­nym nie tyl­ko dla mał­żon­ków, lecz przede wszyst­kich dla ich dzie­ci. 

Adwo­kat z nasze­go biu­ra w War­sza­wie bądź Łodzi prze­ka­że pre­cy­zyj­ne infor­ma­cje na temat tego, jakie doku­men­ty nale­ży przy­go­to­wać na potrze­by postę­po­wa­nia sądo­we­go oraz jak roz­wód wpły­nie na mają­tek każ­de­go z mał­żon­ków.

Adwo­kat wcho­dzą­cy w skład nasze­go zespo­łu spo­rzą­dzi dla Państwa­ pisem­ne poro­zu­mie­nia mał­żon­ków, w któ­rych zna­leźć się mogą posta­no­wie­nia o:

 1. spo­so­bie wyko­ny­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej;
 2. kon­tak­tach dziec­ka z oboj­giem rodzi­ców;
 3. podzia­le mająt­ku po roz­wo­dzie.

Zawar­cie poro­zu­mie­nia mię­dzy mał­żon­ka­mi jest o tyle istot­ne, gdyż umoż­li­wia szyb­kie prze­pro­wa­dze­nie podzia­łu mająt­ku w ramach postę­po­wa­nia roz­wo­do­we­go toczą­ce­go się przed wydzia­łem rodzin­nym sądu okrę­go­we­go. Nie­osią­gnię­cie poro­zu­mie­nia powo­du­je, iż do podzia­łu mająt­ku docho­dzi w odręb­nym postę­po­wa­niu toczą­cym się przed wydzia­łem cywil­nym sądu rejo­no­we­go. Z całą pew­no­ścią roz­strzy­gnię­cie tych dwóch kwe­stii w jed­nym postę­po­wa­niu zmniej­sza kosz­ty pro­ce­so­we. 

Adwokat — odszkodowania

Adwo­ka­ci z naszej Kan­ce­la­rii praw­nej posia­da­ją doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu postę­po­wań odszko­do­waw­czych. Współ­pra­cu­ją­cy z naszą Kan­ce­la­rią adwo­ka­ci prze­pro­wa­dzi­li sze­reg postę­po­wań oraz uzy­ska­li wyso­kie odszko­do­wa­nia oraz zadość­uczy­nie­nia dla osób poszko­do­wa­nych m. in. w wypad­kach komu­ni­ka­cyj­nych, wypad­kach przy pra­cy, bądź wsku­tek błę­dów medycz­nych. W razie potrze­by adwo­kat wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii uzy­ska dla Pań­stwa zadość­uczy­nie­nie za szko­dy wyrzą­dzo­ne na oso­bie np. wsku­tek cięż­kie­go uszczerb­ku na zdro­wiu.

Adwo­kat z naszej kan­ce­la­rii w War­sza­wie oraz Łodzi ofe­ru­je swo­ją pro­fe­sjo­nal­ną pomoc praw­ną klien­tom indy­wi­du­al­nym oraz fir­mom.

Adwokat — nieruchomości

W razie potrze­by adwo­kat z naszej Kan­ce­la­rii praw­nej zapew­ni Pań­stwu obsłu­gę praw­ną wszel­kich trans­ak­cji sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści (Praw­nik nie­ru­cho­mo­ści)Adwo­kat wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii dora­dzi Pań­stwu m. in. w zakre­sie finan­so­wa­nia zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści oraz spraw­dzi stan praw­ny nie­ru­cho­mo­ści. 

W ramach ofe­ro­wa­nych Pań­stwu usług spo­rzą­dza­my oraz wery­fi­ku­je­my pod kątem ewen­tu­al­nych ryzyk m.in. takie umo­wy jak: umo­wa dewe­lo­per­ska, umo­wa sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści czy umo­wa naj­mu.

Nad­to repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych doty­czą­cych m.in. nastę­pu­ją­cych zagad­nień:

 1. warun­ki zabu­do­wy;
 2. zezwo­le­nie na wycin­kę drzew;
 3. pozwo­le­nie na budo­wę; 
 4. zezwo­le­nie na naby­cie nie­ru­cho­mo­ści przez cudzo­ziem­ców.

Co wię­cej, świad­czy­my usłu­gi z zakre­su zastęp­stwa pro­ce­so­we­go w spra­wach o wpis w księ­gach wie­czy­stych.

Adwokat — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to doświad­cze­ni adwo­ka­ci i rad­cy praw­ni poma­ga­ją­cy we wszel­kich spra­wach rodzin­nych oso­bom zamiesz­ku­ją­cym na tere­nie War­sza­wy i oko­lic. Adwo­kat z naszej Kan­ce­la­rii dora­dzi Pań­stwu w jaki spo­sób prze­pro­wa­dzić roz­wód, doko­nać podzia­łu mająt­ku, uzy­skać spa­dek lub zacho­wek, odzy­skać kon­takt z dziec­kiem bądź otrzy­mać ali­men­ty na dziec­ko. Adwo­ka­ci wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii zapew­nią Pań­stwu pomoc praw­ną tak­że w spra­wach: kar­nych, odszko­do­waw­czych (np. wsku­tek wypad­ku w pra­cy), z zakre­su pra­wa pra­cy, jak rów­nież spo­rzą­dzą umo­wę cywil­no­praw­ną, np. sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii mie­ści się pod adre­sem: ul. Wierz­bo­wa 9/11, 00–094 War­sza­wa — 22 489 52 65801 50 10 50.

Adwokat — Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół adwo­ka­tów posia­da­ją­cych doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu spraw rodzin­nych. Oso­by zamiesz­ka­łe w Łodzi mogą sko­rzy­stać z pomo­cy adwo­ka­ta wcho­dzą­ce­go w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii w takich spra­wach jak: ali­men­ty, usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, czy pozba­wie­nie lub ogra­ni­cze­nie praw rodzi­ciel­skich. Adwo­kat z naszej Kan­ce­la­rii pomo­że Pań­stwu zarów­no w spra­wie spad­ko­wej czy kar­nej, jak rów­nież w spra­wie o odszko­do­wa­nie. Oso­by chcą­ce nawią­zać kon­takt z Kan­ce­la­rią zapra­sza­my do nasze­go oddzia­łu w Łodzi przy ul. Wól­czań­skiej 125, tel. 801 50 10 50.

Adwokat — podsumowanie

Ser­decz­nie zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni. Doświad­czo­ny adwo­kat z naszej Kan­ce­la­rii pomo­że Pań­stwu w każ­dej spra­wie m.in. z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go, spad­ko­we­go oraz kar­ne­go. Chcie­li­by­śmy zwró­cić Pań­stwa uwa­gę, iż w szcze­gól­no­ści w spra­wach rodzin­nych czy spad­ko­wych wystę­pu­je nie­jed­no­krot­nie sze­reg emo­cji, któ­re unie­moż­li­wia­ją bądź znacz­nie utrud­nia­ją uzy­ska­nie korzyst­ne­go dla sie­bie wyro­ku. W takich sytu­acjach udział pro­fe­sjo­nal­ne­go peł­no­moc­ni­ka, w tym adwo­ka­ta wyda­je się dla klien­tów nie­odzow­ną pomo­cą. 

Powrót do kate­go­rii — Praw­ni­cy

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50

Kancelaria adwokacka

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to kan­ce­la­ria adwo­kac­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w pra­wie rodzin­nym, cywil­nym oraz kar­nym. Two­rzą­cy nasz zespół praw­ni­cy świad­czą usłu­gi z zakre­su pra­wa cywil­ne­go, a w tym dora­dza­ją w spra­wach doty­czą­cych odszko­do­wań, win­dy­ka­cji oraz w zakre­sie pra­wa nie­ru­cho­mo­ści (tj. zakup, wyna­jem, sprze­daż itp.).

Co wię­cej, nasza Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka świad­czy tak­że pomoc w spra­wach rodzin­nych, a w tym w spra­wach o:

 1. roz­wód;
 2. ali­men­ty;
 3. kon­tak­ty z dziec­kiem.

Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka w War­sza­wie oraz Łodzi repre­zen­tu­je klien­tów przed sąda­mi wszyst­kich instan­cji oraz orga­na­mi admi­ni­stra­cji publicz­nej.

Kancelaria adwokacka — spadki

Pro­wa­dzo­na przez nas Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka posia­da rów­nież kom­pe­tent­nych spe­cja­li­stów z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go (Adwo­kat spad­ki). Pro­wa­dzi­my zarów­no spra­wy sądo­we, jak rów­nież poma­ga­my klien­tom w pro­wa­dze­niu roz­mów ugo­do­wych oraz spo­rzą­dza­niu waż­nych testa­men­tów. W naszej ofer­cie znaj­du­ją się m. in. spra­wy o:

 1. stwier­dze­nie naby­cia spad­ku;
 2. dział spad­ku;
 3. stwier­dze­nie nie­god­no­ści dzie­dzi­cze­nia;
 4. zacho­wek;
 5. rosz­cze­nia z zapi­sów zwy­kłych oraz zapi­sów win­dy­ka­cyj­nych.

Nale­ży bowiem zwró­cić uwa­gę, iż po śmier­ci oso­by bli­skiej poja­wia się wie­le kwe­stii zwią­za­nych z pochów­kiem zmar­łe­go oraz roz­dy­spo­no­wa­niem mająt­ku, jaki po sobie zosta­wił. Nie wszyst­kie kwe­stie mająt­ko­we będą mogły odbyć się jed­no­cze­śnie. W pierw­szej kolej­no­ści usta­lo­ny powi­nien zostać krąg spad­ko­bier­ców oraz innych osób upraw­nio­nych (np. do zachow­ku czy zapi­su). W dal­szej kolej­no­ści dopie­ro moż­na doko­nać dzia­łu spad­ku, któ­ry może przy­brać for­mę zarów­no umo­wy, ugo­dy czy posta­no­wie­nia sądo­we­go. We wszel­kich tych spra­wach pomoc ofe­ru­je pomoc praw­ną nasza Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka.

Kancelaria adwokacka — prawo pracy

Pro­wa­dzo­na przez nas Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka wspie­ra swych klien­tów tak­że we wszel­kich zagad­nie­niach zwią­za­nych z pra­wem pra­cy oraz pra­wem ubez­pie­cze­nio­wym (Praw­nik pra­wo pra­cy). W ramach ofe­ro­wa­nych Pań­stwu usług może­my zapro­po­no­wać:

 1. zastęp­stwo pro­ce­so­we przed sąda­mi oraz orga­na­mi pań­stwo­wy­mi (np. ZUS);
 2. spo­rzą­dze­nie umów o pra­cę;
 3. spo­rzą­dze­nie poro­zu­mień pomię­dzy pra­co­daw­cą a pra­cow­ni­kiem;
 4. spo­rzą­dze­nie wypo­wie­dze­nia umo­wy o pra­cę (zarów­no w for­mie natych­mia­sto­wej, jak rów­nież za wypo­wie­dze­niem);
 5. repre­zen­to­wa­nie klien­ta w roz­mo­wach ugo­do­wych pro­wa­dzo­nych pomię­dzy pra­co­daw­cą a pra­cow­ni­kiem.

W pra­wie pra­cy roz­wią­za­nie sto­sun­ku pra­cy może nastą­pić zarów­no na sku­tek jego wypo­wie­dze­nia z zacho­wa­niem usta­wo­we­go okre­su wypo­wie­dze­nia, jak rów­nież bez zacho­wa­nia takie­go okre­su. Gdy roz­wią­za­nie sto­sun­ku pra­cy nastą­pi­ło na sku­tek oświad­cze­nia zło­żo­ne­go przez pra­co­daw­cę z naru­sze­niem prze­pi­sów kodek­su pra­cy, pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­ją dwa rosz­cze­nia: o przy­wró­ce­nie do pra­cy oraz o odszko­do­wa­nie. Obok rosz­cze­nia o przy­wró­ce­nie do pra­cy sąd może zasą­dzić rów­nież wyna­gro­dze­nie za okres pozo­sta­wa­nia pra­cow­ni­ka bez pra­cy. Wyna­gro­dze­nie to nie może być jed­nak mniej­sze niż za 1 mie­siąc oraz nie więk­sze niż za 3 mie­sią­ce, z kolei odszko­do­wa­nie przy­słu­gu­je w wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia za cały okres trwa­nia wypo­wie­dze­nia. 

Kancelaria adwokacka — odzyskiwanie długów

Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka, jaka zosta­ła zało­żo­na przez nasz zespół słu­ży tak­że pomo­cą we wszel­kich spra­wach win­dy­ka­cyj­nych, tj. mają­cych na celu odzy­ska­nie należ­no­ści od dłuż­ni­ków (Odzy­ski­wa­nie dłu­gów).

Ofer­ta naszej Kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej sku­pia się na kil­ku ele­men­tach, a mia­no­wi­cie na:

 1. pro­wa­dze­niu spraw sądo­wych mają­cych na celu zasą­dze­nie należ­no­ści;
 2. wyeg­ze­kwo­wa­niu należ­no­ści na dro­dze postę­po­wań egze­ku­cyj­nych oraz
 3. pro­wa­dze­niu nego­cja­cji celem uzy­ska­nia należ­no­ści na dro­dze poza­są­do­wej.

Nad­to w ramach posia­da­nych narzę­dzi win­dy­ka­cyj­nych, pro­wa­dzo­ny jest wywiad gospo­dar­czy, pod­czas któ­re­go poszu­ki­wa­ny jest mają­tek dłuż­ni­ków, nawet ten ukry­ty.

W ramach postę­po­wań sądo­wych nasza Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka ofe­ru­je pro­wa­dze­nie spraw przed sąda­mi powszech­ny­mi, admi­ni­stra­cyj­ny­mi, Sądem Naj­wyż­szym czy sąda­mi polu­bow­ny­mi.

Mamy jed­no­cze­śnie świa­do­mość, iż nie każ­da spra­wa jest iden­tycz­na. Nie­jed­no­krot­nie zda­rza się bowiem, że dłuż­nik pozo­sta­je w związ­ku mał­żeń­skim. Oko­licz­ność ta powo­du­je, iż obok bada­nia same­go dłuż­ni­ka, rów­nież jego mał­żo­nek powi­nien zostać pod­da­ny bada­niu pod wzglę­dem moż­li­wo­ści finan­so­wych oraz win­dy­ka­cyj­nych. Co wię­cej, nie­odzow­nym sta­je się rów­nież usta­le­nie sto­sun­ków mająt­ko­wych mał­żeń­skich ist­nie­ją­cych pomię­dzy dłuż­ni­kiem a jego mał­żon­kiem, aby pro­wa­dze­nie win­dy­ka­cji było sku­tecz­ne.

Nad­to nasza Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka skła­da rów­nież wnio­ski do sądów, któ­rych celem jest naka­za­nie dłuż­ni­ko­wi wyja­wie­nie mająt­ku. Wnio­ski takie mogą zostać zło­żo­ne dopie­ro wte­dy, gdy w toku postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne­go nie uda­ło się zaspo­ko­ić wie­rzy­cie­la, choć­by w czę­ści.

Co wię­cej, Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka pro­wa­dzi postę­po­wa­nia win­dy­ka­cyj­ne nie tyl­ko bez­po­śred­nio od samych dłuż­ni­ków, lecz tak­że wobec osób trze­cich. W ramach pro­wa­dzo­nych postę­po­wań sądo­wych żąda­my zaspo­ko­je­nia wszel­kich dłu­gów m. in. od:

 1. człon­ków zarzą­du spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią, czy
 2. nabyw­ców nie­ru­cho­mo­ści lub rucho­mo­ści wcze­śniej nale­żą­cych do pier­wot­ne­go dłuż­ni­ka – tzw. skar­ga pau­liań­ska.

Kancelaria adwokacka — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią adwo­kac­ką poma­ga­ją­cą zarów­no oso­bom fizycz­nym, jak i spół­kom umiej­sco­wio­nym w War­sza­wie i oko­li­cach. Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka w ramach ofer­ty kie­ro­wa­nej do osób fizycz­nych pomo­że Pań­stwu m. in. w spra­wach rodzin­nych (np. usta­le­nie ojco­stwa, ali­men­ty), spad­ko­wych (np. dział spad­ku, zacho­wek), cywil­nych (np. zakup nie­ru­cho­mo­ści), kar­nych oraz z zakre­su pra­wa pra­cy (np. odszko­do­wa­nie za nie­zgod­ne z pra­wem roz­wią­za­nie umo­wy o pra­cę). Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka w ramach ofer­ty dla firm pro­wa­dzi bie­żą­cą obsłu­gę praw­ną firm, pro­wa­dzi spra­wy sądo­we, spo­rzą­dza umo­wy, dora­dza w pra­wie pra­cy i postę­po­wa­niach restruk­tu­ry­za­cyj­nych oraz we wszel­kich spra­wach zwią­za­nych z ochro­ną danych oso­bo­wych (np. audy­ty RODO i szko­le­nia RODO). Głów­na sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii poło­żo­na jest w War­sza­wie, ul. Wierz­bo­wa 9/11, kon­takt: 22 489 52 65801 50 10 50.

Kancelaria adwokacka — Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to kan­ce­la­ria adwo­kac­ka obsłu­gu­ją­ca klien­tów z Łodzi i oko­lic. Nasza Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka pomo­że Pań­stwu we wszel­kich spra­wach rodzin­nych (np. w spra­wach o ali­men­ty), roz­wo­do­wych, spad­ko­wych (np. poprzez wnie­sie­nie wnio­sku o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku), cywil­nych (np. ścią­gnie zale­gły dług) oraz kar­nych. Kan­ce­la­ria zapra­sza do swo­je­go oddzia­łu w Łodzi przy ul. Wól­czań­skiej 125, 90–521 Łódź (kon­takt 801 50 10 50).

Powrót do kate­go­rii — kan­ce­la­ria praw­na

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50

Radca prawny

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią zało­żo­ną przez rad­cę praw­ne­go Kami­la Rad­kie­wi­cza. Kan­ce­la­ria obsłu­gu­je przede wszyst­kim klien­tów z War­sza­wy oraz Łodzi. W skład naszej kan­ce­la­rii wcho­dzą rad­co­wie praw­ni oraz adwo­ka­ci posia­da­ją­cy wie­dzę oraz doświad­cze­nie z zakre­su pra­wa gospo­dar­cze­go, w tym z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych oraz pra­wa pra­cy. Z usług świad­czo­nych przez rad­ców praw­nych Kan­ce­la­rii sko­rzy­stać mogą zarów­no przed­się­bior­cy, jak rów­nież oso­by fizycz­ne.

Rad­co­wie praw­ni wcho­dzą­cy w skład zespo­łu naszej Kan­ce­la­rii świad­czą usłu­gi m.in. w jed­nej z nastę­pu­ją­cych dzie­dzin pra­wa:

 1. pra­wa gospo­dar­cze­go, w tym zaj­mu­je­my się reje­stra­cją spół­ek, zapew­nia­my obsłu­gę praw­ną spół­ek (m.in. obsłu­ga zgro­ma­dzeń orga­nów, zgła­sza­nie zmian do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go), spo­rzą­dza­my umo­wy oraz pro­wa­dzi­my pro­ce­sy sądo­we oraz dora­dza­my w zakre­sie restruk­tu­ry­za­cji firm;
 2. pra­wa cywil­ne­go, w tym docho­dzi­my odszko­do­wań, pro­wa­dzi­my win­dy­ka­cję należ­no­ści oraz obsłu­gu­je­my wszel­kie trans­ak­cje zwią­za­ne z nie­ru­cho­mo­ścia­mi, w tym repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych mają­cych na celu zaini­cjo­wa­nie pro­ce­su budow­la­ne­go;
 3. pra­wa pra­cy, w tym repre­zen­tu­je­my klien­tów w pro­ce­sach sądo­wych pomię­dzy pra­cow­ni­ka­mi a pra­co­daw­ca­mi, spo­rzą­dza­my m.in. regu­la­mi­ny wyna­gra­dza­nia, umo­wy o pra­cę oraz umo­wy o zaka­zie kon­ku­ren­cji;
 4. pra­wa ochro­ny danych oso­bo­wych, w tym prze­pro­wa­dza­my szko­le­nia, audy­ty oraz peł­ni­my funk­cję inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych.

Radca prawny — rejestracja spółek

W razie potrze­by rad­ca praw­ny z naszej Kan­ce­la­rii Praw­nej pomo­że Pań­stwu w zało­że­niu fir­my (Reje­stra­cja spół­ek). W ramach świad­czo­nych przez Kan­ce­la­rię usług zakła­da­my zarów­no spół­ki pra­wa han­dlo­we­go, jak rów­nież spół­ki cywil­ne. Rad­ca praw­ny wcho­dzą­cy w skład naszej Kan­ce­la­rii pomo­że Pań­stwu m. in. w poniż­szym zakre­sie:

 1. doradz­two w zakre­sie wybo­ru rodza­ju spół­ki przy uwzględ­nie­niu potrzeb każ­de­go klien­ta;
 2. spo­rzą­dza­nie umów i sta­tu­tów spół­ek;
 3. reje­stra­cję spół­ki, w tym doko­na­nie wpi­su do KRS;
 4. reje­stra­cję oddzia­łów spół­ek zagra­nicz­nych bądź ich przed­sta­wi­cielstw;
 5. zakła­da­nie fun­da­cji oraz sto­wa­rzy­szeń.

Nad­to oprócz pier­wot­ne­go pro­ce­su mają­ce­go na celu zaini­cjo­wa­nie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści, świad­czy­my rów­nież pomoc praw­ną dla pod­mio­tów chcą­cych zmie­nić pro­fil dotych­czas pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści. Wspie­ra­my naszych klien­tów we wszel­kich pro­ce­sach mają­cych na celu:

 1. prze­kształ­ce­nie spół­ki;
 2. łącze­nie się spół­ek;
 3. podział spół­ek.

Rezul­ta­tem wyżej wymie­nio­nych pro­ce­sów są okre­ślo­ne skut­ki admi­ni­stra­cyj­no-orga­ni­za­cyj­ne i finan­so­wo-eko­no­micz­ne. Ich wspól­ną cechą jest obo­wią­zek sto­so­wa­nia nie­zbęd­nych pro­ce­dur wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów Kodek­su spół­ek han­dlo­wych oraz usta­wy o rachun­ko­wo­ści. Pomoc w ich docho­wa­niu może zapew­nić rad­ca praw­ny z War­sza­wy oraz Łodzi.

Rad­ca praw­ny z naszej Kan­ce­la­rii Praw­nej dora­dzi Pań­stwu, jaką for­mę pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści wybrać oraz wpro­wa­dzi zmia­ny do umów oraz sta­tu­tów spół­ek już ist­nie­ją­cych oraz dopro­wa­dzi do reje­stra­cji takich zmian w KRS. Nale­ży mieć bowiem na uwa­dze, iż w ramach pol­skie­go usta­wo­daw­stwa przed­się­bior­cy mogą pro­wa­dzić jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą reje­stro­wa­ną w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej, mogą zało­żyć spół­kę cywil­ną, jak rów­nież spół­kę pra­wa han­dlo­we­go. Każ­da z form pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści posia­da wady i zale­ty, zatem istot­ne jest, aby wybrać naj­lep­szą dla sie­bie for­mę jej pro­wa­dze­nia. Wśród spół­ek han­dlo­wych przed­się­bior­cy mogą wybie­rać pomię­dzy spół­ka­mi oso­bo­wy­mi a kapi­ta­ło­wy­mi. Zało­że­nie spół­ki jest więc decy­zją, któ­rą powin­no się pod­jąć po dogłęb­nej ana­li­zie, celem unik­nię­cia koniecz­no­ści póź­niej­sze­go dłu­go­trwa­łe­go i kosz­tow­ne­go pro­ce­su prze­kształ­ce­nia spół­ki bądź jej likwi­da­cji i zało­że­nia nowe­go pod­mio­tu, a wła­ści­wą decy­zję pomo­że Pań­stwu pod­jąć rad­ca praw­ny z naszej Kan­ce­la­rii Praw­nej.

Radca prawny — szkolenie RODO

Rad­co­wie praw­ni wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii posia­da­ją sze­ro­kie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu szko­leń z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych m.in. dla człon­ków Busi­ness Cen­tre Club. Szko­le­nia przez nas pro­wa­dzo­ne były doce­nio­ne za posia­da­nie zarów­no walo­rów czy­sto mery­to­rycz­nych, jak rów­nież prak­tycz­nych. Dzię­ki audy­tom RODO prze­pro­wa­dza­nym przez naszą Kan­ce­la­rię Praw­ną nasi rad­co­wie praw­ni wie­dzą na jakie aspek­ty z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych war­to zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę pod­czas orga­ni­zo­wa­nych przez nas szko­leń RODO.

Szko­le­nia RODO pro­wa­dzo­ne przez rad­cę praw­ne­go z naszej Kan­ce­la­rii Praw­nej mogą przy­brać dwie for­my – szko­le­nia ogól­ne­go bądź szko­le­nia sek­to­ro­we­go — dosto­so­wa­ne­go do spe­cy­fi­ki dzia­łal­no­ści klien­ta, u któ­re­go szko­le­nie takie jest pro­wa­dzo­ne.

Każ­dy z pod­miotów, któ­ry prze­twarza­­ dane oso­bo­we w ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści powi­nien doko­nać wszel­kich nie­zbęd­nych kro­ków mają­cych na celu wdro­że­nie ade­kwat­nych środ­ków tech­nicz­nych oraz orga­ni­za­cyj­nych, któ­re są wyma­ga­ne w prze­pi­sa­ch RODO. Bez­sprzecz­nie jed­nym z takich środ­ków jest prze­szko­le­nie swych pra­cow­ni­ków i współ­pra­cow­ni­ków z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych, w tym z zasa­da­mi ochro­ny danych oso­bo­wych wpro­wa­dzo­ny­mi w fir­mie (np. z pro­ce­du­rą zgła­sza­nia naru­szeń ochro­ny danych oso­bo­wych czy poli­ty­ką bez­pie­czeń­stwa). Nie spo­sób bowiem w spo­sób efek­tyw­ny chro­nić dane oso­bo­we przez sie­bie prze­twa­rza­ne, jeże­li oso­by mają­ce na co dzień stycz­ność z taki­mi dany­mi nie będą zna­ły pod­sta­wo­wych zasad ich prze­twa­rza­nia i ochro­ny. Szko­le­nie RODO pro­wa­dzo­ne przez rad­cę praw­ne­go pozwo­li zmi­ni­ma­li­zo­wać nie­pra­wi­dło­wo­ści w orga­ni­za­cji, co z kolei spra­wi, że praw­do­po­do­bień­stwo nało­że­nia przez organ nad­zor­czy na taki pod­miot wyso­kiej kary admi­ni­stra­cyj­nej będzie znacz­nie mniej­sze. Co wię­cej szko­le­nie RODO jest z pew­no­ścią rów­nież inwe­sty­cją w kapi­tał ludz­ki, któ­ra w przy­szło­ści może tak­że w spo­sób zna­czą­cy przy­czy­nić się do zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia strat mogą­cych powstać wsku­tek wycie­ku danych sta­no­wią­cych tajem­ni­cę przed­się­bior­stwa. 

Radca prawny — restrukturyzacja firmy

Rad­ca praw­ny z naszej Kan­ce­la­rii Praw­nej pomo­że Pań­stwu rów­nież w zakre­sie sądo­wej, jak rów­nież poza­są­do­wej restruk­tu­ry­za­cji fir­my.

W ramach sądo­wej restruk­tu­ry­za­cji fir­my dora­dza­my, któ­re z czte­rech postę­po­wań restruk­tu­ry­za­cyj­nych będzie naj­bar­dziej odpo­wied­nie dla nasze­go klien­ta. Po doko­na­niu wybo­ru, spo­rzą­dza­my wnio­sek do sądu oraz uczest­ni­czy­my w całym toku postę­po­wa­nia w roli peł­no­moc­ni­ka fir­my.

Każ­dy rad­ca praw­ny zatrud­nio­ny w naszej Kan­ce­la­rii Praw­nej ma rów­nież świa­do­mość, iż sytu­acja każ­de­go klien­ta jest inna, a zatem poza­są­do­wa restruk­tu­ry­za­cja każ­de­go z nich może prze­bie­gać w odmien­ny spo­sób. Dora­dza­my klien­tom jak w spo­sób naj­bar­dziej opty­mal­ny prze­pro­wa­dzić restruk­tu­ry­za­cję fir­my. Nasi rad­co­wie praw­ni bio­rą aktyw­ny udział m. in. w doko­ny­wa­niu prze­kształ­ceń pod­mio­to­wych fir­my (np. w pro­ce­sie podzia­łu czy łącze­nia), pro­wa­dze­niu nego­cja­cji z kon­tra­hen­ta­mi oraz pra­cow­ni­ka­mi celem rene­go­cja­cji uprzed­nio zawar­tych umów, czy pod­czas pro­ce­sów sądo­wych mają­cych na celu zmniej­sze­nie zobo­wią­zań fir­my.

Radca prawny Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc praw­ną na tere­nie War­sza­wy i oko­lic. Klien­ci Kan­ce­la­rii otrzy­ma­ją od każ­de­go rad­cy praw­ne­go wcho­dzą­ce­go w skład nasze­go zespo­łu rze­tel­ną i kom­plet­ną­po­ra­dę praw­ną z zakre­su pra­wa cywil­ne­go (m. in. doty­czą­cą ryzyk zwią­za­nych z zawar­ciem umo­wy z kon­tra­hen­tem), pra­wa pra­cy (np. przy spo­rzą­dza­niu doku­men­tów wewnętrz­nych fir­my), pra­wa spół­ek (np. doty­czą­cą naby­cia przez przed­się­bior­cę udzia­łów bądź akcji w innej spół­ce). Zachę­ca­my do kon­tak­tu z naszą Kan­ce­la­rią znaj­du­ją­cą się pod adre­sem: ul. Wierz­bo­wa 9/11, 00–094 War­sza­wa, 22 489 52 65 lub 801 50 10 50.

Radca prawny — Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół rad­ców praw­nych i adwo­ka­tów dora­dza­ją­cych fir­mom i oso­bom fizycz­nym z Łodzi i oko­lic. Rad­ca praw­ny pomo­że Pań­stwu w spra­wach gospo­dar­czych (np. zare­je­stru­je spół­kę czy spo­rzą­dzi umo­wę), spra­wach cywil­nych (np. w spra­wie odszko­do­waw­czej), spra­wach pra­cow­ni­czych (np. spo­rzą­dzi umo­wę o zaka­zie kon­ku­ren­cji) oraz w spra­wach z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych (np. w postę­po­wa­niu kon­tro­l­nym Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych). Mogą Pań­stwo odna­leźć oddział naszej Kan­ce­la­rii w Łodzi przy ul. Wól­czań­skiej 125, Łódź tel. 801 50 10 50.

Powrót do kate­go­rii — Praw­ni­cy

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50

Postępowanie sanacyjne

Jed­no­cze­śnie z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej musi­my liczyć się z tym, że przyj­dzie dzień, w któ­rym nasza fir­ma będzie mia­ła pro­ble­my z bie­żą­cym regu­lo­wa­niem zobo­wią­zań finan­so­wych. Aby uchro­nić ją przed cał­ko­wi­tym upad­kiem, może­my sko­rzy­stać z czte­rech postę­po­wań restruk­tu­ry­za­cyj­nych, mają­cych na celu utrzy­ma­nie fir­my na ryn­ku. W niniej­szym arty­ku­le uwa­gę zwró­ci­my wyłącz­nie na jed­no z nich – na postę­po­wa­nie sana­cyj­ne, któ­re w naszej opi­nii naj­le­piej chro­ni inte­re­sy fir­my.

Jaki jest cel postępowania sanacyjnego?

Celem postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go jest umoż­li­wie­nie fir­mie, któ­ra ma pro­ble­my z płyn­no­ścią finan­so­wą doko­na­nie czyn­no­ści napraw­czych (dzia­łań sana­cyj­nych) oraz zawar­cie ukła­du po uprzed­nim stwo­rze­niu spi­su wie­rzy­tel­no­ści, jakie wobec niej przy­słu­gu­ją. Co wię­cej, jest to naj­da­lej idą­ce postę­po­wa­nie z wszyst­kich czte­rech postę­po­wań restruk­tu­ry­za­cyj­nych mają­cych na celu ochro­nę dłuż­ni­ka przed egze­ku­cją, sta­no­wiąc jed­no­cze­śnie naj­więk­szą jego zale­tę.

Czym są działania sanacyjne?

W trak­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go pro­wa­dzo­ne są dzia­ła­nia sana­cyj­ne. Dzia­ła­nie te to zarów­no czyn­no­ści praw­ne, jak rów­nież fak­tycz­ne zmie­rza­ją­ce do popra­wy sytu­acji finan­so­wej fir­my celem przy­wró­ce­nia jej zdol­no­ści do regu­lo­wa­nia zobo­wią­zań.

Jakie są zalety postępowania sanacyjnego?

Z dniem otwar­cia postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go całość mająt­ku fir­my sta­je się masą sana­cyj­ną, nad któ­rą pie­czę co do zasa­dy spra­wu­je zarząd­ca wyzna­czo­ny przez sąd. Zarząd­ca został uzbro­jo­ny w sze­reg upraw­nień, z któ­rych może sko­rzy­stać, a w tym m. in.:

 1. może on odstą­pić od nie­ko­rzyst­nych dla fir­my umów wza­jem­nych (bez wzglę­du na zapi­sy zawar­te w samej umo­wie);
 2. reduk­cja zatrud­nie­nia, ana­lo­gicz­na jak w prze­pi­sach postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go;
 3. zby­cie mająt­ku na zasa­dach ana­lo­gicz­nych, jakie wystę­pu­ją w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym.

Fir­ma, gdy w spo­sób odpo­wied­ni to umo­ty­wu­je, może spo­wo­do­wać, iż zarząd nad jej mająt­kiem zosta­nie jej pozo­sta­wio­ny. W takiej sytu­acji posia­dać ona będzie wszyst­kie upraw­nie­nia, jakie zosta­ły przy­zna­ne zarząd­cy, tj. rów­nież w zakre­sie moż­li­wo­ści odstą­pie­nia od wybra­nych umów wza­jem­nych, któ­re uzna­ne zosta­ną za nie­ko­rzyst­ne.

Czym rozpoczyna się postępowanie sanacyjne?

Postę­po­wa­nie sana­cyj­ne ini­cjo­wa­ne jest na sku­tek zło­że­nia wnio­sku o otwar­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go. Wnio­sek ten może zostać zło­żo­ny zarów­no przez fir­mę samo­dziel­nie, jak rów­nież przez jej wie­rzy­cie­la.

We wnio­sku tym wska­zać nale­ży m. in. dane przed­się­bior­cy, miej­sca poło­że­nia przed­się­bior­stwa oraz innych skład­ni­ków mająt­ko­wych przed­się­bior­cy, wstęp­ny plan restruk­tu­ry­za­cyj­ny, dane wie­rzy­cie­li oraz sumy wie­rzy­tel­no­ści.

Do jakiego sądu składa się wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego?

Sądem wła­ści­wym dla wszel­kich spraw doty­czą­cych restruk­tu­ry­za­cji przed­się­bior­cy jest sąd rejo­no­wy, wydzia­ły gospo­dar­cze, w okrę­gu dzia­łal­no­ści któ­re­go przed­się­bior­ca posia­da głów­ny ośro­dek swej pod­sta­wo­wej dzia­łal­no­ści. Dla spół­ek domnie­my­wa się, że ośrod­kiem tym jest ich sie­dzi­ba.

Jaki jest koszt wniesienia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego?

Koszt zło­że­nia wnio­sku o otwar­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go to opła­ta sta­ła w wyso­ko­ści 1.000,00 zł.

Kiedy można wnieść uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego?

Prze­pi­sy pra­wa prze­wi­du­ją rów­nież moż­li­wość wnie­sie­nia uprosz­czo­ne­go wnio­sku o otwar­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go, któ­re­go koszt jest o wie­le niż­szy od zwy­kłe­go wnio­sku i wyno­si 200,00 zł. Uprosz­czo­ny wnio­sek o otwar­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go może zostać zło­żo­ny wyłącz­nie przez dłuż­ni­ka wraz z wnio­skiem o umo­rze­nie wcze­śniej wsz­czę­te­go postę­po­wa­nia ukła­do­we­go lub przy­spie­szo­ne­go postę­po­wa­nia ukła­do­we­go. Wnio­sek powi­nien zostać zło­żo­ny w ter­mi­nie:

 1. tygo­dnia od dnia zgro­ma­dze­nia wie­rzy­cie­li, na któ­rym nie przy­ję­to ukła­du albo
 2. do dnia zło­że­nia zaża­le­nia na posta­no­wie­nie o odmo­wie zatwier­dze­nia ukła­du bądź o umo­rze­niu postę­po­wa­nia.

Jakie są skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla postępowań egzekucyjnych?

Z dniem otwar­cia postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go wszel­kie wsz­czę­te przed tym dniem postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne wobec dłuż­ni­ka pod­le­ga­ją zawie­sze­niu. Nie moż­na tak­że wsz­czy­nać nowych postę­po­wań. Co wię­cej, sędzia – komi­sarz może uchy­lić zaję­cie doko­na­ne przed dniem otwar­cia postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go, a doty­czą­ce masy sana­cyj­nej koniecz­nej do dal­sze­go pro­wa­dze­nia przed­się­bior­stwa, zaś wszel­kie wyeg­ze­kwo­wa­ne należ­no­ści jesz­cze nie­wy­da­ne powin­ny zostać prze­la­ne do masy sana­cyj­nej. 

Jaki jest przebieg postępowania sanacyjnego?

Na sku­tek zło­żo­ne­go wnio­sku nastę­pu­je otwar­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go w opar­ciu o posta­no­wie­nie wyda­ne przez sędzie­go — komi­sa­rza roz­po­zna­ją­cy spra­wę.

Następ­ny­mi czyn­no­ścia­mi podej­mo­wa­nych w ramach postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go to:

 1. wyzna­cze­nie zarząd­cy;
 2. spo­rzą­dze­nie spi­su wie­rzy­tel­no­ści oraz pla­nu restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go przez zarząd­cę w ter­mi­nie 30 dni od otwar­cia postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go i prze­ka­za­nie ich do sędzie­go — komi­sa­rza celem zatwier­dze­nia;
 3. zwo­ła­nie zgro­ma­dze­nia wie­rzy­cie­li w ter­mi­nie nie póź­niej­szym niż 12 mie­się­cy od dnia otwar­cia postę­po­wa­nia;
 4. odby­cie zgro­ma­dze­nia wie­rzy­cie­li celem spo­rzą­dze­nia ukła­du;
 5. zatwier­dze­nie ukła­du lub odmo­wa zatwier­dze­nia ukła­du przez sąd;
 6. ewen­tu­al­ne umo­rze­nie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go.

Podsumowanie

Postę­po­wa­nie sana­cyj­ne, jak każ­de postę­po­wa­nie sana­cyj­ne jest postę­po­wa­niem sfor­ma­li­zo­wa­nym. Do jego zaini­cjo­wa­nia nale­ży zło­żyć kom­plet­ny oraz opła­co­ny wnio­sek. Co wię­cej, jeże­li spół­ka chce sama zarzą­dzać swo­im mająt­kiem pod­czas trwa­nia postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go, powin­na w spo­sób nale­ży­ty wnio­sek taki umo­ty­wo­wać. War­tym w takiej sytu­acji jest sko­rzy­sta­nie z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy praw­ni­ków. Taką pro­fe­sjo­nal­ną pomoc w zakre­sie spe­cja­li­za­cji — Restruk­tu­ry­za­cja fir­my — znaj­dą Pań­stwo w Kan­ce­la­rii Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Restruk­tu­ry­za­cja fir­my

Postępowanie restrukturyzacyjne

Postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne to postę­po­wa­nie, któ­re zastą­pi­ło wcze­śniej wystę­pu­ją­ce w pol­skim pra­wie postę­po­wa­nie napraw­cze. Wpro­wa­dzi­ło ono nowe zasa­dy oraz try­by postę­po­wań mają­cych na celu utrzy­ma­nie fir­my na ryn­ku, pomi­mo wystę­po­wa­nia w niej pro­ble­mów finan­so­wych i utrud­nień w regu­lo­wa­niu bie­żą­cych zobo­wią­zań. Poni­żej wyja­śni­my, jak sądo­we postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne może być w fir­mie prze­pro­wa­dzo­ne.

Postępowanie restrukturyzacyjne – sądowe oraz pozasądowe

Na wstę­pie war­tym wska­za­nia jest, iż postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne może być pro­wa­dzo­ne zarów­no na dro­dze sądo­wej (tzw. sądo­we postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne) oraz na dro­dze poza­są­do­wej. Dro­ga poza­są­do­wa daje moż­li­wość pod­ję­cia pró­by zmniej­sze­nia zobo­wią­zań fir­my bez for­mal­ne­go otwar­cia postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go. Kata­log czyn­no­ści, jakie w ramach takie­go postę­po­wa­nia fir­ma może podej­mo­wać jest otwar­ty – mogą to być zarów­no nego­cja­cje pro­wa­dzo­ne z kon­tra­hen­ta­mi, prze­kształ­ce­nia wewnętrz­ne w fir­mie, czy pró­by zmniej­sze­nia swych zobo­wią­zań publicz­no­praw­nych, tj. podat­ków oraz skła­dek ZUS (o czym sze­rzej w arty­ku­le pt. „Restruk­tu­ry­za­cja fir­my”).

Sądowe postępowania restrukturyzacyjne 

Sądo­we postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne może zostać przez fir­mę otwo­rzo­ne, jeże­li wystę­pu­je prze­słan­ka nie­wy­pła­cal­no­ści fir­my bądź zagro­że­nie takiej nie­wy­pła­cal­no­ści. Obec­nie pol­skie prze­pi­sy prze­wi­du­ją czte­ry postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne, a mia­no­wi­cie:

 1. o zatwier­dze­nie ukła­du;
 2. przy­spie­szo­ne postę­po­wa­nie ukła­do­we;
 3. ukła­do­we oraz
 4. sana­cyj­ne.

Sądowe postępowania restrukturyzacyjne — podobieństwa i różnice

Wszyst­kie czte­ry postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne cha­rak­te­ry­zu­ją się tym, iż zmie­rza­ją do zawar­cia ukła­du pomię­dzy przed­się­bior­cą a jego wie­rzy­cie­la­mi. Wśród podo­bieństw ww. postę­po­wań moż­na wymie­nić rów­nież m.in.: ogra­ni­cze­nia w zarzą­dzie mająt­kiem fir­my oraz zapew­nie­nie fir­mie ochro­ny przed wie­rzy­cie­la­mi. W każ­dym postę­po­wa­niu docho­dzi rów­nież do spo­rzą­dze­nia spi­su wie­rzy­tel­no­ści, gło­so­wa­nia nad ukła­dem przez zgro­ma­dze­nie wie­rzy­cie­li, a w razie przy­ję­cia ukła­du przez wie­rzy­cie­li do wyda­nia posta­no­wie­nia przez sąd o zatwier­dze­niu ukła­du, odmo­wie zatwier­dze­nia ukła­du albo o umo­rze­niu postę­po­wa­nia.  Z kolei wśród róż­nic mię­dzy ww. postę­po­wa­nia­mi moż­na wymie­nić m.in. spo­sób zarzą­dza­nia mająt­kiem fir­my i jego kon­tro­li oraz sto­pień, w jakim mają­tek fir­my będzie pod­le­gał restruk­tu­ry­za­cji. Wska­za­ne jest, aby wybór pro­ce­du­ry, w ramach któ­rej będzie prze­pro­wa­dza­na restruk­tu­ry­za­cja doko­ny­wa­ny był w opar­ciu o ana­li­zę potrzeb przed­się­bior­cy i jego sytu­acji finan­so­wej.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne o zatwier­dze­nie ukła­du cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że zawar­cie ukła­du pomię­dzy fir­mą a jej wie­rzy­cie­la­mi nastę­pu­je bez udzia­łu sądu. Sąd ma za zada­nie jedy­nie zatwier­dzić układ, jaki został usta­lo­ny mię­dzy stro­na­mi. Nie­mniej jed­nak, aby móc sko­rzy­stać z tego postę­po­wa­nia, wyso­kość wie­rzy­tel­no­ści spor­nych nie może prze­kra­czać 15 % całej sumy wie­rzy­tel­no­ści. Układ powi­nien zostać wnie­sio­ny do sądu celem jego zatwier­dze­nia w odpo­wied­nim cza­sie, gdyż głos odda­ny przez wie­rzy­cie­la jest waż­ny jedy­nie w okre­sie do 3 mie­się­cy od jego odda­nia. Jeże­li w tym ter­mi­nie nie wpły­nie wnio­sek do sądu, głos taki sta­je się nie­waż­ny, co skut­ko­wać może odmo­wą zatwier­dze­nia ukła­du, któ­ry nie posia­da odpo­wied­niej ilo­ści gło­sów waż­nie odda­nych. Sąd wyda­je posta­no­wie­nie o zatwier­dze­nie ukła­du w ter­mi­nie 2 tygo­dni od dnia wnie­sie­nia wnio­sku o jego zatwier­dze­nie.

Przyspieszone postępowanie układowe

Przy­spie­szo­ne postę­po­wa­nie ukła­do­we jest to postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne pro­wa­dzo­ne w uprosz­czo­nym try­bie. Nie każ­da fir­ma będzie jed­nak mogła sko­rzy­stać z takie­go uprosz­czo­ne­go try­bu. Podob­nie, jak w postę­po­wa­niu o zatwier­dze­niu ukła­du, prze­pi­sy prze­wi­du­ją ist­nie­nie dodat­ko­we­go wymo­gu w posta­ci nie­prze­kra­cza­nia przez spor­ne wie­rzy­tel­no­ści 15 % sumy wie­rzy­tel­no­ści. W przy­spie­szo­nym postę­po­wa­niu ukła­do­wym nie spo­rzą­dza się spi­su inwen­ta­rza. Plan restruk­tu­ry­za­cji, spis wie­rzy­tel­no­ści oraz spis wie­rzy­tel­no­ści spor­nych skła­da­ny jest do sądu w ter­mi­nie 2 tygo­dni od dnia otwar­cia postę­po­wa­nia.

Postępowanie układowe

Postę­po­wa­nie ukła­do­we jest to postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne, któ­re jest pro­wa­dzo­ne, gdy wie­rzy­tel­no­ści spor­ne prze­kra­cza­ją 15 % wszyst­kich wie­rzy­tel­no­ści. Posta­no­wie­nie o otwar­ciu postę­po­wa­nia wyda­wa­ne jest w ter­mi­nie 2 tygo­dni, chy­ba że sąd doj­dzie do wnio­sku, iż koniecz­ne jest prze­pro­wa­dze­nie roz­pra­wy – wte­dy ter­min ten zosta­je prze­dłu­żo­ny do 6 tygo­dni od dnia wnie­sie­nia wnio­sku. W ter­mi­nie 30 dni od dnia otwar­cia postę­po­wa­nia spo­rzą­dza­ny jest spis inwen­ta­rza, tj. masy ukła­do­wej, plan restruk­tu­ry­za­cyj­ny oraz spis wie­rzy­tel­no­ści.

Postępowanie sanacyjne

Ostat­nim z postę­po­wań restruk­tu­ry­za­cyj­nych jest postę­po­wa­nie sana­cyj­ne. Jest to postę­po­wa­nie naj­da­lej idą­ce ze wszyst­kich czte­rech postę­po­wań pod wzglę­dem ochro­ny fir­my przez egze­ku­cją. W jego ramach mogą być pro­wa­dzo­ne wszel­kie dzia­ła­nia napraw­cze, mają­ce na celu popra­wę sytu­acji fir­my (wię­cej w arty­ku­le: „Postę­po­wa­nie sana­cyj­ne”).

Zdolność restrukturyzacyjna

Nale­ży rów­nież wspo­mnieć, iż nie każ­dy pod­miot dzia­ła­ją­cy na ryn­ku posia­da zdol­ność restruk­tu­ry­za­cyj­ną, tj. może sko­rzy­stać z postę­po­wań napraw­czych, jakie prze­wi­du­ją prze­pi­sy restruk­tu­ry­za­cyj­ne.

Zdol­ność restruk­tu­ry­za­cyj­ną posia­da­ją m. in.:

 1. przed­się­bior­cy w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su cywil­ne­go;
 2. spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią;
 3. spół­ki akcyj­ne;
 4. wspól­ni­cy spół­ek oso­bo­wych, któ­rzy pono­szą odpo­wie­dzial­ność za zobo­wią­za­nia spół­ki bez ogra­ni­czeń (tj. wspól­ni­cy spół­ek jaw­nych oraz kom­ple­men­ta­riu­sze);
 5. wspól­ni­cy spół­ek part­ner­skich.

Zdol­no­ści restruk­tu­ry­za­cyj­nej nie posia­da­ją takie pod­mio­ty jak:

 1. ban­ki kra­jo­we;
 2. oddzia­ły ban­ków zagra­nicz­nych;
 3. spół­dziel­cze kasy oszczęd­no­ścio­wo – kre­dy­to­we;
 4. fir­my inwe­sty­cyj­ne w rozu­mie­niu prze­pi­sów usta­wy o Ban­ko­wym Fun­du­szu Gwa­ran­cyj­nym;
 5. zakła­dy ubez­pie­czeń;
 6. zakła­dy rease­ku­ra­cji oraz
 7. tzw. spół­ki hol­din­go­we.

Podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc, nale­ży pod­kre­ślić, iż fir­ma podej­mu­jąc decy­zję o pro­wa­dze­niu postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go, powin­na zasta­no­wić się, jaki tryb będzie dla niej odpo­wied­ni. Przy tym, powin­na wziąć pod uwa­gę zarów­no zale­ty, wady oraz wymo­gi sta­wia­ne przez prze­pi­sy dla każ­de­go z wszyst­kich czte­rech postę­po­wań. Celem wybo­ru naj­lep­szej meto­dy zabez­pie­cze­nia inte­re­sów fir­my, war­tym jest zwró­ce­nie się o pomoc do doświad­czo­nych i kom­pe­tent­nych praw­ni­ków z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, któ­rzy w ramach spe­cja­li­za­cji — restruk­tu­ry­za­cja fir­my — słu­żą wspar­ciem we wszel­kich postę­po­wa­niach restruk­tu­ry­za­cyj­nych, zarów­no sądo­wych, jak rów­nież poza­są­do­wych. 

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Restruk­tu­ry­za­cja fir­my

Zwolnienia grupowe

Pro­wa­dze­nie każ­dej dzia­łal­no­ści, w tym dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej wią­że się nie­jed­no­krot­nie z koniecz­no­ścią podej­mo­wa­nia ryzy­ka. Cza­sa­mi fir­ma notu­je przez dłuż­szy czas wzrost swych docho­dów, roz­sze­rza­jąc zakres swo­jej dzia­łal­no­ści oraz zatrud­nia­jąc nowych pra­cow­ni­ków, aby potem ze wzglę­du na spo­wol­nie­nie gospo­dar­cze, zmniej­szyć ska­lę swo­jej dzia­łal­no­ści i redu­ko­wać licz­bę zatrud­nio­nych przez nią osób. Zła sytu­acja eko­no­micz­na przed­się­bior­cy czę­sto powo­du­je pod­ję­cie przez nie­go decy­zji o zwol­nie­niach gru­po­wych. Poni­żej przed­sta­wi­my zasa­dy, na jakich przed­się­bior­ca może prze­pro­wa­dzić zwol­nie­nia gru­po­we.

U jakiego przedsiębiorcy zwolnienia grupowe są przeprowadzane?

Prze­pi­sy usta­wy z dnia 13 mar­ca 2003 r. o szcze­gól­nych zasa­dach roz­wią­zy­wa­nia z pra­cow­ni­ka­mi sto­sun­ków pra­cy z przy­czyn nie­do­ty­czą­cych pra­cow­ni­ków sto­su­je się do pra­co­daw­cy zatrud­nia­ją­ce­go co naj­mniej 20 pra­cow­ni­ków (usta­wa o zwol­nie­niach gru­po­wych). Mimo że usta­wo­daw­ca nie wska­zał na jaki dzień nale­ży obli­czyć stan zatrud­nie­nia naszym zda­niem będzie to dzień pod­ję­cia decy­zji o doko­na­niu zwol­nień gru­po­wych (w dok­try­nie ist­nie­je spór co tej kwe­stii). 

Przy okre­śla­niu pozio­mu zatrud­nie­nia u dane­go pra­co­daw­cy bie­rze się pod uwa­gę pra­cow­ni­ków „zwy­kle” zatrud­nia­nych w fir­mie, a więc tak­że na pod­sta­wie umów zawar­tych na czas okre­ślo­ny. Nie będą jed­nak bra­ni pod uwa­gę m.in. pra­cow­ni­cy tym­cza­so­wi oraz oso­by, z któ­ry­mi zawar­to umo­wy cywil­no­praw­ne.

Z jakich przyczyn zwolnienia grupowe mogą być przeprowadzane?

Zwol­nie­nia gru­po­we mogą być prze­pro­wa­dza­ne z przy­czyn nie­do­ty­czą­cych pra­cow­ni­ków, a zatem nie­zwią­za­nych z cecha­mi psy­cho­fi­zycz­ny­mi pra­cow­ni­ka oraz spo­so­bem wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków pra­cow­ni­czych. Nie­istot­ne jest jed­nak to, czy przy­czy­ny zwol­nień gru­po­wych leżą po stro­nie pra­co­daw­cy, czy zale­żą od oko­licz­no­ści od nie­go nie­za­leż­nych.

W jakiej formie zwolnienia grupowe są dokonywane?

Zwol­nie­nia gru­po­we mogą być doko­ny­wa­ne zarów­no w for­mie wypo­wie­dze­nia zło­żo­ne­go przez pra­co­daw­cę, jak rów­nież na mocy poro­zu­mie­nia zawar­te­go pomię­dzy pra­co­daw­cą a pra­cow­ni­ka­mi, jeże­li poro­zu­mie­niem zosta­nie obję­tych co naj­mniej 5 pra­cow­ni­ków.

Z orzecz­nic­twa Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej wyni­ka, iż przy obli­cza­niu łącz­nej licz­by zwol­nień u dane­go pra­co­daw­cy nale­ży rów­nież wziąć pod uwa­gę roz­wią­za­nie sto­sun­ku pra­cy na sku­tek nie­przy­ję­cia przez pra­cow­ni­ka warun­ków tzw. wypo­wie­dze­nia zmie­nia­ją­ce­go.

Jaka jest minimalna liczba pracowników objętych zwolnieniami grupowymi?

Aby pro­ce­du­ra zwol­nień gru­po­wych mogła mieć zasto­so­wa­nie, u dane­go pra­co­daw­cy zwol­nie­nia takie muszą zostać doko­na­ne w cią­gu 30 dni oraz obej­mo­wać powin­ny:

 1. 10 osób – gdy u pra­co­daw­cy zatrud­nio­nych jest mniej niż 100 pra­cow­ni­ków;
 2. 10% pra­cow­ni­ków – gdy pra­co­daw­ca zatrud­nia pomię­dzy 100 a 300 osób;
 3. 30 osób – gdy zatrud­nio­nych jest wię­cej niż 300 pra­cow­ni­ków.

Jaka jest procedura zwolnień grupowych?

Przed zwol­nie­nia­mi gru­po­wy­mi pra­co­daw­ca powi­nien pod­jąć poniż­sze czyn­no­ści:

 1. prze­pro­wa­dzić kon­sul­ta­cje zamia­ru doko­na­nia zwol­nień gru­po­wych z zakła­do­wą orga­ni­za­cją związ­ko­wą bądź z przed­sta­wi­cie­la­mi pra­cow­ni­ków (jeże­li u dane­go pra­co­daw­cy nie ma orga­ni­za­cji związ­ko­wej);
 2. zawia­do­mić na piśmie powia­to­wy urząd pra­cy o zamia­rze prze­pro­wa­dze­nia zwol­nień gru­po­wych;
 3. zawrzeć w cią­gu 20 dni od zawia­do­mie­nia, o któ­rym mowa w pkt 1, poro­zu­mie­nie z zakła­do­wy­mi orga­ni­za­cja­mi związ­ko­wy­mi, a gdy u dane­go pra­co­daw­cy związ­ki takie nie dzia­ła­ją – pra­co­daw­ca po kon­sul­ta­cji z przed­sta­wi­cie­la­mi pra­cow­ni­ków okre­śla w regu­la­mi­nie zasa­dy postę­po­wa­nia zwią­za­ne z pra­cow­ni­ka­mi obję­ty­mi zwol­nie­nia­mi gru­po­wy­mi;
 4. zawia­do­mić w for­mie pisem­nej powia­to­wy urząd pra­cy o powyż­szych usta­le­niach oraz prze­ka­zać kopię zawia­do­mie­nia zakła­do­wym orga­ni­za­cjom związ­ko­wym (bądź przed­sta­wi­cie­lom pra­cow­ni­ków);
 5. wypo­wie­dzieć umo­wy o pra­cę z pra­cow­ni­ka­mi.

Roz­wią­za­nie sto­sun­ku pra­cy może nastą­pić nie wcze­śniej niż po upły­wie 30 dni od zawia­do­mie­nia powia­to­we­go urzę­du pra­cy o zamia­rze prze­pro­wa­dze­nia zwol­nień gru­po­wych.

Jaka odprawa przysługuje pracownikom przy zwolnieniach grupowych?

Pra­cow­ni­kom, któ­rzy stra­cą pra­cę w efek­cie prze­pro­wa­dze­nia zwol­nień gru­po­wych przy­słu­gu­je odpra­wa pie­nięż­na, któ­rej wyso­kość zale­ży od sta­żu pra­cy pra­cow­ni­ka u tego pra­co­daw­cy i sta­no­wi:

 1. jed­no­mie­sięcz­ne wyna­gro­dze­nie, gdy staż pra­cy jest krót­szy niż 2 lata;
 2. dwu­mie­sięcz­ne wyna­gro­dze­nie przy sta­żu pra­cy od 2 do 8 lat;
 3. trzy­mie­sięcz­ne wyna­gro­dze­nie, gdy staż pra­cy prze­kra­cza 8 lat u dane­go pra­co­daw­cy.

Wyli­cze­nie wyna­gro­dze­nia nastę­pu­je na takich samych zasa­dach jak wyli­cze­nie ekwi­wa­len­tu za nie­wy­ko­rzy­sta­ny urlop wypo­czyn­ko­wy, przy czym wyso­kość odpra­wy nie może prze­kra­czać 15 – krot­no­ści mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za pra­cę.

Zwolnienia grupowe — podsumowanie

Jako że pro­ce­du­ra prze­pro­wa­dza­nia zwol­nień gru­po­wych jest bar­dzo sfor­ma­li­zo­wa­na i skom­pli­ko­wa­na, war­to sko­rzy­stać z pomo­cy Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­cy Praw­ni, któ­ra w ramach spe­cja­li­za­cji restruk­tu­ry­za­cja fir­my, zapew­ni Pań­stwu pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie w prze­pro­wa­dze­niu restruk­tu­ry­za­cji zatrud­nie­nia. 

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Restruk­tu­ry­za­cja fir­my

Restrukturyzacja firmy

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach spe­cja­li­za­cji — obsłu­ga praw­na firm — świad­czy usłu­gi w zakre­sie restruk­tu­ry­za­cji firm m.in. z War­sza­wy i Łodzi. Poni­żej przed­sta­wi­my nie­któ­re moż­li­wo­ści, z któ­rych fir­my mogą sko­rzy­stać prze­pro­wa­dza­jąc restruk­tu­ry­za­cję fir­my. 

Restrukturyzacja firmy

W roz­wo­ju fir­my zda­rza­ją się nie­kie­dy sytu­acje wyma­ga­ją­ce wpro­wa­dze­nia pla­nu napraw­cze­go i zde­fi­nio­wa­nia na nowo swo­ich celów biz­ne­so­wych. W szcze­gól­no­ści doty­czy to sta­nu nie­wy­pła­cal­no­ści i for­mal­nie wsz­czę­te­go postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go. Restruk­tu­ry­za­cja fir­my wyma­ga przy­go­to­wa­nia spe­cjal­ne­go pla­nu, któ­ry powi­nien zawie­rać ele­men­ty szcze­gó­ło­wo okre­ślo­ne w Pra­wie restruk­tu­ry­za­cyj­nym.

Fir­ma mają­ca pro­ble­my finan­so­we może prze­pro­wa­dzić swo­ją restruk­tu­ry­za­cję zarów­no na dro­dze poza­są­do­wej, jak i sądo­wej (restruk­tu­ry­za­cja przed­się­bior­stwa). Poza­są­do­wa restruk­tu­ry­za­cja fir­my może pole­gać zarów­no na doko­na­niu prze­kształ­ceń pod­mio­to­wych, łącze­niu oraz podzia­le fir­my, zmia­nie for­my praw­nej pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści, jak rów­nież rene­go­cjo­wa­niu uprzed­nio zawar­tych umów. Nie­kie­dy war­to też sko­rzy­stać z postę­po­wa­nia o zatwier­dze­nie ukła­du, któ­re cha­rak­te­ry­zu­je się mini­mal­nym udzia­łem sądu w postę­po­wa­niu restruk­tu­ry­za­cyj­nym. Wachlarz moż­li­wych do pod­ję­cia przez fir­mę dzia­łań restruk­tu­ry­za­cyj­nych jest bar­dzo sze­ro­ki. W szcze­gól­no­ści pomoc­ne może oka­zać się sądo­we postę­po­wa­nie sana­cyj­ne.

W ramach restruk­tu­ry­za­cji zobo­wią­zań fir­ma może zawie­rać poro­zu­mie­nia z wie­rzy­cie­la­mi doty­czą­ce m.in. zmniej­sze­nia wyso­ko­ści zobo­wią­za­nia, spła­ty zobo­wią­za­nia w ratach, bądź odro­cze­nia ter­mi­nu płat­no­ści świad­cze­nia. Przed­się­bior­ca prze­pro­wa­dza­jąc restruk­tu­ry­za­cję może rów­nież zapro­po­no­wać swo­im wie­rzy­cie­lom bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne roz­wią­za­nia doty­czą­ce na przy­kład zabez­pie­cze­nia wie­rzy­tel­no­ści czy kon­wer­sji wie­rzy­tel­no­ści na udzia­ły bądź akcje. Przed­się­bior­cy nie­wy­pła­cal­ni lub zagro­że­ni nie­wy­pła­cal­no­ścią mogą sko­rzy­stać rów­nież z innych sądo­wych postę­po­wań restruk­tu­ry­za­cyj­nych, takich jak: przy­spie­szo­ne postę­po­wa­nie ukła­do­we oraz postę­po­wa­nie ukła­do­we.

Restruk­tu­ry­za­cję fir­my nale­ży prze­pro­wa­dzić odpo­wied­nio wcze­śnie, tak aby podej­mu­jąc wszel­kie dozwo­lo­ne pra­wem dzia­ła­nia uchro­nić fir­mę przed upa­dło­ścią (postę­po­wa­nie upa­dło­ścio­we). Tytu­łem przy­kła­du przy­spie­szo­ne postę­po­wa­nie ukła­do­we pozwa­la dłuż­ni­ko­wi na unik­nię­cie ogło­sze­nia upa­dło­ści dzię­ki zawar­te­mu poro­zu­mie­niu z wie­rzy­cie­la­mi. Prze­pro­wa­dze­nie restruk­tu­ry­za­cji bez pro­fe­sjo­nal­ne­go wspar­cia skut­ku­ją­ce pod­ję­ciem przez przed­się­bior­cę błęd­nych decy­zji może być dla fir­my bar­dzo kosz­tow­ne. Dla­te­go tak waż­ne jest sko­rzy­sta­nie z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy rad­cy praw­ne­go posia­da­ją­ce­go doświad­cze­nie z zakre­su postę­po­wań restruk­tu­ry­za­cyj­nych, któ­ry będzie w sta­nie słu­żyć pomo­cą w celu rato­wa­nia fir­my przed upa­dło­ścią. Facho­we wspar­cie rad­cy praw­ne­go spra­wi, że przy­spie­szo­ne postę­po­wa­nie ukła­do­we prze­bie­gnie spraw­nie i znacz­nie zwięk­szy szan­se na osią­gnię­cie ocze­ki­wa­nych przez klien­ta rezul­ta­tów.

Restrukturyzacja firmy a wykonywanie umów

Jed­ną z naczel­nych zasad pol­skie­go pra­wa cywil­ne­go jest zasa­da mówią­ca o tym, iż umów nale­ży dotrzy­my­wać. Nie­mniej jed­nak nie zawsze będzie to moż­li­we. Celem unik­nię­cia nega­tyw­nych skut­ków wystą­pie­nia zda­rze­nia nad­zwy­czaj­ne­go, nie­moż­li­we­go do zapo­bie­że­nia i wywo­ła­ne­go przy­czy­ną zewnętrz­ną, mają­ce­go zna­cze­nie dla wyko­na­nia umo­wy, kon­tra­hen­ci czę­sto umiesz­cza­ją w umo­wach klau­zu­le doty­czą­ce tzw. siły wyż­szej celem wyłą­cze­nia odpo­wie­dzial­no­ści kon­trak­to­wej. War­to wska­zać, iż to, czy dane zda­rze­nie, np. wybuch epi­de­mii, będzie moż­na zakwa­li­fi­ko­wać jako „siłę wyż­szą”, zale­żeć będzie od kon­kret­nych posta­no­wień zawar­tych w umo­wie.

Nale­ży jed­nak pamię­tać, iż nawet jeże­li przed­się­bior­cy nie prze­wi­dzie­li w umo­wie posta­no­wień doty­czą­cych siły wyż­szej, pol­skie pra­wo przy­zna­je sądo­wi upraw­nie­nie zarów­no do zmia­ny wyso­ko­ści świad­cze­nia oraz spo­so­bu wyko­na­nia zobo­wią­za­nia, jak rów­nież do roz­wią­za­nia umo­wy (klau­zu­la rebus sic stan­ti­bus). Sąd może sko­rzy­stać z powyż­sze­go upraw­nie­nia w sytu­acji, w któ­rej:

 1. wystą­pi­ła nad­zwy­czaj­na zmia­na sto­sun­ków oraz
 2. speł­nie­nie świad­cze­nia było­by nad­mier­ne utrud­nio­ne bądź gro­zi­ło nad­mier­ną stra­tą dla jed­nej ze stron, cze­go stro­ny zawie­ra­jąc umo­wę nie prze­wi­dzia­ły.

O tym czy w danym przy­pad­ku będzie­my mie­li do czy­nie­nia z nad­zwy­czaj­ną zmia­ną sto­sun­ków decy­do­wać będą oko­licz­no­ści kon­kret­nej spra­wy. 

Sądowa restrukturyzacja firmy

Co wię­cej, oprócz podej­mo­wa­nia dzia­łań poza­są­do­wych, restruk­tu­ry­za­cji fir­my moż­na rów­nież doko­nać w postę­po­wa­niu sądo­wym. Pra­wo restruk­tu­ry­za­cyj­ne prze­wi­du­je okre­ślo­ne postę­po­wa­nia, w ramach któ­rych fir­ma nie­wy­pła­cal­na lub zagro­żo­na nie­wy­pła­cal­no­ścią, może pod­jąć kon­kret­ne dzia­ła­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne. W tym celu fir­ma, któ­ra jest nie­wy­pła­cal­na bądź zagro­żo­na nie­wy­pła­cal­no­ścią może zło­żyć w sądzie wnio­sek restruk­tu­ry­za­cyj­ny. 

Pol­ski usta­wo­daw­ca prze­wi­dział czte­ry pro­ce­du­ry, w ramach któ­rych może zostać prze­pro­wa­dzo­ne postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne, a mia­no­wi­cie: 

 1. postę­po­wa­nie o zatwier­dze­nie ukła­du pomię­dzy przed­się­bior­cą a jego wie­rzy­cie­la­mi;
 2. przy­spie­szo­ne postę­po­wa­nie ukła­do­we;
 3. postę­po­wa­nie ukła­do­we oraz
 4. postę­po­wa­nie sana­cyj­ne.

Nasz dorad­ca restruk­tu­ry­za­cyj­ny udzie­la klien­tom nie­zbęd­ne­go wspar­cia na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go.

Restruk­tu­ry­za­cja przed­się­bior­stwa nie musi ozna­czać od razu znacz­nej reduk­cji eta­tów. Nie­mniej jed­nak w przy­pad­ku spad­ku popy­tu na ofe­ro­wa­ne przez fir­my pro­duk­ty czy usłu­gi, czę­sto nie­unik­nio­nym roz­wią­za­niem będą zwol­nie­nia gru­po­we celem reduk­cji kosz­tów, w tym kosz­tów pra­cow­ni­czych. 

Istot­ne jest, aby pod­ję­cie dzia­łań napraw­czych przez przed­się­bior­cę zosta­ło zaini­cjo­wa­ne w odpo­wied­nim cza­sie. Nale­ży mieć bowiem na uwa­dze, iż restruk­tu­ry­za­cja fir­my ma na celu popra­wie­nie jej sytu­acji finan­so­wej. Nie­pod­ję­cie dzia­łań w odpo­wied­nim cza­sie może dopro­wa­dzić do nie­wy­pła­cal­no­ści fir­my oraz koniecz­no­ści ogło­sze­nia upa­dło­ści. War­to wska­zać, iż korzy­sta­jąc z usług naszej Kan­ce­la­rii pro­ces postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go prze­bie­gnie szyb­ko, spraw­nie i z zacho­wa­niem obo­wią­zu­ją­cych pro­ce­dur.

Nale­ży być świa­do­mym, iż zło­że­nie wnio­sku w postę­po­wa­niu restruk­tu­ry­za­cyj­nym nie zwal­nia z obo­wiąz­ku zgło­sze­nia upa­dło­ści. Wnio­sek o ogło­sze­nie upa­dło­ści przed­się­bior­ca ma obo­wią­zek zło­żyć w sądzie w ter­mi­nie 30 dni od dnia, w któ­rym stał się nie­wy­pła­cal­ny. War­to wska­zać, iż przed­się­bior­ca może się uwol­nić od odpo­wie­dzial­no­ści za nie­zło­że­nie wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści w ter­mi­nie, jeśli udo­wod­ni, że w powyż­szym ter­mi­nie został zatwier­dzo­ny układ w postę­po­wa­niu o zatwier­dze­nie ukła­du bądź nastą­pi­ło otwar­cie postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go. Wnio­sek o ogło­sze­nie upa­dło­ści dłuż­nik skła­da samo­dziel­nie, ma do tego pra­wo rów­nież każ­dy z jego wie­rzy­cie­li oso­bi­stych. W przy­pad­ku wie­rzy­tel­no­ści spor­nych czę­sto docho­dzi jed­nak do odda­le­nia wspo­mnia­ne­go wnio­sku.

Restrukturyzacja firmy a obowiązki podatkowe

Każ­dy przed­się­bior­ca musi pamię­tać rów­nież o tym, że czas kry­zy­su nie zwal­nia go od koniecz­no­ści speł­nie­nia przez nie­go zobo­wią­zań publicz­no­praw­nych, w tym uisz­cze­nia podat­ków. Restruk­tu­ry­za­cja fir­my tak­że nie sta­no­wi prze­słan­ki do zanie­cha­nia wypeł­nia­nia obo­wiąz­ków nało­żo­nych przez pra­wo. Nie­mniej jed­nak, w przy­pad­kach uza­sad­nio­nych waż­nym inte­re­sem podat­ni­ka organ podat­ko­wy może sko­rzy­stać z upraw­nień prze­wi­dzia­nych prze­pi­sa­mi pra­wa, takich jak:

 1. odro­cze­nie ter­mi­nu płat­no­ści podat­ku;
 2. roz­ło­że­nie zapła­ty podat­ku na raty;
 3. odro­cze­nie ter­mi­nu płat­no­ści zale­gło­ści podat­ko­wej;
 4. roz­ło­że­nie na raty zale­gło­ści podat­ko­wej;
 5. umo­rze­nie w cało­ści lub czę­ści zobo­wią­za­nia podat­ko­we­go (tj. zale­gło­ści podat­ko­wej, odse­tek za zwło­kę bądź opła­ty pro­lon­ga­cyj­nej).

Organ podat­ko­wy może przy­znać ulgi podat­ko­we wyłącz­nie na wnio­sek podat­ni­ka. Nale­ży pamię­tać, że wnio­sek ten powi­nien zostać zło­żo­ny w pra­wi­dło­wej for­mie oraz wska­zy­wać przy­czy­nę uza­sad­nia­ją­cą przy­zna­nie fir­mie ulgi podat­ko­wej. Wła­ści­we uza­sad­nie­nie wnio­sku jest istot­ne, gdyż orga­ny podat­ko­we dzia­ła­ją w takich spra­wach w opar­ciu o uzna­nie, a co za tym idzie, przed­się­bior­ca musi prze­ko­nać urząd skar­bo­wy, iż wnio­sek o przy­zna­nie ulg podat­ko­wych zasłu­gu­je na uwzględ­nie­nie. Celem zwięk­sze­nia praw­do­po­do­bień­stwa uzy­ska­nia ulgi podat­ko­wej, reko­men­du­je­my sko­rzy­sta­nie z pomo­cy praw­ni­ka, mają­ce­go wie­dzę i doświad­cze­nie w uzy­ski­wa­niu ulg w spła­cie zobo­wią­zań podat­ko­wych.

Restrukturyzacja firmy a składki zus

W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach przed­się­bior­cy mogą liczyć rów­nież na nastę­pu­ją­ce ulgi zwią­za­ne z koniecz­no­ścią opła­ca­nia do ZUS‑u skła­dek z tytu­łu ubez­pie­czeń spo­łecz­nych:

 1. odro­cze­nie płat­no­ści skła­dek ZUS;
 2. roz­ło­że­nie spła­ty powsta­łe­go wcze­śniej zadłu­że­nia na raty, a nawet
 3. umo­rze­nie skła­dek ZUS.

Powyż­sze ulgi dla firm mogą być przy­zna­ne po speł­nie­niu okre­ślo­nych prze­pi­sa­mi pra­wa warun­ków. Tytu­łem przy­kła­du dla uzy­ska­nia umo­rze­nia należ­no­ści nale­ży wyka­zać przed orga­nem, że ist­nie­je cał­ko­wi­ta nie­ścią­gal­ność należ­no­ści, bądź że na przy­kład fir­ma znaj­du­je się w trud­nej sytu­acji finan­so­wej. Nale­ży tak­że pamię­tać, aby wnio­sek został wnie­sio­ny w odpo­wied­nim cza­sie (np. w zakre­sie odro­cze­nia płat­no­ści nie póź­niej niż w dniu jej wyma­gal­no­ści). Nie­wąt­pli­wie war­to sko­rzy­stać z usług kan­ce­la­rii praw­nej, któ­ra w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny zapew­ni pomoc fir­mie w ubie­ga­niu się m.in. o umo­rze­nie skła­dek ZUS.

Restrukturyzacja firmy — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je sze­ro­ki zakres pomo­cy praw­nej m.in. na tere­nie War­sza­wy i oko­lic. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii Praw­nej znaj­du­je się w War­sza­wie przy ul. Wierz­bo­wej 9/11. Dane kon­tak­to­we: tel. 22 489 52 65 oraz 801 50 10 50. Nasz zespół two­rzą praw­ni­cy, spe­cja­li­zu­ją­cy się m.in. w dzie­dzi­nie pra­wa upa­dło­ścio­we­go i restruk­tu­ry­za­cji firm. Udzie­la­my kom­plek­so­we­go wspar­cia i doradz­twa przed­się­bior­stwom, któ­re są zagro­żo­ne upa­dło­ścią.

Doradca restrukturyzacyjny — Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi praw­ne nie tyl­ko na tere­nie Łodzi i całe­go woje­wódz­twa łódz­kie­go. Nasza kom­plek­so­wa wie­dza pozwa­la nam na udzie­la­nie pomo­cy praw­nej m.in. w zakre­sie restruk­tu­ry­za­cji firm. Wspie­ra­my przed­się­bior­stwa w podej­mo­wa­niu odpo­wied­nich dzia­łań w reak­cji na pro­ble­my eko­no­micz­ne, któ­rych celem jest uchro­nie­nie firm przed upa­dło­ścią.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne to postę­po­wa­nie, któ­re zastą­pi­ło wcze­śniej wystę­pu­ją­ce w pol­skim pra­wie postę­po­wa­nie napraw­cze. Wpro­wa­dzi­ło ono nowe zasa­dy oraz try­by postę­po­wań mają­cych na celu utrzy­ma­nie fir­my na ryn­ku, pomi­mo wystę­po­wa­nia w niej pro­ble­mów finan­so­wych i utrud­nień w regu­lo­wa­niu bie­żą­cych zobo­wią­zań. Poni­żej wyja­śni­my, jak sądo­we postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne może być w fir­mie prze­pro­wa­dzo­ne.

Postępowanie restrukturyzacyjne — sądowe oraz pozasądowe

Na wstę­pie war­tym wska­za­nia jest, iż postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne może być pro­wa­dzo­ne zarów­no na dro­dze sądo­wej (tzw. sądo­we postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne) oraz na dro­dze poza­są­do­wej. Dro­ga poza­są­do­wa daje moż­li­wość pod­ję­cia pró­by zmniej­sze­nia zobo­wią­zań fir­my bez for­mal­ne­go otwar­cia postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go. Kata­log czyn­no­ści, jakie w ramach takie­go postę­po­wa­nia fir­ma może podej­mo­wać jest otwar­ty – mogą to być zarów­no nego­cja­cje pro­wa­dzo­ne z kon­tra­hen­ta­mi, prze­kształ­ce­nia wewnętrz­ne w fir­mie, czy pró­by zmniej­sze­nia swych zobo­wią­zań publicz­no­praw­nych, tj. podat­ków oraz skła­dek ZUS.

Restrukturyzacja firmy a sądowe postępowania restrukturyzacyjne 

Sądo­we postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne może zostać przez fir­mę otwo­rzo­ne, jeże­li wystę­pu­je prze­słan­ka nie­wy­pła­cal­no­ści fir­my bądź zagro­że­nie takiej nie­wy­pła­cal­no­ści. Obec­nie pol­skie prze­pi­sy prze­wi­du­ją czte­ry postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne, a mia­no­wi­cie:

 1. o zatwier­dze­nie ukła­du;
 2. przy­spie­szo­ne postę­po­wa­nie ukła­do­we;
 3. ukła­do­we oraz
 4. sana­cyj­ne.

Sądowe postępowania restrukturyzacyjne — podobieństwa i różnice

Wszyst­kie czte­ry postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne cha­rak­te­ry­zu­ją się tym, iż zmie­rza­ją do zawar­cia ukła­du pomię­dzy przed­się­bior­cą a jego wie­rzy­cie­la­mi. Wśród podo­bieństw ww. postę­po­wań moż­na wymie­nić rów­nież m.in.: ogra­ni­cze­nia w zarzą­dzie mająt­kiem fir­my oraz zapew­nie­nie fir­mie ochro­ny przed wie­rzy­cie­la­mi. W każ­dym postę­po­wa­niu docho­dzi rów­nież do spo­rzą­dze­nia spi­su wie­rzy­tel­no­ści, gło­so­wa­nia nad ukła­dem przez zgro­ma­dze­nie wie­rzy­cie­li, a w razie przy­ję­cia ukła­du przez wie­rzy­cie­li do wyda­nia posta­no­wie­nia przez sąd o zatwier­dze­niu ukła­du, odmo­wie zatwier­dze­nia ukła­du albo o umo­rze­niu postę­po­wa­nia.  Z kolei wśród róż­nic mię­dzy ww. postę­po­wa­nia­mi moż­na wymie­nić m.in. spo­sób zarzą­dza­nia mająt­kiem fir­my i jego kon­tro­li oraz sto­pień, w jakim mają­tek fir­my będzie pod­le­gał restruk­tu­ry­za­cji. Wska­za­ne jest, aby wybór pro­ce­du­ry, w ramach któ­rej będzie prze­pro­wa­dza­na restruk­tu­ry­za­cja doko­ny­wa­ny był w opar­ciu o ana­li­zę potrzeb przed­się­bior­cy i jego sytu­acji finan­so­wej.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne o zatwier­dze­nie ukła­du cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że zawar­cie ukła­du pomię­dzy fir­mą a jej wie­rzy­cie­la­mi nastę­pu­je bez udzia­łu sądu. Sąd ma za zada­nie jedy­nie zatwier­dzić układ, jaki został usta­lo­ny mię­dzy stro­na­mi. Nie­mniej jed­nak, aby móc sko­rzy­stać z tego postę­po­wa­nia, wyso­kość wie­rzy­tel­no­ści spor­nych nie może prze­kra­czać 15 % całej sumy wie­rzy­tel­no­ści. War­to pamię­tać o tym, że postę­po­wa­nie o zatwier­dze­nie ukła­du jest naj­szyb­szym i naj­prost­szym z czte­rech postę­po­wań prze­wi­dzia­nych w pra­wie restruk­tu­ry­za­cyj­nym. Układ powi­nien zostać wnie­sio­ny do sądu celem jego zatwier­dze­nia w odpo­wied­nim cza­sie, gdyż głos odda­ny przez wie­rzy­cie­la jest waż­ny jedy­nie w okre­sie do 3 mie­się­cy od jego odda­nia. Jeże­li w tym ter­mi­nie nie wpły­nie wnio­sek do sądu, głos taki sta­je się nie­waż­ny, co skut­ko­wać może odmo­wą zatwier­dze­nia ukła­du, któ­ry nie posia­da odpo­wied­niej ilo­ści gło­sów waż­nie odda­nych. Sąd wyda­je posta­no­wie­nie o zatwier­dze­nie ukła­du w ter­mi­nie 2 tygo­dni od dnia wnie­sie­nia wnio­sku o jego zatwier­dze­nie.

Przyspieszone postępowanie układowe

Przy­spie­szo­ne postę­po­wa­nie ukła­do­we jest to postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne pro­wa­dzo­ne w uprosz­czo­nym try­bie. Nie każ­da fir­ma będzie jed­nak mogła sko­rzy­stać z takie­go uprosz­czo­ne­go try­bu. Podob­nie, jak w postę­po­wa­niu o zatwier­dze­niu ukła­du, prze­pi­sy prze­wi­du­ją ist­nie­nie dodat­ko­we­go wymo­gu w posta­ci nie­prze­kra­cza­nia przez spor­ne wie­rzy­tel­no­ści 15 % sumy wie­rzy­tel­no­ści. W przy­spie­szo­nym postę­po­wa­niu ukła­do­wym nie spo­rzą­dza się spi­su inwen­ta­rza. Plan restruk­tu­ry­za­cji, spis wie­rzy­tel­no­ści oraz spis wie­rzy­tel­no­ści spor­nych skła­da­ny jest do sądu w ter­mi­nie 2 tygo­dni od dnia otwar­cia postę­po­wa­nia.

Postępowanie układowe

Postę­po­wa­nie ukła­do­we jest to postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne, któ­re jest pro­wa­dzo­ne, gdy wie­rzy­tel­no­ści spor­ne prze­kra­cza­ją 15 % wszyst­kich wie­rzy­tel­no­ści. Posta­no­wie­nie o otwar­ciu postę­po­wa­nia wyda­wa­ne jest w ter­mi­nie 2 tygo­dni, chy­ba że sąd doj­dzie do wnio­sku, iż koniecz­ne jest prze­pro­wa­dze­nie roz­pra­wy – wte­dy ter­min ten zosta­je prze­dłu­żo­ny do 6 tygo­dni od dnia wnie­sie­nia wnio­sku. W ter­mi­nie 30 dni od dnia otwar­cia postę­po­wa­nia spo­rzą­dza­ny jest spis inwen­ta­rza, tj. masy ukła­do­wej, plan restruk­tu­ry­za­cyj­ny oraz spis wie­rzy­tel­no­ści.

Postępowanie sanacyjne

Ostat­nim z postę­po­wań restruk­tu­ry­za­cyj­nych jest postę­po­wa­nie sana­cyj­ne. Jest to postę­po­wa­nie naj­da­lej idą­ce ze wszyst­kich czte­rech postę­po­wań pod wzglę­dem ochro­ny fir­my przez egze­ku­cją. W jego ramach mogą być pro­wa­dzo­ne wszel­kie dzia­ła­nia napraw­cze, mają­ce na celu popra­wę sytu­acji fir­my.

Restrukturyzacja firmy a zdolność restrukturyzacyjna

Nale­ży rów­nież wspo­mnieć, iż nie każ­dy pod­miot dzia­ła­ją­cy na ryn­ku posia­da zdol­ność restruk­tu­ry­za­cyj­ną, tj. może sko­rzy­stać z postę­po­wań napraw­czych, jakie prze­wi­du­ją prze­pi­sy restruk­tu­ry­za­cyj­ne. 

Zdol­ność restruk­tu­ry­za­cyj­ną posia­da­ją m. in.:

 1. przed­się­bior­cy w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su cywil­ne­go;
 2. spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią;
 3. spół­ki akcyj­ne;
 4. wspól­ni­cy spół­ek oso­bo­wych, któ­rzy pono­szą odpo­wie­dzial­ność za zobo­wią­za­nia spół­ki bez ogra­ni­czeń (tj. wspól­ni­cy spół­ek jaw­nych oraz kom­ple­men­ta­riu­sze);
 5. wspól­ni­cy spół­ek part­ner­skich.

Zdol­no­ści restruk­tu­ry­za­cyj­nej nie posia­da­ją takie pod­mio­ty jak:

 1. ban­ki kra­jo­we;
 2. oddzia­ły ban­ków zagra­nicz­nych;
 3. spół­dziel­cze kasy oszczęd­no­ścio­wo – kre­dy­to­we;
 4. fir­my inwe­sty­cyj­ne w rozu­mie­niu prze­pi­sów usta­wy o Ban­ko­wym Fun­du­szu Gwa­ran­cyj­nym;
 5. zakła­dy ubez­pie­czeń;
 6. zakła­dy rease­ku­ra­cji oraz
 7. tzw. spół­ki hol­din­go­we.

Postępowanie restrukturyzacyjne — podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc, nale­ży pod­kre­ślić, iż fir­ma podej­mu­jąc decy­zję o pro­wa­dze­niu postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go, powin­na zasta­no­wić się, jaki tryb będzie dla niej odpo­wied­ni. Przy tym, powin­na wziąć pod uwa­gę zarów­no zale­ty, wady oraz wymo­gi sta­wia­ne przez prze­pi­sy dla każ­de­go z wszyst­kich czte­rech postę­po­wań. Celem wybo­ru naj­lep­szej meto­dy zabez­pie­cze­nia inte­re­sów fir­my, war­tym jest zwró­ce­nie się o pomoc do doświad­czo­nych i kom­pe­tent­nych praw­ni­ków z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, któ­rzy w ramach spe­cja­li­za­cji — restruk­tu­ry­za­cja fir­my — słu­żą wspar­ciem we wszel­kich postę­po­wa­niach restruk­tu­ry­za­cyj­nych, zarów­no sądo­wych, jak rów­nież poza­są­do­wych. 

Postępowanie sanacyjne

Jed­no­cze­śnie z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej musi­my liczyć się z tym, że przyj­dzie dzień, w któ­rym nasza fir­ma będzie mia­ła pro­ble­my z bie­żą­cym regu­lo­wa­niem zobo­wią­zań finan­so­wych. Aby uchro­nić ją przed cał­ko­wi­tym upad­kiem, może­my sko­rzy­stać z czte­rech postę­po­wań restruk­tu­ry­za­cyj­nych, mają­cych na celu utrzy­ma­nie fir­my na ryn­ku. W niniej­szym arty­ku­le uwa­gę zwró­ci­my wyłącz­nie na jed­no z nich – na postę­po­wa­nie sana­cyj­ne, któ­re w naszej opi­nii naj­le­piej chro­ni inte­re­sy fir­my.

Cel postępowania sanacyjnego

Celem postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go jest umoż­li­wie­nie fir­mie, któ­ra ma pro­ble­my z płyn­no­ścią finan­so­wą doko­na­nie czyn­no­ści napraw­czych (dzia­łań sana­cyj­nych) oraz zawar­cie ukła­du po uprzed­nim stwo­rze­niu spi­su wie­rzy­tel­no­ści, jakie wobec niej przy­słu­gu­ją. Co wię­cej, jest to naj­da­lej idą­ce postę­po­wa­nie z wszyst­kich czte­rech postę­po­wań restruk­tu­ry­za­cyj­nych mają­cych na celu ochro­nę dłuż­ni­ka przed egze­ku­cją, sta­no­wiąc jed­no­cze­śnie naj­więk­szą jego zale­tę.

Restrukturyzacja firmy a działania sanacyjne

W trak­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go pro­wa­dzo­ne są dzia­ła­nia sana­cyj­ne. Dzia­ła­nie te to zarów­no czyn­no­ści praw­ne, jak rów­nież fak­tycz­ne zmie­rza­ją­ce do popra­wy sytu­acji finan­so­wej fir­my celem przy­wró­ce­nia jej zdol­no­ści do regu­lo­wa­nia zobo­wią­zań.

Zalety postępowania sanacyjnego

Z dniem otwar­cia postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go całość mająt­ku fir­my sta­je się masą sana­cyj­ną, nad któ­rą pie­czę co do zasa­dy spra­wu­je zarząd­ca wyzna­czo­ny przez sąd. Zarząd­ca został uzbro­jo­ny w sze­reg upraw­nień, z któ­rych może sko­rzy­stać, a w tym m. in.:

 1. może on odstą­pić od nie­ko­rzyst­nych dla fir­my umów wza­jem­nych (bez wzglę­du na zapi­sy zawar­te w samej umo­wie);
 2. reduk­cja zatrud­nie­nia, ana­lo­gicz­na jak w prze­pi­sach postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go;
 3. zby­cie mająt­ku na zasa­dach ana­lo­gicz­nych, jakie wystę­pu­ją w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym.

Fir­ma, gdy w spo­sób odpo­wied­ni to umo­ty­wu­je, może spo­wo­do­wać, iż zarząd nad jej mająt­kiem zosta­nie jej pozo­sta­wio­ny. W takiej sytu­acji posia­dać ona będzie wszyst­kie upraw­nie­nia, jakie zosta­ły przy­zna­ne zarząd­cy, tj. rów­nież w zakre­sie moż­li­wo­ści odstą­pie­nia od wybra­nych umów wza­jem­nych, któ­re uzna­ne zosta­ną za nie­ko­rzyst­ne.

W jaki sposób rozpocząć postępowanie sanacyjne?

Postę­po­wa­nie sana­cyj­ne ini­cjo­wa­ne jest na sku­tek zło­że­nia wnio­sku o otwar­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go. Wnio­sek ten może zostać zło­żo­ny zarów­no przez fir­mę samo­dziel­nie, jak rów­nież przez jej wie­rzy­cie­la.

We wnio­sku tym wska­zać nale­ży m. in. dane przed­się­bior­cy, miej­sca poło­że­nia przed­się­bior­stwa oraz innych skład­ni­ków mająt­ko­wych przed­się­bior­cy, wstęp­ny plan restruk­tu­ry­za­cyj­ny, dane wie­rzy­cie­li oraz sumy wie­rzy­tel­no­ści.

Restrukturyzacja firmy a wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Sądem wła­ści­wym dla wszel­kich spraw doty­czą­cych restruk­tu­ry­za­cji przed­się­bior­cy jest sąd rejo­no­wy, wydzia­ł gospo­dar­czy, w okrę­gu dzia­łal­no­ści któ­re­go przed­się­bior­ca posia­da głów­ny ośro­dek swej pod­sta­wo­wej dzia­łal­no­ści. Dla spół­ek domnie­my­wa się, że ośrod­kiem tym jest ich sie­dzi­ba.

Koszt wniesienia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Koszt zło­że­nia wnio­sku o otwar­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go to opła­ta sta­ła w wyso­ko­ści 1.000,00 zł.

Kiedy wnieść uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego?

Prze­pi­sy pra­wa prze­wi­du­ją rów­nież moż­li­wość wnie­sie­nia uprosz­czo­ne­go wnio­sku o otwar­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go, któ­re­go koszt jest o wie­le niż­szy od zwy­kłe­go wnio­sku i wyno­si 200,00 zł. Uprosz­czo­ny wnio­sek o otwar­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go może zostać zło­żo­ny wyłącz­nie przez dłuż­ni­ka wraz z wnio­skiem o umo­rze­nie wcze­śniej wsz­czę­te­go postę­po­wa­nia ukła­do­we­go lub przy­spie­szo­ne­go postę­po­wa­nia ukła­do­we­go. Wnio­sek powi­nien zostać zło­żo­ny w ter­mi­nie:

 1. tygo­dnia od dnia zgro­ma­dze­nia wie­rzy­cie­li, na któ­rym nie przy­ję­to ukła­du albo
 2. do dnia zło­że­nia zaża­le­nia na posta­no­wie­nie o odmo­wie zatwier­dze­nia ukła­du bądź o umo­rze­niu postę­po­wa­nia.

Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla postępowań egzekucyjnych

Z dniem otwar­cia postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go wszel­kie wsz­czę­te przed tym dniem postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne wobec dłuż­ni­ka pod­le­ga­ją zawie­sze­niu. Nie moż­na tak­że wsz­czy­nać nowych postę­po­wań. Co wię­cej, sędzia – komi­sarz może uchy­lić zaję­cie doko­na­ne przed dniem otwar­cia postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go, a doty­czą­ce masy sana­cyj­nej koniecz­nej do dal­sze­go pro­wa­dze­nia przed­się­bior­stwa, zaś wszel­kie wyeg­ze­kwo­wa­ne należ­no­ści jesz­cze nie­wy­da­ne powin­ny zostać prze­la­ne do masy sana­cyj­nej. 

Restrukturyzacja firmy a przebieg postępowania sanacyjnego

Na sku­tek zło­żo­ne­go wnio­sku nastę­pu­je otwar­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go w opar­ciu o posta­no­wie­nie wyda­ne przez sędzie­go — komi­sa­rza roz­po­zna­ją­cy spra­wę. 

Następ­ny­mi czyn­no­ścia­mi podej­mo­wa­nych w ramach postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go to:

 1. wyzna­cze­nie zarząd­cy;
 2. spo­rzą­dze­nie spi­su wie­rzy­tel­no­ści oraz pla­nu restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go przez zarząd­cę w ter­mi­nie 30 dni od otwar­cia postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go i prze­ka­za­nie ich do sędzie­go — komi­sa­rza celem zatwier­dze­nia;
 3. zwo­ła­nie zgro­ma­dze­nia wie­rzy­cie­li w ter­mi­nie nie póź­niej­szym niż 12 mie­się­cy od dnia otwar­cia postę­po­wa­nia;
 4. odby­cie zgro­ma­dze­nia wie­rzy­cie­li celem spo­rzą­dze­nia ukła­du;
 5. zatwier­dze­nie ukła­du lub odmo­wa zatwier­dze­nia ukła­du przez sąd;
 6. ewen­tu­al­ne umo­rze­nie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go.

Postępowanie sanacyjne — podsumowanie

Postę­po­wa­nie sana­cyj­ne, jak każ­de postę­po­wa­nie sana­cyj­ne jest postę­po­wa­niem sfor­ma­li­zo­wa­nym. Do jego zaini­cjo­wa­nia nale­ży zło­żyć kom­plet­ny oraz opła­co­ny wnio­sek. Co wię­cej, jeże­li spół­ka chce sama zarzą­dzać swo­im mająt­kiem pod­czas trwa­nia postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go, powin­na w spo­sób nale­ży­ty wnio­sek taki umo­ty­wo­wać. War­tym w takiej sytu­acji jest sko­rzy­sta­nie z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy praw­ni­ków. Taką pro­fe­sjo­nal­ną pomoc w zakre­sie spe­cja­li­za­cji — restruk­tu­ry­za­cja fir­my — znaj­dą Pań­stwo w Kan­ce­la­rii Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni.

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe

Pro­wa­dze­nie każ­dej dzia­łal­no­ści, w tym dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej wią­że się nie­jed­no­krot­nie z koniecz­no­ścią podej­mo­wa­nia ryzy­ka. Cza­sa­mi fir­ma notu­je przez dłuż­szy czas wzrost swych docho­dów, roz­sze­rza­jąc zakres swo­jej dzia­łal­no­ści oraz zatrud­nia­jąc nowych pra­cow­ni­ków, aby potem ze wzglę­du na spo­wol­nie­nie gospo­dar­cze, zmniej­szyć ska­lę swo­jej dzia­łal­no­ści i redu­ko­wać licz­bę zatrud­nio­nych przez nią osób. Zła sytu­acja eko­no­micz­na przed­się­bior­cy czę­sto powo­du­je pod­ję­cie przez nie­go decy­zji o zwol­nie­niach gru­po­wych. Poni­żej przed­sta­wi­my zasa­dy, na jakich przed­się­bior­ca może prze­pro­wa­dzić zwol­nie­nia gru­po­we.

Restrukturyzacja firmy a zwolnienia grupowe

Prze­pi­sy usta­wy z dnia 13 mar­ca 2003 r. o szcze­gól­nych zasa­dach roz­wią­zy­wa­nia z pra­cow­ni­ka­mi sto­sun­ków pra­cy z przy­czyn nie­do­ty­czą­cych pra­cow­ni­ków sto­su­je się do pra­co­daw­cy zatrud­nia­ją­ce­go co naj­mniej 20 pra­cow­ni­ków (usta­wa o zwol­nie­niach gru­po­wych). Mimo że usta­wo­daw­ca nie wska­zał na jaki dzień nale­ży obli­czyć stan zatrud­nie­nia naszym zda­niem będzie to dzień pod­ję­cia decy­zji o doko­na­niu zwol­nień gru­po­wych (w dok­try­nie ist­nie­je spór co tej kwe­stii). 

Przy okre­śla­niu pozio­mu zatrud­nie­nia u dane­go pra­co­daw­cy bie­rze się pod uwa­gę pra­cow­ni­ków „zwy­kle” zatrud­nia­nych w fir­mie, a więc tak­że na pod­sta­wie umów zawar­tych na czas okre­ślo­ny. Nie będą jed­nak bra­ni pod uwa­gę m.in. pra­cow­ni­cy tym­cza­so­wi oraz oso­by, z któ­ry­mi zawar­to umo­wy cywil­no­praw­ne.

Z jakich przyczyn zwolnienia grupowe mogą być przeprowadzane?

Zwol­nie­nia gru­po­we mogą być prze­pro­wa­dza­ne z przy­czyn nie­do­ty­czą­cych pra­cow­ni­ków, a zatem nie­zwią­za­nych z cecha­mi psy­cho­fi­zycz­ny­mi pra­cow­ni­ka oraz spo­so­bem wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków pra­cow­ni­czych. Nie­istot­ne jest jed­nak to, czy przy­czy­ny zwol­nień gru­po­wych leżą po stro­nie pra­co­daw­cy, czy zale­żą od oko­licz­no­ści od nie­go nie­za­leż­nych.

W jakiej formie zwolnienia grupowe są dokonywane?

Zwol­nie­nia gru­po­we mogą być doko­ny­wa­ne zarów­no w for­mie wypo­wie­dze­nia zło­żo­ne­go przez pra­co­daw­cę, jak rów­nież na mocy poro­zu­mie­nia zawar­te­go pomię­dzy pra­co­daw­cą a pra­cow­ni­ka­mi, jeże­li poro­zu­mie­niem zosta­nie obję­tych co naj­mniej 5 pra­cow­ni­ków.

Z orzecz­nic­twa Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej wyni­ka, iż przy obli­cza­niu łącz­nej licz­by zwol­nień u dane­go pra­co­daw­cy nale­ży rów­nież wziąć pod uwa­gę roz­wią­za­nie sto­sun­ku pra­cy na sku­tek nie­przy­ję­cia przez pra­cow­ni­ka warun­ków tzw. wypo­wie­dze­nia zmie­nia­ją­ce­go.

Jaka jest minimalna liczba pracowników objętych zwolnieniami grupowymi?

Aby pro­ce­du­ra zwol­nień gru­po­wych mogła mieć zasto­so­wa­nie, u dane­go pra­co­daw­cy zwol­nie­nia takie muszą zostać doko­na­ne w cią­gu 30 dni oraz obej­mo­wać powin­ny:

 1. 10 osób – gdy u pra­co­daw­cy zatrud­nio­nych jest mniej niż 100 pra­cow­ni­ków;
 2. 10% pra­cow­ni­ków – gdy pra­co­daw­ca zatrud­nia pomię­dzy 100 a 300 osób;
 3. 30 osób – gdy zatrud­nio­nych jest wię­cej niż 300 pra­cow­ni­ków.

Restrukturyzacja firmy — procedura zwolnień grupowych

Przed zwol­nie­nia­mi gru­po­wy­mi pra­co­daw­ca powi­nien pod­jąć poniż­sze czyn­no­ści:

 1. prze­pro­wa­dzić kon­sul­ta­cje zamia­ru doko­na­nia zwol­nień gru­po­wych z zakła­do­wą orga­ni­za­cją związ­ko­wą bądź z przed­sta­wi­cie­la­mi pra­cow­ni­ków (jeże­li u dane­go pra­co­daw­cy nie ma orga­ni­za­cji związ­ko­wej);
 2. zawia­do­mić na piśmie powia­to­wy urząd pra­cy o zamia­rze prze­pro­wa­dze­nia zwol­nień gru­po­wych;
 3. zawrzeć w cią­gu 20 dni od zawia­do­mie­nia, o któ­rym mowa w pkt 1, poro­zu­mie­nie z zakła­do­wy­mi orga­ni­za­cja­mi związ­ko­wy­mi, a gdy u dane­go pra­co­daw­cy związ­ki takie nie dzia­ła­ją – pra­co­daw­ca po kon­sul­ta­cji z przed­sta­wi­cie­la­mi pra­cow­ni­ków okre­śla w regu­la­mi­nie zasa­dy postę­po­wa­nia zwią­za­ne z pra­cow­ni­ka­mi obję­ty­mi zwol­nie­nia­mi gru­po­wy­mi;
 4. zawia­do­mić w for­mie pisem­nej powia­to­wy urząd pra­cy o powyż­szych usta­le­niach oraz prze­ka­zać kopię zawia­do­mie­nia zakła­do­wym orga­ni­za­cjom związ­ko­wym (bądź przed­sta­wi­cie­lom pra­cow­ni­ków);
 5. wypo­wie­dzieć umo­wy o pra­cę z pra­cow­ni­ka­mi.

Roz­wią­za­nie sto­sun­ku pra­cy może nastą­pić nie wcze­śniej niż po upły­wie 30 dni od zawia­do­mie­nia powia­to­we­go urzę­du pra­cy o zamia­rze prze­pro­wa­dze­nia zwol­nień gru­po­wych.

Jaka odprawa przysługuje pracownikom przy zwolnieniach grupowych?

Pra­cow­ni­kom, któ­rzy stra­cą pra­cę w efek­cie prze­pro­wa­dze­nia zwol­nień gru­po­wych przy­słu­gu­je odpra­wa pie­nięż­na, któ­rej wyso­kość zale­ży od sta­żu pra­cy pra­cow­ni­ka u tego pra­co­daw­cy i sta­no­wi:

 1. jed­no­mie­sięcz­ne wyna­gro­dze­nie, gdy staż pra­cy jest krót­szy niż 2 lata;
 2. dwu­mie­sięcz­ne wyna­gro­dze­nie przy sta­żu pra­cy od 2 do 8 lat;
 3. trzy­mie­sięcz­ne wyna­gro­dze­nie, gdy staż pra­cy prze­kra­cza 8 lat u dane­go pra­co­daw­cy.

Wyli­cze­nie wyna­gro­dze­nia nastę­pu­je na takich samych zasa­dach jak wyli­cze­nie ekwi­wa­len­tu za nie­wy­ko­rzy­sta­ny urlop wypo­czyn­ko­wy, przy czym wyso­kość odpra­wy nie może prze­kra­czać 15 – krot­no­ści mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za pra­cę.

Zwolnienia grupowe — podsumowanie

Jako że pro­ce­du­ra prze­pro­wa­dza­nia zwol­nień gru­po­wych jest bar­dzo sfor­ma­li­zo­wa­na i skom­pli­ko­wa­na, war­to sko­rzy­stać z pomo­cy Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­cy Praw­ni, któ­ra w ramach spe­cja­li­za­cji ‑restruk­tu­ry­za­cja fir­my — zapew­ni Pań­stwu pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie w prze­pro­wa­dze­niu restruk­tu­ry­za­cji zatrud­nie­nia. 

Postępowanie upadłościowe

Jakie czyn­no­ści powi­nien pod­jąć wie­rzy­ciel, gdy sąd ogła­sza upa­dłość dłuż­ni­ka? Czy koniecz­ne jest wsz­czy­na­nie postę­po­wa­nia cywil­ne­go o zapła­tę, czy też nale­ży zgło­sić wie­rzy­tel­ność w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym?

Postępowanie upadłościowe — ogłoszenie upadłości dłużnika

Infor­ma­cja o ogło­sze­niu upa­dło­ści jest publi­ko­wa­na w Moni­to­rze Sądo­wym i Gospo­dar­czym oraz w dzien­ni­ku o zasię­gu lokal­nym. Obec­nie na stro­nie inter­ne­to­wej Mini­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści powyż­szy publi­ka­tor jest dostęp­ny bez­płat­nie w for­mie elek­tro­nicz­nej. Wie­rzy­ciel od chwi­li otrzy­ma­nia wia­do­mo­ści, że dłuż­nik ogło­sił upa­dłość, sta­je przed pro­ble­mem, jak docho­dzić nie­za­pła­co­nej wie­rzy­tel­no­ści: zgło­sić wie­rzy­tel­ność, czy wsz­cząć postę­po­wa­nie sądo­we o zapła­tę?

Wła­ści­wym co do zasa­dy try­bem docho­dze­nia należ­no­ści przez wie­rzy­cie­la jest zgło­sze­nie wie­rzy­tel­no­ści w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym. Zatem wie­rzy­ciel powi­nien zgło­sić sędzie­­mu-komi­­sa­­rzo­­wi swo­ją wie­rzy­tel­ność w ter­mi­nie wyzna­czo­nym w posta­no­wie­niu sądu o ogło­sze­niu upa­dło­ści. Wie­rzy­tel­no­ścią powsta­łą przed ogło­sze­niem upa­dło­ści, któ­ra pod­le­ga zgło­sze­niu, będzie zarów­no wie­rzy­tel­ność pie­nięż­na, jak i nie­pie­nięż­na, któ­ra wsku­tek ogło­sze­nia upa­dło­ści sta­je się wie­rzy­tel­no­ścią pie­nięż­ną. Powyż­sze, nale­ży odróż­nić od wie­rzy­tel­no­ści powsta­łych w sto­sun­ku do masy upa­dło­ści po dniu ogło­sze­nia upa­dło­ści, gdyż pod­le­ga­ją one innym zasa­dom. Moż­li­wo­ści ewen­tu­al­nych dzia­łań wie­rzy­cie­la będą uza­leż­nio­ne od spo­so­bu pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go.

Na począt­ku nale­ży wska­zać, że zasa­dą jest zgła­sza­nie wie­rzy­tel­no­ści przez wie­rzy­cie­li w trak­cie trwa­ją­ce­go postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go. Jed­nak ogło­sze­nie upa­dło­ści nie wyłą­cza wsz­czę­cia przez wie­rzy­cie­la spraw sądo­wych i admi­ni­stra­cyj­nych o wie­rzy­tel­no­ści, któ­re pod­le­ga­ją zgło­sze­niu do masy upa­dło­ści. Jeże­li wie­rzy­ciel roz­pocz­nie takie postę­po­wa­nie, to będzie on jed­nak obcią­żo­ny jego kosz­ta­mi, jeże­li nie było prze­szkód do umiesz­cze­nia wie­rzy­tel­no­ści w cało­ści na liście wie­rzy­tel­no­ści. Zatem z uwa­gi na kosz­ty, któ­re wie­rzy­ciel będzie musiał ponieść w postę­po­wa­niu sądo­wym, a któ­rych nie będzie pono­sił w przy­pad­ku zgło­sze­nia wie­rzy­tel­no­ści w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym w ter­mi­nie wyzna­czo­nym przez sąd, korzyst­niej­sze będzie doko­na­nie takie­go zgło­sze­nia wie­rzy­tel­no­ści.

Powyż­sza zasa­da pono­sze­nia kosz­tów doty­czy postę­po­wań wsz­czę­tych tyl­ko po dniu ogło­sze­nia upa­dło­ści, któ­rym to jest dzień ogło­sze­nia takie­go posta­no­wie­nia przez sąd upa­dło­ścio­wy. Jed­no­cze­śnie, war­to zauwa­żyć, że jeże­li po doko­na­niu zgło­sze­nia w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym odmó­wio­no wie­rzy­cie­lo­wi wpi­sa­nia jego należ­no­ści na listę wie­rzy­tel­no­ści, to nie ma prze­szkód, żeby docho­dzić rosz­cze­nia w postę­po­wa­niu sądo­wym. Wów­czas, gdy wie­rzy­ciel uzy­ska pra­wo­moc­ne orze­cze­nie sądu zasą­dza­ją­ce wie­rzy­tel­ność, to będzie mógł uczest­ni­czyć w zgro­ma­dze­niu wie­rzy­cie­li. Ponad­to, jeże­li wie­rzy­ciel wsz­czął postę­po­wa­nie sądo­we, jesz­cze przed dniem ogło­sze­nia upa­dło­ści dłuż­ni­ka oraz pro­wa­dził je dalej po tym dniu, to wów­czas zasa­da obcią­że­nia kosz­ta­mi pro­ce­su rów­nież nie będzie mia­ła zasto­so­wa­nia.

Zauwa­żyć trze­ba, że upa­dły albo zarząd­ca od dnia ogło­sze­nia upa­dło­ści nie mogą speł­niać świad­czeń wyni­ka­ją­cych z wie­rzy­tel­no­ści do dnia upra­wo­moc­nie­nia się posta­no­wie­nia o umo­rze­niu postę­po­wa­nia. Powyż­szy zakaz powo­du­je, że dłuż­nik nie będzie mógł dobro­wol­nie zapła­cić należ­no­ści. Takie ure­gu­lo­wa­nie chro­ni rów­nież pozo­sta­łych wie­rzy­cie­li przed mody­fi­ka­cją przez upa­dłe­go jego sto­sun­ków zobo­wią­za­nio­wych. Jeże­li upa­dły naru­szy ten zakaz, to doko­na­na przez nie­go czyn­ność praw­na będzie nie­waż­na oraz spo­wo­du­je odpo­wie­dzial­ność zarząd­cy z tytu­łu nie­na­le­ży­te­go wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków.

Wyja­śnić rów­nież nale­ży, że w trak­cie postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go zarząd mie­niem wcho­dzą­cym w skład masy upa­dło­ści spra­wu­je upa­dły, któ­re­go nad­zo­ru­je nad­zor­ca sądo­wy. Nato­miast, gdy upa­dły nie daje rękoj­mi nale­ży­te­go spra­wo­wa­nia zarzą­du sąd usta­na­wia zarząd­cę. Dzie­je się tak rów­nież wte­dy, gdy upa­dły choć­by nie­umyśl­nie naru­szył pra­wo w spra­wo­wa­niu zarzą­du.

W sytu­acji, gdy zarząd pozo­sta­wio­no upa­dłe­mu stro­ną oraz uczest­ni­kiem postę­po­wa­nia sądo­we­go wsz­czę­te­go przed ogło­sze­niem upa­dło­ści pozo­sta­je upa­dły. W takiej sytu­acji nad­zor­ca sądo­wy wstę­pu­je w rolę inter­we­nien­ta ubocz­ne­go, bio­rąc w ten spo­sób czyn­ny udział w pro­ce­sie sądo­wym. Nato­miast, jeże­li sąd usta­no­wił zarząd­cę, to postę­po­wa­nia sądo­we i admi­ni­stra­cyj­ne mogą być wsz­czę­te i pro­wa­dzo­ne wyłącz­nie przez zarząd­cę. Wów­czas zarząd­ca pro­wa­dzi postę­po­wa­nia na rzecz upa­dłe­go, lecz w imie­niu wła­snym. Zarząd­ca nie wstę­pu­je jed­nak do postę­po­wań o należ­ne od upa­dłe­go ali­men­ty oraz odszko­do­wa­nia i ren­ty z tytu­łu odpo­wie­dzial­no­ści za uszko­dze­nie cia­ła lub roz­strój zdro­wia albo utra­tę żywi­cie­la oraz z tytu­łu zamia­ny upraw­nień obję­tych tre­ścią pra­wa doży­wo­cia na doży­wot­nią ren­tę.

W postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym docho­dze­nie należ­no­ści może nastą­pić tyl­ko w dro­dze zgło­sze­nia wie­rzy­tel­no­ści do sędzie­­go-komi­­sa­­rza w ter­mi­nie ogło­szo­nym przez sąd upa­dło­ścio­wy. Zatem wie­rzy­ciel nie ma pra­wa wybo­ru pomię­dzy wyto­cze­niem powódz­twa, a zgło­sze­niem wie­rzy­tel­no­ści.

Dopie­ro gdy wie­rzy­ciel wyczer­pie dro­gę zgło­sze­nia wie­rzy­tel­no­ści w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym, moż­li­we będzie wsz­czę­cie postę­po­wa­nia sądo­we­go i admi­ni­stra­cyj­ne­go doty­czą­ce­go masy upa­dło­ści. Takie postę­po­wa­nia mogą być pro­wa­dzo­ne jedy­nie przez syn­dy­ka lub prze­ciw­ko nie­mu. Zatem syn­dyk pro­wa­dzi ww. postę­po­wa­nia na rzecz upa­dłe­go, lecz we wła­snym imie­niu, co ozna­cza że syn­dyk będzie stro­ną postę­po­wa­nia, nie zaś upa­dły. Wyją­tek sta­no­wią postę­po­wa­nia pro­wa­dzo­ne w spra­wach o należ­ne od upa­dłe­go ali­men­ty oraz ren­ty z tytu­łu odpo­wie­dzial­no­ści za uszko­dze­nie cia­ła lub roz­strój zdro­wia, albo utra­tę żywi­cie­la oraz z tytu­łu zmia­ny upraw­nień obję­tych tre­ścią pra­wa doży­wo­cia na doży­wot­nią ren­tę. Syn­dyk wyzna­czo­ny przez sąd będzie w postę­po­wa­niu upraw­nio­ny do zarzą­du mająt­kiem i pro­wa­dze­niem spraw upa­dłe­go.

Wytoczenie powództwa przez wierzyciela przed ogłoszeniem upadłości

Następ­nie nale­ży roz­wa­żyć, jakie będą skut­ki upa­dło­ści, gdy wie­rzy­ciel pro­wa­dzi postę­po­wa­nie sądo­we, pod­czas któ­re­go sąd ogło­sił upa­dłość dłuż­ni­ka. W pierw­szej kolej­no­ści nale­ży zwró­cić uwa­gę, że po zło­że­niu przez dłuż­ni­ka wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści postę­po­wa­nie dzie­li się na dwa eta­py, naj­pierw toczy się postę­po­wa­nie w przed­mio­cie ogło­sze­nia upa­dło­ści, a następ­nie jest tzw. wła­ści­we postę­po­wa­nie upa­dło­ścio­we. Powyż­sze roz­róż­nie­nie, ma istot­ny wpływ na ewen­tu­al­ne postę­po­wa­nia sądo­we, któ­re toczą się w celu docho­dze­nia rosz­czeń od upa­dłe­go. Nale­ży pod­kre­ślić, że wpływ na postę­po­wa­nia sądo­we i admi­ni­stra­cyj­ne będzie miał dopie­ro dru­gi z oma­wia­nych eta­pów tj. po wyda­niu posta­no­wie­nia sądu o ogło­sze­niu upa­dło­ści.

Sąd pro­wa­dzą­cy postę­po­wa­nie cywil­ne zawie­si je z urzę­du, jeże­li postę­po­wa­nie doty­czy masy upa­dło­ści i ogło­szo­no upa­dłość. W rezul­ta­cie roz­po­czę­cie postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go, nie­za­leż­nie od spo­so­bu jego pro­wa­dze­nia, powo­du­je zawie­sze­nie toczą­ce­go się postę­po­wa­nia cywil­ne­go, bez roz­róż­nie­nia czy upa­dły jest powo­dem, czy pozwa­nym. Warun­kiem jed­nak jest, aby postę­po­wa­nie doty­czy­ło rze­czy oraz praw wcho­dzą­cych w skład masy upa­dło­ści. Oma­wia­ne zawie­sze­nie ma sku­tek od chwi­li ogło­sze­nia upa­dło­ści stro­ny postę­po­wa­nia, jed­no­cze­śnie sąd z urzę­du uchy­la orze­cze­nia, któ­re zosta­ły wyda­ne po nastą­pie­niu tego zda­rze­nia, pod warun­kiem, że nie nastą­pi­ły one po zamknię­ciu roz­pra­wy.

W takiej sytu­acji sąd zawia­do­mi syn­dy­ka albo zarząd­cę o toczą­cym się postę­po­wa­niu sądo­wym oraz wyzna­czy odpo­wied­ni ter­min do wstą­pie­nia do postę­po­wa­nia. Jeże­li syn­dyk lub zarząd­ca nie zło­ży oświad­cze­nia woli w ozna­czo­nym ter­mi­nie, uzna­je się to za odmo­wę wstą­pie­nia do postę­po­wa­nia. Następ­nie sąd posta­no­wi pod­jąć postę­po­wa­nie z urzę­du, gdy usta­nie przy­czy­na zawie­sze­nia, w przy­pad­ku ogło­sze­nia upa­dło­ści stro­ny, z chwi­lą zgło­sze­nia się lub wska­za­nia syn­dy­ka albo zarząd­cy masy upa­dło­ści, a jeże­li syn­dyk albo zarząd­ca odmó­wią wstą­pie­nia do postę­po­wa­nia, do chwi­li zło­że­nia przez nich takie­go oświad­cze­nia. W przy­pad­ku odmo­wy przez syn­dy­ka lub zarząd­cę postę­po­wa­nie podej­mu­je się z udzia­łem upa­dłe­go. War­to zauwa­żyć, że powyż­sze zawie­sze­nie postę­po­wa­nia z urzę­du nie będzie mia­ło zasto­so­wa­nia do postę­po­wa­nia, któ­re zosta­ło wsz­czę­te na sku­tek wnie­sie­nia skar­gi o wzno­wie­nie postę­po­wa­nia z udzia­łem stro­ny, któ­rej ogło­szo­no upa­dłość po pra­wo­moc­nym zakoń­cze­niu postę­po­wa­nia, a przed zło­że­niem skar­gi o wzno­wie­nie postę­po­wa­nia.

Następ­nie, po opi­sa­nym powy­żej zawie­sze­niu z urzę­du postę­po­wa­nia sądo­we i admi­ni­stra­cyj­ne w spra­wie wsz­czę­tej prze­ciw­ko upa­dłe­mu, mogą być pod­ję­te prze­ciw­ko syn­dy­ko­wi, gdy w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym docho­dzo­na wie­rzy­tel­ność, po wyczer­pa­niu try­bu zgło­sze­nia, nie zosta­ła umiesz­czo­na na liście. Tak więc uzy­ska­nie odmo­wy umiesz­cze­nia wie­rzy­tel­no­ści na liście powo­du­je moż­li­wość pod­ję­cia zawie­szo­ne­go postę­po­wa­nia prze­ciw­ko syn­dy­ko­wi. Zatem, zgod­nie z orze­cze­niem Sądu Naj­wyż­sze­go, nie może być wyto­czo­ne powódz­two prze­ciw­ko syn­dy­ko­wi o zasą­dze­nie wie­rzy­tel­no­ści ule­ga­ją­cej zaspo­ko­je­niu z mająt­ku masy upa­dło­ści. Jeże­li oka­że się, że wie­rzy­ciel po zawie­sze­niu postę­po­wa­nia sądo­we­go lub admi­ni­stra­cyj­ne­go nie zgło­sił swo­jej wie­rzy­tel­no­ści, to nie będzie mógł on żądać pod­ję­cia tych postę­po­wań (tak: Świe­bo­da oraz Korzo­nek; odmien­nie: Gaw­las i Jon­sik), gdyż dopie­ro po nega­tyw­nym wyni­ku zgło­sze­nia wie­rzy­tel­no­ści spo­wo­du­je wyczer­pa­nie try­bu okre­ślo­ne­go usta­wą.

Nato­miast jeże­li wnie­sio­no pozew o wie­rzy­tel­ność, któ­ra pod­le­ga zgło­sze­niu do masy upa­dło­ści, to powi­nien on być trak­to­wa­ny jako zgło­sze­nie wie­rzy­tel­no­ści, nie­za­leż­nie od oko­licz­no­ści czy pozew został wnie­sio­ny przez pomył­kę, czy też świa­do­mie. Taki pozew nie powi­nien być odrzu­co­ny, tyl­ko prze­ka­za­ny sędzie­­mu-komi­­sa­­rzo­­wi celem roz­po­zna­nia zgło­szo­ne­go w nim żąda­nia. W moim prze­ko­na­niu nale­ży się opo­wie­dzieć za przed­sta­wio­nym roz­wią­za­niem powyż­szych uchwał Sądu Naj­wyż­sze­go, gdyż wsz­czę­cie postę­po­wa­nia sądo­we­go zamiast doko­na­nia zgło­sze­nia wie­rzy­tel­no­ści będzie wybra­niem nie­wła­ści­we­go try­bu docho­dze­nia rosz­cze­nia. Sta­no­wi­sko Sądu Naj­wyż­sze­go odno­śnie tego zagad­nie­nia nie jest jed­nak jed­no­li­te. Odmien­ne sta­no­wi­sko Sądu Naj­wyz­sze­go wska­zu­je, że po wnie­sie­niu pozwu w takiej sytu­acji, nastę­pu­je przej­ścio­wy brak dro­gi sądo­wej, czy­li nie­do­pusz­czal­ność postę­po­wa­nia i koniecz­ność odrzu­ce­nia pozwu. W mojej oce­nie w takim wypad­ku wybra­nie nie­wła­ści­we­go try­bu postę­po­wa­nia powin­no skut­ko­wać prze­ka­za­niem pozwu do wła­ści­we­go sądu oraz zasto­so­wa­niem wła­ści­we­go try­bu, nie zaś odrzu­ce­niem pozwu.

War­to rów­nież zauwa­żyć, że w przy­pad­ku, gdy wie­rzy­tel­ność zosta­ła uzna­na przez sędzie­­go-komi­­sa­­rza w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym, postę­po­wa­nie sądo­we powin­no zostać umo­rzo­ne jako bez­przed­mio­to­we, z uwa­gi na oko­licz­ność, że wyciąg z usta­lo­nej listy wie­rzy­tel­no­ści jest tytu­łem egze­ku­cyj­nym prze­ciw­ko upa­dłe­mu. Zatem wie­rzy­ciel oso­bi­sty upa­dłe­go, któ­ry chce uczest­ni­czyć w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym, powi­nien w ter­mi­nie ozna­czo­nym w posta­no­wie­niu o ogło­sze­niu upa­dło­ści zgło­sić sędzie­­mu-komi­­sa­­rzo­­wi swo­ją wie­rzy­tel­ność. Wyja­śnić nale­ży, że wie­rzy­tel­no­ści o cha­rak­te­rze oso­bi­stym, są to takie za któ­re upa­dły pono­si odpo­wie­dzial­ność całym swo­im mająt­kiem. Nato­miast zgło­sze­nie wie­rzy­tel­no­ści powin­no zawie­rać tę samą treść oraz for­mę.

Pod­kre­ślić jed­nak nale­ży, że nie będzie koniecz­ne zgła­sza­nie wie­rzy­tel­no­ści słu­żą­cych wie­rzy­cie­lo­wi oso­bi­ste­mu oraz wie­rzy­cie­lo­wi rze­czo­we­mu, któ­re są zabez­pie­czo­ne rze­czo­wo tj. hipo­te­ką, zasta­wem, zasta­wem reje­stro­wym, zasta­wem skar­bo­wym, hipo­te­ką mor­ską, gdyż zosta­ną uwzględ­nio­ne na liście wie­rzy­tel­no­ści z urzę­du. Podob­nie na liście wie­rzy­tel­no­ści z urzę­du są umiesz­cza­ne należ­no­ści pra­cow­ni­ków upa­dłe­go, któ­re wyni­ka­ją ze sto­sun­ku pra­cy, a tak­że należ­no­ści Fun­du­szu Gwa­ran­to­wa­nych Świad­czeń pra­cow­ni­czych.

Ponad­to, wie­rzy­tel­no­ści powsta­łe już po ogło­sze­niu upa­dło­ści tzw. dłu­gi masy upa­dło­ści, pła­co­ne są jako kosz­ty postę­po­wa­nia na bie­żą­co przez syn­dy­ka, zarząd­cę lub upa­dłe­go, w rezul­ta­cie rów­nież nie wyma­ga­ją zgło­sze­nia. Zatem wie­rzy­ciel powi­nien doko­nać zgło­sze­nia wie­rzy­tel­no­ści w ter­mi­nie wyzna­czo­nym w posta­no­wie­niu o ogło­sze­niu upa­dło­ści, któ­ry może wyno­sić od jed­ne­go do trzech mie­się­cy, liczo­nych od dnia obwiesz­cze­nia w Moni­to­rze Sądo­wym i Gospo­dar­czym. Zgło­sze­nie wie­rzy­tel­no­ści po ter­mi­nie spo­wo­du­je obo­wią­zek pokry­cia kosz­tów wywo­ła­nych spóź­nie­niem.

War­to rów­nież wie­dzieć, że jeże­li wie­rzy­ciel nie zgło­si wie­rzy­tel­no­ści to jego brak dzia­ła­nia nie spo­wo­du­je wyga­śnię­cia zobo­wią­za­nia. Skut­kiem będzie jed­nak brak moż­li­wo­ści zaspo­ko­je­nia należ­no­ści z masy upa­dło­ści. Jed­nak nale­ży zwró­cić uwa­gę, że gdy w upa­dło­ści jest oso­ba praw­na lub inna jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na, to z regu­ły wraz z zakoń­cze­niem postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go, koń­czy się ist­nie­nie w obro­cie praw­nym takiej oso­by, co może spo­wo­do­wać brak moż­li­wo­ści uzy­ska­nia wie­rzy­tel­no­ści. Przy tym, wie­rzy­ciel nie może się zabez­pie­czyć przed ewen­tu­al­ną nie­wy­pła­cal­no­ścią dłuż­ni­ka, zastrze­ga­jąc, że na wypa­dek ogło­sze­nia upa­dło­ści dru­giej stro­ny sto­su­nek praw­ny zosta­nie zmie­nio­ny lub roz­wią­za­ny, gdyż takie posta­no­wie­nia umo­wy będą nie­waż­ne.

Postępowanie upadłościowe — podsumowanie

Ofe­ru­je­my tak­że zastęp­stwo pro­ce­so­we w postę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych. Zgła­sza­my wie­rzy­tel­no­ści klien­tów w postę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym. Dora­dza­my przy sprze­da­ży przed­się­biorstw nale­żą­cych do upa­dłych spół­ek, w szcze­gól­no­ści nego­cju­je­my z syn­dy­ka­mi warun­ki sprze­da­ży przed­się­bior­stwa. Poma­ga­my w kwe­stiach doty­czą­cych m.in. odpo­wie­dzial­no­ści człon­ków zarzą­du z tytu­łu nie­zło­że­nia w ter­mi­nie wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści.

Restrukturyzacja firmy — podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc war­to sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści jakie dają obo­wią­zu­ją­ce w Pol­sce prze­pi­sy pra­wa, aby rato­wać fir­mę przed upa­dło­ścią. Sko­rzy­sta­nie z usług Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni spe­cja­li­zu­ją­cej się w pra­wie restruk­tu­ry­za­cyj­nym z całą pew­no­ścią może wspo­móc fir­my m.in. z War­sza­wy i Łodzi w podej­mo­wa­niu nie­jed­no­krot­nie bar­dzo trud­nych decy­zji słu­żą­cych restruk­tu­ry­za­cji fir­my.  W ramach usłu­gi — restruk­tu­ry­za­cja fir­my— świad­czy­my pomoc praw­ną w kwe­stiach doty­czą­cych reor­ga­ni­za­cji, restruk­tu­ry­za­cji oraz likwi­da­cji przed­się­biorstw, w szcze­gól­no­ści dora­dza­my w spra­wach doty­czą­cych restruk­tu­ry­za­cji zadłu­że­nia i jego refi­nan­so­wa­nia.

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50

Dział spadku

Po śmier­ci spad­ko­daw­cy i usta­le­niu krę­gu osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia poprzez stwier­dze­nie naby­cia spad­ku przez sąd bądź nota­rial­ne poświad­cze­nie dzie­dzi­cze­nia, spad­ko­bier­cy mogą doko­nać dzia­łu spad­ku. Dział spad­ku w zależ­no­ści od sytu­acji może przy­brać róż­ne for­my. Poni­żej przed­sta­wi­my moż­li­wo­ści, jakie mogą zostać doko­na­ne, aby dział spad­ku mógł zostać prze­pro­wa­dzo­ny w spo­sób spraw­ny oraz sku­tecz­ny (wię­cej o pra­wie spad­ko­wym: Adwo­kat spad­ki).

Formy działu spadku

Dział spad­ku może zostać doko­na­ny w róż­nych for­mach, a mia­no­wi­cie:

 1. w for­mie umo­wy zawar­tej pomię­dzy wszyst­ki­mi spad­ko­bier­ca­mi;
 2. na mocy posta­no­wie­nia sądo­we­go;
 3. na mocy ugo­dy.

Umowny dział spadku

Umow­ny dział spad­ku nastę­pu­je, gdy wszy­scy spad­ko­bier­cy, tj. usta­wo­wi oraz testa­men­to­wi zga­dza­ją się na zawar­cie umo­wy o tre­ści przez nich uzgod­nio­nej (tj. tak­że co do spo­so­bu podzia­łu w nim okre­ślo­nym). Sprze­ciw cho­ciaż­by jed­ne­go z nich powo­du­je nie­moż­ność zawar­cia umo­wy dzia­ło­wej.

Umo­wa o dział spad­ku może co do zasa­dy przy­brać dowol­ną for­mę, nawet ust­ną. Nie­mniej jed­nak, jeże­li w skład masy spad­ko­wej wcho­dzą rucho­mo­ści bądź nie­ru­cho­mo­ści, do któ­rych usta­wo­daw­ca prze­wi­dział szcze­gól­ną for­mę, umo­wa o dział spad­ku będzie musia­ła zostać zawar­ta w takiej szcze­gól­nej for­mie. Jeśli w skład masy spad­ko­wej wcho­dzi nie­ru­cho­mość umo­wa o dział spad­ku będzie musia­ła być zawar­ta w for­mie aktu nota­rial­ne­go. Z kolei, jeśli skład­ni­kiem masy spad­ko­wej będzie przed­się­bior­stwo umo­wę dzia­ło­wą trze­ba będzie zawrzeć w for­mie pisem­nej z pod­pi­sa­mi nota­rial­nie poświad­czo­ny­mi.

War­to wska­zać, iż ist­nie­je moż­li­wość uchy­le­nia się od skut­ków praw­nych zawar­tej przez sie­bie umo­wy o dział spad­ku pod wpły­wem błę­du jedy­nie wów­czas, gdy błąd taki doty­czył sta­nu fak­tycz­ne­go uzna­wa­ne­go przez stro­ny umo­wy za nie­wąt­pli­wy.

Sądowy dział spadku

Sądo­wy dział spad­ku może zostać doko­na­ny, jeże­li zosta­nie zło­żo­ny wnio­sek o dział spad­ku. Z wnio­skiem takim mogą wystą­pić:

 1. spad­ko­bier­ca;
 2. spad­ko­bier­ca zmar­łe­go spad­ko­bier­cy;
 3. nabyw­ca udzia­łu w spad­ku;
 4. wie­rzy­ciel spad­ko­bier­cy;
 5. pro­ku­ra­tor;
 6. Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich.

War­to wska­zać, iż zda­niem nie­któ­rych przed­sta­wi­cie­li dok­try­ny upraw­nio­nym do zaini­cjo­wa­nia postę­po­wa­nia sądo­we­go o dział spad­ku jest rów­nież nabyw­ca udzia­łu w przed­mio­cie nale­żą­cym do spad­ku, jeśli wyczer­pu­je on cały lub pra­wie cały spa­dek.

Wnio­sek o dział spad­ku moż­na zło­żyć w każ­dym cza­sie (tak­że wie­le lat po śmier­ci spad­ko­daw­cy i uzy­ska­niu stwier­dze­nia dzie­dzi­cze­nia). 

Wnio­sek o dział spad­ku powi­nien zostać zło­żo­ny w sądzie rejo­no­wym, w któ­re­go okrę­gu znaj­du­je się:

 1. miej­sce ostat­nie­go zwy­kłe­go poby­tu spad­ko­daw­cy albo
 2. miej­sce poło­że­nia mająt­ku spad­ko­we­go lub jego czę­ści, gdy nie moż­na usta­lić ostat­nie­go zwy­kłe­go miej­sca poby­tu spad­ko­daw­cy.

Jeśli ww. prze­słan­ki nie będą mogły mieć zasto­so­wa­nia, wów­czas sądem wła­ści­wym będzie sąd rejo­no­wy dla m. st. War­sza­wy.

We wnio­sku o dział spad­ku nale­ży wska­zać w szcze­gól­no­ści dane uczest­ni­ków postę­po­wa­nia   (tj. wnio­sko­daw­cy, innych spad­ko­bier­ców, zapi­so­bior­ców itp.) oraz infor­ma­cję o testa­men­tach. 

Do wnio­sku o dział spad­ku wnio­sko­daw­ca powi­nien dołą­czyć m. in.

 1. posta­no­wie­nie o stwier­dze­niu naby­cia spad­ku z klau­zu­lą pra­wo­moc­no­ści bądź akt poświad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia spo­rzą­dzo­ny w for­mie aktu nota­rial­ne­go oraz
 2. spis inwen­ta­rza, jeże­li został spo­rzą­dzo­ny.

War­to wska­zać, iż wnio­sko­daw­ca nie musi wska­zy­wać dokład­ne­go spo­so­bu dzia­łu spad­ku. W przy­pad­ku, gdy nie spo­rzą­dzo­no spi­su inwen­ta­rza, we wnio­sku o dział spad­ku nale­ży okre­ślić wszyst­kie akty­wa (masę spad­ko­wą), któ­re mają być przed­mio­tem podzia­łu.

Częściowy dział spadku

Co do zasa­dy sądo­wy dział spad­ku powi­nien doty­czyć cało­ści masy spad­ko­wej, jed­nak­że z waż­nych powo­dów może zostać ogra­ni­czo­ny do czę­ści spad­ku. Umow­ny dział spad­ku może nato­miast doty­czyć zarów­no cało­ści masy spad­ko­wej, jak rów­nież być ogra­ni­czo­ny do jej czę­ści, nie­za­leż­nie od ist­nie­nia waż­nych powo­dów prze­ma­wia­ją­cych za czę­ścio­wym dzia­łem spad­ku.

Sposoby dokonania podziału masy spadkowej

Nale­ży rów­nież pamię­tać, iż przed­mio­tem dzia­łu spad­ku są jedy­nie akty­wa, któ­re pozo­sta­wił po sobie zmar­ły, nie zaś dłu­gi spad­ko­we. Akty­wa te mogą zostać podzie­lo­ne pomię­dzy spad­ko­bier­ców w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

 1. podział fizycz­ny pomię­dzy wszyst­kich spad­ko­bier­ców (np. podział nie­ru­cho­mo­ści grun­to­wej);
 2. roz­dzie­le­nie akty­wów pomię­dzy wszyst­kich spad­ko­bier­ców (np. przy­zna­nie po jed­nej rucho­mo­ści każ­de­mu spad­ko­bier­cy);
 3. przy­zna­nie jed­ne­mu bądź kil­ku spad­ko­bier­com skład­ni­ka masy spad­ko­wej przy jed­no­cze­snym zobo­wią­za­niu do spła­ty (dopła­ty) pozo­sta­łych spad­ko­bier­ców;
 4. sprze­daż masy spad­ko­wej i podział kwo­ty uzy­ska­nej z tytu­łu sprze­da­ży pomię­dzy wszyst­kich spad­ko­bier­ców.

Podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc, nale­ży wska­zać, iż dwo­ma naj­po­pu­lar­niej­szy­mi for­ma­mi doko­na­nia dzia­łu spad­ku jest zawar­cie umo­wy pomię­dzy spad­ko­bier­ca­mi oraz sądo­wy dział spad­ku. Sądo­wy dział spad­ku może zostać prze­pro­wa­dzo­ny wyłącz­nie na wnio­sek. Wnio­sek o dział spad­ku, jak każ­de pismo pro­ce­so­we musi speł­niać wymo­gi for­mal­ne, aby mogło wywo­łać skut­ki praw­ne. Tak­że umo­wa o dział spad­ku musi zawie­rać posta­no­wie­nia, któ­rych brak powo­do­wać może jej nie­waż­ność. Jeże­li chcą Pań­stwo prze­pro­wa­dzić dział spad­ku (umow­ny bądź sądo­wy) zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni. Nasza Kan­ce­la­ria w ramach spe­cja­li­za­cji — Adwo­kat spad­ki — udzie­la wszel­kiej pomo­cy praw­nej w zakre­sie pra­wa spad­ko­we­go, a w tym spo­rzą­dzi dla Pań­stwa w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny umo­wę dzia­ło­wą, jak rów­nież wnio­sek o dział spad­ku.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Adwo­kat spad­ki

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Śmierć oso­by bli­skiej wią­że się z wie­lo­ma for­mal­no­ścia­mi, a w tym z koniecz­no­ścią podzia­łu mająt­ku, jaki zmar­ły po sobie zosta­wił. Wszel­kie roz­li­cze­nia będą musia­ły zostać doko­na­ne w spo­sób zgod­ny z pra­wem, lecz aby do tego doszło, naj­pierw musi nastą­pić stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, tj. okre­śle­nie krę­gu osób upraw­nio­nych do spad­ku po zmar­łym. Spad­ko­bier­cy mogą sko­rzy­stać z pomo­cy nota­riu­sza, któ­ry spo­rzą­dzi nota­rial­ne poświad­cze­nie dzie­dzi­cze­nia bądź zło­żyć w sądzie wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku. Poni­żej wyja­śni­my jakie ele­men­ty musi zawie­rać wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, aby był on sku­tecz­ny (wię­cej o pra­wie spad­ko­wym: adwo­kat spad­ki).

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku może zło­żyć każ­da oso­ba mają­ca w tym inte­res. Nie musi to być inte­res praw­ny, lecz może nim być tak­że inte­res fak­tycz­ny, spo­łecz­ny, moral­ny, mająt­ko­wy. Ozna­cza to, że upraw­nio­ny­mi nie będą wyłącz­nie spad­ko­bier­cy, lecz tak­że inne oso­by (np. krew­ni spad­ko­bier­cy, wie­rzy­cie­le itp.). W postę­po­wa­niu sądo­wym oso­by takie powin­ny swój inte­res udo­wod­nić (np. poprzez przed­ło­że­nie sto­sow­nych doku­men­tów).

W jakim terminie można złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku może zostać zło­żo­ny w dowol­nym cza­sie (np. 10 lat, czy 50 lat od śmier­ci spad­ko­daw­cy). Jedy­ne o czym nale­ży pamię­tać to to, iż stwier­dze­nie naby­cia spad­ku nie może nastą­pić wcze­śniej niż po upły­wie 6 mie­się­cy od dnia otwar­cia spad­ku, tj. śmier­ci spad­ko­daw­cy. Ogra­ni­cze­nie takie nie będzie jed­nak obo­wią­zy­wa­ło, jeże­li wszy­scy zna­ni spad­ko­bier­cy zmar­łe­go zło­ży­li już oświad­cze­nia o przy­ję­ciu spad­ku (bądź jego odrzu­ce­niu) – wów­czas stwier­dze­nie naby­cia spad­ku może zostać wyda­ne wcze­śniej.

Gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku każ­da oso­ba mają­ca w tym inte­res może zło­żyć do sądu rejo­no­we­go wła­ści­we­go dla:

 1. miej­sca ostat­nie­go zwy­kłe­go poby­tu zmar­łe­go, a gdy takie­go miej­sca nie da się usta­lić
 2. miej­sca poło­że­nia mająt­ku spad­ko­we­go bądź jego czę­ści, a gdy nie moż­na okre­ślić wła­ści­wo­ści wg ww. kry­te­riów
 3. do sądu rejo­no­we­go dla m. st. War­sza­wy.

Elementy wniosku 

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku powi­nien wska­zy­wać dane stron (dane oso­bo­we, adre­sy zamiesz­ka­nia) oraz zmar­łe­go. Co wię­cej, we wnio­sku nie trze­ba wymie­niać wszyst­kich spad­ko­bier­ców, lecz jedy­nie tych, któ­rzy są nam zna­ni. Jeże­li spo­rzą­dzo­no testa­ment, nale­ży rów­nież wska­zać zna­nych nam zapi­so­bior­ców oraz opi­sać przed­miot zapi­sów.

Załączniki do wniosku

Do wnio­sku o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku nale­ży załą­czyć m.in. poniż­sze doku­men­ty:

 1. odpis aktu zgo­nu spad­ko­daw­cy;
 2. odpi­sy aktów uro­dze­nia spad­ko­bier­ców;
 3. odpi­sy aktów uro­dze­nia innych człon­ków rodzi­ny na przy­kład ojca, mat­ki, jeże­li spad­ko­bier­cą jest wnuk zmar­łe­go;
 4. odpis aktu mał­żeń­stwa;
 5. testa­ment;
 6. inne doku­men­ty mają­ce na celu udo­wod­nie­nie krę­gu osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia po zmar­łym.

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku wraz z załącz­ni­ka­mi nale­ży zło­żyć w sądzie rejo­no­wym, o któ­rym mowa powy­żej — w tylu egzem­pla­rzach, ile jest stron postę­po­wa­nia oraz z dodat­ko­wym egzem­pla­rzem dla sądu.

Postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku i jego zło­że­nie w sądzie powo­du­je, iż roz­po­czy­na się spra­wa sądo­wa. Jej koniecz­nym ele­men­tem jest prze­pro­wa­dze­nie roz­pra­wy przez sąd roz­po­zna­ją­cy spra­wę, któ­ry bada z urzę­du krąg osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia po zmar­łym oraz czy zmar­ły pozo­sta­wił testa­ment. Na roz­pra­wę wzy­wa­ni są: wnio­sko­daw­ca oraz wszy­scy zna­ni sądo­wi spad­ko­bier­cy usta­wo­wi, jak rów­nież testa­men­to­wi. 

War­to wska­zać, iż dowo­dem w spra­wie sądo­wej, któ­rej przed­mio­tem jest stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, może być rów­nież oświad­cze­nie spad­ko­bier­cy, że nie ma innych spad­ko­bier­ców (tzw. zapew­nie­nie). W zapew­nie­niu nale­ży wska­zać wszel­kie infor­ma­cje:

 1. o ist­nie­niu (nie­ist­nie­niu) osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia;
 2. o testa­men­tach zmar­łe­go.

Jeże­li stro­ny nie są w sta­nie przed­sta­wić całe­go krę­gu osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia, sąd wyda­je ogło­sze­nie, w któ­rym wzy­wa wszyst­kich spad­ko­bier­ców zmar­łe­go. Ogło­sze­nie takie umiesz­cza­ne jest w dzien­ni­ku lub cza­so­pi­śmie o zasię­gu ogól­no­pol­skim, jak rów­nież poda­je do publicz­nej wia­do­mo­ści w ostat­nim miej­scu zwy­kłe­go poby­tu zmar­łe­go. Wyzna­cze­nie roz­pra­wy nastę­pu­je dopie­ro po upły­wie 3 mie­się­cy od publi­ka­cji ogło­sze­nia.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

Postę­po­wa­nie sądo­we o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku koń­czy się wyda­niem posta­no­wie­nia przez sąd. W posta­no­wie­niu sąd umiesz­cza:

 1. dane spad­ko­daw­cy;
 2. dane spad­ko­bier­ców;
 3. wyso­kość udzia­łów każ­de­go spad­ko­bier­cy;
 4. dane zapi­so­bior­cy win­dy­ka­cyj­ne­go oraz przed­miot takie­go zapi­su.

Pra­wo­moc­ne posta­no­wie­nie o stwier­dze­niu naby­cia spad­ku jest wpi­sy­wa­ne do Reje­stru Spad­ko­we­go.

Podsumowanie — wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia jest pismem pro­ce­so­wym, któ­re ini­cju­je postę­po­wa­nie o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku. War­to zatem, sko­rzy­stać z pomo­cy adwo­ka­ta bądź rad­cy praw­ne­go, któ­ry spo­rzą­dzi dla swo­je­go klien­ta w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, a następ­nie będzie repre­zen­to­wał klien­ta przed sądem. Nota­be­ne zło­że­nie w sądzie pra­wi­dło­wo sfor­mu­ło­wa­ne­go wnio­sku o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, zawie­ra­ją­ce­go wszyst­kie ele­men­ty prze­wi­dzia­ne pra­wem, pozwo­li na skró­ce­nie całe­go postę­po­wa­nia o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół osób, posia­da­ją­cych wie­dzę i doświad­cze­nie we wszel­kich spra­wach spad­ko­wych, w tym w spra­wach o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku (wię­cej: adwo­kat spad­ki). Zachę­ca­my zatem do kon­tak­tu z nami.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Adwo­kat spad­ki

Zachowek

Spad­ko­daw­ca spo­rzą­dza­jąc testa­ment może w spo­sób cał­ko­wi­cie swo­bod­ny zade­cy­do­wać kto odzie­dzi­czy mają­tek po jego śmier­ci i wska­zać w testa­men­cie jako spad­ko­bier­ców zarów­no oso­by mu bli­skie, jak i zupeł­nie obce. Jed­nak­że w celu zabez­pie­cze­nia inte­re­sów osób naj­bliż­szych spad­ko­daw­cy do pol­skie­go pra­wa wpro­wa­dzo­no insty­tu­cję zachow­ku, któ­ra prze­wi­du­je, iż naj­bliż­szym oso­bom spad­ko­daw­cy przy­słu­gu­je rosz­cze­nie pie­nięż­ne przede wszyst­kim do spad­ko­bier­cy, na wypa­dek gdy­by oso­ba upraw­nio­na nie zosta­ła w ogó­le powo­ła­na przez zmar­łe­go do spad­ku bądź otrzy­ma­ła mniej­szy udział w spad­ku niż, wyni­ka to z prze­pi­sów o zachow­ku. Poni­żej przed­sta­wi­my krąg osób, któ­rym zacho­wek przy­słu­gu­je oraz wyja­śni­my, jak moż­na go uzy­skać (wię­cej o pra­wie spad­ko­wym: Adwo­kat spad­ki).

Kto jest uprawnionym do uzyskania zachowku?

Zacho­wek przy­słu­gu­je co do zasa­dy oso­bom, któ­re są spad­ko­bier­ca­mi usta­wo­wy­mi zmar­łe­go. Nie doty­czy to jed­nak wszyst­kich upraw­nio­nych. Pol­skie prze­pi­sy upraw­nia­ją do uzy­ska­nia zachow­ku przez zstęp­nych (np. dzie­ci, wnu­ki), mał­żon­ka oraz rodzi­ców zmar­łe­go.

Krąg spad­ko­bier­ców usta­wo­wych powi­nien być usta­la­ny w odnie­sie­niu do kon­kret­nej spra­wy, przy czym spad­ko­bier­cy w pierw­szej kolej­no­ści (np. dzie­ci i mał­żo­nek), wyprze­dza­ją spad­ko­bier­ców w dal­szej kolej­no­ści (np. rodzi­ców).

Osoby, które nie są uprawnione do uzyskania zachowku

Samo bycie zstęp­nym, mał­żon­kiem bądź rodzi­cem spad­ko­daw­cy nie zawsze będzie wystar­cza­ją­ce do uzy­ska­nia zachow­ku. Zacho­wek nie może bowiem zostać przy­zna­ny oso­bie, któ­ra:

 1. zosta­ła wydzie­dzi­czo­na;
 2. zosta­ła uzna­na za nie­god­ne­go;
 3. jest mał­żon­kiem zmar­łe­go wyłą­czo­nym od dzie­dzi­cze­nia na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa;
 4. odrzu­ci­ła spa­dek;
 5. zrze­kła się dzie­dzi­cze­nia.

W momen­cie wydzie­dzi­cze­nia, stwier­dze­nia nie­god­no­ści dzie­dzi­cze­nia bądź odrzu­ce­nia spad­ku w miej­sce takie­go spad­ko­bier­cy wcho­dzą jego zstęp­ni (dzie­ci i wnu­ki). Oso­by takie mogą uzy­skać zacho­wek, któ­ry przy­słu­gi­wał­by oso­bie pozba­wio­nej pra­wa do zachow­ku.

Wysokość żądania

Wyso­kość żąda­nia zale­ży od oso­by upraw­nio­nej do zachow­ku oraz jej sytu­acji mate­rial­nej. Co do zasa­dy upraw­nio­ne­mu przy­słu­gu­je zacho­wek w wyso­ko­ści poło­wy udzia­łu, jaki otrzy­mał­by na mocy prze­pi­sów pra­wa, gdy­by testa­ment nie został spo­rzą­dzo­ny. Jeśli jed­nak mamy do czy­nie­nia z oso­bą mało­let­nią (poni­żej 18 roku życia) lub z oso­bą nie­zdol­ną do pra­cy wyso­kość zachow­ku kształ­tu­je się na pozio­mie 2/3 udzia­łu spad­ko­we­go usta­wo­we­go upraw­nio­ne­go.

Udział spad­ko­wy upraw­nio­ne­go do uzy­ska­nia zachow­ku liczo­ny jest z uwzględ­nie­niem udzia­łów, jakie by przy­słu­gi­wa­ły spad­ko­bier­com nie­god­nym dzie­dzi­cze­nia oraz spad­ko­bier­com, któ­rzy odrzu­ci­li spa­dek. Nie bie­rze się jed­nak pod uwa­gę udzia­łów osób, któ­re zrze­kły się dzie­dzi­cze­nia oraz wydzie­dzi­czo­nych.

Masa spadkowa

Masa spad­ko­wa, na pod­sta­wie któ­rej usta­la się następ­nie wyso­kość udzia­łu spad­ko­we­go upraw­nio­ne­go nie uwzględ­nia zapi­sów zwy­kłych oraz pole­ceń. Uwzględ­nia się jed­nak war­tość zapi­sów win­dy­ka­cyj­nych oraz daro­wizn doko­na­nych przez spad­ko­daw­cę. Do masy tej nie wli­cza się jed­nak:

 1. drob­nych daro­wizn;
 2. daro­wizn doko­na­nych wię­cej niż 10 lat od śmier­ci spad­ko­daw­cy;
 3. daro­wizn na rzecz osób nie­bę­dą­cych spad­ko­bier­ca­mi;
 4. daro­wizn na rzecz osób nie­bę­dą­cych upraw­nio­ny­mi do zachow­ku.

War­tość przed­mio­tu daro­wi­zny, któ­rą doli­cza się do masy spad­ko­wej celem usta­le­nia wyso­ko­ści należ­ne­go zachow­ku obli­cza się z chwi­li sta­nu jej udzie­le­nia, ale według cen z chwi­li usta­la­nia wyso­ko­ści zachow­ku. W zakre­sie przed­mio­tu zapi­su win­dy­ka­cyj­ne­go stan przed­mio­tu zapi­su usta­la­ny jest z chwi­li otwar­cia spad­ku, tj. z chwi­li śmier­ci spad­ko­daw­cy.

Zaliczenia na poczet zachowku

Wypła­ta zachow­ku zosta­nie pomniej­szo­na o:

 1. daro­wi­zny udzie­lo­ne upraw­nio­ne­mu do zachow­ku bądź jego wstęp­ne­mu (np. rodzi­com);
 2. ponie­sio­ne przez zmar­łe­go kosz­ty prze­kra­cza­ją­ce prze­cięt­ną mia­rę przy­ję­tą w danym śro­do­wi­sku celem wycho­wa­nia oraz wykształ­ce­nia oso­by upraw­nio­nej do uzy­ska­nia zachow­ku.

Wystą­pie­nie kosz­tów, któ­re prze­kra­cza­ły­by prze­cięt­ną mia­rę, jako nie­do­okre­ślo­ne, muszą zostać stwier­dzo­ne w toku kon­kret­ne­go postę­po­wa­nia sądo­we­go.

Przedawnienie roszczeń

Rosz­cze­nia o zacho­wek przedaw­nia­ją się w ter­mi­nie 5 lat od:

 1. ogło­sze­nia testa­men­tu;
 2. otwar­cia spad­ku (tj. śmier­ci spad­ko­daw­cy) – w przy­pad­ku zapi­sów win­dy­ka­cyj­nych oraz daro­wizn.

Wszczęcie sprawy sądowej

Aby uzy­skać zacho­wek na dro­dze sądo­wej nale­ży wnieść pozew do sądu. W spra­wach o zacho­wek nale­ży okre­ślić war­tość przed­mio­tu spo­ru, któ­rą będzie wyso­kość zachow­ku bądź jego czę­ści, któ­rej upraw­nio­ny żąda. Jest to istot­na oko­licz­ność, gdyż od niej zale­żeć będzie wła­ści­wość sądu oraz wyso­kość opła­ty sądo­wej. Spra­wy o zacho­wek są bowiem roz­po­zna­wa­ne w pro­ce­sie i nie mogą być łączo­ne ze spra­wa­mi o dział spad­ku.

Podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc, spra­wy o zacho­wek nie mogą być zakła­da­ne przez każ­de­go spad­ko­bier­cę usta­wo­we­go. W pol­skich prze­pi­sach krąg osób upraw­nio­nych został ogra­ni­czo­ny. Co wię­cej, nie­jed­no­krot­nie nie jest łatwe usta­le­nie wyso­ko­ści rosz­cze­nia o zacho­wek, gdyż nie jest taka sama jak wyso­kość udzia­łu spad­ko­we­go, jaki przy­słu­gu­je oso­bie upraw­nio­nej. Pod­sta­wy do obli­cze­nia masy spad­ko­wej i krę­gu spad­ko­bier­ców róż­nią się bowiem od sie­bie. W takich spra­wach jak spra­wa o zacho­wek tym bar­dziej zasad­nym jest sko­rzy­sta­nie z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy praw­nej. Pomoc taką świad­czy Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, któ­ra w ramach spe­cja­li­za­cji — Adwo­kat spad­ki — poma­ga klien­tom w docho­dze­niu należ­no­ści z tytu­łu zachow­ku, jak rów­nież klien­tom będą­cym spad­ko­bier­ca­mi, od któ­rych oso­by upraw­nio­ne docho­dzą rosz­cze­nia pie­nięż­ne­go z tytu­łu zachow­ku.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Adwo­kat spad­ki

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50

Rejestracja spółki Gdańsk

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poma­ga w zało­że­niu fir­my m.in. na tere­nie Gdań­ska, Gdy­ni i oko­lic (reje­stra­cja spół­ki Gdańsk). W ramach usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm Gdańsk — poma­ga­my naszym klien­tom zarów­no w zakła­da­niu spół­ek pra­wa han­dlo­we­go, jak rów­nież w spo­rzą­dza­niu umów spół­ki cywil­nej. Dogod­ne usy­tu­owa­nie nasze­go Biu­ra miesz­czą­ce­go się w samym cen­trum Gdań­ska, w pobli­żu dwor­ca PKP Gdańsk Głów­ny (ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508, p. 15 — Cen­trum Biz­ne­su Zie­le­niak — Kan­ce­la­ria Praw­na Gdańsk), jest atu­tem Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni.

Zakres świadczonych usług

W ramach usłu­gi „reje­stra­cja spół­ki Gdańsk” ofe­ru­je­my:

Nad­to, oprócz pier­wot­ne­go pro­ce­su mają­ce­go na celu zaini­cjo­wa­nie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści (tj. reje­stra­cja fir­my Gdańsk), świad­czy­my rów­nież pomoc praw­ną dla pod­mio­tów chcą­cych zmie­nić pro­fil dotych­czas pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści. Wspie­ra­my naszych klien­tów we  wszel­kich pro­ce­sach mają­cych na celu:

Rodzaje spółek

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni dora­dza, jaką for­mę pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści wybrać. Nale­ży mieć bowiem na uwa­dze, iż w ramach pol­skie­go usta­wo­daw­stwa przed­się­bior­cy mogą wybrać pomię­dzy jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą reje­stro­wa­ną w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej, mogą zakła­dać spół­ki cywil­ne, jak rów­nież spół­ki pra­wa han­dlo­we­go. Każ­da z form pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści posia­da wady i zale­ty, zatem istot­nym jest, aby wybrać naj­lep­szą dla sie­bie for­mę jej pro­wa­dze­nia (reje­stra­cja spół­ki Gdańsk). Wśród spół­ek han­dlo­wych przed­się­bior­cy mogą wybrać pomię­dzy kata­lo­giem spół­ek oso­bo­wych oraz kapi­ta­ło­wych. Zało­że­nie spół­ki jest więc decy­zją, któ­rą powin­no się pod­jąć po dogłęb­nej ana­li­zie, celem unik­nię­cia koniecz­no­ści póź­niej­sze­go dłu­go­trwa­łe­go i kosz­tow­ne­go pro­ce­su prze­kształ­ce­nia spół­ki bądź jej likwi­da­cji i zało­że­nia nowe­go pod­mio­tu, a decy­zję taką pomo­że Pań­stwu pod­jąć Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni (zało­że­nie spół­ki Gdańsk).

Spółka cywilna

Przed­się­bior­cy czę­sto wybie­ra­ją spół­kę cywil­ną jako for­mę pro­wa­dze­nia przez nich dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Pomi­mo posia­da­nia w swej nazwie okre­śle­nia „spół­ka”, spół­ka cywil­na nie jest spół­ką w rozu­mie­niu prze­pi­sów pra­wa, gdyż nie jest ona pod­mio­tem praw i obo­wiąz­ków. Pod­mio­ta­mi praw i obo­wiąz­ków nadal są bowiem jej wspól­ni­cy. Spół­ka cywil­na to umo­wa, któ­ra może zostać zawar­ta przez co naj­mniej dwie oso­by celem pro­wa­dze­nia wspól­ne­go celu gospo­dar­cze­go. Aby doszło do sku­tecz­ne­go zawar­cia spół­ki cywil­nej, musi dojść do zawar­cia waż­nej umo­wy spół­ki. Wszel­kie błę­dy natu­ry for­mal­nej bądź mery­to­rycz­nej skut­ko­wać będą bowiem nie­za­war­ciem spół­ki. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pomo­że Pań­stwu w zawar­ciu waż­nej umo­wy spół­ki cywil­nej (reje­stra­cja spół­ki Gdańsk).

Spółki osobowe

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni wes­prze Pań­stwa w zało­że­niu i zare­je­stro­wa­niu rów­nież spół­ki oso­bo­wej (reje­stra­cja spół­ki Gdańsk). Spół­ki oso­bo­we są to pod­mio­ty pra­wa, któ­re pomi­mo posia­da­nia zdol­no­ści praw­nej, co ozna­cza, że mogą we wła­snym imie­niu naby­wać pra­wa i zacią­gać zobo­wią­za­nia, pozy­wać i być pozy­wa­ne. Spół­ki oso­bo­we nie posia­da­ją jed­nak oso­bo­wo­ści praw­nej, co ma zarów­no złe (np. nie­ogra­ni­czo­na odpo­wie­dzial­ność wspól­ni­ków), jak i dobre stro­ny (np. wzglę­dy podat­ko­we). W ramach kata­lo­gu spół­ek oso­bo­wych przed­się­bior­cy mogą wybrać: spół­kę jaw­ną, part­ner­ską, koman­dy­to­wą czy koman­dy­to­wo – akcyj­ną.

Spółki kapitałowe

W pol­skim usta­wo­daw­stwie ist­nie­ją rów­nież spół­ki kapi­ta­ło­we, któ­re zosta­ły wypo­sa­żo­ne w oso­bo­wość praw­ną. Ozna­cza to, że spół­ki kapi­ta­ło­we są odręb­ny­mi pod­mio­ta­mi od swych wspól­ni­ków, co bez­po­śred­nio prze­kła­da się rów­nież na odpo­wie­dzial­ność za dłu­gi spół­ki ( wspól­nik nie odpo­wia­da za zobo­wią­za­nia spół­ki). Przed­się­bior­cy mogą wybie­rać pomię­dzy spół­ką z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią, pro­stą spół­ką akcyj­ną oraz spół­ką akcyj­ną. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni wspie­ra klien­tów w zare­je­stro­wa­niu każ­de­go rodza­ju spół­ki kapi­ta­ło­wej (reje­stra­cja spół­ki Gdańsk). 

Przekształcenia

Opi­sa­ne wyżej spół­ki mogą rów­nież powstać na sku­tek prze­kształ­ceń pod­mio­tów, któ­re już dzia­ła­ją na ryn­ku. Zdol­ność do prze­kształ­ceń posia­da­ją zarów­no spół­ki oso­bo­we, jak i kapi­ta­ło­we. Rów­nież spół­ka cywil­na może pod­le­gać prze­kształ­ce­niom. Przy czym przy łącze­niu się co naj­mniej dwóch spół­ek, spół­ką, któ­ra ma powstać z połą­cze­nia nie może być spół­ka oso­bo­wa. Pro­ces prze­kształ­ce­nio­wy jest bar­dzo sfor­ma­li­zo­wa­ny i wyma­ga doko­na­nia zmian w KRS, a zatem war­to doko­nu­jąc prze­kształ­ceń sko­rzy­stać z pomo­cy pro­fe­sjo­na­li­stów. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zapew­nia kom­plek­so­wą obsłu­gę praw­ną w zakre­sie zmian pod­mio­to­wych spół­ek (prze­kształ­ce­nia, podzia­ły itp.).

Rejestracja spółki Gdańsk — podsumowanie

Zachę­ca­my do kon­tak­tu wszyst­kie oso­by pra­gną­ce zało­żyć spół­kę (reje­stra­cja spół­ki Gdańsk), jak rów­nież doko­nać prze­kształ­ce­nia dotych­czas dzia­ła­ją­cej spół­ki. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych spe­cja­li­zu­ją­cych się w pra­wie gospo­dar­czym, mają­cych sze­ro­kie doświad­cze­nie zarów­no w reje­stra­cji spół­ek pra­wa han­dlo­we­go, jak  rów­nież w two­rze­niu umów spół­ki cywil­nej. Dora­dza­my tak­że w bie­żą­cej dzia­łal­no­ści spół­ek, a w tym doko­nu­je­my zmian w umo­wach (sta­tu­tach) spół­ek oraz zgła­sza­my te zmia­ny do KRS. Zachę­ca­my rów­nież do zapo­zna­nia się z ofer­tą naszej Kan­ce­la­rii — Reje­stra­cja spół­ek War­sza­wa.

Arty­ku­ły doty­czą­ce pra­wa spół­ek (reje­stra­cja spół­ki Gdańsk):

Szkolenie RODO Gdańsk

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zapew­nia m.in. fir­mom z Gdań­ska i Gdy­ni obsłu­gę praw­ną w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych (RODO Gdańsk). W ramach usłu­gi RODO Gdańsk pro­wa­dzi­my m.in. szko­le­nia w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych – zarów­no dla firm oraz ich współ­pra­cow­ni­ków (w tym tak­że dla inspek­to­rów ochro­ny danych oso­bo­wych – szko­le­nie RODO Gdańsk).

Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni znaj­dą Pań­stwo z łatwo­ścią przy ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508. Jest ono poło­żo­ne w samym cen­trum mia­sta, w nie­wiel­kiej odle­gło­ści od Cen­trum Biz­ne­su Zie­le­niak (nie­opo­dal skrzyżo­wa­nia ul. Pod­wa­le Grodz­kie z ul. Wały Pia­stow­skie) – ok. 400 m od dwor­ca PKP Gdańsk Głów­ny.

Doświadczenie Kancelarii

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni posia­da sze­ro­kie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu szko­leń z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych (szko­le­nie RODO Gdańsk). Pro­wa­dzi­li­śmy m.in. szko­le­nia RODO dla człon­ków Busi­ness Cen­tre Club. Jeste­śmy pod­mio­tem spe­cja­li­zu­ją­cym się w ochro­nie danych oso­bo­wych, dzię­ki cze­mu szko­le­nia przez nas pro­wa­dzo­ne są pozy­tyw­nie oce­nia­ne przez ich uczest­ni­ków przede wszyst­kim z uwa­gi na ich walor prak­tycz­ny. 

Zakres szkoleń RODO

Szko­le­nia RODO Gdańsk pro­wa­dzo­ne przez Kan­ce­la­rię Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni mogą przy­brać dwie for­my – szko­le­nia ogól­ne­go bądź szko­le­nia sek­to­ro­we­go (dosto­so­wa­ne­go do klien­ta, u któ­re­go szko­le­nie takie jest pro­wa­dzo­ne, np. z sek­to­ra tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go).

W ramach szko­le­nia ogól­ne­go RODO (szko­le­nie RODO Gdańsk) pro­po­nu­je­my poniż­szy zakres zagad­nień, któ­ry może być mody­fi­ko­wa­ny w zależ­no­ści od potrzeb kon­kret­ne­go klien­ta – po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu):

 1. zasa­dy ogól­ne RODO oraz zmia­ny wpro­wa­dzo­ne przez roz­po­rzą­dze­nie;
 2. pod­sta­wo­we defi­ni­cje znaj­du­ją­ce się w RODO (np. admi­ni­stra­tor, pod­miot prze­twa­rza­ją­cy);
 3. jakie obo­wiąz­ki obec­nie spo­czy­wa­ją na admi­ni­stra­to­rze danych oso­bo­wych;
 4. inspek­tor ochro­ny danych oso­bo­wych – obo­wią­zek powo­ła­nia, funk­cje oraz zada­nia;
 5. rejestr czyn­no­ści prze­twa­rza­nia – kie­dy oraz w jaki spo­sób powi­nien być pro­wa­dzo­ny;
 6. zgła­sza­nie naru­szeń ochro­ny danych oso­bo­wych – zarów­no do orga­nu nad­zor­cze­go oraz pod­mio­tu, któ­re­go dane zosta­ły naru­szo­ne;
 7. treść obo­wiąz­ku infor­ma­cyj­ne­go oraz w jakich oko­licz­no­ściach nale­ży go wypeł­nić;
 8. szcze­gól­ne kate­go­rie danych;
 9. pra­wa osób, któ­rych dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne;
 10. umo­wa powie­rze­nia;
 11. obo­wiąz­ki pod­mio­tu prze­twa­rza­ją­ce­go;
 12. organ nad­zor­czy oraz jego rola;
 13. wyso­kość oraz zasa­dy nakła­da­nia kar admi­ni­stra­cyj­nych.

Co to jest RODO?

RODO jest Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679. Jest to akt wewnętrz­ny Unii Euro­pej­skiej, któ­ry regu­lu­je zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz ich ochro­nę. Wśród celów unij­nych pra­wo­daw­ców była chęć zhar­mo­ni­zo­wa­nia pra­wa państw człon­kow­skich w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych. Skut­kiem wej­ścia w życie RODO było tak­że uchwa­le­nie przez Pol­skę nowej usta­wy z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych z dnia 10 maja 2018 r., któ­ra dopre­cy­zo­wa­ła część insty­tu­cji prze­wi­dzia­nych w RODO.

Nowe obowiązki wskazane w RODO

RODO wpro­wa­dza sze­reg nowych obo­wiąz­ków, któ­re zosta­ły nało­żo­ne zarów­no na admi­ni­stra­to­rów danych oso­bo­wych, jak rów­nież na pomio­ty prze­twa­rza­ją­ce. W naszej oce­nie wśród naj­waż­niej­szych są m. in. obo­wią­zek powo­ła­nia inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych, koniecz­ność pro­wa­dze­nia reje­stru czyn­no­ści prze­twa­rza­nia oraz doko­na­nie oce­ny skut­ków dla ochro­ny danych oso­bo­wych, któ­ra wska­że, jakie środ­ki nale­ży pod­jąć celem zabez­pie­cze­nia danych prze­twa­rza­nych przez dane­go przed­się­bior­cę. War­to wska­zać, iż jed­nym z takich  środ­ków jest sys­te­ma­tycz­ne oraz okre­so­we szko­le­nie RODO skie­ro­wa­ne do pra­cow­ni­ków oraz współ­pra­cow­ni­ków firm.

Szkolenie RODO Gdańsk — podsumowanie

Celem pod­su­mo­wa­nia war­to wska­zać, iż prze­pi­sy RODO znaj­du­ją zasto­so­wa­nie zarów­no do orga­nów publicz­nych oraz przed­się­bior­ców — nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści pro­wa­dzo­nej przez nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej (np. spół­ek pra­wa han­dlo­we­go, osób fizycz­nych pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą, fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń). Każ­dy z pod­miotów, któ­ry prze­twarza­­ dane oso­bo­we w ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści powi­nien doko­nać wszel­kich nie­zbęd­nych kro­ków mają­cych na celu wdro­że­nie ade­kwat­nych środ­ków tech­nicz­nych oraz orga­ni­za­cyj­nych jakie są wyma­ga­ne w prze­pi­sa­ch RODO. Bez­sprzecz­nie jed­nym z takich środ­ków jest rów­nież umoż­li­wie­nie pogłę­bie­nia wie­dzy swo­ich pra­cow­ni­ków i współ­pra­cow­ni­ków w tym zakre­sie. Wie­dza taka może być im prze­ka­zy­wa­na tak­że pod­czas szko­leń i wykła­dów z zakre­su RODO (szko­le­nie RODO Gdańsk). Nad­to, przed­się­bior­ca jest zobo­wią­za­ny do efek­tyw­ne­go zazna­jo­mie­nia swo­ich pra­cow­ni­ków z zasa­da­mi ochro­ny danych oso­bo­wych wpro­wa­dzo­ny­mi u nie­go (np. z pro­ce­du­rą zgła­sza­nia naru­szeń ochro­ny danych oso­bo­wych czy poli­ty­ką bez­pie­czeń­stwa). Nie spo­sób bowiem w spo­sób efek­tyw­ny chro­nić dane oso­bo­we przez sie­bie prze­twa­rza­ne, jeże­li oso­by mają­ce na co dzień stycz­ność z taki­mi dany­mi nie będą zna­ły pod­sta­wo­wych zasad ich prze­twa­rza­nia i ochro­ny. Ofe­ro­wa­ne przez naszą Kan­ce­la­rię w ramach usłu­gi — Obsłu­ga praw­na firm Gdańsk — szko­le­nie RODO Gdańsk pozwo­li zmi­ni­ma­li­zo­wać nie­pra­wi­dło­wo­ści w orga­ni­za­cji, co z kolei zre­du­ku­je do mini­mum praw­do­po­do­bień­stwo nało­że­nia na taki pod­miot wyso­kiej kary admi­ni­stra­cyj­nej. Jest to rów­nież inwe­sty­cja w kapi­tał ludz­ki, któ­ry w przy­szło­ści może przy­nieść przed­się­bior­cy wyso­kie zyski (np. poprzez zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie nie­bez­pie­czeń­stwa wycie­ku danych, któ­re mogą sta­no­wić tajem­ni­cę przed­się­bior­stwa). Zachęca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pro­wa­dzącą szko­le­nie RODO m.in dla klien­tów z Gdań­ska (szko­le­nie RODO Gdańsk). Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się rów­nież z ofer­tą naszej Kan­ce­la­rii — szko­le­nie RODO War­sza­wa.

Kancelaria — kontakt

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, ul. Wały Pia­stow­skie 1 lok. 1508 (p. 15), Gdańsk. 

info­li­nia: 801 50 10 50

Skutki unieważnienia kredytu we frankach

Wraz ze wzro­stem licz­by orze­czeń unie­waż­nia­ją­cych umo­wy kre­dy­to­we indek­so­wa­ne do CHF oraz deno­mi­no­wa­ne w CHF poja­wia się pyta­nie, któ­re zada­ją sobie fran­ko­wi­cze, a mia­no­wi­cie jakie są kon­se­kwen­cje unie­waż­nie­nia kre­dy­tu fran­ko­we­go. Poni­żej przed­sta­wi­my fak­ty i mity, jakie wią­żą się ze skut­ka­mi unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­to­wej.

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

O tym, jakie są kon­se­kwen­cje unie­waż­nie­nia kre­dy­tu we fran­kach sta­ło się gło­śno głów­nie za spra­wą wyda­ne­go dnia 3 paź­dzier­ni­ka 2019 r. wyro­ku Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej w spra­wie Pań­stwa Dziu­bak (sygn. akt C‑260/18). TSUE sta­nął m.in. na sta­no­wi­sku, iż sędzio­wie nie są upraw­nie­ni do mody­fi­ka­cji umów kre­dy­to­wych zawie­ra­ją­cych klau­zu­le abu­zyw­ne na przy­kład poprzez zastą­pie­nie kur­su CHF okre­śla­ne­go jed­no­stron­nie przez bank kur­sem śred­nim NBP. TSUE uznał zaś unie­waż­nie­nie kre­dy­tu we fran­kach za dopusz­czal­ne. Co cie­ka­we w zakre­sie skut­ków unie­waż­nie­nia umo­wy ban­ki zaczę­ły infor­mo­wać w mediach, iż będą żądać od swych klien­tów „wyna­gro­dze­nia za korzy­sta­nie z kapi­ta­łu”. Nota­be­ne zda­niem Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich, jak rów­nież Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów rosz­cze­nia ban­ków są w peł­ni bez­pod­staw­ne.

Kontekst prawny

Unie­waż­nie­nie kre­dy­tu we fran­kach pro­wa­dzi do sytu­acji jak­by umo­wa kre­dy­tu w ogó­le nie zosta­ła zawar­ta, a wszel­kie trans­fe­ry pie­nięż­ne pomię­dzy stro­na­mi nie mia­ły pod­staw praw­nych. Skut­ki te odno­szą się do momen­tu zawar­cia umo­wy kre­dy­to­wej. Jak bowiem powszech­nie przyj­mu­je się czyn­ność nie­waż­na nie wywo­łu­je zamie­rzo­nych przez stro­ny skut­ków – a zatem, że nie docho­dzi w ogó­le do zawar­cia umo­wy kre­dy­tu. 

Kon­se­kwen­cje unie­waż­nie­nia kre­dy­tu fran­ko­we­go zwią­za­ne są rów­nież z koniecz­no­ścią doko­na­nia roz­li­czeń mię­dzy stro­na­mi. Z uwa­gi na nie­waż­ność umo­wy kre­dy­to­wej dotych­czas uisz­czo­ne przez kre­dy­to­bior­ców raty kre­dy­tu oraz inne opła­ty doko­ny­wa­ne przy oka­zji wyko­ny­wa­nia umo­wy kre­dy­to­wej powin­ny zostać zakwa­li­fi­ko­wa­ne jako świad­cze­nie nie­na­leż­ne. Jed­no­cze­śnie ban­ko­wi przy­słu­gu­je rosz­cze­nie o zwrot kwo­ty wypła­co­ne­go kre­dy­to­bior­com kre­dy­tu. Nale­ży zgo­dzić się ze sta­no­wi­skiem Pre­ze­sa UOKiK oraz RPO, iż  ban­kom udzie­la­ją­cym kre­dy­tów indek­so­wa­nych do CHF i deno­mi­no­wa­nych w CHF nie przy­słu­gu­ją żad­ne inne żąda­nia wobec kre­dy­to­bior­ców, któ­re wyni­ka­ły­by z unie­waż­nie­nia kre­dy­tu we fran­kach.

Nad­to, nale­ży rów­nież zwró­cić uwa­gę, iż rosz­cze­nia ban­ków oraz kre­dy­to­bior­ców przedaw­nia­ją się w róż­nych ter­mi­nach. Żąda­nia ban­ków przedaw­nia­ją się bowiem w ter­mi­nie 3 lat od dnia wyma­gal­no­ści. W zakre­sie przedaw­nień rosz­czeń kre­dy­to­bior­ców mamy do czy­nie­nia z dwo­ma ter­mi­na­mi – dla spłat doko­na­nych przed lip­cem 2018 r. wyno­si on 10 lat, zaś od lip­ca 2018 r. – 6 lat. Nie­mniej jed­nak ter­mi­ny te odno­szą się jedy­nie do rosz­czeń mająt­ko­wych, gdyż samo rosz­cze­nie o stwier­dze­nie nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­to­wej moż­na wnieść w każ­dym cza­sie.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Zda­niem Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich (dalej: „RPO”), któ­ry przed­sta­wił swe sta­no­wi­sko w spra­wie Pań­stwa Dziu­bak, kon­se­kwen­cje unie­waż­nie­nia kre­dy­tu fran­ko­we­go są jed­no­znacz­ne – kre­dy­to­bior­ca zwra­ca ban­ko­wi otrzy­ma­ną kwo­tę kapi­ta­łu (bez odse­tek oraz innych kosz­tów dodat­ko­wych), zaś bank zwra­ca klien­to­wi wpła­co­ne raty kapi­ta­ło­we oraz inne opła­ty od nie­go pobra­ne. 

Zda­niem RPO bank nie ma pra­wa do uzy­ska­nia żad­nych innych świad­czeń od swych klien­tów, a w tym m. in. wyna­gro­dze­nia za korzy­sta­nie z kapi­ta­łu z uwa­gi choć­by na cele Dyrek­ty­wy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwiet­nia 1993 r. w spra­wie nie­uczci­wych warun­ków w umo­wach kon­su­menc­kich, a przede wszyst­kim z uwa­gi na cel pre­wen­cyj­ny w niej zawar­ty. Jed­nym z celów Dyrek­ty­wy 93/13 było bowiem znie­chę­ce­nie przed­się­bior­ców do umiesz­cza­nia we wzo­rach umów przez nich sto­so­wa­nych klau­zul nie­do­zwo­lo­nych. Moż­li­wość kie­ro­wa­nia dodat­ko­wych żądań do swych klien­tów nie speł­ni­ło­by bowiem celu pre­wen­cyj­ne­go – bank zawsze uzy­ski­wał­by dochód, bez wzglę­du na to, czy dzia­łał­by uczci­we wobec swych klien­tów czy nie. Co wię­cej, zda­niem RPO żąda­nie wyna­gro­dze­nia za korzy­sta­nie z kapi­ta­łu nie mia­ło­by rów­nież pod­staw w pol­skich prze­pi­sach pra­wa.

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Tak­że Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów (dalej: „UOKIK”) zajął sta­no­wi­sko odno­śnie spra­wy Pań­stwa Dziu­bak i kon­se­kwen­cji unie­waż­nie­nia kre­dy­tu we fran­kach. Zda­niem UOKIK ban­kom nie przy­słu­gu­ją rosz­cze­nia o wyna­gro­dze­nie za korzy­sta­nie z kapi­ta­łu czy odset­ki. Nad­to, UOKIK pod­kre­ślił, iż pod­sta­wą ewen­tu­al­nych rosz­czeń ban­ków nie mogą być prze­pi­sy o bez­pod­staw­nym wzbo­ga­ce­niu. Jak słusz­nie wska­za­no, prze­pi­sy o bez­pod­staw­nym wzbo­ga­ce­niu mogą mieć zasto­so­wa­nie w przy­pad­ku wystą­pie­nia korzy­ści po stro­nie zobo­wią­za­ne­go do zwro­tu. W spra­wie Pań­stwa Dziu­bak nie ist­nie­ją żad­ne korzy­ści po stro­nie kre­dy­to­bior­ców – stwier­dze­nie nie­waż­no­ści umo­wy wią­że się bowiem z naru­sze­niem dobrych oby­cza­jów oraz inte­re­sów kon­su­men­tów. Jest to wyłącz­nie przy­wró­ce­nie zasad rów­no­wa­gi kon­trak­to­wej stron. UOKIK, podob­nie jak RPO, pod­kre­ślił tak­że, że moż­li­wość żąda­nia przez ban­ki dodat­ko­we­go wyna­gro­dze­nia było­by sprzecz­ne z cela­mi Dyrek­ty­wy 93/13.

Podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc, kon­se­kwen­cje unie­waż­nie­nia kre­dy­tu fran­ko­we­go pole­ga­ją przede wszyst­kim na obo­wiąz­ku wza­jem­ne­go zwro­tu świad­czeń przez oby­dwie stro­ny, tj. kre­dy­to­bior­cy zwra­ca­ją kwo­tę otrzy­ma­ne­go kre­dy­tu, a bank zwra­ca wszel­kie raty oraz inne opła­ty pobra­ne od klien­tów. W przy­pad­ku unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­to­wej ban­ki nie mają pra­wa do żąda­nia wyna­gro­dze­nia za korzy­sta­nie z kapi­ta­łu odse­tek od swych klien­tów, gdy­by doszło do unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­to­wej. Nie­mniej jed­nak, aby sku­tecz­nie ode­przeć wszel­kie argu­men­ty ban­ków, nale­ży posia­dać wie­dzę i doświad­cze­nie w spra­wach zwią­za­nych z kre­dy­ta­mi indek­so­wa­ny­mi do walut obcych i deno­mi­no­wa­nych w walu­tach obcych. Praw­ni­cy z Kan­ce­la­rii Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni taką wie­dzą i doświad­cze­niem dys­po­nu­ją. Jeże­li zawar­li­ście Pań­stwo z ban­kiem umo­wą kre­dy­to­wą zawie­ra­ją­cą klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne, zachę­ca­my do kon­tak­tu z naszą Kan­ce­la­rią.

Powrót do pod­stro­ny — Pomoc fran­ko­wi­czom

Adwokat spadki

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni spe­cja­li­zu­je się w udzie­la­niu pomo­cy praw­nej we wszel­kich spra­wach spad­ko­wych (adwo­kat spad­ki). Jeże­li szu­ka­ją więc Pań­stwo Kan­ce­la­rii, któ­ra pomo­że Pań­stwu w prze­pro­wa­dze­niu spra­wy spad­ko­wej czy doko­na­niu dzia­łu spad­ku to zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z sze­ro­kiej ofer­ty naszej Kan­ce­la­rii.  Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poło­żo­na jest w samym cen­trum War­sza­wy przy ul. Wierz­bo­wej 9/11. Biu­ro naszej Kan­ce­la­rii znaj­du­je się rów­nież w Łodzi przy ul. Wól­czan­skiej 125. Korzyst­na loka­li­za­cja naszych biur powo­du­je, iż z usług naszej Kan­ce­la­rii korzy­sta­ją nie tyl­ko miesz­kań­cy War­sza­wy oraz Łodzi. 

Adwokat — prawo spadkowe

W ramach świad­czo­nych przez Kan­ce­la­rię usług zaj­mu­je­my się zarów­no udzie­la­niem porad praw­nych z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go, jak rów­nież repre­zen­tu­je­my klien­tów w spra­wach sądo­wych oraz poma­ga­my spo­rzą­dzać wnio­ski (np. wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku) oraz pozwy mają­ce na celu zaini­cjo­wa­nie takich spraw (pra­wo spad­ko­we).

Usłu­gi świad­czo­ne przez Kan­ce­la­rię Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach pra­wa spad­ko­we­go zwią­za­ne są m. in. z naby­ciem spad­ku, spo­rzą­dze­niem testa­men­tu, wyeg­ze­kwo­wa­niem zapi­su zwy­kłe­go oraz win­dy­ka­cyj­ne­go, z uzy­ska­niem zachow­ku (tzw. spra­wy o zacho­wek), przy­ję­ciem i odrzu­ce­niem spad­ku (rów­nież przez oso­by mało­let­nie), jak rów­nież w spra­wach o dział spad­ku czy o wydzie­dzi­cze­nie (spra­wy spad­ko­we). 

Jed­nym z głów­nych celów, któ­ry­mi kie­ru­je­my się w naszej codzien­nej pra­cy jest to, aby wszel­kie spra­wy oraz ewen­tu­al­ne spo­ry zaże­gny­wa­ne były na dro­dze poro­zu­mie­nia (adwo­kat spad­ki). Jeże­li jed­nak osią­gnię­cie poro­zu­mie­nia nie jest moż­li­we, dąży­my do tego, aby w mia­rę moż­li­wo­ści spra­wy koń­czy­ły się dla naszych klien­tów korzyst­nym roz­strzy­gnię­ciem. 

Nad­to, udzie­la­my porad praw­nych, któ­rych celem jest wyja­śnie­nie klien­tom spe­cy­fi­ki pra­wa spad­ko­we­go, a w tym m. in. dora­dza­my jak napi­sać waż­ny testa­ment, jak rów­nież w spra­wach o odrzu­ce­nie spad­ku (pora­dy praw­ne pra­wo spad­ko­we).

Dziedziczenie ustawowe 

Z chwi­lą śmier­ci danej oso­by, wszel­kie pra­wa, któ­re by jej przy­słu­gi­wa­ły, jak rów­nież obo­wiąz­ki, któ­re na niej spo­czy­wa­ły prze­cho­dzą na jej spad­ko­bier­ców. Mogą to być zarów­no spad­ko­bier­cy usta­wo­wi (oso­by wska­za­ne przez pol­skie­go usta­wo­daw­cę jako spad­ko­bier­cy, np. mał­żo­nek, dzie­ci – tzw. dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we), jak rów­nież spad­ko­bier­cy testa­men­to­wi (oso­by, któ­re zosta­ły wska­za­ne przez zmar­łe­go w testa­men­cie, nawet jeże­li nie ist­nie­je jaka­kol­wiek więź praw­na pomię­dzy zmar­łym a jego spad­ko­bier­cą).

Co wię­cej, w pol­skich prze­pi­sach zde­cy­do­wa­no się rów­nież unor­mo­wać, kto może być spad­ko­bier­cą, a kto nie może nim być. Spad­ko­bier­cą, tj. oso­bą, któ­ra otrzy­ma spa­dek po zmar­łym może być wyłącz­nie oso­ba, któ­ra w momen­cie otwar­cia spad­ku (tj. w chwi­li śmier­ci spad­ko­daw­cy) żyje. Nad­to, upraw­nio­nym do otrzy­ma­nia spad­ku będzie dziec­ko poczę­te zmar­łe­go, jeże­li uro­dzi się żywe, jak rów­nież fun­da­cja, któ­ra ma zostać utwo­rzo­na wsku­tek jej usta­no­wie­nia zgod­nie z wolą zmar­łe­go wska­za­ną w testa­men­cie przez nie­go spo­rzą­dzo­nym. Spa­dek otrzy­ma rów­nież oso­ba praw­na, jeże­li w chwi­li otwar­cia spad­ku ist­nia­ła. Spad­ko­bier­ca­mi nie mogą być zatem inne oso­by zmar­łe czy też oso­by praw­ne nie­ist­nie­ją­ce w chwi­li otwar­cia spad­ku.

Usta­le­nie krę­gu osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia nie­jed­no­krot­nie stwa­rza istot­ne trud­no­ści, zatem celem unik­nię­cia wąt­pli­wo­ści war­to sko­rzy­stać z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy (adwo­kat pra­wo spad­ko­we).

Niegodność dziedziczenia

Cza­sem poja­wia się jed­nak pyta­nie, czy czło­nek rodzi­ny, któ­ry nie inte­re­so­wał się zmar­łym przez wie­le lat bądź wyrzą­dził mu krzyw­dę ma pra­wo do dzie­dzi­cze­nia po nim. Ist­nie­je bowiem moż­li­wość pozba­wie­nia oso­by spad­ku, lecz pod warun­kiem, że taka oso­ba:

 1. popeł­ni­ła cięż­kie prze­stęp­stwo prze­ciw­ko zmar­łe­mu;
 2. nakło­ni­ła zmar­łe­go do spo­rzą­dze­nia bądź odwo­ła­nia testa­men­tu, przy czym uży­ła przy tym pod­stę­pu bądź groź­by;
 3. znisz­czy­ła lub ukry­ła testa­ment zmar­łe­go;
 4. pod­ro­bi­ła lub prze­ro­bi­ła testa­ment zmar­łe­go bądź wie­dząc, o tym, że testa­ment jest pod­ro­bio­ny przez oso­bę trze­cią świa­do­mie sko­rzy­sta­ła z zapi­sów w nim się znaj­du­ją­cych.

Stwier­dze­nie, że jeden ze spad­ko­bier­ców jest nie­god­ny nale­ży do sądu. Nale­ży mieć na uwa­dze, iż pozew w takiej spra­wie musi zostać wnie­sio­ny przed upły­wem ter­mi­nów wska­za­nych w Kodek­sie cywil­nym, tj. w cią­gu roku od dowie­dze­nia się o przy­czy­nie nie­god­no­ści, nie póź­niej jed­nak ani­że­li 3 lata od chwi­li otwar­cia spad­ku – śmier­ci zmar­łe­go. Mając na uwa­dze, iż pozew w spra­wie stwier­dze­nia nie­god­no­ści dzie­dzi­cze­nia jest bar­dzo sfor­ma­li­zo­wa­nym pismem pro­ce­so­wym, war­to zatem sko­rzy­stać z pomo­cy osób posia­da­ją­cych wie­dzę i doświad­cze­nie w tego typu spra­wach (praw­nik pra­wo spad­ko­we). 

Sprawy spadkowe Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni słu­ży pomo­cą tak­że oso­bom z War­sza­wy i oko­lic, któ­rzy chcą uzy­skać pora­dy praw­nej z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go. Kan­ce­la­ria może również­ repre­zen­to­wa­ć Pań­stwa pod­czas postę­po­wań sądo­wych, peł­niąc funk­cję Pań­stwa peł­no­moc­ni­ka (spra­wy spad­ko­we). Kan­ce­la­ria pro­wa­dzi postę­po­wa­nia o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, dział spad­ku, stwier­dze­nie nie­god­no­ści dzie­dzi­cze­nia czy doty­czą­ce rosz­czeń zapi­so­bier­ców (Adwo­kat spad­ki). Poma­ga­my rów­nież w spo­rzą­dza­niu poro­zu­mień, umów oraz testa­men­tów. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni posia­da swą sie­dzi­bę pod adre­sem: ul. Wierz­bo­wa 9/11, War­sza­wa. Kon­takt – tel. 22 489 52 65; info­li­nia: 801 50 10 50.

Prawo spadkowe — Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poma­ga w spra­wach spad­ko­wych oraz dora­dza, jak prze­pro­wa­dzić dział spad­ku oraz spo­rzą­dzić waż­ny testa­ment (spra­wy spad­ko­we). Nale­ży spo­strzec, iż spra­wy spad­ko­we mogą być zwią­za­ne z czyn­no­ścia­mi prze­pro­wa­dza­ny­mi zarów­no za życia spad­ko­daw­cy (np. testa­ment, zrze­cze­nie się dzie­dzi­cze­nia), jak rów­nież już po jego śmier­ci (np. stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, dział spad­ku). Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni może repre­zen­to­wać Pań­stwa przed sądem w przy­pad­ku spraw zwią­za­nych z naby­ciem spad­ku, dzia­łem spad­ku czy uzy­ska­niu zachow­ku w Łodzi (adwo­kat spad­ki Łódź). Sie­dzi­ba naszej Kan­ce­la­rii znaj­du­je się pod adre­sem ul. Wól­czań­ska 125, 90–521 Łódź. Info­li­nia: 801 50 10 50.

Adwokat spadki — wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Śmierć oso­by bli­skiej wią­że się z wie­lo­ma for­mal­no­ścia­mi, a w tym z koniecz­no­ścią podzia­łu mająt­ku, jaki zmar­ły po sobie zosta­wił. Wszel­kie roz­li­cze­nia będą musia­ły zostać doko­na­ne w spo­sób zgod­ny z pra­wem, lecz aby do tego doszło, naj­pierw musi nastą­pić stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, tj. okre­śle­nie krę­gu osób upraw­nio­nych do spad­ku po zmar­łym. Spad­ko­bier­cy mogą sko­rzy­stać z pomo­cy nota­riu­sza, któ­ry spo­rzą­dzi nota­rial­ne poświad­cze­nie dzie­dzi­cze­nia bądź zło­żyć w sądzie wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku. Poni­żej wyja­śni­my jakie ele­men­ty musi zawie­rać wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, aby był on sku­tecz­ny (adwo­kat spad­ki).

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku może zło­żyć każ­da oso­ba mają­ca w tym inte­res. Nie musi to być inte­res praw­ny, lecz może nim być tak­że inte­res fak­tycz­ny, spo­łecz­ny, moral­ny, mająt­ko­wy. Ozna­cza to, że upraw­nio­ny­mi nie będą wyłącz­nie spad­ko­bier­cy, lecz tak­że inne oso­by (np. krew­ni spad­ko­bier­cy, wie­rzy­cie­le itp.). W postę­po­wa­niu sądo­wym oso­by takie powin­ny swój inte­res udo­wod­nić (np. poprzez przed­ło­że­nie sto­sow­nych doku­men­tów).

Termin złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku może zostać zło­żo­ny w dowol­nym cza­sie (np. 10 lat, czy 50 lat od śmier­ci spad­ko­daw­cy). Jedy­ne o czym nale­ży pamię­tać to to, iż stwier­dze­nie naby­cia spad­ku nie może nastą­pić wcze­śniej niż po upły­wie 6 mie­się­cy od dnia otwar­cia spad­ku, tj. śmier­ci spad­ko­daw­cy. Ogra­ni­cze­nie takie nie będzie jed­nak obo­wią­zy­wa­ło, jeże­li wszy­scy zna­ni spad­ko­bier­cy zmar­łe­go zło­ży­li już oświad­cze­nia o przy­ję­ciu spad­ku (bądź jego odrzu­ce­niu) – wów­czas stwier­dze­nie naby­cia spad­ku może zostać wyda­ne wcze­śniej.

Gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku każ­da oso­ba mają­ca w tym inte­res może zło­żyć do sądu rejo­no­we­go wła­ści­we­go dla:

 1. miej­sca ostat­nie­go zwy­kłe­go poby­tu zmar­łe­go, a gdy takie­go miej­sca nie da się usta­lić
 2. miej­sca poło­że­nia mająt­ku spad­ko­we­go bądź jego czę­ści, a gdy nie moż­na okre­ślić wła­ści­wo­ści wg ww. kry­te­riów
 3. do sądu rejo­no­we­go dla m. st. War­sza­wy.

Nabycie spadku — elementy wniosku 

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku powi­nien wska­zy­wać dane stron (dane oso­bo­we, adre­sy zamiesz­ka­nia) oraz zmar­łe­go. Co wię­cej, we wnio­sku nie trze­ba wymie­niać wszyst­kich spad­ko­bier­ców, lecz jedy­nie tych, któ­rzy są nam zna­ni. Jeże­li spo­rzą­dzo­no testa­ment, nale­ży rów­nież wska­zać zna­nych nam zapi­so­bior­ców oraz opi­sać przed­miot zapi­sów.

Nabycie spadku — załączniki do wniosku

Do wnio­sku o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku nale­ży załą­czyć m.in. poniż­sze doku­men­ty:

 1. odpis aktu zgo­nu spad­ko­daw­cy;
 2. odpi­sy aktów uro­dze­nia spad­ko­bier­ców;
 3. odpi­sy aktów uro­dze­nia innych człon­ków rodzi­ny na przy­kład ojca, mat­ki, jeże­li spad­ko­bier­cą jest wnuk zmar­łe­go;
 4. odpis aktu mał­żeń­stwa;
 5. testa­ment;
 6. inne doku­men­ty mają­ce na celu udo­wod­nie­nie krę­gu osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia po zmar­łym.

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku wraz z załącz­ni­ka­mi nale­ży zło­żyć w sądzie rejo­no­wym, o któ­rym mowa powy­żej — w tylu egzem­pla­rzach, ile jest stron postę­po­wa­nia oraz z dodat­ko­wym egzem­pla­rzem dla sądu.

Adwokat spadki — postępowanie sądowe

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku i jego zło­że­nie w sądzie powo­du­je, iż roz­po­czy­na się spra­wa sądo­wa. Jej koniecz­nym ele­men­tem jest prze­pro­wa­dze­nie roz­pra­wy przez sąd roz­po­zna­ją­cy spra­wę, któ­ry bada z urzę­du krąg osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia po zmar­łym oraz czy zmar­ły pozo­sta­wił testa­ment. Na roz­pra­wę wzy­wa­ni są: wnio­sko­daw­ca oraz wszy­scy zna­ni sądo­wi spad­ko­bier­cy usta­wo­wi, jak rów­nież testa­men­to­wi. 

War­to wska­zać, iż dowo­dem w spra­wie sądo­wej, któ­rej przed­mio­tem jest stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, może być rów­nież oświad­cze­nie spad­ko­bier­cy, że nie ma innych spad­ko­bier­ców (tzw. zapew­nie­nie). W zapew­nie­niu nale­ży wska­zać wszel­kie infor­ma­cje:

 1. o ist­nie­niu (nie­ist­nie­niu) osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia;
 2. o testa­men­tach zmar­łe­go.

Jeże­li stro­ny nie są w sta­nie przed­sta­wić całe­go krę­gu osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia, sąd wyda­je ogło­sze­nie, w któ­rym wzy­wa wszyst­kich spad­ko­bier­ców zmar­łe­go. Ogło­sze­nie takie umiesz­cza­ne jest w dzien­ni­ku lub cza­so­pi­śmie o zasię­gu ogól­no­pol­skim, jak rów­nież poda­je do publicz­nej wia­do­mo­ści w ostat­nim miej­scu zwy­kłe­go poby­tu zmar­łe­go. Wyzna­cze­nie roz­pra­wy nastę­pu­je dopie­ro po upły­wie 3 mie­się­cy od publi­ka­cji ogło­sze­nia.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

Postę­po­wa­nie sądo­we o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku koń­czy się wyda­niem posta­no­wie­nia przez sąd. W posta­no­wie­niu sąd umiesz­cza:

 1. dane spad­ko­daw­cy;
 2. dane spad­ko­bier­ców;
 3. wyso­kość udzia­łów każ­de­go spad­ko­bier­cy;
 4. dane zapi­so­bior­cy win­dy­ka­cyj­ne­go oraz przed­miot takie­go zapi­su.

Pra­wo­moc­ne posta­no­wie­nie o stwier­dze­niu naby­cia spad­ku jest wpi­sy­wa­ne do Reje­stru Spad­ko­we­go.

Podsumowanie — wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia jest pismem pro­ce­so­wym, któ­re ini­cju­je postę­po­wa­nie o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku. War­to zatem, sko­rzy­stać z pomo­cy adwo­ka­ta bądź rad­cy praw­ne­go, któ­ry spo­rzą­dzi dla swo­je­go klien­ta w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, a następ­nie będzie repre­zen­to­wał klien­ta przed sądem (spra­wy spad­ko­we). Nota­be­ne zło­że­nie w sądzie pra­wi­dło­wo sfor­mu­ło­wa­ne­go wnio­sku o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, zawie­ra­ją­ce­go wszyst­kie ele­men­ty prze­wi­dzia­ne pra­wem, pozwo­li na skró­ce­nie całe­go postę­po­wa­nia o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół osób, posia­da­ją­cych wie­dzę i doświad­cze­nie we wszel­kich spra­wach spad­ko­wych, w tym w spra­wach o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku (Adwo­kat spad­ki). Zachę­ca­my zatem do kon­tak­tu z nami.

Spadek

Sprawy spadkowe — dział spadku

Po śmier­ci spad­ko­daw­cy i usta­le­niu krę­gu osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia poprzez stwier­dze­nie naby­cia spad­ku przez sąd bądź nota­rial­ne poświad­cze­nie dzie­dzi­cze­nia, spad­ko­bier­cy mogą doko­nać dzia­łu spad­ku. Dział spad­ku w zależ­no­ści od sytu­acji może przy­brać róż­ne for­my. Poni­żej przed­sta­wi­my moż­li­wo­ści, jakie mogą zostać doko­na­ne, aby dział spad­ku mógł zostać prze­pro­wa­dzo­ny w spo­sób spraw­ny oraz sku­tecz­ny.

Formy działu spadku

Dział spad­ku może zostać doko­na­ny w róż­nych for­mach, a mia­no­wi­cie:

 1. w for­mie umo­wy zawar­tej pomię­dzy wszyst­ki­mi spad­ko­bier­ca­mi;
 2. na mocy posta­no­wie­nia sądo­we­go;
 3. na mocy ugo­dy.

Umowny dział spadku

Umow­ny dział spad­ku nastę­pu­je, gdy wszy­scy spad­ko­bier­cy, tj. usta­wo­wi oraz testa­men­to­wi zga­dza­ją się na zawar­cie umo­wy o tre­ści przez nich uzgod­nio­nej (tj. tak­że co do spo­so­bu podzia­łu w nim okre­ślo­nym). Sprze­ciw cho­ciaż­by jed­ne­go z nich powo­du­je nie­moż­ność zawar­cia umo­wy dzia­ło­wej.

Umo­wa o dział spad­ku może co do zasa­dy przy­brać dowol­ną for­mę, nawet ust­ną. Nie­mniej jed­nak, jeże­li w skład masy spad­ko­wej wcho­dzą rucho­mo­ści bądź nie­ru­cho­mo­ści, do któ­rych usta­wo­daw­ca prze­wi­dział szcze­gól­ną for­mę, umo­wa o dział spad­ku będzie musia­ła zostać zawar­ta w takiej szcze­gól­nej for­mie. Jeśli w skład masy spad­ko­wej wcho­dzi nie­ru­cho­mość umo­wa o dział spad­ku będzie musia­ła być zawar­ta w for­mie aktu nota­rial­ne­go. Z kolei, jeśli skład­ni­kiem masy spad­ko­wej będzie przed­się­bior­stwo umo­wę dzia­ło­wą trze­ba będzie zawrzeć w for­mie pisem­nej z pod­pi­sa­mi nota­rial­nie poświad­czo­ny­mi.

War­to wska­zać, iż ist­nie­je moż­li­wość uchy­le­nia się od skut­ków praw­nych zawar­tej przez sie­bie umo­wy o dział spad­ku pod wpły­wem błę­du jedy­nie wów­czas, gdy błąd taki doty­czył sta­nu fak­tycz­ne­go uzna­wa­ne­go przez stro­ny umo­wy za nie­wąt­pli­wy.

Adwokat spadki — sądowy dział spadku

Sądo­wy dział spad­ku może zostać doko­na­ny, jeże­li zosta­nie zło­żo­ny wnio­sek o dział spad­ku. Z wnio­skiem takim mogą wystą­pić:

 1. spad­ko­bier­ca;
 2. spad­ko­bier­ca zmar­łe­go spad­ko­bier­cy;
 3. nabyw­ca udzia­łu w spad­ku;
 4. wie­rzy­ciel spad­ko­bier­cy;
 5. pro­ku­ra­tor;
 6. Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich.

War­to wska­zać, iż zda­niem nie­któ­rych przed­sta­wi­cie­li dok­try­ny upraw­nio­nym do zaini­cjo­wa­nia postę­po­wa­nia sądo­we­go o dział spad­ku jest rów­nież nabyw­ca udzia­łu w przed­mio­cie nale­żą­cym do spad­ku, jeśli wyczer­pu­je on cały lub pra­wie cały spa­dek.

Wnio­sek o dział spad­ku moż­na zło­żyć w każ­dym cza­sie (tak­że wie­le lat po śmier­ci spad­ko­daw­cy i uzy­ska­niu stwier­dze­nia dzie­dzi­cze­nia). 

Wnio­sek o dział spad­ku powi­nien zostać zło­żo­ny w sądzie rejo­no­wym, w któ­re­go okrę­gu znaj­du­je się:

 1. miej­sce ostat­nie­go zwy­kłe­go poby­tu spad­ko­daw­cy albo
 2. miej­sce poło­że­nia mająt­ku spad­ko­we­go lub jego czę­ści, gdy nie moż­na usta­lić ostat­nie­go zwy­kłe­go miej­sca poby­tu spad­ko­daw­cy.

Jeśli ww. prze­słan­ki nie będą mogły mieć zasto­so­wa­nia, wów­czas sądem wła­ści­wym będzie sąd rejo­no­wy dla m. st. War­sza­wy.

We wnio­sku o dział spad­ku nale­ży wska­zać w szcze­gól­no­ści dane uczest­ni­ków postę­po­wa­nia   (tj. wnio­sko­daw­cy, innych spad­ko­bier­ców, zapi­so­bior­ców itp.) oraz infor­ma­cję o testa­men­tach. 

Do wnio­sku o dział spad­ku wnio­sko­daw­ca powi­nien dołą­czyć m. in.

 1. posta­no­wie­nie o stwier­dze­niu naby­cia spad­ku z klau­zu­lą pra­wo­moc­no­ści bądź akt poświad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia spo­rzą­dzo­ny w for­mie aktu nota­rial­ne­go oraz
 2. spis inwen­ta­rza, jeże­li został spo­rzą­dzo­ny.

War­to wska­zać, iż wnio­sko­daw­ca nie musi wska­zy­wać dokład­ne­go spo­so­bu dzia­łu spad­ku. W przy­pad­ku, gdy nie spo­rzą­dzo­no spi­su inwen­ta­rza, we wnio­sku o dział spad­ku nale­ży okre­ślić wszyst­kie akty­wa (masę spad­ko­wą), któ­re mają być przed­mio­tem podzia­łu.

Częściowy dział spadku

Co do zasa­dy sądo­wy dział spad­ku powi­nien doty­czyć cało­ści masy spad­ko­wej, jed­nak­że z waż­nych powo­dów może zostać ogra­ni­czo­ny do czę­ści spad­ku. Umow­ny dział spad­ku może nato­miast doty­czyć zarów­no cało­ści masy spad­ko­wej, jak rów­nież być ogra­ni­czo­ny do jej czę­ści, nie­za­leż­nie od ist­nie­nia waż­nych powo­dów prze­ma­wia­ją­cych za czę­ścio­wym dzia­łem spad­ku.

Sposoby dokonania podziału masy spadkowej

Nale­ży rów­nież pamię­tać, iż przed­mio­tem dzia­łu spad­ku są jedy­nie akty­wa, któ­re pozo­sta­wił po sobie zmar­ły, nie zaś dłu­gi spad­ko­we. Akty­wa te mogą zostać podzie­lo­ne pomię­dzy spad­ko­bier­ców w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

 1. podział fizycz­ny pomię­dzy wszyst­kich spad­ko­bier­ców (np. podział nie­ru­cho­mo­ści grun­to­wej);
 2. roz­dzie­le­nie akty­wów pomię­dzy wszyst­kich spad­ko­bier­ców (np. przy­zna­nie po jed­nej rucho­mo­ści każ­de­mu spad­ko­bier­cy);
 3. przy­zna­nie jed­ne­mu bądź kil­ku spad­ko­bier­com skład­ni­ka masy spad­ko­wej przy jed­no­cze­snym zobo­wią­za­niu do spła­ty (dopła­ty) pozo­sta­łych spad­ko­bier­ców;
 4. sprze­daż masy spad­ko­wej i podział kwo­ty uzy­ska­nej z tytu­łu sprze­da­ży pomię­dzy wszyst­kich spad­ko­bier­ców.

Podsumowanie — dział spadku

Pod­su­mo­wu­jąc, nale­ży wska­zać, iż dwo­ma naj­po­pu­lar­niej­szy­mi for­ma­mi doko­na­nia dzia­łu spad­ku jest zawar­cie umo­wy pomię­dzy spad­ko­bier­ca­mi oraz sądo­wy dział spad­ku. Sądo­wy dział spad­ku może zostać prze­pro­wa­dzo­ny wyłącz­nie na wnio­sek. Wnio­sek o dział spad­ku, jak każ­de pismo pro­ce­so­we musi speł­niać wymo­gi for­mal­ne, aby mogło wywo­łać skut­ki praw­ne. Tak­że umo­wa o dział spad­ku musi zawie­rać posta­no­wie­nia, któ­rych brak powo­do­wać może jej nie­waż­ność. Jeże­li chcą Pań­stwo prze­pro­wa­dzić dział spad­ku (umow­ny bądź sądo­wy) zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni. Nasza Kan­ce­la­ria w ramach spe­cja­li­za­cji — Adwo­kat spad­ki — udzie­la wszel­kiej pomo­cy praw­nej w zakre­sie pra­wa spad­ko­we­go, a w tym spo­rzą­dzi dla Pań­stwa w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny umo­wę dzia­ło­wą, jak rów­nież wnio­sek o dział spad­ku.

Adwokat spadki — podsumowanie

Zapra­sza­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni. Oso­by two­rzą­ce zespół naszej Kan­ce­la­rii to pro­fe­sjo­na­li­ści, posia­da­ją­cy dużą wie­dzę popar­tą doświad­cze­niem w zakre­sie pro­wa­dze­nia wszel­kich spraw spad­ko­wych (Kan­ce­la­ria pra­wo spad­ko­we). Poma­ga­my naszym klien­tom w prze­pro­wa­dze­niu spra­wy sądo­wej repre­zen­tu­jąc Pań­stwa na rozprawach/posiedzeniach oraz spo­rzą­dza­jąc wszel­kie pisma pro­ce­so­we w toku postę­po­wa­nia (spra­wy spad­ko­we). Naszym celem jest udzie­le­nie Pań­stwu pomo­cy praw­nej, aby Pań­stwa inte­res został zabez­pie­czo­ny w naj­bar­dziej opty­mal­ny spo­sób. 

Arty­kuł doty­czą­cy spe­cja­li­za­cji — pra­wo spad­ko­we:

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50

Jak założyć spółkę zoo?

Obec­nie spół­kę z oo moż­na zało­żyć w dwo­ja­ki spo­sób — tra­dy­cyj­ny oraz w for­mie elek­tro­nicz­nej — za pośred­nic­twem inter­ne­tu. Poni­żej przed­sta­wi­my głów­ne podo­bień­stwa oraz róż­ni­ce w zakła­da­niu spół­ki z oo. przez inter­net oraz w spo­sób tra­dy­cyj­ny.

Spółka zoo – charakterystyka

Spół­ka z oo jest to spół­ka kapi­ta­ło­wa, któ­ra zosta­ła ure­gu­lo­wa­na w Kodek­sie spół­ek han­dlo­wych. Posia­da ona oso­bo­wość praw­ną, pono­sząc jed­no­cze­śnie odpo­wie­dzial­ność całym swo­im mająt­kiem. Spół­ka ta dzia­ła w opar­ciu o wnie­sio­ny do niej kapi­tał, któ­ry nie może być mniej­szy niż 5.000,00 zł. Wspól­ni­cy spół­ki z o. o. posia­da­ją zaś udzia­ły, któ­rych war­tość nomi­nal­na nie może być niż­sza niż 50,00 zł. War­to wska­zać, iż wspól­ni­cy nie odpo­wia­da­ją za zobo­wią­za­nia spół­ki.

Kto może założyć spółkę z oo?

Zało­że­nie spół­ki z oo może być doko­na­ne przez jed­ną bądź wię­cej osób fizycz­nych. Spół­ka ta może zostać utwo­rzo­na rów­nież przez inne spół­ki (np. przez inną spół­kę z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią). Wspól­ni­ka­mi w spół­ce z oo mogą być obok osób fizycz­nych tak­że spół­ki.

Kto nie może założyć spółki z oo?

Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią nie może być zało­żo­na jedy­nie przez inną jed­no­oso­bo­wą spół­kę z oo. Ozna­cza to, iż jed­no­oso­bo­wa spół­ka z oo nie może być jedy­nym wspól­ni­kiem innej spół­ki z oo. Gdy wspól­ni­ków jest wię­cej, spół­ka jed­no­oso­bo­wa może być jed­nym z nich.

Założenie spółki z oo – dwa tryby

Wsku­tek nowe­li­za­cji Kodek­su spół­ek han­dlo­wych doko­na­nej usta­wą z dnia 1 kwiet­nia 2011 r. zało­że­nie spół­ki zoo może odby­wać się w dwóch odręb­nych od sie­bie try­bach. Pierw­szym z nich jest tryb zwy­kły, zgod­nie z któ­rym wszel­kie doku­men­ty są skła­da­ne dro­gą tra­dy­cyj­ną w for­mie papie­ro­wej. Dru­gim z nich jest tryb elek­tro­nicz­ny (tzw. uprosz­czo­ny), gdzie doku­men­ty są skła­da­ne przez inter­net, zaś umo­wa spół­ki powsta­je poprzez uzu­peł­nie­nie wzo­ru dostęp­ne­go na stro­nie inter­ne­to­wej.

Rejestracja spółki z oo – tryb zwykły

Do reje­stra­cji spół­ki z oo w try­bie zwy­kłym wyma­gane jest doko­na­nie przez wspól­ni­ków poniż­szych czyn­no­ści:

 1. wspól­ni­cy zawie­ra­ją umo­wę spół­ki w for­mie aktu nota­rial­ne­go;
 2. wspól­ni­cy wno­szą wkład na pokry­cie całe­go kapi­ta­łu zakła­do­we­go spół­ki;
 3. powo­ły­wa­ny jest zarząd (może to być doko­na­ne w momen­cie zawie­ra­nia umo­wy spół­ki bądź jako odręb­na czyn­ność już po jej zawar­ciu);
 4. powo­ły­wa­na jest rada nad­zor­cza bądź komi­sja rewi­zyj­na (nie zawsze czyn­ność taka jest doko­ny­wa­na, jeże­li jed­nak kapi­tał zakła­do­wy spół­ki jest wyż­szy niż 500.000 zł, zaś licz­ba wspól­ni­ków prze­wyż­sza 25 osób to powo­ła­nie rady nadzorczej/komisji rewi­zyj­nej będzie koniecz­ne);
 5. doko­na­nie wpi­su do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go – zare­je­stro­wa­nie spół­ki.

Nale­ży wska­zać, iż w try­bie zwy­kłym wkła­dy wno­szo­ne przez wspól­ni­ków mogą mieć dwo­ja­ki cha­rak­ter – wkła­du pie­nięż­ne­go bądź nie­pie­nięż­ne­go (tzw. aport). Aby doszło do zało­że­nia spół­ki zoo wkład ten musi zostać wnie­sio­ny przez wspól­ni­ków w cało­ści.

Ostat­nim eta­pem zało­że­nia spół­ki zoo jest jej zare­je­stro­wa­nie w Kra­jo­wym Reje­strze Sądo­wym. Wpis do Reje­stru posia­da cha­rak­ter kon­sty­tu­tyw­ny, przy­zna­ją­cy takie­mu pod­mio­to­wi oso­bo­wość praw­ną. Przed doko­na­niem wpi­su spół­ka w orga­ni­za­cji może pro­wa­dzić dzia­łal­ność, lecz nie posia­da oso­bo­wo­ści praw­nej. 

Rejestracja spółki zoo przez internet

Usta­wo­daw­ca stwo­rzył rów­nież uprosz­czo­ny tryb zało­że­nia spół­ki z oo. Pole­ga on na tym, iż wszel­kie doku­men­ty (umo­wa spół­ki, wnio­sek o reje­stra­cję itp.) są skła­da­ne w for­mie elek­tro­nicz­nej. Wspól­ni­cy wypeł­nia­ją bowiem wzor­zec umo­wy w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycznym. Nie mają jed­nak moż­li­wo­ści jego zmia­ny. W try­bie uprosz­czo­nym zawar­cie umo­wy spół­ki z oo nastę­pu­je poprzez wypeł­nie­nie wzor­ca oraz opa­trze­nie go kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym. Pod­pis ten może rów­nież mieć cha­rak­ter pod­pi­su zaufa­ne­go (ePU­AP). 

Tryb uprosz­czo­ny wpro­wa­dza jed­nak ogra­ni­cze­nia w zakre­sie cha­rak­te­ru wkła­dów, jakie mogą być wno­szo­ne przez wspól­ni­ków. Mogą to być jedy­nie wkła­dy pie­nięż­ne. Jed­no­cze­śnie, odmien­nie jak w try­bie pod­sta­wo­wym, w momen­cie reje­stra­cji pokry­cie kapi­ta­łu spół­ki nie musi być cał­ko­wi­te. Wspól­ni­cy mają bowiem dodat­ko­we 7 dni od dnia reje­stra­cji na jego cał­ko­wi­te pokry­cie.

Założenie spółki zoo – kto może zgłosić?

Zgło­sze­nie spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią może być doko­na­ne przez zarząd spół­ki.

Jaki jest termin na zgłoszenie spółki z o.o.?

Zgło­sze­nie spół­ki z o.o. do reje­stru musi nastą­pić w ter­mi­nie 6 mie­się­cy od zawar­cia umo­wy spół­ki. Jeże­li zarząd nie doko­na zgło­sze­nia w ter­mi­nie wska­za­nym w zda­niu poprzed­nim, spół­ka zosta­nie zli­kwi­do­wa­na. W takiej sytu­acji wspól­ni­kom przy­słu­gu­je odszko­do­wa­nie od osób, wcho­dzą­cych w skład zarzą­du.

Koszt założenia spółki z oo

Koszt zało­że­nia spół­ki z oo zale­ży od try­bu, jaki zosta­nie wybra­ny. W przy­pad­ku try­bu tra­dy­cyj­ne­go obok kosz­tów nota­riu­sza, wspól­ni­cy muszą liczyć się z koniecz­no­ścią uisz­cze­nia opła­ty w wyso­ko­ści 500 zł z tytu­łu reje­stra­cji spół­ki z o.o. W przy­pad­ku try­bu uprosz­czo­ne­go opła­ta za wpis w KRS wyno­si tyl­ko 250 zł. Ponad­to chcąc zało­żyć spół­kę z oo nale­ży jesz­cze uiścić opła­tę w wyso­ko­ści 100 zł za umiesz­cze­nie ogło­sze­nia wpi­su do KRS w Moni­to­rze Sądo­wym i Gospo­dar­czym.

Jak założyć spółkę zoo? — podsumowanie

Wybór try­bu zało­że­nia spół­ki z oo nie nale­ży do łatwych decy­zji. Z jed­nej stro­ny mamy bowiem do wybo­ru droż­szą dro­gę postę­po­wa­nia tra­dy­cyj­ne­go, w któ­rej jed­nak jest wię­cej moż­li­wo­ści w zakre­sie dosto­so­wa­nia umo­wy spół­ki do potrzeb wspól­ni­ków. Z dru­giej stro­ny może­my wybrać uprosz­czo­ne i tań­sze postę­po­wa­nie, któ­re jed­nak posia­da bar­dzo ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści wpro­wa­dze­nia zmian do sztyw­no usta­lo­ne­go wzo­ru umo­wy spół­ki. Zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, któ­ra pomo­że Pań­stwu w wybra­niu naj­lep­sze­go dla Pań­stwa try­bu w zało­że­niu spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią.

Powrót do pod­stro­ny Reje­stra­cja spół­ek