Klauzula informacyjna

Na pod­sta­wie art. 13 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE infor­mu­je­my, iż Pana/Panią dane będą prze­twa­rza­ne przez Admi­ni­stra­to­ra – rad­cę praw­ne­go Kami­la Rad­kie­wi­cza (Kan­ce­la­ria Rad­cy Praw­ne­go Kamil Rad­kie­wicz) na pod­sta­wie udzie­lo­nej przez Pana/Panią zgo­dy, zawar­tej przez Pana/Panią umo­wy bądź prze­pi­sów pra­wa w celach okre­ślo­nych w udzie­lo­nej przez Pań­stwa zgo­dzie, w celu wyko­na­nia umo­wy lub w celu wyko­na­nia obo­wiąz­ków cią­żą­cych na Administratorze.

Poni­żej przed­sta­wia­my szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia przez Admi­ni­stra­to­ra Pań­stwa danych osobowych:

oso­by repre­zen­tu­ją­ce Admi­ni­stra­to­ra wraz z dany­mi kon­tak­to­wy­mi – Kamil Rad­kie­wicz; kon­takt tele­fo­nicz­ny pod nr tel.: 22 489 52 65 bądź poprzez for­mu­larz kon­tak­to­wy znaj­du­ją­cy się na stro­nie www.radkiewicz.net.pl;

okres prze­cho­wy­wa­nia danych – dane prze­cho­wy­wa­ne są: przez 3 mie­sią­ce albo do upły­wu okre­su przedaw­nie­nia rosz­czeń przy­słu­gu­ją­cych Admi­ni­stra­to­ro­wi bądź przez okres prze­wi­dzia­ny prze­pi­sa­mi pra­wa, w szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku zawar­cia umo­wy o świad­cze­nie usług praw­nych – 10 lat od koń­ca roku, w któ­rym zakoń­czy­ło się świad­cze­nie usług praw­nych, w związ­ku z któ­rym dane oso­bo­we zosta­ły zgro­ma­dzo­ne; przez okres roku — w przy­pad­ku ochro­ny kar­no­praw­nej Admi­ni­stra­to­ra albo do zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia kar­ne­go w spra­wie o prze­stęp­stwo popeł­nio­ne prze­ciw­ko Admi­ni­stra­to­ro­wi lub jego współpracownikowi;

dane odbior­cy danych – pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce dane na zle­ce­nie Admi­ni­stra­to­ra, urzę­dy skar­bo­we oraz inne pod­mio­ty publiczne;

miej­sce udo­stęp­nia­nia danych – ul. Zło­ta 59, 00–120 Warszawa.

Infor­mu­je­my, że poda­nie przez Panią/Pana swych danych oso­bo­wych jest warun­kiem zawar­cia umo­wy, zaś ich nie­poda­nie skut­ku­je nie­moż­no­ścią zawar­cia umo­wy o świad­cze­nie usług. Gdy prze­słan­kę prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych sta­no­wi prze­pis pra­wa poda­nie przez Pana/Panią danych oso­bo­wych jest obowiązkowe.

W przy­pad­ku, gdy prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­to­ra odby­wa się na pod­sta­wie zgo­dy, udzie­le­nie Admi­ni­stra­to­ro­wi przez Panią/Pana zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych ma cha­rak­ter dobro­wol­ny. Ponad­to infor­mu­je­my, iż przy­słu­gu­je Pani/Panu pra­wo do cof­nię­cia tej zgo­dy w dowol­nym momencie.

Jed­no­cze­śnie pra­gnie­my Panią/Pana zapew­nić, iż Admi­ni­stra­tor chro­ni dostęp do Pań­stwa danych poprzez sto­so­wa­nie zabez­pie­czeń przed nie­upraw­nio­nym dostę­pem oraz znisz­cze­niem (zmia­ną) danych.

Infor­mu­je­my, iż przy­słu­gu­je Pani/Panu upraw­nie­nie do żąda­nia dostę­pu do danych oso­bo­wych doty­czą­cych Pana/Pani, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, jak rów­nież do prze­no­sze­nia danych.

Nad­to, przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi na dzia­ła­nie Admi­ni­stra­to­ra do orga­nu nad­zor­cze­go – Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych (Biu­ro Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2, 00–193 Warszawa).