Prawnik nieruchomości Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je obsłu­gę praw­ną trans­ak­cji sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści. Dora­dza­my w szcze­gól­no­ści w zakre­sie finan­so­wa­nia naby­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści, a tak­że usta­la­my stan praw­ny nie­ru­cho­mo­ści w War­sza­wie i oko­lic. Nasi praw­ni­cy spe­cja­li­zu­ją­cy się w pra­wie nie­ru­cho­mo­ści spo­rzą­dza­ją m.in. takie umo­wy jak: umo­wa o robo­ty budow­la­ne, umo­wa dewe­lo­per­ska, umo­wa sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści (umo­wa przed­wstęp­na sprze­da­ży miesz­ka­nia), umo­wa o zarzą­dza­nie nie­ru­cho­mo­ścią oraz umo­wa naj­mu. Biu­ro naszej Kan­ce­la­rii mie­ści się w cen­trum War­sza­wy przy ul. Zło­tej 59. 

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni spe­cja­li­zu­je się w pra­wie nie­ru­cho­mo­ści wspie­ra­jąc klien­tów m.in. przy reali­za­cji inwe­sty­cji budow­la­nych. Nasi praw­ni­cy doko­nu­ją w szcze­gól­no­ści oce­ny moż­li­wo­ści zago­spo­da­ro­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści pod kątem pra­wa budow­la­ne­go i prze­pi­sów o zago­spo­da­ro­wa­niu prze­strzen­nym, a tak­że przy­go­to­wu­ją doku­men­ty wyma­ga­ne do otrzy­ma­nia pozwo­le­nia na budo­wę danej nie­ru­cho­mo­ści. Praw­nik z naszej kan­ce­la­rii pomo­że Pań­stwu na każ­dym eta­pie reali­za­cji inwestycji.

Postępowania administracyjne i sądowe

Nasi praw­ni­cy repre­zen­tu­ją klien­tów w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych doty­czą­cych takich kwe­stii jak: decy­zja o warun­kach zabu­do­wy i zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu, zatwier­dze­nie pro­jek­tu budow­la­ne­go, pozwo­le­nie na budo­wę, zezwo­le­nie na wycin­kę drzew czy naby­cie nie­ru­cho­mo­ści przez cudzo­ziem­ca. W przy­pad­ku istot­ne­go odstą­pie­nia od warun­ków pozwo­le­nia na budo­wę, m.in. od zatwier­dzo­ne­go pro­jek­tu budow­la­ne­go, poma­ga­my klien­tom w uzy­ska­niu decy­zji o zmia­nie pozwo­le­nia na budo­wę. Repre­zen­tu­je­my rów­nież klien­tów w postę­po­wa­niach sądo­wych o doko­na­nie wpi­su w księ­gach wieczystych.

Dlaczego warto zaangażować prawnika w sprawach nieruchomościowych?

Jeśli chce­cie Pań­stwo kupić bądź sprze­dać nie­ru­cho­mość war­to jest sko­rzy­stać z pomo­cy praw­ni­ka spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w spra­wach nie­ru­cho­mo­ścio­wych. Praw­nik pomo­że swo­je­mu klien­to­wi kupić dom, dział­kę budow­la­ną bądź inną nie­ru­cho­mość. Pomoc praw­ni­ka w spra­wach nie­ru­cho­mo­ścio­wych jest wręcz nie­odzow­na bio­rąc pod uwa­gę fakt, że pra­wo nie­ru­cho­mo­ścio­we jest ure­gu­lo­wa­ne w wie­lu aktach praw­nych i zawie­ra dużo zawi­ło­ści, któ­re praw­nik spe­cja­li­zu­ją­cy się w pra­wie nie­ru­cho­mo­ścio­wym zna, jako że zaj­mu­je się nim na co dzień. Spra­wy nie­ru­cho­mo­ścio­we zazwy­czaj doty­czą nie­ru­cho­mo­ści o znacz­nej war­to­ści, war­to zatem sko­rzy­stać z pomo­cy praw­ni­ka posia­da­ją­ce­go wie­dzę i doświad­cze­nie, któ­ry jest w sta­nie ochro­nić klien­ta przed zawar­ciem nie­ko­rzyst­nej dla nie­go umo­wy oraz wska­zać na ryzy­ka praw­ne zwią­za­ne z inwe­sty­cją budow­la­ną. Zachę­ca­my zatem, aby przy reali­za­cji każ­dej inwe­sty­cji brał udział praw­nik mogą­cy wspo­móc Pań­stwa w przed­się­wzię­ciu budowlanym.

Prawnik nieruchomości Warszawa

Umowa sprzedaży nieruchomości

Bez wzglę­du na to czy kupu­je­my miesz­ka­nie czy samo­chód, zawsze musi­my pamię­tać o umo­wie sprze­da­ży. Kie­dy nie wie­my, jakie posta­no­wie­nia powin­ny się zna­leźć w umo­wie sprze­da­ży, powin­ni­śmy sko­rzy­stać z pomo­cy wyspe­cja­li­zo­wa­ne­go praw­ni­ka, któ­ry z łatwo­ścią wska­że co umo­wa sprze­da­ży powin­na zawie­rać. Praw­nik spe­cja­li­zu­ją­cy się w pra­wie nie­ru­cho­mo­ści wie bowiem, jakie są typy umo­wy sprze­da­ży i w zależ­no­ści od tego co jest przed­mio­tem sprze­da­ży (rucho­mo­ści bądź nie­ru­cho­mość) będzie pamię­tał, aby zacho­wać odpo­wied­nią for­mę praw­ną dla umo­wy. Korzy­sta­jąc z wie­dzy i doświad­cze­nia praw­ni­ka ds. nie­ru­cho­mo­ści z naszej Kan­ce­la­rii Praw­nej w umo­wie sprze­da­ży znaj­dą się wszyst­kie ele­men­ty, któ­re są nie­zbęd­ne, aby­śmy mogli kupić bądź sprze­dać nie­ru­cho­mość w spo­sób sku­tecz­ny, w peł­ni chro­niąc nasze interesy.

Umowa deweloperska sporządzona przez prawnika

Nasi praw­ni­cy spe­cja­li­zu­ją­cy się w pra­wie nie­ru­cho­mo­ści spo­rzą­dza­ją m.in. umo­wy dewe­lo­per­skie. Prze­pi­sy doty­czą­ce umo­wy dewe­lo­per­skiej zawar­te są w usta­wie o ochro­nie praw nabyw­cy loka­lu miesz­kal­ne­go lub domu jed­no­ro­dzin­ne­go. Umo­wa dewe­lo­per­ska powin­na zawie­rać m. in. okre­śle­nie stron, datę i miej­sca zawar­cia umo­wy; cenę, infor­ma­cję o nie­ru­cho­mo­ści, na któ­rej prze­pro­wa­dzo­ne ma być przed­się­wzię­cie dewe­lo­per­skie, ter­min prze­nie­sie­nia wła­sno­ści na nabyw­cę, okre­śle­nie wyso­ko­ści kar umow­nych dla stron umo­wy dewe­lo­per­skiej itp.

War­to wska­zać, iż w księ­dze wie­czy­stej pro­wa­dzo­nej dla nie­ru­cho­mo­ści, na któ­rej ma zostać prze­pro­wa­dzo­ne przed­się­wzię­cie dewe­lo­per­skie, ujaw­nia się m.in. rosz­cze­nie nabyw­cy o wybu­do­wa­nie budyn­ku, wyod­ręb­nie­nie loka­lu miesz­kal­ne­go i prze­nie­sie­nie pra­wa wła­sno­ści tego loka­lu oraz praw nie­zbęd­nych do korzy­sta­nia z loka­lu na nabyw­cę. Zawar­cie umo­wy dewe­lo­per­skiej wyma­ga zacho­wa­nia for­my aktu nota­rial­ne­go.

Granica swobody właścicielskiej

Nale­ży pod­kre­ślić, iż wła­ści­ciel może korzy­stać z rze­czy zgod­nie z jej spo­łecz­no-gospo­dar­czym prze­zna­cze­niem, jak rów­nież może rze­czą roz­po­rzą­dzać. Gra­ni­ca­mi swo­bo­dy wła­ści­ciel­skiej są zasa­dy współ­ży­cia spo­łecz­ne­go oraz usta­wy. Przez zasa­dy współ­ży­cia spo­łecz­ne­go rozu­mieć nale­ży zasa­dy etycz­ne­go postę­po­wa­nia wypro­wa­dza­ne­go z przy­ję­te­go w danej spo­łecz­no­ści sys­te­mu wartości.

Pra­wo wła­sno­ści nie jest pra­wem nie­ogra­ni­czo­nym. Ogra­ni­cze­nia w swo­bod­nym dys­po­no­wa­niu nie­ru­cho­mo­ścią przez wła­ści­cie­la mają na celu ochro­nę inte­re­sów innych osób. Inge­ren­cję w tak poj­mo­wa­ne pra­wo wła­sno­ści dopusz­cza­ją m.in. prze­pi­sy regu­lu­ją­ce zabu­do­wę grun­tów oraz tzw. immisje.

Jed­nym z przy­kła­dów ogra­ni­czeń pra­wa wła­sno­ści jest usta­le­nie krę­gu osób, któ­rym nie­ru­cho­mość może zostać zby­ta (np. naby­cie nie­ru­cho­mo­ści przez cudzo­ziem­ca — o czym sze­rzej poniżej).

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemca

Co do zasa­dy w Pol­sce ist­nie­je swo­bo­da w naby­wa­niu nie­ru­cho­mo­ści. Usta­wo­daw­ca wpro­wa­dził do niej wyją­tek w zakre­sie praw cudzo­ziem­ców. Cudzo­ziem­cy mogą bowiem naby­wać nie­ru­cho­mo­ści w Pol­sce wyłącz­nie po uprzed­nim uzy­ska­niu zezwo­le­nia, któ­re jest wyda­wa­ne w dro­dze decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej przez Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Administracji.

Za cudzo­ziem­ca uwa­ża się m.in. oso­bę fizycz­ną nie­po­sia­da­ją­cą oby­wa­tel­stwa pol­skie­go oraz oso­bę praw­ną z sie­dzi­bą za gra­ni­cą oraz oso­bę praw­ną mają­cą sie­dzi­bę na tery­to­rium Pol­ski, kon­tro­lo­wa­ną bez­po­śred­nio lub pośred­nio przez ww. osoby.

War­to wska­zać, iż oso­by posia­da­ją­ce oby­wa­tel­stwo kra­ju nale­żą­ce­go do Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go (Unia Euro­pej­ska, Islan­dia, Liech­ten­ste­in, Nor­we­gia) oraz Kon­fe­de­ra­cji Szwaj­car­skiej mogą naby­wać nie­ru­cho­mo­ści bez zezwolenia.

Zezwo­le­nie na naby­cie nie­ru­cho­mo­ści wyda­wa­ne jest wyłącz­nie na pod­sta­wie wnio­sku, gdy:

  1. ist­nie­ją wię­zi łączą­ce cudzo­ziem­ca z Polską;
  2. naby­cie nie­ru­cho­mo­ści nie zagra­ża obron­no­ści, bez­pie­czeń­stwu pań­stwa, porząd­ko­wi publicz­ne­mu, wzglę­dom poli­ty­ki spo­łecz­nej oraz zdro­wiu społeczeństwa.

Prawnik nieruchomości Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni wspie­ra przed­się­bior­ców oraz oso­by fizycz­ne mają­cych miej­sce zamiesz­ka­nia lub sie­dzi­bę w War­sza­wie we wszel­kich spra­wach zwią­za­nych z zaku­pem nie­ru­cho­mo­ści, jej zago­spo­da­ro­wa­niem oraz sprze­da­żą. Kan­ce­la­ria poma­ga tak­że w uzy­ska­niu wszel­kiej doku­men­ta­cji admi­ni­stra­cyj­nej potrzeb­nej do prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­su inwe­sty­cyj­ne­go na nie­ru­cho­mo­ści. Wspie­ra­my tak­że agen­cje naj­mu nie­ru­cho­mo­ści w spo­rzą­dza­niu umów naj­mu. Kan­ce­la­ria pro­wa­dzi tak­że postę­po­wa­nia sądo­we oraz repre­zen­tu­je klien­tów przed orga­na­mi pań­stwo­wy­mi. Dogod­na loka­li­za­cja Kan­ce­la­rii w War­sza­wie przy ul. Zło­tej 59 słu­ży spo­tka­niom z klien­ta­mi, na któ­re mogą się Pań­stwo umó­wić tele­fo­nicz­nie pod nume­rem22 489 52 65.

Podsumowanie

W ramach świad­czo­nej przez naszą Kan­ce­la­rię spe­cja­li­za­cji — obsłu­ga praw­na firm — ofe­ru­je­my obsłu­gę praw­ną wszel­kich trans­ak­cji zwią­za­nych z nie­ru­cho­mo­ścia­mi poło­żo­ny­mi m.in. na tere­nie War­sza­wy i oko­lic (sprze­daż, najem, dzier­ża­wa itp.). Zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w spra­wach zwią­za­nych z naby­wa­niem nie­ru­cho­mo­ści, spo­rzą­dza­niem umów cywil­no­praw­nych (umo­wa sprze­da­ży, umo­wa naj­mu, umo­wa dzier­ża­wy), czy pro­wa­dze­niem postę­po­wań admi­ni­stra­cyj­nych doty­czą­cych m.in. takich zagad­nień jak: zezwo­le­nie na naby­cie nie­ru­cho­mo­ści przez cudzo­ziem­ca, pozwo­le­nie na budowę.

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65 

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.8 / 5. Licz­ba gło­sów: 48

Artykuły ze specjalizacji — nieruchomości

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę