Porady prawne dla firm

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią praw­ną dzia­ła­ją­cą na tere­nie War­sza­wy i Łodzi. Z naszych usług chęt­nie korzy­sta­ją fir­my m.in. z War­sza­wy i Łodzi. Wcho­dzą­cy w skład Kan­ce­la­rii praw­ni­cy to oso­by posia­da­ją­ce zarów­no wie­dzę, jak rów­nież doświad­cze­nie m.in. z zakre­su pra­wa cywil­ne­go, pra­wa gospo­dar­cze­go oraz pra­wa pra­cy. W Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rado­wie Praw­ni mogą Pań­stwo uzy­skać pora­dy praw­ne dla firm m. in. z zakresu:

 1. pra­wa cywil­ne­go, a w tym doty­czą­ce:
  o docho­dze­nia odszko­do­wań;
  o win­dy­ka­cji należ­no­ści;
  o pra­wa nie­ru­cho­mo­ści (np. poprzez spo­rzą­dze­nie umów sprze­da­ży, naj­mu itp., jak rów­nież pro­wa­dze­nia postę­po­wań admi­ni­stra­cyj­nych zwią­za­nych z pro­ce­sem budowlanym);
 2. pra­wa gospo­dar­cze­go, a w tym doty­czą­ce:
  o bie­żą­cej obsłu­gi praw­nej fir­my;
  o reje­stra­cji spół­ek;
  o restruk­tu­ry­za­cji firmy;
 3. pra­wa pra­cy, a w tym z zakre­su indy­wi­du­al­ne­go pra­wa pra­cy (np. w spra­wach roz­wią­za­nia sto­sun­ku pra­cy) oraz zbio­ro­we­go pra­wa pra­cy (np. spo­rzą­dza­nie doku­men­tów wewnętrz­nych firmy);
 4. pra­wa ochro­ny danych osobowych

Wie­dza i doświad­cze­nie praw­ni­ków wcho­dzą­cych w skład zespo­łu naszej Kan­ce­la­rii spra­wia­ją, że pod­mio­ty, któ­rym udzie­li­li­śmy pora­dy praw­nej chęt­nie korzy­sta­ją rów­nież z innych usług praw­nych świad­czo­nych przez naszą Kancelarię.

Zachę­ca­my tak­że do zapo­zna­nia się ze znaj­du­ją­cy­mi się poni­żej pora­da­mi praw­ny­mi poru­sza­ją­cy­mi tema­ty będą­ce przed­mio­tem zain­te­re­so­wa­nia naszych klien­tów. Kon­takt z naszą Kan­ce­la­rią mogą Pań­stwo nawią­zać zarów­no w War­sza­wie pod adre­sem: ul. Zło­ta 59 (kon­takt: 22 489 52 65 albo 801 50 10 50), jak rów­nież w Łodzi przy ul. Wól­czań­skiej 125, 90–521 Łódź (tel. 801 50 10 50).

Zamó­wie­nia publiczne

Potrzebujesz pomocy prawnej?

ZADZWOŃ DO NAS+48 22 489-52-65 lub pozostaw swój numer telefonu, ZADZWONIMY DO CIEBIE tak szybko jak to możliwe.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

ZADZWOŃ DO NAS+48 22 489-52-65 lub pozostaw swój numer, ZADZWONIMY DO CIEBIE tak szybko jak to możliwe.