Porady prawne dla firm

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią praw­ną dzia­ła­ją­cą m.in. na tere­nie War­sza­wy i oko­lic. Z naszych usług chęt­nie korzy­sta­ją fir­my m.in. z War­sza­wy i oko­lic. Wcho­dzą­cy w skład Kan­ce­la­rii praw­ni­cy to oso­by posia­da­ją­ce zarów­no wie­dzę, jak rów­nież doświad­cze­nie m.in. z zakre­su pra­wa cywil­ne­go, pra­wa gospo­dar­cze­go oraz pra­wa pra­cy. W Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rado­wie Praw­ni mogą Pań­stwo uzy­skać pora­dy praw­ne dla firm m. in. z zakresu:

 1. pra­wa cywil­ne­go, a w tym doty­czą­ce:
  o docho­dze­nia odszko­do­wań;
  o win­dy­ka­cji należ­no­ści;
  o pra­wa nie­ru­cho­mo­ści (np. poprzez spo­rzą­dze­nie umów sprze­da­ży, naj­mu itp., jak rów­nież pro­wa­dze­nia postę­po­wań admi­ni­stra­cyj­nych zwią­za­nych z pro­ce­sem budowlanym);
 2. pra­wa gospo­dar­cze­go, a w tym doty­czą­ce:
  o bie­żą­cej obsłu­gi praw­nej fir­my;
  o reje­stra­cji spół­ek;
  o restruk­tu­ry­za­cji firmy;
 3. pra­wa pra­cy, a w tym z zakre­su indy­wi­du­al­ne­go pra­wa pra­cy (np. w spra­wach roz­wią­za­nia sto­sun­ku pra­cy) oraz zbio­ro­we­go pra­wa pra­cy (np. spo­rzą­dza­nie doku­men­tów wewnętrz­nych firmy);
 4. pra­wa ochro­ny danych osobowych

Wie­dza i doświad­cze­nie praw­ni­ków wcho­dzą­cych w skład zespo­łu naszej Kan­ce­la­rii spra­wia­ją, że pod­mio­ty, któ­rym udzie­li­li­śmy pora­dy praw­nej chęt­nie korzy­sta­ją rów­nież z innych usług praw­nych świad­czo­nych przez naszą Kancelarię.

Zachę­ca­my tak­że do zapo­zna­nia się ze znaj­du­ją­cy­mi się poni­żej pora­da­mi praw­ny­mi poru­sza­ją­cy­mi tema­ty będą­ce przed­mio­tem zain­te­re­so­wa­nia naszych klien­tów. Kon­takt z naszą Kan­ce­la­rią mogą Pań­stwo nawią­zać zarów­no w War­sza­wie pod adre­sem: ul. Zło­ta 59 (kon­takt: 22 489 52 65).

Zapoznaj się z artykułami z poszczególnych specjalizacji:

Prawo spółek - artykuły
Zamówienia publiczne - artykuły
Odszkodowania artykuły
Restrukturyzacja firmy - artykuły
Prawo autorskie artykuły

Prawo gospodarcze — artykuły

Prawnik IT. Obsługa prawna firm z branży IT Warszawa

Prawnik IT. Obsługa prawna firm z branży IT Warszawa

Ochrona znaku towarowego

Ochrona znaku towarowego

Reklama porównawcza

Reklama porównawcza

Fałszywe używanie oznaczeń geograficznych

Fałszywe używanie oznaczeń geograficznych

Naśladownictwo produktu

Naśladownictwo produktu

Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne

Windykacja Warszawa

Windykacja Warszawa

Prawo spółek — artykuły

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Akcjonariusz w spółce akcyjnej

Akcjonariusz w spółce akcyjnej

Organy spółki akcyjnej

Organy spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna

Dywidenda

Dywidenda

Postępowanie konwokacyjne

Postępowanie konwokacyjne

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Umorzenie akcji

Umorzenie akcji

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Jak założyć spółkę zoo?

Jak założyć spółkę zoo?

Rejestracja spółki jawnej

Rejestracja spółki jawnej

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Rejestracja spółki cywilnej

Rejestracja spółki cywilnej

Rejestracja spółki komandytowej

Rejestracja spółki komandytowej

Zawyżenie lub zaniżenie wartości aportu

Zawyżenie lub zaniżenie wartości aportu

Wstąpienie spadkobierców w prawa wspólnika

Wstąpienie spadkobierców w prawa wspólnika

Wyłączenie wspólnika ze spółki zoo

Wyłączenie wspólnika ze spółki zoo

Nabywanie akcji własnych

Nabywanie akcji własnych

Pozbawienie akcjonariusza prawa poboru akcji

Pozbawienie akcjonariusza prawa poboru akcji

Aport w spółce kapitałowej

Aport w spółce kapitałowej

Prokura

Prokura

Nieruchomości — artykuły

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Prawo pracy — artykuły

Praca zdalna

Praca zdalna

Skutki niezawarcia umowy o pracę na piśmie

Skutki niezawarcia umowy o pracę na piśmie

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia pracownika

Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia pracownika

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Zróżnicowanie sytuacji pracowników

Zróżnicowanie sytuacji pracowników

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny

Nałożenie kary porządkowej na pracownika

Nałożenie kary porządkowej na pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia

Zamówienia publiczne — artykuły

Dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny

Partnerstwo innowacyjne

Partnerstwo innowacyjne

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

Negocjacje z ogłoszeniem

Prawo karne — artykuły

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania

Przepadek korzyści majątkowej

Przepadek korzyści majątkowej

Przestępczość zorganizowana

Przestępczość zorganizowana

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia

Odszkodowania — artykuły

Odszkodowanie za wypadek i szkody w rolnictwie

Odszkodowanie za wypadek i szkody w rolnictwie

Zaniżone odszkodowanie OC

Zaniżone odszkodowanie OC

Odszkodowanie za błędy medyczne

Odszkodowanie za błędy medyczne

Odszkodowanie a Koronawirus

Odszkodowanie a Koronawirus

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne

Wypadek w pracy odszkodowanie

Wypadek w pracy odszkodowanie

Restrukturyzacja firmy — artykuły

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe

Prawo autorskie — artykuły

Prawo cytatu

Prawo cytatu

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe

Utwór w świetle prawa autorskiego

Utwór w świetle prawa autorskiego

Ochrona danych osobowych — artykuły

RODO w administracji publicznej

RODO w administracji publicznej

Jak można wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Jak można wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Kiedy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?

Kiedy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?

Analiza ryzyka naruszenia danych osobowych

Analiza ryzyka naruszenia danych osobowych

Co zrobić, gdy dojdzie do naruszenia danych osobowych?

Co zrobić, gdy dojdzie do naruszenia danych osobowych?

O jakich prawach osób według RODO należy pamiętać?

O jakich prawach osób według RODO należy pamiętać?

Kary administracyjne w świetle RODO

Kary administracyjne w świetle RODO

Dane osobowe według RODO

Dane osobowe według RODO

RODO w służbie zdrowia

RODO w służbie zdrowia

Marketing a RODO

Marketing a RODO

Kiedy można wprowadzić w firmie monitoring wizyjny?

Kiedy można wprowadzić w firmie monitoring wizyjny?

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Administrator, współadministrator i procesor

Administrator, współadministrator i procesor

Audyt RODO

Audyt RODO

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych