Porady prawne dla klientów indywidualnych

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi praw­ne dla osób fizycz­nych m.in. z War­sza­wy i oko­lic. W skład naszej Kan­ce­la­rii wcho­dzą zarów­no oso­by posia­da­ją­cy wie­dzę i doświad­cze­nie, jak rów­nież cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się wyso­ką empa­tią, któ­ra jest tak waż­na we wszel­kich spra­wach rodzin­nych czy odszko­do­waw­czych.
Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rado­wie Praw­ni udzie­li Pań­stwu pora­dy praw­nej z takich dzie­dzin pra­wa jak:

 1. pra­wo cywil­ne, a w tym doty­czą­ce:
  • docho­dze­nia odszko­do­wań;
  • spad­ków;
 2. pra­wo rodzin­ne, a w tym w spra­wach:
  • roz­wo­do­wych;
  • o ali­men­ty;
  • o usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem;
  • o usta­le­nie ojco­stwa itp.
 3. pra­wa kar­ne­go, a w tym odno­śnie:
  • peł­nie­nia funk­cji obroń­cy w postę­po­wa­niu przy­go­to­waw­czym oraz sądo­wym;
  • spo­rzą­dza­nia sub­sy­diar­ne­go oraz pry­wat­ne­go aktu oskarżenia.

Doświad­cze­nie oraz wie­dza adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych z naszej Kan­ce­la­rii spra­wia­ją, że klien­ci, któ­rym już raz pomo­gli­śmy, czę­sto wra­ca­ją do nas tak­że w innych spra­wach. Poni­żej znaj­dą Pań­stwo pora­dy praw­ne doty­czą­ce bar­dzo róż­no­rod­nych zagad­nień, z któ­ry­mi sty­ka­my się w naszej codzien­nej pra­cy. Wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z przy­go­to­wa­ny­mi dla Pań­stwa mate­ria­ła­mi. W przy­pad­ku jed­nak, gdy­by nadal posia­da­li Pań­stwo wąt­pli­wo­ści, zawsze mogą Pań­stwo skon­tak­to­wać się bez­po­śred­nio z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, gdzie uzy­ska­ją Pań­stwo rze­tel­ną i kom­plek­so­wą pomoc praw­ną w War­sza­wie (ul. Zło­ta 59, tel. 22 489 52 65).

Zapoznaj się z artykułami z poszczególnych specjalizacji:

Pomoc frankowiczom - kancelaria
Sprawy rozwodowe Warszawa
Adwokat prawo rodzinne
Adwokat od odszkodowań
Prawo karne adwokat
Prawo spadkowe - adwokat
Prawnik nieruchomości
adwokat od prawa pracy

Pomoc frankowiczom — artykuły

Unieważnienie kredytu złotowego

Unieważnienie kredytu złotowego

Unieważnienie kredytu we frankach

Unieważnienie kredytu we frankach

Skutki unieważnienia kredytu we frankach

Skutki unieważnienia kredytu we frankach

Kredyt we frankach pozew

Kredyt we frankach pozew

Frankowicze wyroki — wyroki w sprawie kredytów frankowych

Frankowicze wyroki — wyroki w sprawie kredytów frankowych

Ustawa frankowa

Ustawa frankowa

Rozwód — artykuły

Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe

Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód z orzeczeniem o winie — konsekwencje

Rozwód z orzeczeniem o winie — konsekwencje

Rozwód bez orzeczenia o winie

Rozwód bez orzeczenia o winie

Rozwód a separacja

Rozwód a separacja

Rozwód a kredyt hipoteczny

Rozwód a kredyt hipoteczny

Dzieci a rozwód

Dzieci a rozwód

Koszt rozwodu

Koszt rozwodu

Podział firmy po rozwodzie

Podział firmy po rozwodzie

Podział mieszkania po rozwodzie

Podział mieszkania po rozwodzie

Adwokat podział majątku – rozwód i podział majątku

Adwokat podział majątku – rozwód i podział majątku

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy

Przesłanki rozwodu

Przesłanki rozwodu

Prawo rodzinne — artykuły

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty

Separacja

Separacja

Intercyza

Intercyza

Alimenty bez rozwodu

Alimenty bez rozwodu

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów

Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa

Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa

Alimenty

Alimenty

Alimenty na małżonka

Alimenty na małżonka

Odszkodowania — artykuły

Odszkodowanie za wypadek i szkody w rolnictwie

Odszkodowanie za wypadek i szkody w rolnictwie

Zaniżone odszkodowanie OC

Zaniżone odszkodowanie OC

Odszkodowanie za błędy medyczne

Odszkodowanie za błędy medyczne

Odszkodowanie a Koronawirus

Odszkodowanie a Koronawirus

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne

Wypadek w pracy odszkodowanie

Wypadek w pracy odszkodowanie

Prawo karne — artykuły

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania

Przepadek korzyści majątkowej

Przepadek korzyści majątkowej

Przestępczość zorganizowana

Przestępczość zorganizowana

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia

Prawo spadkowe — artykuły

Niegodność dziedziczenia

Niegodność dziedziczenia

Testament

Testament

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe

Dział spadku

Dział spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Zachowek

Zachowek

Wstąpienie spadkobierców w prawa wspólnika

Wstąpienie spadkobierców w prawa wspólnika

Nieruchomości — artykuły

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Prawo pracy — artykuły

Praca zdalna

Praca zdalna

Skutki niezawarcia umowy o pracę na piśmie

Skutki niezawarcia umowy o pracę na piśmie

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia pracownika

Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia pracownika

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Zróżnicowanie sytuacji pracowników

Zróżnicowanie sytuacji pracowników

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny

Nałożenie kary porządkowej na pracownika

Nałożenie kary porządkowej na pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia