Porady prawne dla klientów indywidualnych

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi praw­ne dla osób fizycz­nych z Łodzi oraz War­sza­wy. W skład naszej Kan­ce­la­rii wcho­dzą zarów­no oso­by posia­da­ją­cy wie­dzę i doświad­cze­nie, jak rów­nież cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się wyso­ką empa­tią, któ­ra jest tak waż­na we wszel­kich spra­wach rodzin­nych czy odszko­do­waw­czych.
Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rado­wie Praw­ni udzie­li Pań­stwu pora­dy praw­nej z takich dzie­dzin pra­wa jak:

 1. pra­wo cywil­ne, a w tym doty­czą­ce:
  • docho­dze­nia odszko­do­wań;
  • spad­ków;
 2. pra­wo rodzin­ne, a w tym w spra­wach:
  • roz­wo­do­wych;
  • o ali­men­ty;
  • o usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem;
  • o usta­le­nie ojco­stwa itp.
 3. pra­wa kar­ne­go, a w tym odno­śnie:
  • peł­nie­nia funk­cji obroń­cy w postę­po­wa­niu przy­go­to­waw­czym oraz sądo­wym;
  • spo­rzą­dza­nia sub­sy­diar­ne­go oraz pry­wat­ne­go aktu oskarżenia.

Doświad­cze­nie oraz wie­dza adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych z naszej Kan­ce­la­rii spra­wia­ją, że klien­ci, któ­rym już raz pomo­gli­śmy, czę­sto wra­ca­ją do nas tak­że w innych spra­wach. Poni­żej znaj­dą Pań­stwo pora­dy praw­ne doty­czą­ce bar­dzo róż­no­rod­nych zagad­nień, z któ­ry­mi sty­ka­my się w naszej codzien­nej pra­cy. Wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z przy­go­to­wa­ny­mi dla Pań­stwa mate­ria­ła­mi. W przy­pad­ku jed­nak, gdy­by nadal posia­da­li Pań­stwo wąt­pli­wo­ści, zawsze mogą Pań­stwo skon­tak­to­wać się bez­po­śred­nio z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, gdzie uzy­ska­ją Pań­stwo rze­tel­ną i kom­plek­so­wą pomoc praw­ną w War­sza­wie (ul. Zło­ta 59, tel. 22 489 52 65 albo 801 50 10 50) oraz w Łodzi (ul. Wól­czań­ska 125, tel. 801 50 10 50).

Potrzebujesz pomocy prawnej?

ZADZWOŃ DO NAS+48 22 489-52-65 lub pozostaw swój numer telefonu, ZADZWONIMY DO CIEBIE tak szybko jak to możliwe.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

ZADZWOŃ DO NAS+48 22 489-52-65 lub pozostaw swój numer, ZADZWONIMY DO CIEBIE tak szybko jak to możliwe.