Windykacja Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pro­wa­dzi win­dy­ka­cję należ­no­ści swo­ich klien­tów m.in. z War­sza­wy i oko­lic. Jed­nym z narzę­dzi win­dy­ka­cyj­nych, któ­ry­mi posłu­gu­ją się nasi win­dy­ka­to­rzy jest wywiad gospo­dar­czy, w ramach któ­re­go poszu­ku­je­my ukry­te­go mająt­ku dłuż­ni­ków. Celem wspar­cia pro­ce­su win­dy­ka­cyj­ne­go prze­ka­zu­je­my do biur infor­ma­cji gospo­dar­czej infor­ma­cje o zobo­wią­za­niach dłużników.

Windykacja — jak odzyskać należność?

Czym jest odzy­ska­nie dłu­gu? Pro­wa­dząc dzia­łal­ność gospo­dar­czą nale­ży pamię­tać o wła­ści­wym zarzą­dza­niu zale­gły­mi płat­no­ścia­mi i dłu­ga­mi. W pol­skim pra­wie jest to o tyle waż­ne, że w zależ­no­ści od rodza­ju zobo­wią­za­nia oraz jego źró­dła ist­nie­ją róż­ne ter­mi­ny przedaw­nie­nia. War­to więc wie­dzieć, jaki jest ter­min przedaw­nie­nia nasze­go dłu­gu celem pod­ję­cia dzia­łań w odpo­wied­nim cza­sie celem odzy­ska­nia płat­no­ści dłu­gu, co do któ­re­go przedaw­nie­nie jesz­cze nie nastą­pi­ło. Odzy­ska­nie dłu­gu moż­na roz­po­cząć od polu­bow­nych nego­cja­cji, a gdy one nie przy­nio­są ocze­ki­wa­ne­go przez nas rezul­ta­tu, wów­czas pozo­sta­je wyto­cze­nie powódz­twa. Zarów­no usi­łu­jąc zakoń­czyć spór w spo­sób polu­bow­ny, jak i decy­du­jąc się na pro­ces sądo­wy war­to sko­rzy­stać z pro­fe­sjo­nal­ne­go wspar­cia praw­ni­ków, posia­da­ją­cych wie­dzę i doświad­cze­nie w odzy­ski­wa­niu zale­głych długów.

Rodzaje windykacji należności

Win­dy­ka­cja dłu­gu może odby­wać się zarów­no na dro­dze polu­bow­ne­go postę­po­wa­nia win­dy­ka­cyj­ne­go, jak rów­nież na dro­dze przy­mu­so­wej, jaką jest dro­ga sądo­wa. Nie­jed­no­krot­nie jed­nak odzy­ski­wa­nie dłu­gu odby­wa się na dro­dze sądo­wej. Jeże­li wie­rzy­ciel i dłuż­nik są przed­się­bior­ca­mi wów­czas postę­po­wa­nie będzie się toczyć w spe­cjal­nym try­bie gospo­dar­czym. Gdy posia­da­my nie­za­pła­co­ną fak­tu­rę może­my wyko­rzy­stać prze­wi­dzia­ny w pro­ce­du­rze cywil­nej tryb upo­mi­naw­czy, w ramach któ­re­go sąd wyda nakaz zapła­ty prze­ciw­ko nasze­mu dłuż­ni­ko­wi, upraw­nia­ją­cy do odzy­ska­nia dłu­gu. Nakaz ten może zostać jed­nak uchy­lo­ny, gdy dłuż­nik wnie­sie w spo­sób sku­tecz­ny sprze­ciw. Gdy mamy już nakaz zapła­ty lub wyrok następ­nym kro­kiem, jaki musi­my zro­bić to uzy­skać w sądzie klau­zu­lę wyko­nal­no­ści oraz udać się do komor­ni­ka. Komor­nik ma wszel­kie upraw­nie­nia, aby wyeg­ze­kwo­wać dług na naszą rzecz.

Windykacja — postępowanie sądowe

Ofe­ru­je­my na tere­nie całe­go kra­ju zastęp­stwo pro­ce­so­we klien­tów zarów­no przed sąda­mi powszech­ny­mi i admi­ni­stra­cyj­ny­mi, Sądem Naj­wyż­szym, Try­bu­na­łem Kon­sty­tu­cyj­nym, jak rów­nież przed sąda­mi arbi­tra­żo­wy­mi. Nasza fir­ma win­dy­ka­cyj­na dokła­da sta­rań, aby w mia­rę moż­li­wo­ści spra­wy spor­ne roz­wią­zy­wać w dro­dze media­cji bądź postę­po­wa­nia pojed­naw­cze­go. Skła­da­my wnio­ski do sądu o udzie­le­nie zabez­pie­cze­nia w szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku, gdy brak zabez­pie­cze­nia unie­moż­li­wi lub poważ­nie utrud­ni wyko­na­nie zapa­dłe­go w spra­wie orze­cze­nia. Zgła­sza­my syn­dy­ko­wi wie­rzy­tel­no­ści naszych klien­tów, któ­rzy chcą uczest­ni­czyć w postę­po­wa­niu upadłościowym.

Windykacja — postępowanie egzekucyjne

Po uzy­ska­niu przez nas tytu­łu egze­ku­cyj­ne­go (np. wyro­ku) skła­da­my do sądu wnio­sek o nada­nie tytu­ło­wi egze­ku­cyj­ne­mu klau­zu­li wyko­nal­no­ści. W postę­po­wa­niach egze­ku­cyj­nych współ­pra­cu­je­my z komor­ni­ka­mi oraz detek­ty­wa­mi dzia­ła­ją­cy­mi na tere­nie całe­go kra­ju. W celu prze­pro­wa­dze­nia sku­tecz­nej win­dy­ka­cji czu­wa­my nad pra­wi­dło­wo­ścią prze­bie­gu pro­ce­su egzekucji.

Odzyskiwanie długów od dłużnika w związku małżeńskim

Nale­ży pod­kre­ślić, iż tytuł wyko­naw­czy (tytuł egze­ku­cyj­ny zaopa­trzo­ny w klau­zu­lę wyko­nal­no­ści) wysta­wio­ny prze­ciw­ko dłuż­ni­ko­wi pozo­sta­ją­ce­mu w związ­ku mał­żeń­skim jest pod­sta­wą do pro­wa­dze­nia egze­ku­cji nie tyl­ko z mająt­ku oso­bi­ste­go dłuż­ni­ka, lecz w szcze­gól­no­ści tak­że z pobra­ne­go przez nie­go wyna­gro­dze­nia za pra­cę lub docho­dów uzy­ska­nych z pro­wa­dze­nia przez nie­go innej dzia­łal­no­ści zarob­ko­wej. Zawar­cie umo­wy mająt­ko­wej mał­żeń­skiej, mocą któ­rej roz­sze­rzo­no wspól­ność mająt­ko­wą, nie wyłą­cza pro­wa­dze­nia egze­ku­cji z tych skład­ni­ków mająt­ku, któ­re nale­ża­ły­by do mająt­ku oso­bi­ste­go dłuż­ni­ka, gdy­by umo­wy takiej nie zawarto.

Poszukiwanie majątku dłużnika

Nota­be­ne w przy­pad­ku egze­ku­cji ze wspól­ne­go mająt­ku wspól­ni­ków spół­ki pra­wa cywil­ne­go wystę­pu­je­my o tytuł egze­ku­cyj­ny wyda­ny prze­ciw­ko wszyst­kim wspól­ni­kom. W imie­niu naszych klien­tów wysy­ła­my do komor­ni­ków wnio­ski o wsz­czę­cie egze­ku­cji, a w razie potrze­by zle­ca­my tak­że komor­ni­kom poszu­ki­wa­nie mająt­ku dłuż­ni­ka. Sto­sow­nie do sytu­acji nasza fir­ma win­dy­ka­cyj­na wnio­sku­je o prze­pro­wa­dze­nie egze­ku­cji świad­czeń pie­nięż­nych z rucho­mo­ści, wyna­gro­dze­nia za pra­cę, rachun­ków ban­ko­wych, wie­rzy­tel­no­ści, innych praw mająt­ko­wych, jak rów­nież z nie­ru­cho­mo­ści. W przy­pad­ku egze­ku­cji z nie­ru­cho­mo­ści czu­wa­my nad jej prze­bie­giem na wszyst­kich eta­pach egze­ku­cji, począw­szy od zaję­cia, poprzez doko­na­nie opi­su i osza­co­wa­nia, licy­ta­cję, przy­bi­cie, przy­są­dze­nie wła­sno­ści, a na podzia­le sumy uzy­ska­nej z egze­ku­cji skoń­czyw­szy. Pro­wa­dzi­my win­dy­ka­cję wno­sząc w razie potrze­by o prze­pro­wa­dze­nie egze­ku­cji ze skład­ni­ków mająt­ku przed­się­bior­stwa dłuż­ni­ka, o usta­no­wie­nie zarzą­du przy­mu­so­we­go nad przed­się­bior­stwem albo o sprze­daż przedsiębiorstwa.

Dążąc do prze­pro­wa­dze­nia sku­tecz­nej win­dy­ka­cji skła­da­my w sądzie rów­nież wnio­ski o naka­za­nie dłuż­ni­ko­wi wyja­wie­nia mająt­ku (czy­li do zło­że­nia wyka­zu mająt­ku z wymie­nie­niem rze­czy i miej­sca, gdzie się znaj­du­ją, przy­pa­da­ją­cych mu wie­rzy­tel­no­ści i innych praw mająt­ko­wych), w szcze­gól­no­ści gdy zaję­ty w egze­ku­cji mają­tek dłuż­ni­ka nie roku­je zaspo­ko­je­nia egze­kwo­wa­nych należności.

Ściąganie należności przeciwko członkom zarządu spółki z oo

Jeże­li egze­ku­cja prze­ciw­ko spół­ce z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią oka­że się bez­sku­tecz­na, pro­wa­dzi­my w imie­niu naszych klien­tów win­dy­ka­cję (ścią­ga­nie dłu­gów) wobec człon­ków zarzą­du, któ­rzy odpo­wia­da­ją soli­dar­nie za zobo­wią­za­nia spół­ki. Jed­nak­że czło­nek zarzą­du może uwol­nić się od odpo­wie­dzial­no­ści za zobo­wią­za­nia spół­ki zoo w szcze­gól­no­ści, gdy:

  1. we wła­ści­wym cza­sie zgło­sił wnio­sek o ogło­sze­nie upadłości;
  2. nie­zgło­sze­nie wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści nastą­pi­ło bez jego winy;
  3. wie­rzy­ciel nie poniósł szko­dy pomi­mo nie­zgło­sze­nia przez człon­ka zarzą­du wnio­sku o ogło­sze­nie upadłości.
Frankowicze - wyroki

Windykacja należności a skarga pauliańska

W celu uzna­nia za bez­sku­tecz­ną czyn­no­ści praw­nej dłuż­ni­ka doko­na­nej z pokrzyw­dze­niem naszych klien­tów (wie­rzy­cie­li) nasza fir­ma win­dy­ka­cyj­na wystę­pu­je z tzw. powódz­twem pau­liań­skim (skar­ga pau­liań­ska) prze­ciw­ko oso­bie trze­ciej, któ­ra wsku­tek tej czyn­no­ści uzy­ska­ła korzyść mająt­ko­wą. Każ­dy z wie­rzy­cie­li może bowiem żądać w takiej sytu­acji uzna­nia tej czyn­no­ści za bez­sku­tecz­ną w sto­sun­ku do nie­go, jeże­li dłuż­nik dzia­łał ze świa­do­mo­ścią pokrzyw­dze­nia wie­rzy­cie­li, a oso­ba trze­cia o tym wie­dzia­ła lub przy zacho­wa­niu nale­ży­tej sta­ran­no­ści mogła się dowie­dzieć. Jed­nak­że w sytu­acji, w któ­rej oso­ba trze­cia roz­po­rzą­dzi­ła uzy­ska­ną korzy­ścią, pro­wa­dzi­my w imie­niu wie­rzy­cie­li win­dy­ka­cję bez­po­śred­nio prze­ciw­ko oso­bie, na któ­rej rzecz roz­po­rzą­dze­nie nastą­pi­ło, jeże­li oso­ba ta wie­dzia­ła o oko­licz­no­ściach uza­sad­nia­ją­cych uzna­nie czyn­no­ści dłuż­ni­ka za bez­sku­tecz­ną albo jeże­li roz­po­rzą­dze­nie było nieodpłatne.

Nale­ży pod­kre­ślić, iż czyn­ność praw­na dłuż­ni­ka jest doko­na­na z pokrzyw­dze­niem wie­rzy­cie­li, jeże­li wsku­tek tej czyn­no­ści dłuż­nik stał się nie­wy­pła­cal­ny albo stał się nie­wy­pła­cal­ny w wyż­szym stop­niu, niż był przed doko­na­niem czyn­no­ści. Jeże­li wsku­tek czyn­no­ści praw­nej dłuż­ni­ka doko­na­nej z pokrzyw­dze­niem wie­rzy­cie­li uzy­ska­ła korzyść mająt­ko­wą oso­ba będą­ca z dłuż­ni­kiem w bli­skim sto­sun­ku, domnie­my­wa się, że oso­ba ta wie­dzia­ła, iż dłuż­nik dzia­łał ze świa­do­mo­ścią pokrzyw­dze­nia wie­rzy­cie­li. Z powyż­szym domnie­ma­niem mamy rów­nież do czy­nie­nia, jeże­li wsku­tek czyn­no­ści praw­nej dłuż­ni­ka doko­na­nej z pokrzyw­dze­niem wie­rzy­cie­li korzyść mająt­ko­wą uzy­skał przed­się­bior­ca pozo­sta­ją­cy z dłuż­ni­kiem w sta­łych sto­sun­kach gospodarczych.

W dodat­ku, jeże­li wsku­tek czyn­no­ści praw­nej doko­na­nej przez dłuż­ni­ka z pokrzyw­dze­niem wie­rzy­cie­li oso­ba trze­cia uzy­ska­ła korzyść mająt­ko­wą bez­płat­nie, wie­rzy­ciel może żądać uzna­nia czyn­no­ści za bez­sku­tecz­ną, cho­ciaż­by oso­ba ta nie wie­dzia­ła i nawet przy zacho­wa­niu nale­ży­tej sta­ran­no­ści nie mogła się dowie­dzieć, że dłuż­nik dzia­łał ze świa­do­mo­ścią pokrzyw­dze­nia wie­rzy­cie­li. Jeże­li w chwi­li daro­wi­zny dłuż­nik był nie­wy­pła­cal­ny, domnie­my­wa się, iż dzia­łał ze świa­do­mo­ścią pokrzyw­dze­nia wie­rzy­cie­li. To samo doty­czy wypad­ku, gdy dłuż­nik stał się nie­wy­pła­cal­ny wsku­tek doko­na­nia darowizny.

Powyż­sze ma zasto­so­wa­nie rów­nież w przy­pad­ku, gdy dłuż­nik dzia­łał w zamia­rze pokrzyw­dze­nia przy­szłych wie­rzy­cie­li. Jeże­li jed­nak oso­ba trze­cia uzy­ska­ła korzyść mająt­ko­wą odpłat­nie, wie­rzy­ciel może żądać uzna­nia czyn­no­ści za bez­sku­tecz­ną tyl­ko wte­dy, gdy oso­ba trze­cia o zamia­rze dłuż­ni­ka wiedziała.

Nale­ży pod­kre­ślić, iż wie­rzy­ciel, wzglę­dem któ­re­go czyn­ność praw­na dłuż­ni­ka zosta­ła uzna­na za bez­sku­tecz­ną, może z pierw­szeń­stwem przed wie­rzy­cie­la­mi oso­by trze­ciej docho­dzić zaspo­ko­je­nia z przed­mio­tów mająt­ko­wych, któ­re wsku­tek czyn­no­ści uzna­nej za bez­sku­tecz­ną wyszły z mająt­ku dłuż­ni­ka albo do nie­go nie weszły. Nota­be­ne oso­ba trze­cia, któ­ra uzy­ska­ła korzyść mająt­ko­wą wsku­tek czyn­no­ści praw­nej dłuż­ni­ka doko­na­nej z pokrzyw­dze­niem wie­rzy­cie­li, może zwol­nić się od zadość­uczy­nie­nia rosz­cze­niu wie­rzy­cie­la żąda­ją­ce­go uzna­nia czyn­no­ści za bez­sku­tecz­ną, jeże­li zaspo­koi tego wie­rzy­cie­la albo wska­że mu wystar­cza­ją­ce do jego zaspo­ko­je­nia mie­nie dłużnika.

Firma windykacyjna — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poma­ga swo­im klien­tom z War­sza­wy w win­dy­ka­cji wszel­kich należ­no­ści. W tym celu Kan­ce­la­ria pro­wa­dzi roz­mo­wy ugo­do­we, uczest­ni­czy w postę­po­wa­niach sądo­wych oraz postę­po­wa­niach egze­ku­cyj­nych. Co wię­cej, mając sta­ły kon­takt z detek­ty­wa­mi, doko­nu­je­my tak­że poszu­ki­wań mająt­ku ukry­te­go przez dłuż­ni­ka. Nasza fir­ma win­dy­ka­cyj­na doko­nu­je tak­że innych czyn­no­ści mają­cych na celu sku­tecz­ne odzy­ska­nie cało­ści dłu­gu (np. poprzez żąda­nie usta­no­wie­nia roz­dziel­no­ści mająt­ko­wej mał­żeń­skiej oraz podział mająt­ku), dosto­so­wu­jąc je do indy­wi­du­al­nej sytu­acji każ­de­go klien­ta. Głów­na sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii znaj­du­je się przy ul. Zło­tej 59, tel. 22 489 52 65.

Podsumowanie

Zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, któ­ra w ramach usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm — pro­wa­dzi win­dy­ka­cję należ­no­ści swo­ich klien­tów m.in. z War­sza­wy i oko­lic, zarów­no polu­bow­ną, jak rów­nież sądo­wą.  Nasza fir­ma win­dy­ka­cyj­na współ­pra­cu­je z detek­ty­wa­mi oraz komor­ni­ka­mi z całej Pol­ski, co znacz­nie uła­twia poszu­ki­wa­nie mająt­ku dłuż­ni­ków.  Praw­ni­cy Kan­ce­la­rii posia­da­ją wie­dzę i doświad­cze­nie nie­zbęd­ne do pro­wa­dze­nia win­dy­ka­cji w spo­sób profesjonalny.

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.8 / 5. Licz­ba gło­sów: 22

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.8 / 5. Licz­ba gło­sów: 22