Windykacja — Warszawa

Biu­ro W War­sza­wie Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pro­wa­dzi win­dy­ka­cję należ­no­ści na obsza­rze woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go, współ­pra­cu­jąc z dzia­ła­ją­cy­mi w tym woje­wódz­twie komor­ni­ka­mi oraz detek­ty­wa­mi. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii praw­nej znaj­du­je się w budyn­ku Cen­trum LIM — Hotel Mar­riott przy Al. Jero­zo­lim­skich 65/79 (p. 3), w pobli­żu skrzy­żo­wa­nia Al. Jana Paw­ła II z Al. Jero­zo­lim­ski­mi. Nasze Biu­ro jest poło­żo­ne w samym cen­trum War­sza­wy, naprze­ciw­ko dwor­ca kole­jo­we­go.

Nale­ży pod­kre­ślić, iż pro­wa­dząc win­dy­ka­cję należ­no­ści z rucho­mo­ści wybie­ra­my w imie­niu wie­rzy­cie­la komor­ni­ka, któ­ry będzie pro­wa­dził egze­ku­cję. War­to wska­zać, iż w przy­pad­ku nie doko­na­nia wybo­ru komor­ni­ka, egze­ku­cję będzie pro­wa­dził komor­nik tego sądu, w któ­re­go okrę­gu znaj­du­ją się rucho­mo­ści. Nale­ży wyja­śnić, iż komor­nik doko­nu­je zaję­cia rucho­mo­ści dłuż­ni­ka będą­cych we wła­da­niu dłuż­ni­ka, bądź wie­rzy­cie­la, któ­ry do tych rucho­mo­ści skie­ro­wał egze­ku­cję. Dopusz­czal­ne jest rów­nież doko­na­nie zaję­cia rucho­mo­ści będą­cych we wła­da­niu oso­by trze­ciej, jeże­li oso­ba trze­cia zga­dza się na ich zaję­cie albo przy­zna­je, że rucho­mo­ści sta­no­wią wła­sność dłuż­ni­ka. Co wię­cej w razie win­dy­ka­cji świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych komor­nik jest upraw­nio­ny do zaję­cia rucho­mo­ści, któ­re są we wła­da­niu oso­by zamiesz­ku­ją­cej wspól­nie z dłuż­ni­kiem, chy­ba że oso­ba ta nie wyra­zi zgo­dy na zaję­cie i jed­no­cze­śnie udo­wod­ni, że jest wła­ści­cie­lem tych­że rucho­mo­ści.

War­to zauwa­żyć, iż komor­nik powi­nien doko­nać zaję­cia jedy­nie tych rucho­mo­ści, któ­re są nie­zbęd­ne do zaspo­ko­je­nia należ­no­ści, w tym kosz­tów postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne­go. W dodat­ku w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia win­dy­ka­cji należ­no­ści obej­mu­ją­cej egze­ku­cję z ułam­ko­wej czę­ści rze­czy rucho­mej sta­no­wią­cej współ­wła­sność kil­ku osób sprze­da­ży pod­le­ga jedy­nie udział dłuż­ni­ka. Nota­be­ne wszy­scy pozo­sta­li współ­wła­ści­cie­le mają pra­wo żądać, aby doko­na­no sprze­da­ży całej rze­czy.

Nale­ży wyja­śnić, iż zaję­te rucho­mo­ści wpi­su­je się do pro­to­ko­łu zaję­cia. Z regu­ły komor­nik okre­śla war­tość zaję­tych rucho­mo­ści, następ­nie zaś na każ­dej zaję­tej rucho­mo­ści umiesz­cza znak świad­czą­cy o jej zaję­ciu. War­to wska­zać, iż na żąda­nie wie­rzy­cie­la zaję­cia doko­nu­je się w jego obec­no­ści. Komor­nik pozo­sta­wia zaję­te rze­czy rucho­me we wła­da­niu oso­by, u któ­rej je zajął, bądź gdy ist­nie­ją waż­ne ku temu przy­czy­ny, odda­je zaję­te rze­czy pod dozór innej oso­bie, np. wie­rzy­cie­lo­wi.

Komor­nik zaspo­ka­ja wie­rzy­cie­li z zaję­tych pie­nię­dzy nale­żą­cych do dłuż­ni­ka, jak rów­nież doko­nu­jąc sprze­da­ży zaję­tych rucho­mo­ści. Nale­ży pod­kre­ślić, iż co do zasa­dy doko­na­nie roz­po­rzą­dze­nia rucho­mo­ścią po jej zaję­ciu nie ma wpły­wu na dal­szy bieg postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne­go. Postę­po­wa­nie egze­ku­cyj­ne z zaję­tej rucho­mo­ści może być zatem pro­wa­dzo­ne tak­że prze­ciw­ko nabyw­cy rze­czy rucho­mej.

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści doty­czą­cych win­dy­ka­cji należ­no­ści zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią praw­ną.

Zobacz wię­cejFormularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko *:

Nazwa fir­my:

E-mail *:

Tele­fon:

Temat *:

Wia­do­mość *:

*Pole obo­wiąz­ko­we