Rejestracja spółek

W Pol­sce ist­nie­je moż­li­wość zakła­da­nia spół­ek w spo­sób zwy­kły, jak rów­nież uprosz­czo­ny w try­bie S24. Pierw­szą spół­ką, co do któ­rej usta­wo­daw­ca umoż­li­wił jej zało­że­nie na pod­sta­wie wzor­ca umo­wy udo­stęp­nia­ne­go w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym była spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią. Z bie­giem cza­su spo­sób reje­stra­cji spół­ek przez inter­net był roz­sze­rza­ny rów­nież na pozo­sta­łe spół­ki sty­pi­zo­wa­ne w usta­wie z dnia z dnia 15 wrze­śnia 2000 r. – Kodeks spół­ek han­dlo­wych („Kodeks”).

Rejestracja spółek — profesjonalizm i doświadczenie

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach usłu­gi — reje­stra­cja spół­ek — wspo­ma­ga przed­się­bior­ców m.in. z War­sza­wy i oko­lic w zakła­da­niu zarów­no spół­ek oso­bo­wych (reje­stra­cja spół­ki jaw­nej, reje­stra­cja spół­ki part­ner­skiej, reje­stra­cja spół­ki koman­dy­to­wej, reje­stra­cja spół­ki koman­dy­to­wo – akcyj­nej), jak rów­nież spół­ek kapi­ta­ło­wych (reje­stra­cja spół­ki zoo oraz reje­stra­cja spół­ki akcyj­nej). Świad­czy­my pomoc praw­ną tak­że przy łącze­niu, podzia­le i prze­kształ­ca­niu spół­ek (prze­kształ­ce­nie spół­ki cywil­nej w jawną). 

Zakładanie spółek osobowych

Pod­sta­wą dzia­ła­nia wszyst­kich spół­ek oso­bo­wych jest unor­mo­wa­nie zawar­te w Kodek­sie, a odno­szą­ce się do spół­ki jaw­nej. Oczy­wi­ście każ­da ze spół­ek oso­bo­wych posia­da cechy wspól­ne ze spół­ką jaw­ną, jak i cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne jedy­nie dla dane­go rodza­ju spółki.

Aby doszło do reje­stra­cji spół­ki jaw­nej, zgło­sze­nie do sądu reje­stro­we­go – sądu rejo­no­we­go wła­ści­we­go według sie­dzi­by spół­ki, musi zawierać:

  1. fir­mę spółki,
  2. sie­dzi­bę oraz adres spółki;
  3. przed­miot jej działalności;
  4. dane wspól­ni­ków oraz ich adresy;
  5. dane osób, któ­re są upraw­nio­ne do repre­zen­to­wa­nia spółki;
  6. spo­sób repre­zen­ta­cji spółki.

Są to pod­sta­wo­we ele­men­ty zgło­sze­nia, któ­re w odnie­sie­niu do pozo­sta­łych spół­ek oso­bo­wych są odpo­wied­nio mody­fi­ko­wa­ne, zaś zakres ele­men­tów wyma­ga­nych do reje­stra­cji roz­sze­rza­ny. I tak tytu­łem przy­kła­du war­to wska­zać, iż w przy­pad­ku spół­ki part­ner­skiej, oprócz ele­men­tów zgło­sze­nia ww. usta­wo­daw­ca wyma­ga rów­nież, aby wska­zy­wa­no wol­ny zawód wyko­ny­wa­ny przez jej wspól­ni­ków, dane pro­ku­ren­tów oraz człon­ków zarzą­du (jeże­li oso­by te są powo­ły­wa­ne) oraz dane part­ne­rów, któ­rzy pono­szą nie­ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­ność za jej zobo­wią­za­nia. Wśród doku­men­tów wyma­ga­nych do zgło­sze­nia jest rów­nież ory­gi­nał umo­wy spółki.

W przy­pad­ku spół­ki jaw­nej oraz part­ner­skiej umo­wa spół­ki może zostać zawar­ta w zwy­kłej for­mie pisem­nej, nato­miast umo­wy spół­ek koman­dy­to­wej oraz koman­dy­to­wo – akcyj­nej muszą być zawar­te w for­mie aktu nota­rial­ne­go. Jed­nak­że umo­wa każ­dej ze spół­ek oso­bo­wych zakła­da­nych przez Inter­net może być zawar­ta w opar­ciu o wzo­rzec umo­wy. Nota­be­ne wszyst­kie spół­ki oso­bo­we powsta­ją z chwi­lą wpi­su do reje­stru, a nie z chwi­lą zawar­cia umo­wy spółki.

Rejestracja spółek kapitałowych

Nasza Kan­ce­la­ria wspie­ra rów­nież klien­tów w zakła­da­niu spół­ek z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią oraz spół­ek akcyj­nych. Nota­be­ne na sku­tek nowe­li­za­cji Kodek­su doko­na­nej usta­wą z dnia 1 kwiet­nia 2011 r. reje­stra­cja spół­ki z oo może być doko­na­ne w dwóch odręb­nych od sie­bie try­bach – try­bie zwy­kłym bądź try­bie uprosz­czo­nym pole­ga­ją­cym na zawar­ciu umo­wy spół­ki w for­mie wzo­ru udo­stęp­nia­ne­go w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym (tryb S24). Wymo­giem nie­zbęd­nym do zare­je­stro­wa­nia spół­ki zoo jest wnie­sie­nie wkła­dów w celu pokry­cia całe­go kapi­ta­łu zakła­do­we­go. Pod­mio­tem upraw­nio­nym do zgło­sze­nia spół­ki do sądu reje­stro­we­go jest jej zarząd. 

War­to wska­zać, iż do powsta­nia spół­ki akcyj­nej wyma­ga się jej zawią­za­nia, wnie­sie­nia wkła­dów na pokry­cie całe­go kapi­ta­łu zakła­do­we­go, usta­no­wie­nia orga­nów (zarzą­du i rady nad­zor­czej) oraz wpi­su do KRS (reje­stra­cja spół­ki akcyj­nej). Zawią­za­nie spół­ki nastę­pu­je, gdy doj­dzie do obję­cia wszyst­kich akcji, zaś sta­tut spół­ki akcyj­nej spo­rzą­dza się w for­mie aktu notarialnego.

Rejestracja spółek — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach usłu­gi — reje­stra­cja spół­ek — poma­ga w reje­stra­cji spół­ek oso­bo­wych i kapi­ta­ło­wych. W tym celu Kan­ce­la­ria spo­rzą­dza umo­wy i sta­tu­ty spół­ek, kom­ple­tu­je potrzeb­ną doku­men­ta­cję oraz skła­da wnio­ski do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go. Kan­ce­la­ria poma­ga wszyst­kim klien­tom z tere­nu War­sza­wy w wybo­rze for­my praw­nej, w jakiej będą oni chcie­li pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą bio­rąc pod uwa­gę potrze­by indy­wi­du­al­ne­go klien­ta. Kan­ce­la­ria dora­dza rów­nież w doko­ny­wa­niu zmian for­my praw­nej spół­ek.  Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii zlo­ka­li­zo­wa­na jest pod adre­sem: ul. Zło­ta 59, 00–120 War­sza­wa, kon­takt 22 489 52 65.

Powrót do pod­stro­ny — Obsłu­ga praw­na firm

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65 

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.8 / 5. Licz­ba gło­sów: 18

Artykuły ze specjalizacji — prawo spółek

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Akcjonariusz w spółce akcyjnej

Akcjonariusz w spółce akcyjnej

Organy spółki akcyjnej

Organy spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna

Dywidenda

Dywidenda

Postępowanie konwokacyjne

Postępowanie konwokacyjne

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Umorzenie akcji

Umorzenie akcji

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Jak założyć spółkę zoo?

Jak założyć spółkę zoo?

Rejestracja spółki jawnej

Rejestracja spółki jawnej

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Rejestracja spółki cywilnej

Rejestracja spółki cywilnej

Rejestracja spółki komandytowej

Rejestracja spółki komandytowej

Zawyżenie lub zaniżenie wartości aportu

Zawyżenie lub zaniżenie wartości aportu

Wstąpienie spadkobierców w prawa wspólnika

Wstąpienie spadkobierców w prawa wspólnika

Wyłączenie wspólnika ze spółki zoo

Wyłączenie wspólnika ze spółki zoo

Nabywanie akcji własnych

Nabywanie akcji własnych

Pozbawienie akcjonariusza prawa poboru akcji

Pozbawienie akcjonariusza prawa poboru akcji

Aport w spółce kapitałowej

Aport w spółce kapitałowej

Prokura

Prokura