Rejestracja spółek

W Pol­sce ist­nie­je moż­li­wość zakła­da­nia spół­ek w spo­sób zwy­kły, jak rów­nież uprosz­czo­ny w try­bie S24. Pierw­szą spół­ką, co do któ­rej usta­wo­daw­ca umoż­li­wił jej zało­że­nie na pod­sta­wie wzor­ca umo­wy udo­stęp­nia­ne­go w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym była spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią. Z bie­giem cza­su spo­sób reje­stra­cji spół­ek przez inter­net był roz­sze­rza­ny rów­nież na pozo­sta­łe spół­ki sty­pi­zo­wa­ne w usta­wie z dnia z dnia 15 wrze­śnia 2000 r. – Kodeks spół­ek han­dlo­wych („Kodeks”).

Rejestracja spółek — profesjonalizm i doświadczenie

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach usłu­gi — reje­stra­cja spół­ek — wspo­ma­ga przed­się­bior­ców m.in. z War­sza­wy i oko­lic w zakła­da­niu zarów­no spół­ek oso­bo­wych (reje­stra­cja spół­ki jaw­nej, reje­stra­cja spół­ki part­ner­skiej, reje­stra­cja spół­ki koman­dy­to­wej, reje­stra­cja spół­ki koman­dy­to­wo – akcyj­nej), jak rów­nież spół­ek kapi­ta­ło­wych (reje­stra­cja spół­ki zoo oraz reje­stra­cja spół­ki akcyj­nej). Świad­czy­my pomoc praw­ną tak­że przy łącze­niu, podzia­le i prze­kształ­ca­niu spół­ek (prze­kształ­ce­nie spół­ki cywil­nej w jawną). 

Zakładanie spółek osobowych

Pod­sta­wą dzia­ła­nia wszyst­kich spół­ek oso­bo­wych jest unor­mo­wa­nie zawar­te w Kodek­sie, a odno­szą­ce się do spół­ki jaw­nej. Oczy­wi­ście każ­da ze spół­ek oso­bo­wych posia­da cechy wspól­ne ze spół­ką jaw­ną, jak i cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne jedy­nie dla dane­go rodza­ju spółki.

Aby doszło do reje­stra­cji spół­ki jaw­nej, zgło­sze­nie do sądu reje­stro­we­go – sądu rejo­no­we­go wła­ści­we­go według sie­dzi­by spół­ki, musi zawierać:

  1. fir­mę spółki,
  2. sie­dzi­bę oraz adres spółki;
  3. przed­miot jej działalności;
  4. dane wspól­ni­ków oraz ich adresy;
  5. dane osób, któ­re są upraw­nio­ne do repre­zen­to­wa­nia spółki;
  6. spo­sób repre­zen­ta­cji spółki.

Są to pod­sta­wo­we ele­men­ty zgło­sze­nia, któ­re w odnie­sie­niu do pozo­sta­łych spół­ek oso­bo­wych są odpo­wied­nio mody­fi­ko­wa­ne, zaś zakres ele­men­tów wyma­ga­nych do reje­stra­cji roz­sze­rza­ny. I tak tytu­łem przy­kła­du war­to wska­zać, iż w przy­pad­ku spół­ki part­ner­skiej, oprócz ele­men­tów zgło­sze­nia ww. usta­wo­daw­ca wyma­ga rów­nież, aby wska­zy­wa­no wol­ny zawód wyko­ny­wa­ny przez jej wspól­ni­ków, dane pro­ku­ren­tów oraz człon­ków zarzą­du (jeże­li oso­by te są powo­ły­wa­ne) oraz dane part­ne­rów, któ­rzy pono­szą nie­ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­ność za jej zobo­wią­za­nia. Wśród doku­men­tów wyma­ga­nych do zgło­sze­nia jest rów­nież ory­gi­nał umo­wy spółki.

W przy­pad­ku spół­ki jaw­nej oraz part­ner­skiej umo­wa spół­ki może zostać zawar­ta w zwy­kłej for­mie pisem­nej, nato­miast umo­wy spół­ek koman­dy­to­wej oraz koman­dy­to­wo – akcyj­nej muszą być zawar­te w for­mie aktu nota­rial­ne­go. Jed­nak­że umo­wa każ­dej ze spół­ek oso­bo­wych zakła­da­nych przez Inter­net może być zawar­ta w opar­ciu o wzo­rzec umo­wy. Nota­be­ne wszyst­kie spół­ki oso­bo­we powsta­ją z chwi­lą wpi­su do reje­stru, a nie z chwi­lą zawar­cia umo­wy spółki.

[wd_hustle id=“8” type=“embedded”/]

Rejestracja spółek kapitałowych

Nasza Kan­ce­la­ria wspie­ra rów­nież klien­tów w zakła­da­niu spół­ek z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią oraz spół­ek akcyj­nych. Nota­be­ne na sku­tek nowe­li­za­cji Kodek­su doko­na­nej usta­wą z dnia 1 kwiet­nia 2011 r. reje­stra­cja spół­ki z oo może być doko­na­ne w dwóch odręb­nych od sie­bie try­bach – try­bie zwy­kłym bądź try­bie uprosz­czo­nym pole­ga­ją­cym na zawar­ciu umo­wy spół­ki w for­mie wzo­ru udo­stęp­nia­ne­go w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym (tryb S24). Wymo­giem nie­zbęd­nym do zare­je­stro­wa­nia spół­ki zoo jest wnie­sie­nie wkła­dów w celu pokry­cia całe­go kapi­ta­łu zakła­do­we­go. Pod­mio­tem upraw­nio­nym do zgło­sze­nia spół­ki do sądu reje­stro­we­go jest jej zarząd. 

War­to wska­zać, iż do powsta­nia spół­ki akcyj­nej wyma­ga się jej zawią­za­nia, wnie­sie­nia wkła­dów na pokry­cie całe­go kapi­ta­łu zakła­do­we­go, usta­no­wie­nia orga­nów (zarzą­du i rady nad­zor­czej) oraz wpi­su do KRS (reje­stra­cja spół­ki akcyj­nej). Zawią­za­nie spół­ki nastę­pu­je, gdy doj­dzie do obję­cia wszyst­kich akcji, zaś sta­tut spół­ki akcyj­nej spo­rzą­dza się w for­mie aktu notarialnego.

Rejestracja spółek — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach usłu­gi — reje­stra­cja spół­ek — poma­ga w reje­stra­cji spół­ek oso­bo­wych i kapi­ta­ło­wych. W tym celu Kan­ce­la­ria spo­rzą­dza umo­wy i sta­tu­ty spół­ek, kom­ple­tu­je potrzeb­ną doku­men­ta­cję oraz skła­da wnio­ski do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go. Kan­ce­la­ria poma­ga wszyst­kim klien­tom z tere­nu War­sza­wy w wybo­rze for­my praw­nej, w jakiej będą oni chcie­li pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą bio­rąc pod uwa­gę potrze­by indy­wi­du­al­ne­go klien­ta. Kan­ce­la­ria dora­dza rów­nież w doko­ny­wa­niu zmian for­my praw­nej spół­ek.  Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii zlo­ka­li­zo­wa­na jest pod adre­sem: ul. Zło­ta 59, 00–120 War­sza­wa, kon­takt 22 489 52 65.

Powrót do pod­stro­ny — Obsłu­ga praw­na firm

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65 

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.8 / 5. Licz­ba gło­sów: 17

Artykuły ze specjalizacji — prawo spółek

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna

Dywidenda

Dywidenda

Postępowanie konwokacyjne

Postępowanie konwokacyjne

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Umorzenie akcji

Umorzenie akcji

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Jak założyć spółkę zoo?

Jak założyć spółkę zoo?

Rejestracja spółki jawnej

Rejestracja spółki jawnej

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Rejestracja spółki cywilnej

Rejestracja spółki cywilnej

Rejestracja spółki komandytowej

Rejestracja spółki komandytowej

Zawyżenie lub zaniżenie wartości aportu

Zawyżenie lub zaniżenie wartości aportu

Wstąpienie spadkobierców w prawa wspólnika

Wstąpienie spadkobierców w prawa wspólnika

Wyłączenie wspólnika ze spółki zoo

Wyłączenie wspólnika ze spółki zoo

Nabywanie akcji własnych

Nabywanie akcji własnych

Pozbawienie akcjonariusza prawa poboru akcji

Pozbawienie akcjonariusza prawa poboru akcji

Aport w spółce kapitałowej

Aport w spółce kapitałowej

Prokura

Prokura