Odszkodowania

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią wyspe­cja­li­zo­wa­ną w docho­dze­niu odszko­do­wań. Docho­dzi­my odszko­do­wań wyni­ka­ją­cych ze sto­sun­ku cywil­no­praw­ne­go, jak rów­nież mają­cych swo­je źró­dło w czy­nie nie­do­zwo­lo­nym. Zapew­nia­my pomoc w uzy­ska­niu odszko­do­wa­nia oraz zadość­uczy­nie­nia za szko­dy wyrzą­dzo­ne na oso­bie (np. śmierć oso­by bli­skiej, cięż­ki uszczer­bek na zdrowiu).

Kancelaria odszkodowawcza

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni docho­dzi m.in. takich odszko­do­wań jak:

 1. odszko­do­wa­nia komu­ni­ka­cyj­ne (np. zani­żo­ne odszko­do­wa­nie z OC spraw­cy);
 2. odszko­do­wa­nie za wypa­dek w pra­cy;
 3. odszko­do­wa­nie za błę­dy medycz­ne;
 4. odszko­do­wa­nia za szko­dy rolnicze;
 5. odszko­do­wa­nia z tytu­łu nie­wy­ko­na­nia bądź nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia umowy;
 6. odszko­do­wa­nia od Skar­bu Pań­stwa z tytu­łu deliktu;
 7. z innych tytu­łów (np. odszko­do­wa­nie za zala­nie mieszkania).

Nasza Kan­ce­la­ria odszko­do­waw­cza docho­dzi odszko­do­wań za ponie­sio­ne szko­dy m.in. w związ­ku z kra­dzie­żą, poża­rem bądź powo­dzią. Docho­dzimy odszko­do­wań w szcze­gól­no­ści za nie­wy­ko­na­nie lub nie­na­le­ży­te wyko­na­nie umo­wy. Uzy­sku­je­my rekom­pen­sa­tę pie­nięż­ną z tytu­łu utra­ty, znisz­cze­nia lub uszko­dze­nia mie­nia np. wsku­tek kra­dzie­ży bądź pożaru. 

W przy­pad­ku kra­dzie­ży bądź znisz­cze­nia prze­wo­żo­nych towa­rów uzy­sku­je­my odszko­do­wa­nia z OC prze­woź­ni­ka. Docho­dzi­my rów­nież od przed­się­biorstw prze­sy­ło­wych odszko­do­wań za bez­u­mow­ne korzy­sta­nie z dzia­łek w związ­ku z wybu­do­wa­niem na nich linii ener­ge­tycz­nych. Uzy­sku­je­my odszko­do­wa­nia z OC rol­ni­ków za szko­dy powsta­łe w związ­ku z posia­da­niem przez rol­ni­ka gospo­dar­stwa rol­ne­go. Zapra­sza­my do kon­tak­tu z naszą Kan­ce­la­rią oso­by poszko­do­wa­ne chcą­ce uzy­skać odszkodowanie.

Nienależyte wykonanie umowy

Odszko­do­wa­nie moż­na uzy­skać w przy­pad­ku nie­wy­ko­na­nia umo­wy przez dru­gą stro­nę (np. brak świad­cze­nia usług tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych) bądź jej nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia (np. wystą­pie­nie wad w wybu­do­wa­nym czy wyre­mon­to­wa­nym budynku/lokalu). War­to wska­zać, iż dłuż­nik jest odpo­wie­dzial­ny zarów­no za wła­sne dzia­ła­nie (bądź zanie­cha­nie) oraz za dzia­ła­nia osób z nim współ­pra­cu­ją­cych przy wyko­na­niu zobo­wią­za­nia. Szcze­gól­ną oko­licz­no­ścią wystą­pie­nia nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia umo­wy jest dopusz­cze­nie się zwło­ki w jej wyko­na­niu. W takiej sytu­acji wie­rzy­ciel obok żąda­nia wyko­na­nia umo­wy może żądać odszko­do­wa­nia za wyrzą­dzo­ną mu szko­dę powsta­łą w wyni­ku nie­ter­mi­no­we­go dzia­ła­nia dłużnika.

Prze­pi­sy kodek­su cywil­ne­go róż­ni­cu­ją odpo­wie­dzial­ność za rze­czy ozna­czo­ne co do toż­sa­mo­ści (np. samo­chód oso­bo­wy o szcze­gó­ło­wo okre­ślo­nych nume­rach VIN) oraz co do gatun­ku (np. tele­fo­ny komór­ko­we – bez wska­zy­wa­nia kon­kret­nych egzem­pla­rzy). W przy­pad­ku, gdy­by doszło do utra­ty rze­czy ozna­czo­nej co do toż­sa­mo­ści dłuż­nik odpo­wie­dzial­ny jest za jej utra­tę bądź uszko­dze­nie, zaś w odnie­sie­niu do rze­czy ozna­czo­nych co do gatun­ku wie­rzy­ciel może nabyć na jego koszt taką samą ilość rze­czy bądź żądać zapła­ty ich wartości.

Rosz­cze­nie odszko­do­waw­cze ma cha­rak­ter zastęp­czy (w przy­pad­ku nie­wy­ko­na­nia umo­wy) bądź uzu­peł­nia­ją­cy (w przy­pad­ku nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia umo­wy). Odszko­do­wa­nia moż­na docho­dzić zarów­no w razie nie­moż­no­ści świad­cze­nia, jak rów­nież gdy świad­cze­nie to utra­ci­ło dla wie­rzy­cie­la zna­cze­nie – na sku­tek zwło­ki dłużnika.

Aby doszło do orze­cze­nia odszko­do­wa­nia na rzecz wie­rzy­cie­la muszą zaist­nieć trzy przesłanki:

 1. nie­wy­ko­na­nie lub nie­na­le­ży­te wyko­na­nie zobowiązania;
 2. szko­da;
 3. zwią­zek przy­czy­no­wy mię­dzy dzia­ła­niem lub zanie­cha­niem dłuż­ni­ka a powsta­niem szkody.

Wie­rzy­ciel musi te trzy oko­licz­no­ści udo­wod­nić na dro­dze postę­po­wa­nia sądo­we­go. War­to wska­zać, iż szko­da może mieć cha­rak­ter mate­rial­ny (np. utra­co­ny zaro­bek, kosz­ty ponie­sio­ne celem zawar­cia umo­wy), jak rów­nież nie­ma­te­rial­ny (np. utra­ta dobre­go imie­nia). Trze­cim ele­men­tem, jaki musi zaist­nieć, aby doszło do wypła­ty odszko­do­wa­nia jest ist­nie­nie nor­mal­ne­go związ­ku przy­czy­no­we­go mię­dzy nie­wy­ko­na­niem lub nie­na­le­ży­tym wyko­na­niem zobo­wią­za­nia a szko­dą. Zgod­nie z orzecz­nic­twem oce­na czy zwią­zek ten wystą­pił win­na być opar­ta na wszel­kich oko­licz­no­ściach spra­wy. Nad­to, powin­na ona wyni­kać z zasad doświad­cze­nia życio­we­go oraz wie­dzy spe­cjal­nej — jeże­li taka jest wyma­ga­na (dowód z opi­nii biegłego).

Szkoda wyrządzona przez organ publiczny

Szcze­gól­ną oko­licz­no­ścią, kie­dy moż­na żądać odszko­do­wa­nia jest wyrzą­dze­nie szko­dy przez organ publicz­ny. W takiej sytu­acji odpo­wie­dzial­ność pono­si Skarb Pań­stwa, jed­nost­ka samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go wyko­nu­ją­ce wła­dze publicz­ną z mocy pra­wa. Jeże­li szko­da zosta­ła wyrzą­dzo­na przez inny pod­miot dzia­ła­ją­cy w ramach upo­waż­nie­nia usta­wo­we­go, to on rów­nież odpo­wia­dać będzie za swo­je dzia­ła­nia zwią­za­ne z wyko­ny­wa­niem przez nie­go wła­dzy publicznej.

Nale­ży jed­nak zwró­cić uwa­gę, iż jeśli wła­dza publicz­na była wyko­ny­wa­na na mocy poro­zu­mie­nia, to zarów­no pod­miot ją wyko­nu­ją­cy jak rów­nież pod­miot zle­ca­ją­cy będą pono­sić odpo­wie­dzial­ność. W takiej sytu­acji odpo­wie­dzial­ność oby­dwu pod­mio­tów będzie mia­ła cha­rak­ter odpo­wie­dzial­no­ści soli­dar­nej. Źró­dłem szko­dy może być rów­nież wyda­nie aktu nor­ma­tyw­ne­go. W przy­pad­ku stwier­dze­niu jego nie­zgod­no­ści Kon­sty­tu­cją, raty­fi­ko­wa­ną umo­wą mię­dzy­na­ro­do­wą lub usta­wą na mocy orze­cze­nia sądo­we­go, oso­by poszko­do­wa­ne mogą żądać odszko­do­wa­nia za jej wyrządzenie.

Inny­mi źró­dła­mi szko­dy, gdzie odpo­wie­dzial­ność pono­sić będzie Skarb Pań­stwa są:

 1. wyda­nie pra­wo­moc­ne­go orze­cze­nia lub decy­zji w przy­pad­ku stwier­dze­nia ich nie­zgod­no­ści z prawem;
 2. nie­wy­da­nie orze­cze­nia lub decy­zji, mimo cią­żą­ce­go na orga­nie obo­wiąz­ku jego wydania;
 3. nie­wy­da­nie aktu nor­ma­tyw­ne­go – oko­licz­ność tę stwier­dza sąd roz­po­zna­ją­cy spra­wę odszkodowawczą;
 4. wyko­ny­wa­nie zgod­ne z pra­wem wła­dzy publicz­nej powo­du­ją­ce powsta­nie szko­dy na oso­bie (upraw­nio­ny może żądać w tym przy­pad­ku wypła­ty odszko­do­wa­nia oraz zadość­uczy­nie­nia za ponie­sio­ną krzywdę).

Adwokat odszkodowania — Warszawa

Nasza Kan­ce­la­ria odszko­do­waw­cza poma­ga wszyst­kim poszko­do­wa­nym oso­bom z tere­nu War­sza­wy i oko­lic. Dora­dza­my w spra­wach, gdzie klien­ci dozna­li szkód spo­wo­do­wa­nych zarów­no zda­rze­nia­mi komu­ni­ka­cyj­ny­mi (np. w efek­cie wypad­ku samo­cho­do­we­go), jak rów­nież mają­cy­mi swe źró­dło w innych umyśl­nych lub nie­umyśl­nych dzia­ła­niach osób trze­cich (np. błę­dy medycz­ne, delik­ty orga­nów pań­stwo­wych). Spo­rzą­dza­my tak­że poro­zu­mie­nia mają­ce na celu ugo­do­we zakoń­cze­nie spo­ru pomię­dzy stro­na­mi. Kan­ce­la­rię odnaj­dą Pań­stwo w samym Cen­trum War­sza­wy przy ul. Zło­tej 59, 00–120 War­sza­wa, tel.  22 489 52 65.

Podsumowanie

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni docho­dzi takich odszko­do­wań jak: odszko­do­wa­nie za błąd medycz­ny, za wypa­dek w pra­cy, odszko­do­wa­nia za szko­dy rol­ni­cze, odszko­do­wa­nia komu­ni­ka­cyj­ne, odszko­do­wa­nia z tytu­łu nie­wy­ko­na­nia bądź nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia umo­wy oraz odszko­do­wa­nia od Skar­bu Pań­stwa. Na eta­pie postę­po­wań sądo­wych dąży­my do udo­wod­nie­nia wszyst­kich oko­licz­no­ści koniecz­nych do wypła­ty odszko­do­wań. War­sza­wa jest mia­stem, w któ­rym sie­dzi­by ma znacz­na część ubez­pie­czy­cie­li. Z powyż­szych wzglę­dów war­to jest sko­rzy­stać  z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy Kan­ce­la­rii praw­nej dzia­ła­ją­cej aktyw­nie na tym obszarze.

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Artykuły dotyczące specjalizacji — Odszkodowania 

Odszkodowanie za wypadek i szkody w rolnictwie

Odszkodowanie za wypadek i szkody w rolnictwie

Zaniżone odszkodowanie OC

Zaniżone odszkodowanie OC

Odszkodowanie za błędy medyczne

Odszkodowanie za błędy medyczne

Odszkodowanie a Koronawirus

Odszkodowanie a Koronawirus

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne

Wypadek w pracy odszkodowanie

Wypadek w pracy odszkodowanie

Ocena 

Śred­nia oce­na: 3.7 / 5. Licz­ba gło­sów: 7