Obsługa prawna firm

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zapew­nia kom­plek­so­wą obsłu­gę praw­ną firm (usłu­ga: „obsłu­ga praw­na firm”). 

Obsługa prawna firm — usługi Kancelarii

W ramach usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm — spo­rzą­dza­my w szcze­gól­no­ści umo­wy, dora­dza­my w zakre­sie restruk­tu­ry­za­cji firm, pra­wa pra­cy oraz ochro­ny danych oso­bo­wych (szko­le­nie i audyt RODO). Ofe­ru­je­my win­dy­ka­cję należ­no­ści, reje­stra­cję spół­e­ki dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, jak rów­nież bie­żą­cą obsłu­gę praw­ną firm, obej­mu­ją­cą m.in. posie­dze­nia zarzą­dów i rad nad­zor­czych, zgro­ma­dze­nia wspól­ni­ków (wal­ne zgro­ma­dze­nia akcjo­na­riu­szy), zmia­ny umów spół­ek (sta­tu­tów) i regu­la­mi­nów, a tak­że uma­rza­nie i zasta­wia­nie udzia­łów (akcji) (usłu­ga: „obsłu­ga praw­na przed­się­biorstw”). Dora­dza­my w zakre­sie ochro­ny inte­re­sów inwe­sto­rów mniej­szo­ścio­wych. Wspie­ra­my klien­tów w zakre­sie reje­stra­cji oddzia­łów, przed­sta­wi­cielstw, fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń. Ofe­ro­wa­na przez nas obsłu­ga praw­na odzna­cza się peł­nym pro­fe­sjo­na­li­zmem. Jest to moż­li­we dzię­ki dogłęb­nej zna­jo­mo­ści zagad­nień z róż­nych dzie­dzin pra­wa, w tym pra­wa pra­cy.

W ramach usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm — świad­czy­my pomoc praw­ną tak­że przy fuzjach i prze­ję­ciach spół­ek (M&A). Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni dora­dza zarów­no przy trans­ak­cjach naby­cia udzia­łów (akcji) spół­ek, jak rów­nież przed­się­biorstw lub ich poszcze­gól­nych skład­ni­ków mająt­ko­wych. Przy­go­to­wu­je­my w szcze­gól­no­ści ana­li­zy praw­ne spół­ek (due dili­gen­ce) w celu ziden­ty­fi­ko­wa­nia poten­cjal­nych zagro­żeń zwią­za­nych z doko­ny­wa­ny­mi trans­ak­cja­mi (obsłu­ga praw­na spół­ek).

Obsługa prawna spółek 

Nale­ży pod­kre­ślić, iż spół­ki han­dlo­we dzie­li­my na spół­ki oso­bo­we i kapi­ta­ło­we. Wśród spół­ek oso­bo­wych wyróż­nia się spół­kę jaw­ną, part­ner­ską, koman­dy­to­wą i koma­n­dy­­to­­wo-akcy­j­ną. Do spół­ek kapi­ta­ło­wych zaś zali­cza się spół­kę z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią oraz spół­kę akcyj­ną. W ramach usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm — Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc praw­ną dla wszyst­kich typów spół­ek prze­wi­dzia­nych w kodek­sie spół­ek han­dlo­wych.

Obsługa prawna - przekształcenia spółek 

W kata­lo­gu naszych usług mie­ści się kom­plek­so­wa obsłu­ga praw­na firm w zakre­sie prze­kształ­ca­nia spół­ek. Spół­ki kapi­ta­ło­we mogą się łączyć mię­dzy sobą oraz ze spół­ka­mi oso­bo­wy­mi. Spół­ka oso­bo­wa nie może jed­nak­że być spół­ką przej­mu­ją­cą albo spół­ką nowo zawią­za­ną. Połą­cze­nie może być doko­na­ne przez prze­nie­sie­nie całe­go mająt­ku spół­ki (przej­mo­wa­nej) na inną spół­kę (przej­mu­ją­cą) za udzia­ły lub akcje, któ­re spół­ka przej­mu­ją­ca wyda­je wspól­ni­kom spół­ki przej­mo­wa­nej (łącze­nie się przez prze­ję­cie) albo przez zawią­za­nie spół­ki kapi­ta­ło­wej, na któ­rą prze­cho­dzi mają­tek wszyst­kich łączą­cych się spół­ek za udzia­ły lub akcje nowej spół­ki (łącze­nie się przez zawią­za­nie nowej spół­ki). Nota­be­ne spół­ka przej­mu­ją­ca albo spół­ka nowo zawią­za­na wstę­pu­je z dniem połą­cze­nia we wszyst­kie pra­wa i obo­wiąz­ki spół­ki przej­mo­wa­nej albo spół­ek łączą­cych się przez zawią­za­nie nowej spół­ki.

Łączą­ce się spół­ki kapi­ta­ło­we obo­wią­za­ne są do spo­rzą­dze­nia pla­nu połą­cze­nia, któ­ry powi­nien zawie­rać w szcze­gól­no­ści 1) typ, fir­mę i sie­dzi­bę każ­dej z łączą­cych się spół­ek, spo­sób łącze­nia, a w przy­pad­ku połą­cze­nia przez zawią­za­nie nowej spół­ki — rów­nież typ, fir­mę i sie­dzi­bę tej spół­ki; 2) sto­su­nek wymia­ny udzia­łów lub akcji spół­ki przej­mo­wa­nej bądź spół­ek łączą­cych się przez zawią­za­nie nowej spół­ki na udzia­ły lub akcje spół­ki przej­mu­ją­cej bądź spół­ki nowo zawią­za­nej i wyso­kość ewen­tu­al­nych dopłat; 3) zasa­dy doty­czą­ce przy­zna­nia udzia­łów albo akcji w spół­ce przej­mu­ją­cej bądź w spół­ce nowo zawią­za­nej; 4) dzień, od któ­re­go udzia­ły albo akcje upraw­nia­ją do uczest­nic­twa w zysku spół­ki przej­mu­ją­cej bądź spół­ki nowo zawią­za­nej; 5) pra­wa przy­zna­ne przez spół­kę przej­mu­ją­cą bądź spół­kę nowo zawią­za­ną wspól­ni­kom oraz oso­bom szcze­gól­nie upraw­nio­nym; 6) szcze­gól­ne korzy­ści dla człon­ków orga­nów, a tak­że innych osób uczest­ni­czą­cych w połą­cze­niu, jeże­li takie zosta­ły przy­zna­ne.

War­to wska­zać, iż plan połą­cze­nia nale­ży zgło­sić do sądu reje­stro­we­go łączą­cych się spół­ek, któ­ry następ­nie pod­le­ga ogło­sze­niu w Moni­to­rze Sądo­wym i Gospo­dar­czym. Co wię­cej zarząd każ­dej z łączą­cych się spół­ek powi­nien spo­rzą­dzić pisem­ne spra­woz­da­nie uza­sad­nia­ją­ce połą­cze­nie, jego pod­sta­wy praw­ne i uza­sad­nie­nie eko­no­micz­ne, w tym sto­su­nek wymia­ny udzia­łów lub akcji. Następ­nie plan połą­cze­nia nale­ży pod­dać bada­niu przez bie­głe­go rewi­den­ta w celu spraw­dze­nia popraw­no­ści i rze­tel­no­ści pla­nu połą­cze­nia. Nasza kan­ce­la­ria adwo­kac­ka ofe­ru­je klien­tom kom­plek­so­wą obsłu­gę praw­ną w tym zakre­sie.

War­to wska­zać, iż zarzą­dy łączą­cych się spół­ek powin­ny zawia­do­mić wspól­ni­ków dwu­krot­nie, w spo­sób prze­wi­dzia­ny dla zwo­ły­wa­nia zgro­ma­dzeń wspól­ni­ków lub wal­nych zgro­ma­dzeń, o zamia­rze połą­cze­nia się z inną spół­ką. Łącze­nie się spół­ek wyma­ga bowiem uchwa­ły zgro­ma­dze­nia wspól­ni­ków lub wal­ne­go zgro­ma­dze­nia każ­dej z łączą­cych się spół­ek, powzię­tej więk­szo­ścią trzech czwar­tych gło­sów, repre­zen­tu­ją­cych co naj­mniej poło­wę kapi­ta­łu zakła­do­we­go.

Celem wpi­sa­nia do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go (wpis do KRS) wzmian­ki o uchwa­le o łącze­niu się spół­ki ze wska­za­niem, czy łączą­ca się spół­ka jest spół­ką przej­mu­ją­cą, czy spół­ką przej­mo­wa­ną zarząd każ­dej z łączą­cych się spół­ek obo­wią­za­ny jest zgło­sić do sądu reje­stro­we­gotaką uchwa­łę. Ogło­sze­nie o połą­cze­niu spół­ek doko­ny­wa­ne jest zaś w Moni­to­rze Sądo­wym i Gospo­dar­czym na wnio­sek spół­ki przej­mu­ją­cej albo spół­ki nowo zawią­za­nej.

W ramach świad­czo­nej przez nas usłu­gi obsłu­gi praw­nej spół­ek Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni spo­rzą­dza kom­plet­ną doku­men­ta­cję nie­zbęd­ną do sku­tecz­ne­go doko­na­nia prze­kształ­ce­nia spół­ki bądź spół­ek.

Obsługa prawna firm — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni sta­le dora­dza fir­mom z obsza­ru War­sza­wy. Naszym klien­tom ofe­ru­je­my pełen pakiet usług praw­nych. Obsłu­ga praw­na firm, jaka jest wyko­ny­wa­na przez Kan­ce­la­rię sku­pio­na jest głów­nie na zapew­nie­niu pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia naszych klien­tów. W tym celu anga­żu­je­my się w bie­żą­cą obsłu­gę praw­ną poprzez two­rze­nie doku­men­tów wewnętrz­nych wyma­ga­nych prze­pi­sa­mi pra­wa (np. z zakre­su pra­wa pra­cy czy pra­wa ochro­ny danych oso­bo­wych), obsłu­gu­je­my pra­wi­dło­wość prze­pro­wa­dza­nia spo­tkań orga­nów spół­ek oraz doku­men­ta­cji pod­czas nich two­rzo­nych. Nad­to, ofer­ta adre­so­wa­na do spół­ek obej­mu­je zastęp­stwo pro­ce­so­we w spra­wach cywil­nych, gospo­dar­czych oraz admi­ni­stra­cyj­nych przed sąda­mi powszech­ny­mi, sąda­mi arbi­tra­żo­wy­mi, orga­na­mi pań­stwo­wy­mi czy Sądem Naj­wyż­szym. Usłu­gi kie­ru­je­my do wszyst­kich osób, któ­re chcą sko­rzy­stać z obsłu­gi praw­nej firm. Odnaj­dą nas Pań­stwo pod adre­sem: ul. Wierz­bo­wa 9/11, 00–094 War­sza­wa; dane kon­tak­to­we tel. 22 489 52 65 ; info­li­nia: 801 50 10 50.

Obsługa prawna firm — Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je obsłu­gę praw­ną firm mają­cych swe sie­dzi­by na tere­nie Łodzi i oko­lic. W ramach ofer­ty kie­ro­wa­nej do firm świad­czy­my doradz­two praw­ne w zakre­sie pra­wa gospo­dar­cze­go, reje­stru­je­my spół­ki, two­rzy­my doku­men­ty wewnętrz­ne spół­ek (np. regu­la­mi­ny, pro­ce­du­ry), spo­rzą­dza­my umo­wy, pro­wa­dzi­my pro­ce­sy restruk­tu­ry­za­cyj­ne firm, zastę­pu­je­my w postę­po­wa­niach przed sąda­mi powszech­ny­mi, Sądem Naj­wyż­szym oraz orga­na­mi pań­stwo­wy­mi, pro­wa­dzi­my trans­ak­cje zwią­za­ne z nie­ru­cho­mo­ścia­mi oraz win­dy­ka­cją należ­no­ści czy pra­wem ochro­ny danych oso­bo­wych i pra­wem pra­cy. Zaj­mu­je­my się kom­plek­so­wym świad­cze­niem obsłu­gi praw­nej dla firm. Kan­ce­la­ria usy­tu­owa­na jest przy ul. Wól­czań­skiej 125, 90–521 Łódź (tele­fon 801 50 10 50).

Obsługa prawna firm — podsumowanie

W ramach dzia­łal­no­ści Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je­my usłu­gę — obsłu­ga praw­na firm — obej­mu­ją­cą m.in. spo­rzą­dza­nie umów cywil­no­praw­nych i regu­la­mi­nów pra­cy, udział w nego­cja­cjach umów oraz peł­nie­nie funk­cji inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych. Usłu­ga — obsłu­ga praw­na firm — jest świad­czo­na przez naszą Kan­ce­la­rię rze­tel­nie i z zaan­ga­żo­wa­niem. Zapra­sza­my do kon­tak­tu oso­by zain­te­re­so­wa­ne sko­rzy­sta­niem z naszych usług.

Obsługa prawna firm — specjalizacje:

Arty­ku­ły z zakre­su obsłu­gi praw­nej firm:

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50