Obsługa prawna firm Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zapew­nia kom­plek­so­wą obsłu­gę praw­ną firm. Obsłu­gu­je­my fir­my nie tyl­ko z War­sza­wy, ale rów­nież całej Polski.

Obsługa prawna firmy w Kancelarii Radkiewicz

W ramach usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm w War­sza­wie- spo­rzą­dza­my w szcze­gól­no­ści umo­wy, dora­dza­my w zakre­sie restruk­tu­ry­za­cji firm, pra­wa pra­cy oraz ochro­ny danych oso­bo­wych (szko­le­nie i audyt RODO). Ofe­ru­je­my win­dy­ka­cję należ­no­ści, reje­stra­cję spół­ek i dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, jak rów­nież bie­żą­cą obsłu­gę praw­ną firm, obej­mu­ją­cą m.in. posie­dze­nia zarzą­dów i rad nad­zor­czych, zgro­ma­dze­nia wspól­ni­ków (wal­ne zgro­ma­dze­nia akcjo­na­riu­szy), zmia­ny umów spół­ek (sta­tu­tów) i regu­la­mi­nów, a tak­że uma­rza­nie i zasta­wia­nie udzia­łów (akcji). Dora­dza­my w zakre­sie ochro­ny inte­re­sów inwe­sto­rów mniej­szo­ścio­wych. Wspie­ra­my klien­tów w zakre­sie reje­stra­cji oddzia­łów, przed­sta­wi­cielstw, fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń. Ofe­ro­wa­na przez nas obsłu­ga praw­na odzna­cza się peł­nym pro­fe­sjo­na­li­zmem. Jest to moż­li­we dzię­ki dogłęb­nej zna­jo­mo­ści zagad­nień z róż­nych dzie­dzin pra­wa, w tym pra­wa pracy.

W ramach usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm — świad­czy­my pomoc praw­ną tak­że przy fuzjach i prze­ję­ciach spół­ek (M&A). Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni dora­dza zarów­no przy trans­ak­cjach naby­cia udzia­łów (akcji) spół­ek, jak rów­nież przed­się­biorstw lub ich poszcze­gól­nych skład­ni­ków mająt­ko­wych. Przy­go­to­wu­je­my w szcze­gól­no­ści ana­li­zy praw­ne spół­ek (due dili­gen­ce) w celu ziden­ty­fi­ko­wa­nia poten­cjal­nych zagro­żeń zwią­za­nych z doko­ny­wa­ny­mi transakcjami.

Obsługa prawna spółek Warszawa

Nale­ży pod­kre­ślić, iż spół­ki han­dlo­we dzie­li­my na spół­ki oso­bo­we i kapi­ta­ło­we. Wśród spół­ek oso­bo­wych wyróż­nia się spół­kę jaw­ną, part­ner­ską, koman­dy­to­wą i koma­n­dy­­to­­wo-akcy­j­ną. Do spół­ek kapi­ta­ło­wych zaś zali­cza się spół­kę z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią oraz spół­kę akcyj­ną. W ramach usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm — Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc praw­ną dla wszyst­kich typów spół­ek prze­wi­dzia­nych w kodek­sie spół­ek handlowych.

Przekształcenia spółek 

W kata­lo­gu naszych usług mie­ści się kom­plek­so­wa obsłu­ga praw­na firm w zakre­sie prze­kształ­ca­nia spół­ek. Spół­ki kapi­ta­ło­we mogą się łączyć mię­dzy sobą oraz ze spół­ka­mi oso­bo­wy­mi. Spół­ka oso­bo­wa nie może jed­nak­że być spół­ką przej­mu­ją­cą albo spół­ką nowo zawią­za­ną. Połą­cze­nie może być doko­na­ne przez prze­nie­sie­nie całe­go mająt­ku spół­ki (przej­mo­wa­nej) na inną spół­kę (przej­mu­ją­cą) za udzia­ły lub akcje, któ­re spół­ka przej­mu­ją­ca wyda­je wspól­ni­kom spół­ki przej­mo­wa­nej (łącze­nie się przez prze­ję­cie) albo przez zawią­za­nie spół­ki kapi­ta­ło­wej, na któ­rą prze­cho­dzi mają­tek wszyst­kich łączą­cych się spół­ek za udzia­ły lub akcje nowej spół­ki (łącze­nie się przez zawią­za­nie nowej spół­ki). Nota­be­ne spół­ka przej­mu­ją­ca albo spół­ka nowo zawią­za­na wstę­pu­je z dniem połą­cze­nia we wszyst­kie pra­wa i obo­wiąz­ki spół­ki przej­mo­wa­nej albo spół­ek łączą­cych się przez zawią­za­nie nowej spółki.

Łączą­ce się spół­ki kapi­ta­ło­we obo­wią­za­ne są do spo­rzą­dze­nia pla­nu połą­cze­nia, któ­ry powi­nien zawie­rać w szczególności:

  1. typ, fir­mę i sie­dzi­bę każ­dej z łączą­cych się spół­ek, spo­sób łącze­nia, a w przy­pad­ku połą­cze­nia przez zawią­za­nie nowej spół­ki — rów­nież typ, fir­mę i sie­dzi­bę tej spółki; 
  2. sto­su­nek wymia­ny udzia­łów lub akcji spół­ki przej­mo­wa­nej bądź spół­ek łączą­cych się przez zawią­za­nie nowej spół­ki na udzia­ły lub akcje spół­ki przej­mu­ją­cej bądź spół­ki nowo zawią­za­nej i wyso­kość ewen­tu­al­nych dopłat; 
  3. zasa­dy doty­czą­ce przy­zna­nia udzia­łów albo akcji w spół­ce przej­mu­ją­cej bądź w spół­ce nowo zawiązanej; 
  4. dzień, od któ­re­go udzia­ły albo akcje upraw­nia­ją do uczest­nic­twa w zysku spół­ki przej­mu­ją­cej bądź spół­ki nowo zawiązanej; 
  5. pra­wa przy­zna­ne przez spół­kę przej­mu­ją­cą bądź spół­kę nowo zawią­za­ną wspól­ni­kom oraz oso­bom szcze­gól­nie uprawnionym; 
  6. szcze­gól­ne korzy­ści dla człon­ków orga­nów, a tak­że innych osób uczest­ni­czą­cych w połą­cze­niu, jeże­li takie zosta­ły przyznane.
Obsługa prawna firm Warszawa

War­to wska­zać, iż plan połą­cze­nia nale­ży zgło­sić do sądu reje­stro­we­go łączą­cych się spół­ek, któ­ry następ­nie pod­le­ga ogło­sze­niu w Moni­to­rze Sądo­wym i Gospo­dar­czym. Co wię­cej zarząd każ­dej z łączą­cych się spół­ek powi­nien spo­rzą­dzić pisem­ne spra­woz­da­nie uza­sad­nia­ją­ce połą­cze­nie, jego pod­sta­wy praw­ne i uza­sad­nie­nie eko­no­micz­ne, w tym sto­su­nek wymia­ny udzia­łów lub akcji. Następ­nie plan połą­cze­nia nale­ży pod­dać bada­niu przez bie­głe­go rewi­den­ta w celu spraw­dze­nia popraw­no­ści i rze­tel­no­ści pla­nu połą­cze­nia. Nasza kan­ce­la­ria adwo­kac­ka ofe­ru­je klien­tom kom­plek­so­wą obsłu­gę praw­ną w tym zakresie.

War­to wska­zać, iż zarzą­dy łączą­cych się spół­ek powin­ny zawia­do­mić wspól­ni­ków dwu­krot­nie, w spo­sób prze­wi­dzia­ny dla zwo­ły­wa­nia zgro­ma­dzeń wspól­ni­ków lub wal­nych zgro­ma­dzeń, o zamia­rze połą­cze­nia się z inną spół­ką. Łącze­nie się spół­ek wyma­ga bowiem uchwa­ły zgro­ma­dze­nia wspól­ni­ków lub wal­ne­go zgro­ma­dze­nia każ­dej z łączą­cych się spół­ek, powzię­tej więk­szo­ścią trzech czwar­tych gło­sów, repre­zen­tu­ją­cych co naj­mniej poło­wę kapi­ta­łu zakładowego.

Celem wpi­sa­nia do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go (wpis do KRS) wzmian­ki o uchwa­le o łącze­niu się spół­ki ze wska­za­niem, czy łączą­ca się spół­ka jest spół­ką przej­mu­ją­cą, czy spół­ką przej­mo­wa­ną zarząd każ­dej z łączą­cych się spół­ek obo­wią­za­ny jest zgło­sić do sądu reje­stro­we­go taką uchwa­łę. Ogło­sze­nie o połą­cze­niu spół­ek doko­ny­wa­ne jest zaś w Moni­to­rze Sądo­wym i Gospo­dar­czym na wnio­sek spół­ki przej­mu­ją­cej albo spół­ki nowo zawiązanej.

W ramach świad­czo­nej przez nas usłu­gi obsłu­gi praw­nej spół­ek Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni spo­rzą­dza kom­plet­ną doku­men­ta­cję nie­zbęd­ną do sku­tecz­ne­go doko­na­nia prze­kształ­ce­nia spół­ki bądź spółek.

Obsługa prawna spółek i firm Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni sta­le dora­dza fir­mom z obsza­ru War­sza­wy. Naszym klien­tom ofe­ru­je­my pełen pakiet usług praw­nych. Obsłu­ga praw­na firm, jaka jest wyko­ny­wa­na przez Kan­ce­la­rię sku­pio­na jest głów­nie na zapew­nie­niu pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia naszych klien­tów. W tym celu anga­żu­je­my się w bie­żą­cą obsłu­gę praw­ną poprzez two­rze­nie doku­men­tów wewnętrz­nych wyma­ga­nych prze­pi­sa­mi pra­wa (np. z zakre­su pra­wa pra­cy czy pra­wa ochro­ny danych oso­bo­wych), dora­dza­my w zakre­sie pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia orga­nów spół­ek oraz zgod­no­ści z pra­wem doku­men­ta­cji two­rzo­nej przez te orga­ny. Nad­to ofer­ta adre­so­wa­na do spół­ek obej­mu­je zastęp­stwo pro­ce­so­we w spra­wach gospo­dar­czych oraz admi­ni­stra­cyj­nych przed sąda­mi powszech­ny­mi, Sądem Naj­wyż­szym, sąda­mi arbi­tra­żo­wy­mi, orga­na­mi pań­stwo­wy­mi czy sąda­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi. Usłu­gi kie­ru­je­my do wszyst­kich osób, któ­re chcą sko­rzy­stać z obsłu­gi praw­nej firm. Odnaj­dą nas Pań­stwo pod adre­sem: ul. Zło­ta 59, 00–120 War­sza­wa; dane kon­tak­to­we tel. 22 489 52 65.

Podsumowanie — obsługa prawna firmy Warszawa

W ramach dzia­łal­no­ści Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je­my usłu­gę — obsłu­ga praw­na firm — obej­mu­ją­cą m.in. spo­rzą­dza­nie umów cywil­no­praw­nych i regu­la­mi­nów pra­cy, udział w nego­cja­cjach umów oraz peł­nie­nie funk­cji inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych. Usłu­ga — obsłu­ga praw­na spół­ek — jest świad­czo­na przez naszą Kan­ce­la­rię rze­tel­nie i z zaan­ga­żo­wa­niem. Zapra­sza­my do kon­tak­tu oso­by zain­te­re­so­wa­ne sko­rzy­sta­niem z naszych usług.

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65 

Artykuł dotyczący specjalizacji — Obsługa prawna firm

Prawnik IT. Obsługa prawna firm z branży IT Warszawa

Prawnik IT. Obsługa prawna firm z branży IT Warszawa

Ochrona znaku towarowego

Ochrona znaku towarowego

Reklama porównawcza

Reklama porównawcza

Fałszywe używanie oznaczeń geograficznych

Fałszywe używanie oznaczeń geograficznych

Naśladownictwo produktu

Naśladownictwo produktu

Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne

Windykacja Warszawa

Windykacja Warszawa

Ocena 

Śred­nia oce­na: 5 / 5. Licz­ba gło­sów: 5