Obsługa prawna firm

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zapew­nia kom­plek­so­wą obsłu­gę praw­ną firm. Spo­rzą­dza­my w szcze­gól­no­ści umo­wy han­dlo­we, dora­dza­my z zakre­su pra­wa pra­cy oraz ochro­ny danych oso­bo­wych. Ofe­ru­je­my bie­żą­cą obsłu­gę praw­ną praw­ną spół­ek, obej­mu­ją­cą m.in. posie­dze­nia zarzą­dów i rad nad­zor­czych, zgro­ma­dze­nia wspól­ni­ków (wal­ne zgro­ma­dze­nia akcjo­na­riu­szy), zmia­ny umów spół­ek (sta­tu­tów) i regu­la­mi­nów, a tak­że uma­rza­nie i zasta­wia­nie udzia­łów (akcji). Dora­dza­my w zakre­sie ochro­ny inte­re­sów inwe­sto­rów mniej­szo­ścio­wych. Wspie­ra­my klien­tów w zakre­sie reje­stra­cji oddzia­łów, przed­sta­wi­cielstw, fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń.

Świad­czy­my pomoc praw­ną tak­że przy łącze­niu, podzia­le i prze­kształ­ca­niu spół­ek. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni dora­dza zarów­no przy trans­ak­cjach naby­cia udzia­łów (akcji) spół­ek, jak rów­nież przed­się­biorstw lub ich poszcze­gól­nych skład­ni­ków mająt­ko­wych, w szcze­gól­no­ści przy­go­to­wu­je­my ana­li­zy praw­ne spół­ek w celu ziden­ty­fi­ko­wa­nia poten­cjal­nych zagro­żeń zwią­za­nych z doko­ny­wa­ny­mi trans­ak­cja­mi (due dili­gen­ce).

Nale­ży pod­kre­ślić, iż spół­ki han­dlo­we dzie­li­my na spół­ki oso­bo­we i kapi­ta­ło­we. Wśród spół­ek oso­bo­wych wyróż­nia się spół­kę jaw­ną, part­ner­ską, koman­dy­to­wą i koman­dy­to­wo-akcyj­ną. Do spół­ek kapi­ta­ło­wych zaś zali­cza się spół­kę z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią oraz spół­kę akcyj­ną.

Spół­ki kapi­ta­ło­we mogą się łączyć mię­dzy sobą oraz ze spół­ka­mi oso­bo­wy­mi. Spół­ka oso­bo­wa nie może jed­nak­że być spół­ką przej­mu­ją­cą albo spół­ką nowo zawią­za­ną. Połą­cze­nie może być doko­na­ne przez prze­nie­sie­nie całe­go mająt­ku spół­ki (przej­mo­wa­nej) na inną spół­kę (przej­mu­ją­cą) za udzia­ły lub akcje, któ­re spół­ka przej­mu­ją­ca wyda­je wspól­ni­kom spół­ki przej­mo­wa­nej (łącze­nie się przez prze­ję­cie) albo przez zawią­za­nie spół­ki kapi­ta­ło­wej, na któ­rą prze­cho­dzi mają­tek wszyst­kich łączą­cych się spół­ek za udzia­ły lub akcje nowej spół­ki (łącze­nie się przez zawią­za­nie nowej spół­ki). Nota­be­ne spół­ka przej­mu­ją­ca albo spół­ka nowo zawią­za­na wstę­pu­je z dniem połą­cze­nia we wszyst­kie pra­wa i obo­wiąz­ki spół­ki przej­mo­wa­nej albo spół­ek łączą­cych się przez zawią­za­nie nowej spół­ki.

Łączą­ce się spół­ki kapi­ta­ło­we obo­wią­za­ne są do spo­rzą­dze­nia pla­nu połą­cze­nia, któ­ry powi­nien zawie­rać w szcze­gól­no­ści 1) typ, fir­mę i sie­dzi­bę każ­dej z łączą­cych się spół­ek, spo­sób łącze­nia, a w przy­pad­ku połą­cze­nia przez zawią­za­nie nowej spół­ki — rów­nież typ, fir­mę i sie­dzi­bę tej spół­ki; 2) sto­su­nek wymia­ny udzia­łów lub akcji spół­ki przej­mo­wa­nej bądź spół­ek łączą­cych się przez zawią­za­nie nowej spół­ki na udzia­ły lub akcje spół­ki przej­mu­ją­cej bądź spół­ki nowo zawią­za­nej i wyso­kość ewen­tu­al­nych dopłat; 3) zasa­dy doty­czą­ce przy­zna­nia udzia­łów albo akcji w spół­ce przej­mu­ją­cej bądź w spół­ce nowo zawią­za­nej; 4) dzień, od któ­re­go udzia­ły albo akcje upraw­nia­ją do uczest­nic­twa w zysku spół­ki przej­mu­ją­cej bądź spół­ki nowo zawią­za­nej; 5) pra­wa przy­zna­ne przez spół­kę przej­mu­ją­cą bądź spół­kę nowo zawią­za­ną wspól­ni­kom oraz oso­bom szcze­gól­nie upraw­nio­nym; 6) szcze­gól­ne korzy­ści dla człon­ków orga­nów, a tak­że innych osób uczest­ni­czą­cych w połą­cze­niu, jeże­li takie zosta­ły przy­zna­ne.

Nota­be­ne plan połą­cze­nia nale­ży zgło­sić do sądu reje­stro­we­go łączą­cych się spół­ek, któ­ry następ­nie pod­le­ga ogło­sze­niu w Moni­to­rze Sądo­wym i Gospo­dar­czym. Co wię­cej zarząd każ­dej z łączą­cych się spół­ek powi­nien spo­rzą­dzić pisem­ne spra­woz­da­nie uza­sad­nia­ją­ce połą­cze­nie, jego pod­sta­wy praw­ne i uza­sad­nie­nie eko­no­micz­ne, w tym sto­su­nek wymia­ny udzia­łów lub akcji. Plan połą­cze­nia zaś nale­ży pod­dać następ­nie bada­niu przez bie­głe­go rewi­den­ta w zakre­sie popraw­no­ści i rze­tel­no­ści.

War­to wska­zać, iż zarzą­dy łączą­cych się spół­ek powin­ny zawia­do­mić wspól­ni­ków dwu­krot­nie, w spo­sób prze­wi­dzia­ny dla zwo­ły­wa­nia zgro­ma­dzeń wspól­ni­ków lub wal­nych zgro­ma­dzeń, o zamia­rze połą­cze­nia się z inną spół­ką. Łącze­nie się spół­ek wyma­ga bowiem uchwa­ły zgro­ma­dze­nia wspól­ni­ków lub wal­ne­go zgro­ma­dze­nia każ­dej z łączą­cych się spół­ek, powzię­tej więk­szo­ścią trzech czwar­tych gło­sów, repre­zen­tu­ją­cych co naj­mniej poło­wę kapi­ta­łu zakła­do­we­go.

Celem wpi­sa­nia do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go wzmian­ki o uchwa­le o łącze­niu się spół­ki ze wska­za­niem, czy łączą­ca się spół­ka jest spół­ką przej­mu­ją­cą, czy spół­ką przej­mo­wa­ną zarząd każ­dej z łączą­cych się spół­ek obo­wią­za­ny jest zgło­sić do sądu reje­stro­we­go taką uchwa­łę. Ogło­sze­nie o połą­cze­niu spół­ek doko­ny­wa­ne jest zaś w Moni­to­rze Sądo­wym i Gospo­dar­czym na wnio­sek spół­ki przej­mu­ją­cej albo spół­ki nowo zawią­za­nej.


Arty­ku­ły doty­czą­ce obsłu­gi praw­nej firm:

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50