Kancelaria Prawna Warszawa (centrum) — Radkiewicz Adwokaci i Radcy Prawni

Kancelaria adwokacka — zakres działalności

Adwokat — klienci indywidualni

Adwokat Rozwód

Sprawy rozwodowe Warszawa Radkiewicz

Repre­zen­tu­je­my klien­tów w spra­wach roz­wo­do­wych, jak rów­nież o zasą­dze­nie ali­men­tów. Świad­czy­my pomoc praw­ną z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go m.in. w takich spra­wach jak: usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej oraz pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej. Zaj­mu­je­my się udzie­la­niem porad praw­nych. Adwo­kat z naszej kan­ce­la­rii w War­sza­wie dora­dza klien­tom w kwe­stiach doty­czą­cych podzia­łu mająt­ku takich jak: podział miesz­ka­nia po roz­wo­dzie oraz podział fir­my po rozwodzie.

Zobacz wię­cej

Adwokat Spadki

Spadek

Odde­le­go­wa­ny do pro­wa­dze­nia danej spra­wy praw­nik świad­czy pomoc praw­ną z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go, m.in. w takich kwe­stiach jak: wydzie­dzi­cze­nie, odrzu­ce­nie spad­ku, dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we oraz testa­ment. Obsłu­ga praw­na obej­mu­je swym zakre­sem repre­zen­to­wa­nie klien­tów zarów­no w spra­wach o dział spad­ku, jak rów­nież o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku. Dąży­my do tego, aby w mia­rę moż­li­wo­ści spra­wy spor­ne roz­wią­zy­wa­ne były na dro­dze postę­po­wa­nia pojed­naw­cze­go. Zała­twia­my wszyst­kie for­mal­no­ści zwią­za­ne z uzy­ska­niem potwier­dze­nia pra­wa do naby­cia spadku.

Zobacz wię­cej

Adwokat Prawo karne

Nasza kan­ce­la­ria adwo­kac­ka świad­czy usłu­gi praw­ne z zakre­su pra­wa kar­ne­go oraz pra­wa wykro­czeń. Świad­czy­my pomoc praw­ną zarów­no na rzecz oskar­żo­nych, jak rów­nież pokrzyw­dzo­nych. Pro­wa­dze­nie spraw kar­nych jest jed­ną z naszych głów­nych spe­cja­li­za­cji. Repre­zen­tu­je­my klien­tów na eta­pie postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go, jak i sądo­we­go, peł­niąc funk­cję obroń­cy lub peł­no­moc­ni­ka oskar­ży­cie­la posił­ko­we­go. Spo­rzą­dza­my dla naszych klien­tów m.in. pry­wat­ne bądź sub­sy­diar­ne akty oskarżenia.

Zobacz wię­cej

Odszkodowania 

Adwokat prawo rodzinne Warszawa

Docho­dzi­my odszko­do­wań za błę­dy medycz­ne obej­mu­ją­cych utra­co­ne docho­dy oraz zwro­t kosz­tów lecze­nia. Na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa cywil­ne­go docho­dzi­my tak­że odszko­do­wa­ń za wypa­dek w pra­cy (rosz­cze­nia uzu­peł­nia­ją­ce). Uzy­sku­je­my odszko­do­wania komu­ni­ka­cyj­n z OC spraw­cy wypad­ku w związ­ku zarów­no ze znisz­cze­niem, uszko­dze­niem czy utra­tą mie­nia, jak rów­nież dozna­niem uszczerb­ku na zdro­wiu lub śmiercią.

Zobacz wię­cej

Pomoc frankowiczom

Pomoc Frankowiczom

Jako Kan­ce­la­ria dopro­wa­dza­my do unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­to­wej indek­so­wa­nej do CHF bądź deno­mi­no­wa­nej w CHF. Wystę­pu­je­my rów­nież do sądów o tzw. odfran­ko­wie­nie kre­dy­tu, czy­li o likwi­da­cję zawar­tej w umo­wie kre­dy­tu klau­zu­li indek­sa­cyj­nej. Docho­dzi­my od ban­ków zwro­tu nie­na­leż­ne­go świad­cze­nia z tytu­łu swo­bod­ne­go usta­la­nia przez ban­ki wyso­ko­ści rat kre­dy­tu poprzez dowol­ne okre­śla­nie wyso­ko­ści spre­adu walu­to­we­go oraz kur­su sprze­da­ży fran­ka szwajcarskiego.

Zobacz wię­cej

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Świad­czy­my pomoc praw­ną z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go. Dora­dza­my klien­tom w kwe­stiach zwią­za­nych z usta­no­wie­niem roz­dziel­no­ści mająt­ko­wej. Ofe­ru­je­my zastęp­stwo pro­ce­so­we m.in. w postę­po­wa­niach o usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, o ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, o usta­le­nie ojco­stwa oraz o orze­cze­nie sepa­ra­cji. Repre­zen­tu­je­my klien­tów przed sąda­mi w spra­wach o pod­wyż­sze­nie bądź obni­że­nie ali­men­tów zarów­no na rzecz dzie­ci, jak i współmałżonka.

Zobacz wię­cej

 

Adwokat — obsługa prawna firm

Restrukturyzacja firmy

Dora­dza­my w prze­pro­wa­dza­niu restruk­tu­ry­za­cji firm nie­wy­pła­cal­nych, jak i zagro­żo­nych nie­wy­pła­cal­no­ścią. Nasza kan­ce­la­ria praw­na zatrud­nia adwo­ka­tów, któ­rzy repre­zen­tu­ją klien­tów w postę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych oraz restruk­tu­ry­za­cyj­nych, w tym postę­po­wa­niach sana­cyj­nych. Wspie­ra­my klien­tów w rene­go­cjo­wa­niu umów oraz wystę­pu­je­my w ich imie­niu m.in. o ulgi podat­ko­we oraz umo­rze­nie skła­dek ZUS.

Zobacz wię­cej

Prawnik Prawo pracy

Rejestracja spółek Warszawa

Pro­wa­dzo­na przez nas kan­ce­la­ria świad­czy usłu­gi praw­ne, poma­ga­jąc klien­tom w takich kwe­stiach, jak: wypo­wie­dze­nie umo­wy o pra­cę, nad­go­dzi­ny, czas pra­cy, bez­pie­czeń­stwo i higie­na pra­cy. Pra­wo pra­cy obej­mu­je też wie­le innych obsza­rów, w któ­rych dora­dza­my. Są to m.in.: pra­wa pra­cow­ni­ka, sys­te­my wyna­gro­dzeń i świad­czeń, zatrud­nia­nie cudzo­ziem­ców oraz dele­go­wa­nie pracowników.

Zobacz wię­cej

Rejestracja spółek

Outsourcing IOD Warszawa

Poma­ga­my przed­się­bior­com w reje­stra­cji spół­ek kapi­ta­ło­wych (spół­ek z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią oraz spół­ek akcyj­nych) oraz spół­ek oso­bo­wych (spół­ek jaw­nych, spół­ek part­ner­skich, spół­ek koman­dy­to­wych oraz spół­ek koman­dy­to­wo – akcyj­nych). W zakre­sie świad­czo­nej pomo­cy praw­nej mie­ści się wspie­ra­nie klien­tów w reje­stra­cji spół­ek przez inter­net oraz w spo­sób tradycyjny.

Zobacz wię­cej

Szkolenie i audyt RODO

Audyt RODO Warszawa

Prze­pro­wa­dza­my szko­le­nia z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych. Ponad­to prze­pro­wa­dza­my audy­ty celem dosto­so­wa­nia prak­tyk oraz doku­men­ta­cji do wyma­gań prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych (audyt RODO). W imie­niu naszych klien­tów peł­ni­my rów­nież funk­cję inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych (out­so­ur­cing IOD).

Zobacz wię­cej

Windykacja

Windykacja Warszawa

W imie­niu naszych klien­tów pro­wa­dzi­my win­dy­ka­cję należ­no­ści. Czu­wa­my nad pra­wi­dło­wo­ścią prze­bie­gu pro­ce­su egze­ku­cji. Zle­ca­my komor­ni­kom poszu­ki­wa­nie mająt­ku dłuż­ni­ka. Współ­pra­cu­je­my z komor­ni­ka­mi oraz detek­ty­wa­mi dzia­ła­ją­cy­mi na tere­nie całe­go kra­ju. Wystę­pu­je­my ze skar­gą pau­liań­ską w celu uzna­nia za bez­sku­tecz­ną czyn­ność praw­ną dłuż­ni­ka doko­na­ną z pokrzyw­dze­niem wierzycieli.

Zobacz wię­cej

Kancelaria Zamówienia publiczne

Kancelaria zamówienia publiczne

Dora­dza­my w zakre­sie postę­po­wań prze­tar­go­wych, w szcze­gól­no­ści spo­rzą­dza­my opi­nie praw­ne doty­czą­ce sto­so­wa­nia prze­pi­sów o zamó­wie­niach publicz­nych. Wspie­ra­my klien­tów w nego­cja­cjach warun­ków umów doty­czą­cych zamó­wie­nia publicz­ne­go. Świad­czy­my pomoc praw­ną w kwe­stiach spor­nych zwią­za­nych z wyko­na­niem zamó­wie­nia, jak rów­nież zastę­pu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach przed Kra­jo­wą Izbą Odwoławczą.

Zobacz wię­cej

Prawo autorskie Kancelaria

Prawo autorskie kancelaria

Wspie­ra­my klien­tów w spra­wach zwią­za­nych z ochro­ną praw autor­skich, w szcze­gól­no­ści spo­rzą­dza­my umo­wy licen­cyj­ne, jak rów­nież zastę­pu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach doty­czą­cych praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Dora­dza­my klien­tom w zakre­sie usta­le­nia praw do utwo­ru oraz egze­ku­cji praw mająt­ko­wych do utworów.

Zobacz wię­cej

Prawnik Nieruchomości

Nieruchomość na gotówce

Zapew­nia­my pomoc praw­ną w zagad­nie­niach zwią­za­nych ze sprze­da­żą nie­ru­cho­mo­ści oraz reali­za­cją inwe­sty­cji budow­la­nych. Spo­rzą­dza­my w szcze­gól­no­ści umo­wy o robo­ty budow­la­ne oraz umo­wy dewe­lo­per­skie. Usta­la­my stan praw­ny nie­ru­cho­mo­ści, jak rów­nież świad­czy­my usłu­gi praw­ne w zakre­sie finan­so­wa­nia naby­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści. Repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych doty­czą­cych nie­ru­cho­mo­ści, np. o wyda­nie pozwo­le­nia na budowę.

Zobacz wię­cej

Kancelaria adwokacka Warszawa — atuty Kancelarii Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zasięg ogólnopolski

Pro­wa­dzo­na przez nas Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zapew­nia pomoc praw­ną klien­tom z całej Pol­ski. Nie­za­leż­nie od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia spra­wy pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę praw­ną zapew­ni zarów­no klien­to­wi indy­wi­du­al­ne­mu, jak i fir­mie, pra­cu­ją­cy w naszej Kan­ce­la­rii adwo­kat. War­sza­wa oraz Łódź to mia­sta, w któ­rych nasza Kan­ce­la­ria Praw­na posia­da biu­ra i to wła­śnie dzię­ki poło­że­niu biur Kan­ce­la­rii w cen­tral­nej Pol­sce, a w tym w sto­li­cy kra­ju, chęt­nie z naszych usług korzy­sta­ją klien­ci nawet z naj­dal­szych zakąt­ków Polski.

Profesjonalizm

Siłą Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni są ludzie dys­po­nu­ją­cy roz­le­głą wie­dzą z zakre­su pra­wa, gdyż to oni umoż­li­wia­ją Kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej, a tym samym jej klien­tom, odno­sze­nie suk­ce­sów. Zespół Kan­ce­la­rii praw­nej two­rzą spe­cja­li­ści o wyso­kich kwa­li­fi­ka­cjach mery­to­rycz­nych – adwo­ka­ci i rad­co­wie praw­ni. Każ­dy zatrud­nio­ny praw­nik to eks­pert w swo­jej dzie­dzi­nie, co jest gwa­ran­cją wyso­kiej jako­ści obsłu­gi i rze­tel­no­ści. Pro­fe­sjo­na­lizm i spraw­ność w dzia­ła­niu to klu­czo­we war­to­ści, jakie przy­świe­ca­ją dzia­łal­no­ści naszej kan­ce­la­rii adwokackiej.

Kompleksowa obsługa prawna

Nasza Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je klien­tom kom­plek­so­wą obsłu­gę praw­ną. Na rzecz klien­tów indy­wi­du­al­nych świad­czy­my usłu­gi praw­ne m.in. w takich dzie­dzi­nach jak: odszko­do­wa­nia, roz­wód, pra­wo spad­ko­we, spra­wy kar­ne oraz kre­dy­ty fran­ko­we. Z kolei obsłu­ga praw­na firm obej­mu­je m.in. takie dzie­dzi­ny jak: restruk­tu­ry­za­cja fir­my, szko­le­nie RODO, reje­stra­cja spół­ek, pra­wo autor­skie, zamó­wie­nia publicz­ne, pra­wo pra­cy, nie­ru­cho­mo­ści oraz win­dy­ka­cja. Kan­ce­la­ria adwo­kac­ka świad­czy tak­że pomoc praw­ną w repre­zen­to­wa­niu przed­się­biorstw w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych przed orga­na­mi admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej i pań­stwo­wej. Posia­da­my wie­dzę i doświad­cze­nie z wie­lu dzie­dzin pra­wa, dzię­ki cze­mu jeste­śmy w sta­nie zapro­po­no­wać pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two prawne.

Indywidualne podejście do klienta

Pro­wa­dzo­na przez nas Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi praw­ne rze­tel­nie i z zaan­ga­żo­wa­niem w spra­wy klien­tów. Szyb­ko reagu­je­my na potrze­by klien­tów. Zaufa­nie zaś jakim obda­rza­ją nas klien­ci sta­no­wi dla nas źró­dło naj­więk­szej satys­fak­cji. To wła­śnie indy­wi­du­al­ne podej­ście do każ­de­go klien­ta i jego pro­ble­mu praw­ne­go jest klu­czem do suk­ce­su kan­ce­la­rii adwokackiej.

Elastyczne formy wynagrodzenia

Nasza Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni roz­li­cza się z klien­ta­mi zarów­no w opar­ciu o wyna­gro­dze­nie ryczał­to­we, hono­ra­rium za pomyśl­ny wynik spra­wy (tzw. suc­cess fee), jak rów­nież w opar­ciu o staw­kę godzinową.

Kancelaria adwokacka Warszawa (Centrum)

Naszych praw­ni­ków z War­sza­wy i Łodzi cechu­je doświad­cze­nie, sumien­ność oraz wszech­stron­ność. Klien­tom indy­wi­du­al­nym oraz fir­mom poszu­ku­ją­cym kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej chęt­nie udzie­li pomo­cy praw­nej nasz adwo­kat. War­sza­wa jest mia­stem, w któ­rym nasza Kan­ce­la­ria roz­po­czę­ła swo­ją dzia­łal­ność już ponad 11 lat temu i w któ­rym nadal dyna­micz­nie się roz­wi­ja. Lojal­ność, rze­tel­na ana­li­za pro­ble­mu klien­ta oraz dys­kre­cja to pod­sta­wo­we dewi­zy i war­to­ści, któ­rym hoł­du­je nasza kan­ce­la­ria adwokacka.

Prawnik Warszawa (Centrum)

Każ­dy klient indy­wi­du­al­ny, któ­ry potrze­bu­je pro­fe­sjo­nal­nej, mery­to­rycz­nej i kom­plek­so­wej pora­dy praw­nej z zakre­su pra­wa kar­ne­go, cywil­ne­go czy pra­cy może liczyć na wie­dzę i wie­lo­let­nie doświad­cze­nie praw­ni­ków z naszej kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej. Zespół adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych po zapo­zna­niu się z sytu­acją praw­ną klien­ta zapro­po­nu­je opty­mal­ne wyj­ście z sytuacji.

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50

Potrzebujesz pomocy prawnej?

ZADZWOŃ DO NAS+48 22 489-52-65 lub pozostaw swój numer telefonu, ZADZWONIMY DO CIEBIE tak szybko jak to możliwe.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

ZADZWOŃ DO NAS+48 22 489-52-65 lub pozostaw swój numer, ZADZWONIMY DO CIEBIE tak szybko jak to możliwe.