Kancelaria Prawna Warszawa — Radkiewicz Adwokaci i Radcy Prawni

Co wyróżnia naszą kancelarię adwokacką?

14 lat na rynku

Sprawy rozwodowe Warszawa Radkiewicz

Dzia­ła­my z powo­dze­niem na ryn­ku usług praw­ni­czych od 2010 r.

Przejrzystość

Spadek

Świad­czy­my pomoc praw­ną w taki spo­sób, by nie obcią­żać klien­tów zawi­ło­ścia­mi prze­pi­sów prawnych.

Bezpieczeństwo

Jeste­śmy świa­do­mi jak waż­ne jest doradz­two zapew­nia­ją­ce bez­pie­czeń­stwo prawne.

Koncyliacja

Adwokat prawo rodzinne Warszawa

W mia­rę moż­li­wo­ści spra­wy spor­ne roz­wią­zu­je­my w dro­dze postę­po­wa­nia pojednawczego.

Kancelaria prawna Warszawa

Zasięg ogólnopolski

Pro­wa­dzo­na przez nas Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zapew­nia pomoc praw­ną klien­tom z całej Pol­ski. Nie­za­leż­nie od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia spra­wy pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę praw­ną zapew­ni zarów­no klien­to­wi indy­wi­du­al­ne­mu, jak i fir­mie, pra­cu­ją­cy w naszej Kan­ce­la­rii praw­nik. War­sza­wa to mia­sto, w któ­rym nasza Kan­ce­la­ria Praw­na posia­da biu­ro i to wła­śnie dzię­ki poło­że­niu biu­ra Kan­ce­la­rii w sto­li­cy kra­ju, chęt­nie z naszych usług korzy­sta­ją klien­ci nawet z naj­dal­szych zakąt­ków Polski.

Profesjonalizm

Siłą Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni są ludzie dys­po­nu­ją­cy roz­le­głą wie­dzą z zakre­su pra­wa, gdyż to oni umoż­li­wia­ją Kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej, a tym samym jej klien­tom, odno­sze­nie suk­ce­sów. Zespół Kan­ce­la­rii praw­nej two­rzą spe­cja­li­ści o wyso­kich kwa­li­fi­ka­cjach mery­to­rycz­nych – adwo­ka­ci i rad­co­wie praw­ni. Każ­dy zatrud­nio­ny praw­nik to eks­pert w swo­jej dzie­dzi­nie, co jest gwa­ran­cją wyso­kiej jako­ści obsłu­gi i rze­tel­no­ści. Pro­fe­sjo­na­lizm i spraw­ność w dzia­ła­niu to klu­czo­we war­to­ści, jakie przy­świe­ca­ją dzia­łal­no­ści naszej kan­ce­la­rii adwokackiej.

Kompleksowa obsługa prawna

Nasza Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je klien­tom kom­plek­so­wą obsłu­gę praw­ną. Na rzecz klien­tów indy­wi­du­al­nych świad­czy­my usłu­gi praw­ne m.in. w takich dzie­dzi­nach jak: odszko­do­wa­nia, roz­wód, pra­wo spad­ko­we, spra­wy kar­ne oraz kre­dy­ty fran­ko­we. Z kolei obsłu­ga praw­na firm obej­mu­je m.in. takie dzie­dzi­ny jak: restruk­tu­ry­za­cja fir­my, szko­le­nie RODO, reje­stra­cja spół­ek, pra­wo autor­skie, zamó­wie­nia publicz­ne, pra­wo pra­cy, nie­ru­cho­mo­ści oraz win­dy­ka­cja. Kan­ce­la­ria praw­na świad­czy tak­że pomoc praw­ną w repre­zen­to­wa­niu przed­się­biorstw w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych przed orga­na­mi admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej i pań­stwo­wej. Posia­da­my wie­dzę i doświad­cze­nie z wie­lu dzie­dzin pra­wa, dzię­ki cze­mu jeste­śmy w sta­nie zapro­po­no­wać pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two prawne.

Indywidualne podejście do klienta

Pro­wa­dzo­na przez nas Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi praw­ne rze­tel­nie i z zaan­ga­żo­wa­niem w spra­wy klien­tów. Szyb­ko reagu­je­my na potrze­by klien­tów. Zaufa­nie zaś jakim obda­rza­ją nas klien­ci sta­no­wi dla nas źró­dło naj­więk­szej satys­fak­cji. To wła­śnie indy­wi­du­al­ne podej­ście do każ­de­go klien­ta i jego pro­ble­mu praw­ne­go jest klu­czem do suk­ce­su kan­ce­la­rii adwokackiej.

Elastyczne formy wynagrodzenia

Nasza Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni roz­li­cza się z klien­ta­mi zarów­no w opar­ciu o wyna­gro­dze­nie ryczał­to­we, hono­ra­rium za pomyśl­ny wynik spra­wy (tzw. suc­cess fee), jak rów­nież w opar­ciu o staw­kę godzinową.

Kancelaria prawna Warszawa (Centrum)

Naszych praw­ni­ków z War­sza­wy cechu­je doświad­cze­nie, sumien­ność oraz wszech­stron­ność. Klien­tom indy­wi­du­al­nym oraz fir­mom poszu­ku­ją­cym kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej chęt­nie udzie­li pomo­cy praw­nej nasz praw­nik. War­sza­wa jest mia­stem, w któ­rym nasza Kan­ce­la­ria roz­po­czę­ła swo­ją dzia­łal­ność już ponad 13 lat temu i w któ­rym nadal dyna­micz­nie się roz­wi­ja. Lojal­ność, rze­tel­na ana­li­za pro­ble­mu klien­ta oraz dys­kre­cja to pod­sta­wo­we dewi­zy i war­to­ści, któ­rym hoł­du­je nasza kan­ce­la­ria prawna.

Prawnik Warszawa (Centrum)

Każ­dy klient indy­wi­du­al­ny, któ­ry potrze­bu­je pro­fe­sjo­nal­nej, mery­to­rycz­nej i kom­plek­so­wej pora­dy praw­nej z zakre­su pra­wa kar­ne­go, cywil­ne­go czy pra­cy może liczyć na wie­dzę i wie­lo­let­nie doświad­cze­nie praw­ni­ków z naszej kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej. Zespół adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych po zapo­zna­niu się z sytu­acją praw­ną klien­ta zapro­po­nu­je opty­mal­ne wyj­ście z sytuacji.

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

22 489 52 65