Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zakres działalności

Rozwody

Adwokat rozwód

Sprawy rozwodowe Warszawa Radkiewicz

Repre­zen­tu­je­my klien­tów w spra­wach roz­wo­do­wych. Dąży­my w mia­rę moż­li­wo­ści do zawar­cia poro­zu­mień mię­dzy mał­żon­ka­mi, aby pro­ces roz­wo­do­wy trwał krót­ko. W tym celu spo­rzą­dza­my pisem­ne poro­zu­mie­nia mał­żon­ków m.in. o spo­so­bie wyko­ny­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej po roz­wo­dzie.

Zobacz wię­cej

Adwokat alimenty

Adwokat alimenty Warszawa

Ali­men­ty na dziec­ko, tak­że doro­słe, to jed­na z klu­czo­wych kwe­stii, z jaki­mi oso­by decy­du­ją­ce się na roz­sta­nie, mają do czy­nie­nia po roz­wo­dzie. Jeśli poszu­ku­ją Pań­stwo kom­plek­so­wych roz­wią­zań w tym zakre­sie, nasza Kan­ce­la­ria to zde­cy­do­wa­nie naj­lep­szy wybór. Gwa­ran­tu­je­my pro­fe­sjo­na­lizm w spra­wach o ali­men­ty.

Zobacz wię­cej

Adwokat prawo rodzinne

Adwokat prawo rodzinne Warszawa

Adwo­kat do spraw rodzin­nych pozwa­la roz­strzy­gnąć wie­le istot­nych kwe­stii z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go. Jeśli Pań­stwa spra­wy rodzin­ne wyma­ga­ją pomo­cy, praw­ne­go wspar­cia, czy repre­zen­ta­cji przez oso­bę, jaką jest praw­nik, nasza Kan­ce­la­ria dostar­czy Pań­stwu w peł­ni pro­fe­sjo­nal­nych roz­wią­zań.

Zobacz wię­cej

Adwokat podział majątku

Podział majątku Warszawa

Dora­dza­my klien­tom w spra­wach doty­czą­cych podzia­łu mająt­ku, m.in. w kwe­stiach takich jak: podział miesz­ka­nia po roz­wo­dzie oraz podział fir­my po roz­wo­dzie. Przy­go­to­wu­je­my umo­wy o podział mająt­ku wspól­ne­go. Repre­zen­tu­je­my klien­tów przed sąda­mi w spra­wach o podział mająt­ku po roz­wo­dzie. Dąży­my w mia­rę moż­li­wo­ści do zawar­cia ugo­dy sądo­wej.

Zobacz wię­cej

Obsługa prawna firm

Prawnik nieruchomości

Prawnik nieruchomości Warszawa

Ofe­ru­je­my obsłu­gę praw­ną trans­ak­cji sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści, usta­la­my stan praw­ny nie­ru­cho­mo­ści oraz dora­dza­my w zakre­sie finan­so­wa­nia naby­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści. Poma­ga­my klien­tom przy reali­za­cji inwe­sty­cji budow­la­nych, przy­go­to­wu­je­my m.in. doku­men­ty wyma­ga­ne do otrzy­ma­nia pozwo­le­nia na budo­wę oraz uzy­ski­wa­nia zezwo­leń na wycin­kę drzew.

Zobacz wię­cej

Rejestracja spółek

Rejestracja spółek Warszawa

Poma­ga­my przed­się­bior­com w reje­stra­cji spół­ek kapi­ta­ło­wych (spół­ek z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią oraz spół­ek akcyj­nych) oraz spół­ek oso­bo­wych (spół­ek jaw­nych, spół­ek part­ner­skich, spół­ek koman­dy­to­wych oraz spół­ek koman­dy­to­wo – akcyj­nych). Wspie­ra­my klien­tów w reje­stra­cji spół­ek przez inter­net oraz w spo­sób tra­dy­cyj­ny.

Zobacz wię­cej

Cyberbezpieczeństwo

Outsourcing IOD Warszawa

Wspie­ra­my we współ­pra­cy z infor­ma­ty­ka­mi fir­my oraz oso­by fizycz­ne w wal­ce z cyber­prze­stęp­czo­ścią świad­cząc m.in. takie usłu­gi jak: audyt bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji, audyt infor­ma­tycz­ny oraz testy pene­tra­cyj­ne.  Poma­ga­my naszym klien­tom w wykry­ciu i uka­ra­niu spraw­ców cyber­prze­stęp­stwa oraz w docho­dze­niu od nich odszko­do­wań.

Zobacz wię­cej

RODO

Audyt RODO Warszawa

Prze­pro­wa­dza­my audy­ty celem dosto­so­wa­nia prak­tyk oraz doku­men­ta­cji do wyma­gań prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych (audyt RODO). W imie­niu naszych klien­tów peł­ni­my funk­cję inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych (out­so­ur­cing IOD). Prze­pro­wa­dza­my szko­le­nia z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych (szko­le­nie RODO).

Zobacz wię­cej


Atuty Kancelarii Prawnej Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zasięg ogólnopolski

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zapew­nia pomoc praw­ną klien­tom z całej Pol­ski. Kan­ce­la­ria praw­na posia­da biu­ra w War­sza­wie oraz Gdań­sku.

Profesjonalizm

Siłą Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni są ludzie, gdyż to oni umoż­li­wia­ją Kan­ce­la­rii, a tym samym jej klien­tom, odno­sze­nie suk­ce­sów. Zespół Kan­ce­la­rii praw­nej two­rzą spe­cja­li­ści o wyso­kich kwa­li­fi­ka­cjach mery­to­rycz­nych – adwo­ka­ci i rad­co­wie praw­ni.

Kompleksowa obsługa prawna

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc praw­ną na rzecz osób fizycz­nych oraz firm. Na rzecz osób fizycz­nych świad­czy­my usłu­gi praw­ne m.in. w takich dzie­dzi­nach jak: kre­dy­ty fran­ko­we, roz­wód, pra­wo spad­ko­we oraz odszko­do­wa­nia. Z kolei obsłu­ga praw­na firm obej­mu­je m.in. takie dzie­dzi­ny jak: RODO, cyber­bez­pie­czeń­stwo, reje­stra­cja spół­ek, umo­wy cywil­no­praw­ne, pra­wo pra­cy, nie­ru­cho­mo­ści oraz win­dy­ka­cja. Posia­da­my wie­dzę i doświad­cze­nie z wie­lu dzie­dzin pra­wa, dzię­ki cze­mu jeste­śmy w sta­nie spro­stać ocze­ki­wa­niom naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów.

Indywidualne podejście do klienta

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi praw­ne rze­tel­nie i z zaan­ga­żo­wa­niem w spra­wy klien­tów. Szyb­ko reagu­je­my na potrze­by klien­tów. Zaufa­nie zaś jakim obda­rza­ją nas klien­ci sta­no­wi dla nas źró­dło naj­więk­szej satys­fak­cji.

Elastyczne formy wynagrodzenia

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni roz­li­cza się z klien­ta­mi zarów­no w opar­ciu o wyna­gro­dze­nie ryczał­to­we, hono­ra­rium za pomyśl­ny wynik spra­wy (tzw. suc­cess fee), jak rów­nież w opar­ciu o staw­kę godzi­no­wą.


Biura Kancelarii Prawnej Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni


Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50