Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zakres działalności

Adwokat — osoby fizyczne

Adwokat rozwód

Sprawy rozwodowe Warszawa Radkiewicz

Repre­zen­tu­je­my klien­tów w spra­wach roz­wo­do­wych, jak rów­nież o zasą­dze­nie ali­men­tów. Świad­czy­my pomoc praw­ną z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go m.in. w takich spra­wach jak: usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej oraz pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej. Dora­dza­my klien­tom w kwe­stiach doty­czą­cych podzia­łu mająt­ku takich jak: podział miesz­ka­nia po roz­wo­dzie oraz podział fir­my po roz­wo­dzie.

Zobacz wię­cej

Adwokat spadki

Prawo spadkow

Świad­czy­my pomoc praw­ną z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go, m.in. w takich kwe­stiach jak: wydzie­dzi­cze­nie, odrzu­ce­nie spad­ku, dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we oraz testa­ment. Repre­zen­tu­je­my klien­tów zarów­no w spra­wach o dział spad­ku, jak rów­nież o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku. Dąży­my do tego, aby w mia­rę moż­li­wo­ści spra­wy spor­ne roz­wią­zy­wa­ne były na dro­dze postę­po­wa­nia pojed­naw­cze­go.

Zobacz wię­cej

Pomoc frankowiczom 

Kredyty frankowe kancelaria

Dopro­wa­dza­my do unie­waż­nie­nia umów kre­dy­to­wych indek­so­wa­nych do CHF bądź deno­mi­no­wa­nych w CHF w związ­ku ze sto­so­wa­niem przez ban­ki klau­zu­l nie­do­zwo­lo­nych (ubez­pie­cze­nie niskie­go wkła­du wła­sne­go). Docho­dzi­my zwro­tu świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go w związ­ku ze swo­bod­nym usta­la­niem przez ban­ki wyso­ko­ści rat kre­dy­tu walo­ry­zo­wa­ne­go kur­sem fran­ka szwaj­car­skie­go poprzez dowol­ne okre­śla­nie kur­su sprze­da­ży CHF oraz war­to­ści spre­adu walu­to­we­go (kre­dyt we fran­kach — pozew).

Zobacz wię­cej

Odszkodowania 

Adwokat prawo rodzinne Warszawa

Docho­dzi­my odszko­do­wań za błę­dy medycz­ne obej­mu­ją­cych utra­co­ne docho­dy oraz zwro­t kosz­tów lecze­nia. Na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa cywil­ne­go docho­dzi­my tak­że odszko­do­wa­ń za wypa­dek w pra­cy (rosz­cze­nia uzu­peł­nia­ją­ce). Uzy­sku­je­my odszko­do­wania komu­ni­ka­cyj­ne z OC spraw­cy wypad­ku w związ­ku zarów­no ze znisz­cze­niem, uszko­dze­niem czy utra­tą mie­nia, jak rów­nież dozna­niem uszczerb­ku na zdro­wiu lub śmier­cią.

Zobacz wię­cej

Obsługa prawna firm

Restrukturyzacja firmy

Prawnik nieruchomości Warszawa

Dora­dza­my w prze­pro­wa­dza­niu restruk­tu­ry­za­cji firm nie­wy­pła­cal­nych, jak i zagro­żo­nych nie­wy­pła­cal­no­ścią. Repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych oraz restruk­tu­ry­za­cyj­nych, w tym postę­po­wa­niach sana­cyj­nych. Wspie­ra­my klien­tów w rene­go­cjo­wa­niu umów oraz wystę­pu­je­my w ich imie­niu m.in. o ulgi podat­ko­we oraz umo­rze­nie skła­dek ZUS.

Zobacz wię­cej

Prawnik Prawo pracy

Rejestracja spółek Warszawa

Z zakre­su pra­wa pra­cy świad­czy­my pomoc praw­ną m.in. w odnie­sie­niu do takich zagad­nień jak: wypo­wie­dze­nie umo­wy o pra­cę, nad­go­dzi­ny, czas pra­cy, bez­pie­czeń­stwo i higie­na pra­cy, dys­kry­mi­na­cja, mob­bing, pra­wa pra­cow­ni­ka, sys­te­my wyna­gro­dzeń i świad­czeń, zatrud­nia­nie cudzo­ziem­ców oraz dele­go­wa­nie pra­cow­ni­ków.

Zobacz wię­cej

Rejestracja spółek

Outsourcing IOD Warszawa

Poma­ga­my przed­się­bior­com w reje­stra­cji spół­ek kapi­ta­ło­wych (spół­ek z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią oraz spół­ek akcyj­nych) oraz spół­ek oso­bo­wych (spół­ek jaw­nych, spół­ek part­ner­skich, spół­ek koman­dy­to­wych oraz spół­ek koman­dy­to­wo – akcyj­nych). Wspie­ra­my klien­tów w reje­stra­cji spół­ek przez inter­net oraz w spo­sób tra­dy­cyj­ny.

Zobacz wię­cej

Szkolenie i audyt RODO

Audyt RODO Warszawa

Prze­pro­wa­dza­my szko­le­nia z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych. Ponad­to prze­pro­wa­dza­my audy­ty celem dosto­so­wa­nia prak­tyk oraz doku­men­ta­cji do wyma­gań prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych (audyt RODO). W imie­niu naszych klien­tów peł­ni­my rów­nież funk­cję inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych (out­so­ur­cing IOD).

Zobacz wię­cej

Atuty Kancelarii Prawnej Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zasięg ogólnopolski

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zapew­nia pomoc praw­ną klien­tom z całej Pol­ski. Kan­ce­la­ria praw­na posia­da biu­ra w War­sza­wie oraz Łodzi.

Profesjonalizm

Siłą Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni są ludzie, gdyż to oni umoż­li­wia­ją Kan­ce­la­rii, a tym samym jej klien­tom, odno­sze­nie suk­ce­sów. Zespół Kan­ce­la­rii praw­nej two­rzą spe­cja­li­ści o wyso­kich kwa­li­fi­ka­cjach mery­to­rycz­nych – adwo­ka­ci i rad­co­wie praw­ni.

Kompleksowa obsługa prawna

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc praw­ną na rzecz osób fizycz­nych oraz firm. Na rzecz osób fizycz­nych świad­czy­my usłu­gi praw­ne m.in. w takich dzie­dzi­nach jak: odszko­do­wa­nia, roz­wód, pra­wo spad­ko­we, pra­wo kar­ne oraz kre­dy­ty fran­ko­we. Z kolei obsłu­ga praw­na firm obej­mu­je m.in. takie dzie­dzi­ny jak: restruk­tu­ry­za­cja fir­my, szko­le­nie RODO, reje­stra­cja spół­ek, spo­rzą­dza­nie umów, pra­wo pra­cy, nie­ru­cho­mo­ści oraz odzy­ski­wa­nie dłu­gów. Posia­da­my wie­dzę i doświad­cze­nie z wie­lu dzie­dzin pra­wa, dzię­ki cze­mu jeste­śmy w sta­nie spro­stać ocze­ki­wa­niom naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów.

Indywidualne podejście do klienta

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi praw­ne rze­tel­nie i z zaan­ga­żo­wa­niem w spra­wy klien­tów. Szyb­ko reagu­je­my na potrze­by klien­tów. Zaufa­nie zaś jakim obda­rza­ją nas klien­ci sta­no­wi dla nas źró­dło naj­więk­szej satys­fak­cji.

Elastyczne formy wynagrodzenia

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni roz­li­cza się z klien­ta­mi zarów­no w opar­ciu o wyna­gro­dze­nie ryczał­to­we, hono­ra­rium za pomyśl­ny wynik spra­wy (tzw. suc­cess fee), jak rów­nież w opar­ciu o staw­kę godzi­no­wą.

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50