Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zakres działalności

Osoby fizyczne-adwokat

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc praw­ną na rzecz osób fizycz­nych w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: pra­wo rodzin­ne (roz­wo­dy, usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, ali­men­ty, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, podział mająt­ku), docho­dze­nie odszko­do­wań, nie­ru­cho­mo­ści, win­dy­ka­cja należ­no­ści oraz pomoc fran­ko­wi­czom.

Zobacz wię­cej

Firmy-radca prawny

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi praw­ne na rzecz firm w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: ochro­na danych oso­bo­wych (w tym szko­le­nie RODO, out­so­ur­cing IOD, audyt RODO), obsłu­ga praw­na firm, reje­stra­cja spół­ek, kon­trak­ty oraz pra­wo pra­cy.

Zobacz wię­cej

Rozwody

Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe Warszawa

Roz­wo­dem nazy­wa­my insty­tu­cję pra­wa rodzin­ne­go, mają­cą ma na celu roz­wią­za­nie fak­tycz­nie „mar­twe­go” związ­ku dwoj­ga ludzi, w któ­rym brak jest wspól­ne­go poży­cia mał­żon­ków, wier­no­ści, wza­jem­nej pomo­cy oraz współ­dzia­ła­nia dla dobra rodzi­ny. Stano­wi ona wyją­tek od zasa­dy trwa­ło­ści związ­ku mał­żeń­skie­go.

Zobacz wię­cej

Alimenty

Adwokat alimenty Warszawa

Ali­men­ty na dziec­ko, tak­że doro­słe, to jed­na z klu­czo­wych kwe­stii, z jaki­mi oso­by decy­du­ją­ce się na roz­sta­nie, mają do czy­nie­nia po roz­wo­dzie. Jeśli poszu­ku­ją Pań­stwo kom­plek­so­wych roz­wią­zań w tym zakre­sie, nasza Kan­ce­la­ria to zde­cy­do­wa­nie naj­lep­szy wybór. Gwa­ran­tu­je­my pro­fe­sjo­na­lizm w spra­wach o ali­men­ty.

Zobacz wię­cej

Prawo rodzinne

Adwokat prawo rodzinne Warszawa

Adwo­kat do spraw rodzin­nych pozwa­la roz­strzy­gnąć wie­le istot­nych kwe­stii z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go. Jeśli Pań­stwa spra­wy rodzin­ne wyma­ga­ją pomo­cy, praw­ne­go wspar­cia, czy repre­zen­ta­cji przez oso­bę, jaką jest praw­nik, nasza Kan­ce­la­ria dostar­czy Pań­stwu w peł­ni pro­fe­sjo­nal­nych roz­wią­zań.

Zobacz wię­cej

Podział majątku

Podział majątku Warszawa

Podział mająt­ku wspól­ne­go może nastą­pić wyłącz­nie wraz z usta­niem wspól­no­ści mająt­ko­wej małżeń­skiej, do któ­rej może dojść w szcze­gól­no­ści wsku­tek śmier­ci jed­ne­go z mał­żon­ków lub unieważnie­nia mał­żeń­stwa. Zasa­dą jest, że z chwi­lą usta­nia wspól­no­ści mał­żon­ko­wie mają rów­ne udzia­ły w mająt­ku.

Zobacz wię­cej

Firmy

Prawnik nieruchomości

Prawnik nieruchomości Warszawa

Ofe­ru­je­my obsłu­gę praw­ną trans­ak­cji sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści, usta­la­my stan praw­ny nie­ru­cho­mo­ści oraz dora­dza­my w zakre­sie finan­so­wa­nia naby­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści. Poma­ga­my klien­tom przy reali­za­cji inwe­sty­cji budow­la­nych, przy­go­to­wu­je­my m.in. doku­men­ty wyma­ga­ne do otrzy­ma­nia pozwo­le­nia na budo­wę oraz uzy­ski­wa­nia zezwo­leń na wycin­kę drzew.

Zobacz wię­cej

Rejestracja spółek

Rejestracja spółek Warszawa

Poma­ga­my przed­się­bior­com w reje­stra­cji spół­ek kapi­ta­ło­wych (spół­ek z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią oraz spół­ek akcyj­nych) oraz spół­ek oso­bo­wych (spół­ek jaw­nych, spół­ek part­ner­skich, spół­ek koman­dy­to­wych oraz spół­ek koman­dy­to­wo – akcyj­nych). Wspie­ra­my klien­tów w reje­stra­cji spół­ek przez inter­net oraz w spo­sób tra­dy­cyj­ny.

Zobacz wię­cej

Outsourcing IOD

Outsourcing IOD Warszawa

Świad­czy­my usłu­gi out­so­ur­cin­gu funk­cji inspek­to­ra ochro­ny danych. W ramach out­so­ur­cin­gu IOD moni­to­ru­je­my prze­strze­ga­nie przez admi­ni­stra­to­ra oraz pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych oraz peł­ni­my funk­cję oso­by kon­tak­to­wej pośred­ni­czą­cej pomię­dzy orga­nem nad­zor­czym a admi­ni­stra­to­rem.

Zobacz wię­cej

Audyt RODO

Audyt RODO Warszawa

Prze­pro­wa­dza­my u naszych klien­tów audy­ty RODO celem dosto­so­wa­nia doku­men­ta­cji oraz pro­ce­dur do wyma­gań prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych. Wyko­nu­je­my rów­nież powdro­że­nio­we audy­ty RODO celem wery­fi­ka­cji stop­nia sto­so­wa­nia prze­pi­sów wewnętrz­nych wdra­ża­ją­cych RODO u dane­go przed­się­bior­cy

Zobacz wię­cej


Atuty Kancelarii Prawnej Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zasięg ogól­no­pol­ski

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zapew­nia pomoc praw­ną klien­tom z całej Pol­ski. Kan­ce­la­ria praw­na posia­da sie­dzi­bę głów­ną w War­sza­wie oraz biu­ro regio­nal­ne w Gdań­sku.

Pro­fe­sjo­na­lizm

Siłą Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni są ludzie, gdyż to oni umoż­li­wia­ją Kan­ce­la­rii, a tym samym jej klien­tom, odno­sze­nie suk­ce­sów. Zespół Kan­ce­la­rii praw­nej two­rzą spe­cja­li­ści o wyso­kich kwa­li­fi­ka­cjach mery­to­rycz­nych – adwo­ka­ci i rad­co­wie praw­ni.

Kom­plek­so­wa obsłu­ga praw­na

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc praw­ną w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: pra­wo rodzin­ne (roz­wo­dy, usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, ali­men­ty, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, podział mająt­ku), ochro­na danych oso­bo­wych (w tym szko­le­nie RODO, audy­ty RODO, out­so­ur­cing IOD), reje­stra­cja spół­ek, obsłu­ga praw­na firm,  kon­trak­ty, nie­ru­cho­mo­ści, docho­dze­nie odszko­do­wań, win­dy­ka­cja należ­no­ści, pra­wo pra­cy oraz pomoc fran­ko­wi­czom. Posia­da­my wie­dzę i doświad­cze­nie z wie­lu dzie­dzin pra­wa, dzię­ki cze­mu jeste­śmy w sta­nie spro­stać ocze­ki­wa­niom naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów.

Indy­wi­du­al­ne podej­ście do klien­ta

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi praw­ne rze­tel­nie i z zaan­ga­żo­wa­niem w spra­wy klien­tów. Szyb­ko reagu­je­my na potrze­by klien­tów. Zaufa­nie zaś jakim obda­rza­ją nas klien­ci sta­no­wi dla nas źró­dło naj­więk­szej satys­fak­cji.

Ela­stycz­ne for­my wyna­gro­dze­nia

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni roz­li­cza się z klien­ta­mi zarów­no w opar­ciu o wyna­gro­dze­nie ryczał­to­we, hono­ra­rium za pomyśl­ny wynik spra­wy (tzw. suc­cess fee), jak rów­nież w opar­ciu o staw­kę godzi­no­wą.


Biura Kancelarii Prawnej Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni


Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50