Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zakres działalności

Osoby fizyczne-adwokat

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc praw­ną na rzecz osób fizycz­nych w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: pra­wo rodzin­ne (roz­wo­dy, usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, ali­men­ty, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, podział mająt­ku), docho­dze­nie odszko­do­wań, nie­ru­cho­mo­ści, win­dy­ka­cja należ­no­ści oraz kre­dy­ty fran­ko­we.

Zobacz wię­cej

Firmy-radca prawny

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi praw­ne na rzecz firm w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: ochro­na danych oso­bo­wych (w tym szko­le­nia RODO, out­so­ur­cing IOD, audy­ty RODO), obsłu­ga praw­na firm, reje­stra­cja spół­ek, spo­rzą­dza­nie umów oraz pra­wo pra­cy.

Zobacz wię­cej

 


Atuty Kancelarii Prawnej Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zasięg ogól­no­pol­ski

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni zapew­nia pomoc praw­ną klien­tom z całej Pol­ski. Kan­ce­la­ria praw­na posia­da sie­dzi­bę głów­ną w War­sza­wie oraz biu­ro regio­nal­ne w Gdań­sku.

Pro­fe­sjo­na­lizm

Siłą Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni są ludzie, gdyż to oni umoż­li­wia­ją Kan­ce­la­rii, a tym samym jej klien­tom, odno­sze­nie suk­ce­sów. Zespół Kan­ce­la­rii praw­nej two­rzą spe­cja­li­ści o wyso­kich kwa­li­fi­ka­cjach mery­to­rycz­nych – adwo­ka­ci i rad­co­wie praw­ni.

Kom­plek­so­wa obsłu­ga praw­na

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc praw­ną w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: pra­wo rodzin­ne (roz­wo­dy, usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem, ali­men­ty, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, podział mająt­ku), ochro­na danych oso­bo­wych (w tym audy­ty RODO, szko­le­nia RODO, out­so­ur­cing IOD), reje­stra­cja spół­ek, obsłu­ga praw­na firm, spo­rzą­dza­nie umów, nie­ru­cho­mo­ści, docho­dze­nie odszko­do­wań, win­dy­ka­cja należ­no­ści, pra­wo pra­cy oraz kre­dy­ty fran­ko­we. Posia­da­my wie­dzę i doświad­cze­nie z wie­lu dzie­dzin pra­wa, dzię­ki cze­mu jeste­śmy w sta­nie spro­stać ocze­ki­wa­niom naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów.

Indy­wi­du­al­ne podej­ście do klien­ta

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi praw­ne rze­tel­nie i z zaan­ga­żo­wa­niem w spra­wy klien­tów. Szyb­ko reagu­je­my na potrze­by klien­tów. Zaufa­nie zaś jakim obda­rza­ją nas klien­ci sta­no­wi dla nas źró­dło naj­więk­szej satys­fak­cji.

Ela­stycz­ne for­my wyna­gro­dze­nia

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni roz­li­cza się z klien­ta­mi zarów­no w opar­ciu o wyna­gro­dze­nie ryczał­to­we, hono­ra­rium za pomyśl­ny wynik spra­wy (tzw. suc­cess fee), jak rów­nież w opar­ciu o staw­kę godzi­no­wą.


Biura Kancelarii Prawnej Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni


Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50