Prawnik Warszawa

Zespół Kancelarii

Kamil Radkiewicz

Rad­ca praw­ny, Warszawa

 • zało­ży­ciel Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Prawni;
 • przed zało­że­niem Kan­ce­la­rii zdo­by­wał doświad­cze­nie zawo­do­we w reno­mo­wa­nych kan­ce­la­riach prawnych;
 • spe­cja­li­zu­je się w zakre­sie pra­wa rodzin­ne­go, cywil­ne­go (m.in. spad­ki) i gospo­dar­cze­go (obsłu­ga praw­na firm);
 • repre­zen­tu­je klien­tów przed sąda­mi w szcze­gól­no­ści w spra­wach o odszko­do­wa­nia komu­ni­ka­cyj­ne, jak rów­nież bie­rze udział w  nego­cja­cjach kontraktów;
 • zaj­mu­je się m.in. zagad­nie­nia­mi taki­mi jak: reje­stra­cja spół­ek oraz restruk­tu­ry­za­cja firmy;
 • eks­pert Busi­ness Cen­tre Club;
 • autor publi­ka­cji uka­zu­ją­cych się na łamach dzien­ni­ka „Rzecz­po­spo­li­ta”;
 • wła­da bie­gle języ­kiem angielskim;
 • czło­nek Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Warszawie.

Anna Patryniak-Wróbel

Rad­ca prawny

 • spe­cja­li­zu­je się w pra­wie rodzin­nym, cywil­nym i gospodarczym;
 • prze­pro­wa­dza audy­ty w spół­kach pod wzglę­dem zgod­no­ści z prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny danych oso­bo­wych (audy­ty RODO);
 • dora­dza przed­się­bior­com m.in. w zakre­sie bie­żą­cej obsłu­gi kor­po­ra­cyj­nej spółek;
 • ukoń­czy­ła stu­dia pody­plo­mo­we z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych i infor­ma­cji niejawnych;
 • wła­da bie­gle języ­kiem angielskim;
 • jest człon­kiem Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Warszawie.

Martyna Curyło

Rad­ca prawny

 • spe­cja­li­zu­je się w pra­wie gospo­dar­czym oraz cywilnym;
 • posia­da duże doświad­cze­nie pro­ce­so­we w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywilnych;
 • dora­dza przed­się­bior­com m.in. w zakre­sie bie­żą­cej obsłu­gi kor­po­ra­cyj­nej spół­ek oraz trans­ak­cji M&A;
 • wła­da bie­gle języ­kiem angielskim;
 • jest człon­kiem Okrę­go­wej Izby Rad­ców Prawnych.

Roksana Marczak

Rad­ca prawny

 • spe­cja­li­zu­je się w pra­wie gospo­dar­czym i administracyjnym;
 • dora­dza przed­się­bior­com m.in. w zakre­sie bie­żą­cej obsłu­gi kor­po­ra­cyj­nej spół­ek z bran­ży e‑commerce;
 • nego­cju­je warun­ki kon­trak­tów han­dlo­wych, jak rów­nież opi­niu­je i spo­rzą­dza umo­wy w szcze­gól­no­ści z zakre­su pra­wa wła­sno­ści intelektualnej;
 • repre­zen­tu­je klien­tów przed sąda­mi powszech­ny­mi i administracyjnymi; 
 • wła­da bie­gle języ­kiem angielskim;
 • jest człon­kiem Okrę­go­wej Izby Rad­ców Prawnych.

Małgorzata Szlezingier

Rad­ca prawny

 • spe­cja­li­zu­je się w zakre­sie pra­wa: tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go, Inter­ne­tu, kon­ku­ren­cji, admi­ni­stra­cyj­ne­go oraz procesowego;
 • dotych­czas pra­co­wa­ła w Urzę­dzie Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej, Urzę­dzie Ochro­ny Kon­ku­re­cji i Kon­su­men­tów, a tak­że w reno­mo­wa­nych kan­ce­la­riach prawnych;
 • dora­dza­ła w zakre­sie pra­wa tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go m.in. w spra­wach doty­czą­cych: przy­zna­wa­nia czę­sto­tli­wo­ści oraz nume­ra­cji, sze­ro­ko­pa­smo­we­go dostę­pu do Inter­ne­tu (BSA), dostę­pu do lokal­nej pętli abo­nenc­kiej (Local Loop Unbun­dling), kar nakła­da­nych na ope­ra­to­rów, nakła­da­nia obo­wiąz­ków regu­la­cyj­nych; ponad­to nego­cjo­wa­ła m.in. umo­wy o połą­cze­niu sie­ci – Inter­Con­nect oraz umo­wy dzier­ża­wy łączy; wystę­po­wa­ła w postę­po­wa­niach przed Pre­ze­sem Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów oraz przed Pre­ze­sem Urzę­du Komu­ni­ka­cji Elektronicznej;
 • świad­czy­ła usłu­gi praw­ne na rzecz spół­ek z bran­ży FMCG, wydaw­ni­czej oraz pali­wo­wej, w szcze­gól­no­ści dora­dza­ła w zakre­sie trans­ak­cji M&A, a tak­że repre­zen­to­wa­ła klien­tów w postę­po­wa­niach odszko­do­waw­czych i wywłaszczeniowych;
 • jest auto­rem publi­ka­cji w kwar­tal­ni­ku „Pra­wo i Eko­no­mia w Telekomunikacji”;
 • wła­da bie­gle języ­kiem angielskim;
 • jest człon­kiem Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Warszawie.

Prawnicy Kancelarii z Warszawy- wiedza i doświadczenie

Praw­ni­cy wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to wyspe­cja­li­zo­wa­ny zespół osób posia­da­ją­cych wie­dzę i doświad­cze­nie z zakre­su pra­wa cywil­ne­go, rodzin­ne­go, kar­ne­go oraz gospo­dar­cze­go. Z ofer­ty naszej Kan­ce­la­rii korzy­sta­ją zarów­no klien­ci indy­wi­du­al­ni, jak rów­nież firmy.

Dora­dza­my naszym klien­tom we wszel­kich spra­wach z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go (m. in. o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku i dział spad­ku). W ramach spe­cja­li­za­cji z zakre­su pra­wa cywil­ne­go praw­nik z naszej Kan­ce­la­rii wes­prze Pań­stwa m.in. w spra­wach o odszko­do­wa­nie czy win­dy­ka­cję należ­no­ści, jak rów­nież spo­rzą­dzi umo­wę sprze­da­ży bądź naj­mu doty­czą­cą nie­ru­cho­mo­ści. Praw­nik naszej Kan­ce­la­rii będzie Pań­stwa repre­zen­to­wał w spra­wach rodzin­nych, a w tym w spra­wie o roz­wód, rosz­cze­nie ali­men­ta­cyj­ne czy w zakre­sie pozba­wie­nia praw rodzicielskich.

Jeste­śmy rów­nież świa­do­mi, jak waż­na dla spraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa jest bie­żą­ca obsłu­ga praw­na firm. Praw­nik z naszej Kan­ce­la­rii dora­dzi Pań­stwu rów­nież w kwe­stiach z zakre­su pra­wa gospo­dar­cze­go, jak rów­nież w razie potrze­by wes­prze Pań­stwa w nego­cja­cjach umów han­dlo­wych, tak aby w opty­mal­ny spo­sób zabez­pie­czyć Pań­stwa interesy.

Praw­nik wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii pomo­że Pań­stwu rów­nież w zakre­sie pra­wa pra­cy oraz ochro­ny danych oso­bo­wych. Praw­ni­cy naszej Kan­ce­la­rii posia­da­ją wie­dzę i doświad­cze­nie nie­zbęd­ne do świad­cze­nia usług praw­nych w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny. Każ­dy praw­nik z naszej Kan­ce­la­rii posia­da tytuł adwo­ka­ta bądź rad­cy praw­ne­go, co jest gwa­ran­cją świad­cze­nia usług praw­nych na rzez Pań­stwa w spo­sób profesjonalny. 

Prawnik — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół praw­ni­ków świad­czą­cych pomoc praw­ną na rzecz firm oraz klien­tów indy­wi­du­al­nych. Praw­nik z naszej Kan­ce­la­rii spraw­dzi kom­plet­ność wpro­wa­dzo­nej w Pań­stwa spół­ce doku­men­ta­cji wewnętrz­nej (np. z zakre­su pra­wa pra­cy, ochro­ny danych oso­bo­wych itp.). Praw­ni­cy Kan­ce­la­rii poma­ga­ją rów­nież w spra­wach roz­wo­do­wych, rodzin­nych (np. zaprze­cze­nie ojco­stwa), cywil­nych (np. przy trans­ak­cjach naby­cia nie­ru­cho­mo­ści) oraz kar­nych. Praw­nik wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii spo­rzą­dzi dla Pań­stwa umo­wę, a w razie potrze­by będzie repre­zen­to­wał Pań­stwa przed sądem. Nasza Kan­ce­la­ria ma swą sie­dzi­bę w War­sza­wie przy ul. Zło­tej 59, kon­takt tele­fo­nicz­ny: 22 489 52 65 lub 801 50 10 50.

Prawnik — Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to wyspe­cja­li­zo­wa­na kan­ce­la­ria, któ­rej praw­ni­cy świad­czą usłu­gi praw­ne m.in. w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: pra­wo gospo­dar­cze, ochro­na danych oso­bo­wych, pra­wo pra­cy, cywil­ne, rodzin­ne i kar­ne. Praw­nik z naszej Kan­ce­la­rii prze­pro­wa­dzi dla Pań­stwa audyt RODO, celem zwe­ry­fi­ko­wa­nia prze­strze­ga­nia przez Pań­stwa prze­pi­sów z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych. Nad­to praw­nik wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii pomo­że Pań­stwu we wszel­kich spra­wach rodzin­nych doty­czą­cych m.in. usta­le­nia kon­tak­tów z dziec­kiem bądź uzy­ska­nia ali­men­tów na dziec­ko. Praw­ni­cy Kan­ce­la­rii wspo­ma­ga­ją rów­nież naszych klien­tów m.in. w spra­wach o uzy­ska­nie odszko­do­wa­nia, win­dy­ka­cję należ­no­ści, jak rów­nież bio­rą udział w spra­wach spad­ko­wych, np. o dział spad­ku. Filia Kan­ce­la­rii poło­żo­na jest przy ul. Wól­czań­skiej 125, 90–521 Łódź (801 50 10 50).

Arty­kuł powią­za­ny z kate­go­rią Praw­ni­cy:

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50

Potrzebujesz pomocy prawnej?

ZADZWOŃ DO NAS+48 22 489-52-65 lub pozostaw swój numer telefonu, ZADZWONIMY DO CIEBIE tak szybko jak to możliwe.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

ZADZWOŃ DO NAS+48 22 489-52-65 lub pozostaw swój numer, ZADZWONIMY DO CIEBIE tak szybko jak to możliwe.