Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni — Prawnicy

Zespół Kan­ce­la­rii

Kamil Radkiewicz

Rad­ca praw­ny, Warszawa 

 • założy­ciel Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Prawni;
 • przed zało­że­niem Kan­ce­la­rii zdo­by­wał doświad­cze­nie zawo­do­we w reno­mo­wa­nych kan­ce­la­riach prawnych;
 • spe­cja­li­zu­je się w zakre­sie pra­wa rodzin­ne­go, cywil­ne­go (m.in. spad­ki) i gospo­dar­cze­go (obsłu­ga praw­na firm);
 • repre­zen­tu­je klien­tów przed sąda­mi w szcze­gól­no­ści w spra­wach o odszko­do­wa­nia komu­ni­ka­cyj­ne, jak rów­nież bie­rze udział w  nego­cja­cjach kontraktów;
 • zaj­mu­je się m.in. zagad­nie­nia­mi taki­mi jak: reje­stra­cja spół­ek oraz restruk­tu­ry­za­cja firmy;
 • eks­pert Busi­ness Cen­tre Club;
 • autor publi­ka­cji uka­zu­ją­cych się na łamach dzien­ni­ka „Rzecz­po­spo­li­ta”;
 • wła­da bie­gle języ­kiem angielskim;
 • czło­nek Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Warszawie.
Kamil Radkiewicz - adwokat Warszawa

Anna Patryniak-Wróbel

Rad­ca praw­ny, Warszawa

 • spe­cja­li­zu­je się w pra­wie rodzin­nym, cywil­nym i gospodarczym;
 • prze­pro­wa­dza audy­ty w spół­kach pod wzglę­dem zgod­no­ści z prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny danych oso­bo­wych (audy­ty RODO);
 • dora­dza przed­się­bior­com m.in. w zakre­sie bie­żą­cej obsłu­gi kor­po­ra­cyj­nej spółek;
 • ukoń­czy­ła stu­dia pody­plo­mo­we z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych i infor­ma­cji niejawnych;
 • wła­da bie­gle języ­kiem angielskim;
 • jest człon­kiem Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Warszawie.
Anna Patryniak - Wróbel

Olga Chowańska-Prus

Adwo­kat współ­pra­cu­ją­cy z Kancelarią

 • repre­zen­tu­je klien­tów przed sąda­mi wszyst­kich instan­cji, w szcze­gól­no­ści w spra­wach z zakre­su pra­wa kar­ne­go, cywil­ne­go i gospodarczego;
 • uczest­nik stu­diów pody­plo­mo­wych Pra­wa Kar­ne­go i Gospodarczego;
 • posłu­gu­je się bie­gle języ­kiem angielskim;
 • czło­nek Okrę­go­wej Rady Adwokackiej.

Kancelaria Radkiewicz — opinie

Dorota Pawlak
Doro­ta Pawlak 
2023-04-12
Witam ser­decz­nie wszyst­kich czy­ta­ją­cych opinie.Kilka słów­na temat Kan­ce­la­ri i samej oso­by Pana Kami­la Radkiewicza.Pełen pro­fe­sjo­na­lizm bo od tego nale­ży zacząć oraz 100% zaan­ga­żo­wa­nia w spra­we swo­je­go klienta.Wlasnie jestem po wygra­nej roz­pra­wie w sądzie ape­la­cyj­nym gdzie dzię­ki cechą Pana mece­na­sa spra­wa zakoń­czy­ła się suk­ce­sem dla mnie.Ze szcze­re­go ser­ca polecam.
Grzegorz M.
Grze­gorz M. 
2023-04-03
Pole­cam Kan­ce­la­rię Rad­kie­wicz w spra­wach doty­czą­cych kre­dy­tów fran­ko­wych — dzię­ki Kan­ce­la­rii mamy unie­waż­nie­nie umo­wy fran­ko­wej w pierw­szej instan­cji. Kan­ce­la­rię Rad­kie­wicz cechu­je pełen pro­fe­sjo­na­lizm, na żad­nym eta­pie spra­wy nie czu­li­śmy się pozo­sta­wie­ni samym sobie. Mece­nas Kamil Rad­kie­wicz oso­bi­ście oraz bar­dzo aktyw­nie uczest­ni­czył w rozprawach.
R J
R J 
2023-02-14
Pole­cam Kan­ce­la­rię mece­na­sa Kami­la Rad­kie­wi­cza – pro­fe­sjo­na­lizm, zaan­ga­żo­wa­nie, bar­dzo dobry kon­takt i infor­ma­cja na każ­dym eta­pie. Indy­wi­du­al­ne podej­ście do klien­ta, szcze­gó­ło­wa ana­li­za umo­wy i pro­po­zy­cja postę­po­wa­nia w kon­kret­nej spra­wie. Mamy już wygra­ną pierw­sza instancje .
Grazyna BvelB
Gra­zy­na BvelB 
2022-11-07
Pole­cam Kan­ce­la­rię Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni. Zasa­dy współ­pra­cy usta­lo­ne na pierw­szej wizy­cie, jasno i kon­kret­nie. Nasza spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem zakoń­czy­ła się unie­waż­nie­niem umo­wy w pierw­szej instan­cji. Mece­nas Rad­kie­wicz zawsze przy­go­to­wa­ny i z dużym zaan­ga­żo­wa­niem. Choć jeste­śmy w poło­wie dro­gi do peł­nej wygra­nej, ze spo­ko­jem ocze­ku­ję II instan­cji, któ­rą zapew­ne zło­ży prze­gra­ny bank.
Tomasz
Tomasz 
2022-10-06
Kan­ce­la­ria dzia­ła spraw­nie, rze­czo­wo i przede wszyst­kim sku­tecz­nie. Pro­ces fran­ko­wy w pierw­szej instan­cji zakoń­czył się powo­dze­niem więc liczę na podob­ny wyrok w II instancji.
Be Su
Be Su 
2022-03-19
Zgło­si­łam się do Rad­kie­wicz Kan­ce­la­ria o pomoc praw­ną. Na pierw­szym spo­tka­niu Pan rad­ca praw­ny Kamil Rad­kie­wicz wyja­śnił zawi­ło­ści spra­wy i czas jej trwa­nia. Pan Kamil Rad­kie­wicz w spo­sób rze­czo­wy prze­ko­nał mnie do dzia­ła­nia. Już po 7 mie­sią­cach od pierw­sze­go spo­tka­nia Rad­kie­wicz Kan­ce­la­ria uzy­ska­ła w sądzie posta­no­wie­nie o zabez­pie­cze­niu do cza­su zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia sądo­we­go. Pan rad­ca praw­ny Kamil Rad­kie­wicz dzia­ła szyb­ko i sku­tecz­nie. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest god­na reko­men­da­cji, ser­decz­nie polecam.
Krystian
Krystian 
2022-03-03
Pole­cam współ­pra­cę z Kan­ce­la­rią pana mece­na­sa Kami­la Rad­kie­wi­cza. Pełen pro­fe­sjo­na­lizm, zaan­ga­żo­wa­nie i przede wszyst­kim wyso­ka skuteczność.
Beata Orłowska
Beata Orłowska 
2021-11-27
Ogrom­ne podzię­ko­wa­nia dla mece­na­sa Kami­la Rad­kie­wi­cza i Kan­ce­la­rii Rad­kie­wicz za facho­we popro­wa­dze­nie spra­wy unie­waż­nie­nia kre­dy­tu fran­ko­we­go. Spo­koj­nie i pro­fe­sjo­nal­nie! Polecam!
Agnieszka AD
Agniesz­ka AD 
2021-10-18
Bar­dzo pole­cam Kan­ce­la­rię Pana Kami­la Rad­kie­wi­cza, Facho­we i rze­tel­ne podej­ście ponad­to jest kon­kret­ny i widać że ma dużą wie­dzę w tym zakre­sie. Dopro­wa­dził do unie­waż­nie­nia mojej umo­wy fran­ko­wej w pierw­szej instan­cji. Wal­czy­my dalej.
Marta Haskins
Mar­ta Haskins 
2021-09-18
Posia­dam kre­dyt fran­ko­wy i w tej kwe­stii dora­dził mi Rad­ca Praw­ny Kamil Rad­kie­wicz. Współ­pra­cu­je­my od kil­ku lat i za każ­dym razem otrzy­mu­ję wyczer­pu­ją­cą odpo­wiedz i pora­dę. Dzię­ki pro­fe­sjo­na­li­zmo­wi oraz szyb­kim reak­cjom na zmie­nia­ją­cą się sytu­ację w tema­cie kre­dy­tów fran­ko­wych praw­ni­cy Kan­ce­la­rii Rad­kie­wicz zdo­ła­li zatrzy­mać sądow­nie pła­co­ne prze­ze mnie wyso­kie raty kre­dy­tu za co jestem bar­dzo wdzięcz­na i wie­rzę, że już za kil­ka mie­się­cy zakoń­czy­my całą spra­wę moje­go fran­ko­we­go kredytu.

Prawnicy Kancelarii z Warszawy — wiedza i doświadczenie

Praw­ni­cy wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to wyspe­cja­li­zo­wa­ny zespół osób posia­da­ją­cych wie­dzę i doświad­cze­nie z zakre­su pra­wa cywil­ne­go, rodzin­ne­go, kar­ne­go oraz gospo­dar­cze­go. Z ofer­ty naszej Kan­ce­la­rii korzy­sta­ją zarów­no klien­ci indy­wi­du­al­ni, jak rów­nież firmy.

Dora­dza­my naszym klien­tom we wszel­kich spra­wach z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go (m. in. o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku i dział spad­ku). W ramach spe­cja­li­za­cji z zakre­su pra­wa cywil­ne­go praw­nik z naszej Kan­ce­la­rii wes­prze Pań­stwa m.in. w spra­wach o odszko­do­wa­nie czy win­dy­ka­cję należ­no­ści, jak rów­nież spo­rzą­dzi umo­wę sprze­da­ży bądź naj­mu doty­czą­cą nie­ru­cho­mo­ści. Praw­nik naszej Kan­ce­la­rii będzie Pań­stwa repre­zen­to­wał w spra­wach rodzin­nych, a w tym w spra­wie o roz­wód, rosz­cze­nie ali­men­ta­cyj­ne czy w zakre­sie pozba­wie­nia praw rodzicielskich.

Jeste­śmy rów­nież świa­do­mi, jak waż­na dla spraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa jest bie­żą­ca obsłu­ga praw­na firm. Praw­nik z naszej Kan­ce­la­rii dora­dzi Pań­stwu rów­nież w kwe­stiach z zakre­su pra­wa gospo­dar­cze­go, jak rów­nież w razie potrze­by wes­prze Pań­stwa w nego­cja­cjach umów han­dlo­wych, tak aby w opty­mal­ny spo­sób zabez­pie­czyć Pań­stwa interesy.

Praw­nik wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii pomo­że Pań­stwu rów­nież w zakre­sie pra­wa pra­cy oraz ochro­ny danych oso­bo­wych. Praw­ni­cy naszej Kan­ce­la­rii posia­da­ją wie­dzę i doświad­cze­nie nie­zbęd­ne do świad­cze­nia usług praw­nych w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny. Każ­dy praw­nik z naszej Kan­ce­la­rii posia­da tytuł adwo­ka­ta bądź rad­cy praw­ne­go, co jest gwa­ran­cją świad­cze­nia usług praw­nych na rzez Pań­stwa w spo­sób profesjonalny. 

Prawnik — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół praw­ni­ków świad­czą­cych pomoc praw­ną na rzecz firm oraz klien­tów indy­wi­du­al­nych. Praw­nik z naszej Kan­ce­la­rii spraw­dzi kom­plet­ność wpro­wa­dzo­nej w Pań­stwa spół­ce doku­men­ta­cji wewnętrz­nej (np. z zakre­su pra­wa pra­cy, ochro­ny danych oso­bo­wych itp.). Praw­ni­cy Kan­ce­la­rii poma­ga­ją rów­nież w spra­wach roz­wo­do­wych, rodzin­nych (np. zaprze­cze­nie ojco­stwa), cywil­nych (np. przy trans­ak­cjach naby­cia nie­ru­cho­mo­ści) oraz kar­nych. Praw­nik wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii spo­rzą­dzi dla Pań­stwa umo­wę, a w razie potrze­by będzie repre­zen­to­wał Pań­stwa przed sądem. Nasza Kan­ce­la­ria ma swą sie­dzi­bę w War­sza­wie przy ul. Zło­tej 59, kon­takt tele­fo­nicz­ny: 22 489 52 65.

Arty­kuł powią­za­ny z kate­go­rią Praw­ni­cy:

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65