Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni — Prawnicy

Zespół Kan­ce­la­rii

Kamil Radkiewicz

Rad­ca praw­ny, Warszawa 

 • założy­ciel Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Prawni;
 • przed zało­że­niem Kan­ce­la­rii zdo­by­wał doświad­cze­nie zawo­do­we w reno­mo­wa­nych kan­ce­la­riach prawnych;
 • spe­cja­li­zu­je się w zakre­sie pra­wa gospo­dar­cze­go (obsłu­ga praw­na firm);
 • repre­zen­tu­je klien­tów przed sąda­mi m.in. w spra­wach z zakre­su pra­wa pracy;
 • zaj­mu­je się m.in. ochro­ną danych oso­bo­wych oraz zagad­nie­nia­mi z obsza­ru compliance;
 • eks­pert Busi­ness Cen­tre Club;
 • wła­da bie­gle języ­kiem angielskim;
 • czło­nek Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Warszawie.
Kamil Radkiewicz - adwokat Warszawa

Anna Patryniak-Wróbel

Rad­ca praw­ny, Warszawa

 • spe­cja­li­zu­je się w pra­wie rodzin­nym, cywil­nym i gospodarczym;
 • prze­pro­wa­dza audy­ty w spół­kach pod wzglę­dem zgod­no­ści z prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny danych oso­bo­wych (audy­ty RODO);
 • dora­dza przed­się­bior­com m.in. w zakre­sie bie­żą­cej obsłu­gi kor­po­ra­cyj­nej spółek;
 • ukoń­czy­ła stu­dia pody­plo­mo­we z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych i infor­ma­cji niejawnych;
 • wła­da bie­gle języ­kiem angielskim;
 • jest człon­kiem Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Warszawie.
Anna Patryniak - Wróbel

Olga Chowańska-Prus

Adwo­kat współ­pra­cu­ją­cy z Kancelarią

 • repre­zen­tu­je klien­tów przed sąda­mi wszyst­kich instan­cji, w szcze­gól­no­ści w spra­wach z zakre­su pra­wa kar­ne­go, cywil­ne­go i gospodarczego;
 • uczest­nik stu­diów pody­plo­mo­wych Pra­wa Kar­ne­go i Gospodarczego;
 • posłu­gu­je się bie­gle języ­kiem angielskim;
 • czło­nek Okrę­go­wej Rady Adwokackiej.

Kancelaria Radkiewicz — opinie

Dorota Pawlak
Dorota Pawlak
2023-04-12
Witam serdecznie wszystkich czytających opinie.Kilka słówna temat Kancelari i samej osoby Pana Kamila Radkiewicza.Pełen profesjonalizm bo od tego należy zacząć oraz 100% zaangażowania w sprawe swojego klienta.Wlasnie jestem po wygranej rozprawie w sądzie apelacyjnym gdzie dzięki cechą Pana mecenasa sprawa zakończyła się sukcesem dla mnie.Ze szczerego serca polecam.
Grzegorz M.
Grzegorz M.
2023-04-03
Polecam Kancelarię Radkiewicz w sprawach dotyczących kredytów frankowych - dzięki Kancelarii mamy unieważnienie umowy frankowej w pierwszej instancji. Kancelarię Radkiewicz cechuje pełen profesjonalizm, na żadnym etapie sprawy nie czuliśmy się pozostawieni samym sobie. Mecenas Kamil Radkiewicz osobiście oraz bardzo aktywnie uczestniczył w rozprawach.
R J
R J
2023-02-14
Polecam Kancelarię mecenasa Kamila Radkiewicza – profesjonalizm, zaangażowanie, bardzo dobry kontakt i informacja na każdym etapie. Indywidualne podejście do klienta, szczegółowa analiza umowy i propozycja postępowania w konkretnej sprawie. Mamy już wygraną pierwsza instancje .
Grazyna BvelB
Grazyna BvelB
2022-11-07
Polecam Kancelarię Prawną Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni. Zasady współpracy ustalone na pierwszej wizycie, jasno i konkretnie. Nasza sprawa związana z kredytem zakończyła się unieważnieniem umowy w pierwszej instancji. Mecenas Radkiewicz zawsze przygotowany i z dużym zaangażowaniem. Choć jesteśmy w połowie drogi do pełnej wygranej, ze spokojem oczekuję II instancji, którą zapewne złoży przegrany bank.
Tomasz
Tomasz
2022-10-06
Kancelaria działa sprawnie, rzeczowo i przede wszystkim skutecznie. Proces frankowy w pierwszej instancji zakończył się powodzeniem więc liczę na podobny wyrok w II instancji.
Be Su
Be Su
2022-03-19
Zgłosiłam się do Radkiewicz Kancelaria o pomoc prawną. Na pierwszym spotkaniu Pan radca prawny Kamil Radkiewicz wyjaśnił zawiłości sprawy i czas jej trwania. Pan Kamil Radkiewicz w sposób rzeczowy przekonał mnie do działania. Już po 7 miesiącach od pierwszego spotkania Radkiewicz Kancelaria uzyskała w sądzie postanowienie o zabezpieczeniu do czasu zakończenia postępowania sądowego. Pan radca prawny Kamil Radkiewicz działa szybko i skutecznie. Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni jest godna rekomendacji, serdecznie polecam.
Krystian
Krystian
2022-03-03
Polecam współpracę z Kancelarią pana mecenasa Kamila Radkiewicza. Pełen profesjonalizm, zaangażowanie i przede wszystkim wysoka skuteczność.
Beata Orłowska
Beata Orłowska
2021-11-27
Ogromne podziękowania dla mecenasa Kamila Radkiewicza i Kancelarii Radkiewicz za fachowe poprowadzenie sprawy unieważnienia kredytu frankowego. Spokojnie i profesjonalnie! Polecam!
Agnieszka AD
Agnieszka AD
2021-10-18
Bardzo polecam Kancelarię Pana Kamila Radkiewicza, Fachowe i rzetelne podejście ponadto jest konkretny i widać że ma dużą wiedzę w tym zakresie. Doprowadził do unieważnienia mojej umowy frankowej w pierwszej instancji. Walczymy dalej.
Marta Haskins
Marta Haskins
2021-09-18
Posiadam kredyt frankowy i w tej kwestii doradził mi Radca Prawny Kamil Radkiewicz. Współpracujemy od kilku lat i za każdym razem otrzymuję wyczerpującą odpowiedz i poradę. Dzięki profesjonalizmowi oraz szybkim reakcjom na zmieniającą się sytuację w temacie kredytów frankowych prawnicy Kancelarii Radkiewicz zdołali zatrzymać sądownie płacone przeze mnie wysokie raty kredytu za co jestem bardzo wdzięczna i wierzę, że już za kilka miesięcy zakończymy całą sprawę mojego frankowego kredytu.

Prawnicy Kancelarii z Warszawy — wiedza i doświadczenie

Praw­ni­cy wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to wyspe­cja­li­zo­wa­ny zespół osób posia­da­ją­cych wie­dzę i doświad­cze­nie z zakre­su pra­wa cywil­ne­go, rodzin­ne­go, kar­ne­go oraz gospo­dar­cze­go. Z ofer­ty naszej Kan­ce­la­rii korzy­sta­ją zarów­no klien­ci indy­wi­du­al­ni, jak rów­nież firmy.

Dora­dza­my naszym klien­tom we wszel­kich spra­wach z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go (m. in. o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku i dział spad­ku). W ramach spe­cja­li­za­cji z zakre­su pra­wa cywil­ne­go praw­nik z naszej Kan­ce­la­rii wes­prze Pań­stwa m.in. w spra­wach o odszko­do­wa­nie czy win­dy­ka­cję należ­no­ści, jak rów­nież spo­rzą­dzi umo­wę sprze­da­ży bądź naj­mu doty­czą­cą nie­ru­cho­mo­ści. Praw­nik naszej Kan­ce­la­rii będzie Pań­stwa repre­zen­to­wał w spra­wach rodzin­nych, a w tym w spra­wie o roz­wód, rosz­cze­nie ali­men­ta­cyj­ne czy w zakre­sie pozba­wie­nia praw rodzicielskich.

Jeste­śmy rów­nież świa­do­mi, jak waż­na dla spraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa jest bie­żą­ca obsłu­ga praw­na firm. Praw­nik z naszej Kan­ce­la­rii dora­dzi Pań­stwu rów­nież w kwe­stiach z zakre­su pra­wa gospo­dar­cze­go, jak rów­nież w razie potrze­by wes­prze Pań­stwa w nego­cja­cjach umów han­dlo­wych, tak aby w opty­mal­ny spo­sób zabez­pie­czyć Pań­stwa interesy.

Praw­nik wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii pomo­że Pań­stwu rów­nież w zakre­sie pra­wa pra­cy oraz ochro­ny danych oso­bo­wych. Praw­ni­cy naszej Kan­ce­la­rii posia­da­ją wie­dzę i doświad­cze­nie nie­zbęd­ne do świad­cze­nia usług praw­nych w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny. Każ­dy praw­nik z naszej Kan­ce­la­rii posia­da tytuł adwo­ka­ta bądź rad­cy praw­ne­go, co jest gwa­ran­cją świad­cze­nia usług praw­nych na rzez Pań­stwa w spo­sób profesjonalny. 

Prawnik — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół praw­ni­ków świad­czą­cych pomoc praw­ną na rzecz firm oraz klien­tów indy­wi­du­al­nych. Praw­nik z naszej Kan­ce­la­rii spraw­dzi kom­plet­ność wpro­wa­dzo­nej w Pań­stwa spół­ce doku­men­ta­cji wewnętrz­nej (np. z zakre­su pra­wa pra­cy, ochro­ny danych oso­bo­wych itp.). Praw­ni­cy Kan­ce­la­rii poma­ga­ją rów­nież w spra­wach roz­wo­do­wych, rodzin­nych (np. zaprze­cze­nie ojco­stwa), cywil­nych (np. przy trans­ak­cjach naby­cia nie­ru­cho­mo­ści) oraz kar­nych. Praw­nik wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii spo­rzą­dzi dla Pań­stwa umo­wę, a w razie potrze­by będzie repre­zen­to­wał Pań­stwa przed sądem. Nasza Kan­ce­la­ria ma swą sie­dzi­bę w War­sza­wie przy ul. Zło­tej 59, kon­takt tele­fo­nicz­ny: 22 489 52 65.

Arty­kuł powią­za­ny z kate­go­rią Praw­ni­cy:

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65