Prawnik prawo pracy

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią pra­wa pra­cy, któ­rej biu­ro jest poło­żo­ne w samym cen­trum War­sza­wy przy ul. Wierz­bo­wej 9/11 (“Kan­ce­la­ria Praw­na”). Nasza Kan­ce­la­ria Praw­na jest wyspe­cja­li­zo­wa­na w doradz­twie z zakre­su pra­wa pra­cy na rzecz klien­tów z War­sza­wy i jej oko­lic (usłu­ga — praw­nik pra­wo pra­cy). Kan­ce­la­ria Praw­na posia­da rów­nież biu­ro w Łodzi przy ul. Wól­czań­skiej 125.

Prawnik prawo pracy — zakres działalności

Świad­czy­my pomoc praw­ną w zakre­sie pra­wa pra­cy na rzecz  osób fizycz­nych oraz firm. Ofe­ru­je­my pomoc praw­ną w zakre­sie indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych sto­sun­ków pra­cy, a tak­że ubez­pie­czeń spo­łecz­nych. Spo­rzą­dza­my w szcze­gól­no­ści odwo­ła­nia od decy­zji orga­nów ren­to­wych. Dora­dza­my w kwe­stiach zwią­za­nych z pra­wa­mi pra­cow­ni­ka,  cza­sem pra­cy, nad­go­dzi­na­mi, wypo­wie­dze­niem umo­wy o pra­cę, sys­te­ma­mi wyna­gro­dzeń i świad­czeń oraz bez­pie­czeń­stwem i higie­ną pra­cy (adwo­kat pra­wo pracy).

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jako kan­ce­la­ria pra­wa pra­cy wspie­ra klien­tów w zakre­sie wybo­ru form zatrud­nie­nia, a tak­że restruk­tu­ry­za­cji zatrud­nie­nia, obej­mu­ją­cej w szcze­gól­no­ści trans­fe­ry pra­cow­ni­ków. Poma­ga­my klien­tom w pro­wa­dzo­nych przez nich nego­cja­cjach ze związ­ka­mi zawo­do­wy­mi, doty­czą­cych m.in. ukła­dów zbio­ro­wych pra­cy. Dora­dza­my rów­nież w zakre­sie spo­rzą­dza­nia doku­men­ta­cji pra­cow­ni­czej oraz roz­li­cza­nia cza­su pra­cy. Przy­go­to­wu­je­my świa­dec­twa pra­cy, regu­la­mi­ny pra­cy, regu­la­mi­ny wyna­gra­dza­nia oraz regu­la­mi­ny zakła­do­we­go fun­du­szu świad­czeń socjal­nych (praw­nik pra­wo pracy)

Przy­go­to­wu­je­my struk­tu­ry wyna­gra­dza­nia i pre­mio­wa­nia kadry zarzą­dza­ją­cej, w tym pro­gra­my opcji. Spo­rzą­dza­my umo­wy o pra­cę, kon­trak­ty mene­dżer­skie oraz umo­wy o zaka­zie kon­ku­ren­cji. Dora­dza­my w zakre­sie lega­li­za­cji pra­cy i poby­tu w Pol­sce per­so­ne­lu zagra­nicz­ne­go (zatrud­nia­nie cudzo­ziem­ców), a tak­że w zakre­sie dele­go­wa­nia pra­cow­ni­ków do innych państw. Wspie­ra­my klien­tów w razie kon­tro­li Pań­stwo­wej Inspek­cji Pra­cy. Repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach sądo­wych doty­czą­cych m.in. dys­kry­mi­na­cji, mob­bin­gu, jak rów­nież odszko­do­wań za szko­dy na zdro­wiu pra­cow­ni­ków (praw­nik pra­wo pracy).

Rozwiązanie umowy o  pracę bez wypowiedzenia

War­to wska­zać, iż w przy­pad­ku roz­wią­za­nia przez pra­co­daw­cę umo­wy o pra­cę bez wypo­wie­dze­nia z naru­sze­niem prze­pi­sów o roz­wią­zy­wa­niu umów o pra­cę, pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je rosz­cze­nie o przy­wró­ce­nie do pra­cy na poprzed­nich warun­kach albo o odszko­do­wa­nie. Co do zasa­dy pra­cow­ni­ko­wi, któ­ry pod­jął pra­cę w wyni­ku przy­wró­ce­nia do pra­cy, przy­słu­gu­je wyna­gro­dze­nie za czas pozo­sta­wa­nia bez pra­cy, nie wię­cej jed­nak niż za 3 mie­sią­ce i nie mniej niż za 1 mie­siąc. Odszko­do­wa­nie przy­słu­gu­je zaś pra­cow­ni­ko­wi w wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia za okres wypo­wie­dze­nia, jed­nak­że w przy­pad­ku zwol­nie­nia pra­cow­ni­ka mają­ce­go  umo­wę o pra­cę zawar­tą na czas okre­ślo­ny pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je odszko­do­wa­nie w wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia za czas, do któ­re­go umo­wa mia­ła trwać, acz­kol­wiek nie wię­cej niż za okres wypowiedzenia.

Zwolnienie z pracy —  umowa o pracę na czas określony

Pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je wyłącz­nie odszko­do­wa­nie, w przy­pad­ku roz­wią­za­nia przez pra­co­daw­cę umo­wy o pra­cę zawar­tej na czas okre­ślo­ny z naru­sze­niem prze­pi­sów o roz­wią­zy­wa­niu umów o pra­cę bez wypo­wie­dze­nia, jeże­li upły­nął już ter­min, do któ­re­go umo­wa mia­ła trwać, lub gdy przy­wró­ce­nie do pra­cy było­by nie­wska­za­ne ze wzglę­du na krót­ki okres, jaki pozo­stał do upły­wu tego ter­mi­nu. Pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je wyłącz­nie odszko­do­wa­nie rów­nież w razie roz­wią­za­nia przez pra­co­daw­cę umo­wy o pra­cę w okre­sie wypo­wie­dze­nia z naru­sze­niem prze­pi­sów o roz­wią­zy­wa­niu umów o pra­cę bez wypo­wie­dze­nia. W tym przy­pad­ku odszko­do­wa­nie przy­słu­gu­je w wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia za czas do upły­wu okre­su wypowiedzenia.

Nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę

Nota­be­ne pra­co­daw­cy przy­słu­gu­je rosz­cze­nie o odszko­do­wa­nie w przy­pad­ku nie­uza­sad­nio­ne­go roz­wią­za­nia przez pra­cow­ni­ka umo­wy o pra­cę bez wypo­wie­dze­nia. Wyso­kość odszko­do­wa­nia odpo­wia­da wyna­gro­dze­niu pra­cow­ni­ka za okres wypo­wie­dze­nia, jed­nak­że w razie roz­wią­za­nia umo­wy o pra­cę zawar­tej na czas okre­ślo­ny, odszko­do­wa­nie przy­słu­gu­je w wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia za czas, do któ­re­go umo­wa mia­ła trwać, acz­kol­wiek nie wię­cej niż za okres wypowiedzenia.

Dyskryminacja w pracy

Jed­ną z głów­nych zasad, jakie zosta­ły wpro­wa­dzo­ne do pra­wa pra­cy jest zasa­da rów­ne­go trak­to­wa­nia. Pole­ga ona na tym, iż wszy­scy pra­cow­ni­cy powin­ni być rów­no trak­to­wa­ni przez pra­co­daw­ców zarów­no w zakre­sie nawią­za­nia i roz­wią­za­nia sto­sun­ku pra­cy, jak rów­nież w zakre­sie warun­ków zatrud­nie­nia, awan­so­wa­nia czy dostę­pu do szkoleń.

Naru­sze­nie tej zasa­dy może zostać potrak­to­wa­ne jako dys­kry­mi­no­wa­nie dane­go pra­cow­ni­ka bądź gru­py pra­cow­ni­ków. Dys­kry­mi­no­wa­nie może przy­brać dwie posta­cie – dys­kry­mi­na­cji bez­po­śred­niej bądź pośred­niej. Pierw­sza z nich zaist­nie­je, gdy pra­cow­nik jest trak­to­wa­ny mniej korzyst­nie niż inni pra­cow­ni­cy w ana­lo­gicz­nej sytu­acji, np. ze wzglę­du na płeć czy wiek.

Dys­kry­mi­na­cja pośred­nia zaist­nie­je w przy­pad­ku, gdy na sku­tek pozor­nie neu­tral­ne­go czyn­ni­ka (np. posta­no­wie­nia, kry­te­rium, dzia­ła­nia) wystą­pią nie­ko­rzyst­ne dys­pro­por­cje albo szcze­gól­nie nie­ko­rzyst­na sytu­acja wobec wszyst­kich lub znacz­nej licz­by pra­cow­ni­ków posia­da­ją­cych cechy, z powo­du któ­rych dys­kry­mi­na­cja ta nastą­pi­ła (np. płeć, wiek, reli­gia, itp.).

Oso­ba, wobec któ­rej dys­kry­mi­na­cja wystą­pi­ła ma pra­wo do odszko­do­wa­nia w wyso­ko­ści nie niż­szej niż mini­mal­ne wyna­gro­dze­nie za pra­cę. W świe­tle obo­wią­zu­ją­ce­go w Pol­sce pra­wa pra­co­daw­ca nie może oso­by, któ­ra sko­rzy­sta­ła z powyż­sze­go pra­wa, trak­to­wać w spo­sób nie­ko­rzyst­ny bądź wycią­gać wobec niej jakich­kol­wiek innych nega­tyw­nych konsekwencji.

Isto­tą dys­kry­mi­na­cji w sto­sun­kach pra­wa pra­cy jest unie­moż­li­wia­nie zaj­mo­wa­nia pew­nych sta­no­wisk, pia­sto­wa­nia funk­cji i wyko­ny­wa­nia nie­któ­rych zawo­dów. Doty­czy to tak­że nie­rów­ne­go trak­to­wa­nia w śro­do­wi­sku pra­cy ze wzglę­du na przy­na­leż­ność do danej gru­py spo­łecz­no-zawo­do­wej. Pomo­cy w docho­dze­niu praw i rosz­czeń wobec pra­co­daw­cy udzie­la praw­nik z War­sza­wy i Łodzi spe­cja­li­zu­ją­cy się w prze­pi­sach z zakre­su pra­wa pracy.

Prawnik prawo pracy — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc praw­ną z zakre­su pra­wa pra­cy (praw­nik pra­wo pra­cy) na tere­nie War­sza­wy. Kan­ce­la­ria repre­zen­tu­je zarów­no pra­co­daw­ców, jak i pra­cow­ni­ków. Kan­ce­la­ria poma­ga w spo­rzą­dza­niu umów o pra­cę, wypo­wie­dzeń umów o pra­cę oraz poro­zu­mień. Kan­ce­la­ria repre­zen­tu­je swych klien­tów zarów­no pod­czas postę­po­wań sądo­wych, jak rów­nież przed orga­na­mi pań­stwo­wy­mi. Kan­ce­la­ria słu­ży pomo­cą tak­że we wszel­kich spra­wach zwią­za­nych z ubez­pie­cze­niem spo­łecz­nym (np. poprzez spo­rzą­dza­nie wnio­sków do ZUS). Filia Kan­ce­la­rii poło­żo­na jest w War­sza­wie przy ul. Wierz­bo­wej 9/11 (tel. 22 489 52 65 lub 801 50 10 50).

Prawnik prawo pracy — Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest wyspe­cja­li­zo­wa­ną kan­ce­la­rią, któ­ra zatrud­nia praw­ni­ków pra­wa pra­cy. Kan­ce­la­ria świad­czy pomoc praw­ną zarów­no pra­cow­ni­kom, jak i pra­co­daw­com z zakre­su indy­wi­du­al­ne­go oraz zbio­ro­we­go pra­wa pra­cy mają­cych swo­ją sie­dzi­bę na tery­to­rium Łodzi. Kan­ce­la­ria pro­wa­dzi postę­po­wa­nia sądo­we, m. in. w spra­wach o odszko­do­wa­nia za nie­zgod­ne z pra­wem roz­wią­za­nie sto­sun­ku pra­cy. W ramach ofer­ty Kan­ce­la­rii znaj­du­je się rów­nież spo­rzą­dza­nie wewnętrz­nej doku­men­ta­cji dla pra­co­daw­ców (np. regu­la­mi­nów pra­cy – praw­nik pra­wo pra­cy). Oddział Kan­ce­la­rii znaj­du­je się na ul. Wól­czań­skiej 125, 90–521 Łódź (801 50 10 50).

Prawnik prawo pracy — podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc, w ramach spe­cja­li­za­cji — obsłu­ga praw­na firm — ofe­ru­je­my m.in. dla klien­tów z War­sza­wy i Łodzi pomoc praw­ną w obsza­rze pra­wa pra­cy w zakre­sie indy­wi­du­al­nych, jak rów­nież zbio­ro­wych sto­sun­ków pra­cy. Dora­dza­my w kwe­stiach zwią­za­nych z roz­wią­za­niem umo­wy o pra­cę, spo­rzą­dza­my doku­men­ta­cję pra­cow­ni­czą oraz repre­zen­tu­je­my klien­tów (zarów­no pra­co­daw­ców, jak rów­nież pra­cow­ni­ków) w postę­po­wa­niach sądo­wych doty­czą­cych np. przy­wró­ce­nia do pra­cy, uzy­ska­nia odszko­do­wa­nia czy ekwi­wa­len­tu za nie­wy­ko­rzy­sta­ny urlop itp. (usłu­ga — praw­nik pra­wo pracy).Arty­ku­ły doty­czą­ce spe­cja­li­za­cji Praw­nik pra­wo pracy:

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50