Prawnik prawo pracy Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią pra­wa pra­cy, któ­rej biu­ro jest poło­żo­ne w samym cen­trum War­sza­wy przy ul. Zło­tej 59. Nasza Kan­ce­la­ria Praw­na jest wyspe­cja­li­zo­wa­na w doradz­twie z zakre­su pra­wa pra­cy na rzecz klien­tów z War­sza­wy i jej oko­lic (usłu­ga — praw­nik pra­wo pracy).

Prawnik prawo pracy — zakres działalności

Świad­czy­my pomoc praw­ną w zakre­sie pra­wa pra­cy na rzecz  osób fizycz­nych oraz firm. Ofe­ru­je­my pomoc praw­ną w zakre­sie indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych sto­sun­ków pra­cy, a tak­że ubez­pie­czeń spo­łecz­nych. Spo­rzą­dza­my w szcze­gól­no­ści odwo­ła­nia od decy­zji orga­nów ren­to­wych. Dora­dza­my w kwe­stiach zwią­za­nych z pra­wa­mi pra­cow­ni­ka,  cza­sem pra­cy, nad­go­dzi­na­mi, wypo­wie­dze­niem umo­wy o pra­cę, sys­te­ma­mi wyna­gro­dzeń i świad­czeń oraz bez­pie­czeń­stwem i higie­ną pracy.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jako kan­ce­la­ria pra­wa pra­cy wspie­ra klien­tów w zakre­sie wybo­ru form zatrud­nie­nia, a tak­że restruk­tu­ry­za­cji zatrud­nie­nia, obej­mu­ją­cej w szcze­gól­no­ści trans­fe­ry pra­cow­ni­ków. Poma­ga­my klien­tom w pro­wa­dzo­nych przez nich nego­cja­cjach ze związ­ka­mi zawo­do­wy­mi, doty­czą­cych m.in. ukła­dów zbio­ro­wych pra­cy. Dora­dza­my rów­nież w zakre­sie spo­rzą­dza­nia doku­men­ta­cji pra­cow­ni­czej oraz roz­li­cza­nia cza­su pra­cy. Przy­go­to­wu­je­my świa­dec­twa pra­cy, regu­la­mi­ny pra­cy, regu­la­mi­ny wyna­gra­dza­nia oraz regu­la­mi­ny zakła­do­we­go fun­du­szu świad­czeń socjalnych.

Przy­go­to­wu­je­my struk­tu­ry wyna­gra­dza­nia i pre­mio­wa­nia kadry zarzą­dza­ją­cej, w tym pro­gra­my opcji. Spo­rzą­dza­my umo­wy o pra­cę, kon­trak­ty mene­dżer­skie oraz umo­wy o zaka­zie kon­ku­ren­cji. Dora­dza­my w zakre­sie lega­li­za­cji pra­cy i poby­tu w Pol­sce per­so­ne­lu zagra­nicz­ne­go (zatrud­nia­nie cudzo­ziem­ców), a tak­że w zakre­sie dele­go­wa­nia pra­cow­ni­ków do innych państw. Wspie­ra­my klien­tów w razie kon­tro­li Pań­stwo­wej Inspek­cji Pra­cy. Repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach sądo­wych doty­czą­cych m.in. dys­kry­mi­na­cji, mob­bin­gu, jak rów­nież odszko­do­wań za szko­dy na zdro­wiu pracowników.

Prawnik prawo pracy Warszawa

Rozwiązanie umowy o  pracę bez wypowiedzenia

War­to wska­zać, iż w przy­pad­ku roz­wią­za­nia przez pra­co­daw­cę umo­wy o pra­cę bez wypo­wie­dze­nia z naru­sze­niem prze­pi­sów o roz­wią­zy­wa­niu umów o pra­cę, pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je rosz­cze­nie o przy­wró­ce­nie do pra­cy na poprzed­nich warun­kach albo o odszko­do­wa­nie. Co do zasa­dy pra­cow­ni­ko­wi, któ­ry pod­jął pra­cę w wyni­ku przy­wró­ce­nia do pra­cy, przy­słu­gu­je wyna­gro­dze­nie za czas pozo­sta­wa­nia bez pra­cy, nie wię­cej jed­nak niż za 3 mie­sią­ce i nie mniej niż za 1 mie­siąc. Odszko­do­wa­nie przy­słu­gu­je zaś pra­cow­ni­ko­wi w wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia za okres wypo­wie­dze­nia, jed­nak­że w przy­pad­ku zwol­nie­nia pra­cow­ni­ka mają­ce­go  umo­wę o pra­cę zawar­tą na czas okre­ślo­ny pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je odszko­do­wa­nie w wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia za czas, do któ­re­go umo­wa mia­ła trwać, acz­kol­wiek nie wię­cej niż za okres wypowiedzenia.

Zwolnienie z pracy —  umowa o pracę na czas określony

Pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je wyłącz­nie odszko­do­wa­nie, w przy­pad­ku roz­wią­za­nia przez pra­co­daw­cę umo­wy o pra­cę zawar­tej na czas okre­ślo­ny z naru­sze­niem prze­pi­sów o roz­wią­zy­wa­niu umów o pra­cę bez wypo­wie­dze­nia, jeże­li upły­nął już ter­min, do któ­re­go umo­wa mia­ła trwać, lub gdy przy­wró­ce­nie do pra­cy było­by nie­wska­za­ne ze wzglę­du na krót­ki okres, jaki pozo­stał do upły­wu tego ter­mi­nu. Pra­cow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je wyłącz­nie odszko­do­wa­nie rów­nież w razie roz­wią­za­nia przez pra­co­daw­cę umo­wy o pra­cę w okre­sie wypo­wie­dze­nia z naru­sze­niem prze­pi­sów o roz­wią­zy­wa­niu umów o pra­cę bez wypo­wie­dze­nia. W tym przy­pad­ku odszko­do­wa­nie przy­słu­gu­je w wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia za czas do upły­wu okre­su wypowiedzenia.

Nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę

Nota­be­ne pra­co­daw­cy przy­słu­gu­je rosz­cze­nie o odszko­do­wa­nie w przy­pad­ku nie­uza­sad­nio­ne­go roz­wią­za­nia przez pra­cow­ni­ka umo­wy o pra­cę bez wypo­wie­dze­nia. Wyso­kość odszko­do­wa­nia odpo­wia­da wyna­gro­dze­niu pra­cow­ni­ka za okres wypo­wie­dze­nia, jed­nak­że w razie roz­wią­za­nia umo­wy o pra­cę zawar­tej na czas okre­ślo­ny, odszko­do­wa­nie przy­słu­gu­je w wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia za czas, do któ­re­go umo­wa mia­ła trwać, acz­kol­wiek nie wię­cej niż za okres wypowiedzenia.

Dyskryminacja w pracy

Jed­ną z głów­nych zasad, jakie zosta­ły wpro­wa­dzo­ne do pra­wa pra­cy jest zasa­da rów­ne­go trak­to­wa­nia. Pole­ga ona na tym, iż wszy­scy pra­cow­ni­cy powin­ni być rów­no trak­to­wa­ni przez pra­co­daw­ców zarów­no w zakre­sie nawią­za­nia i roz­wią­za­nia sto­sun­ku pra­cy, jak rów­nież w zakre­sie warun­ków zatrud­nie­nia, awan­so­wa­nia czy dostę­pu do szkoleń.

Naru­sze­nie tej zasa­dy może zostać potrak­to­wa­ne jako dys­kry­mi­no­wa­nie dane­go pra­cow­ni­ka bądź gru­py pra­cow­ni­ków. Dys­kry­mi­no­wa­nie może przy­brać dwie posta­cie – dys­kry­mi­na­cji bez­po­śred­niej bądź pośred­niej. Pierw­sza z nich zaist­nie­je, gdy pra­cow­nik jest trak­to­wa­ny mniej korzyst­nie niż inni pra­cow­ni­cy w ana­lo­gicz­nej sytu­acji, np. ze wzglę­du na płeć czy wiek.

Dys­kry­mi­na­cja pośred­nia zaist­nie­je w przy­pad­ku, gdy na sku­tek pozor­nie neu­tral­ne­go czyn­ni­ka (np. posta­no­wie­nia, kry­te­rium, dzia­ła­nia) wystą­pią nie­ko­rzyst­ne dys­pro­por­cje albo szcze­gól­nie nie­ko­rzyst­na sytu­acja wobec wszyst­kich lub znacz­nej licz­by pra­cow­ni­ków posia­da­ją­cych cechy, z powo­du któ­rych dys­kry­mi­na­cja ta nastą­pi­ła (np. płeć, wiek, reli­gia, itp.).

Oso­ba, wobec któ­rej dys­kry­mi­na­cja wystą­pi­ła ma pra­wo do odszko­do­wa­nia w wyso­ko­ści nie niż­szej niż mini­mal­ne wyna­gro­dze­nie za pra­cę. W świe­tle obo­wią­zu­ją­ce­go w Pol­sce pra­wa pra­co­daw­ca nie może oso­by, któ­ra sko­rzy­sta­ła z powyż­sze­go pra­wa, trak­to­wać w spo­sób nie­ko­rzyst­ny bądź wycią­gać wobec niej jakich­kol­wiek innych nega­tyw­nych konsekwencji.

Isto­tą dys­kry­mi­na­cji w sto­sun­kach pra­wa pra­cy jest unie­moż­li­wia­nie zaj­mo­wa­nia pew­nych sta­no­wisk, pia­sto­wa­nia funk­cji i wyko­ny­wa­nia nie­któ­rych zawo­dów. Doty­czy to tak­że nie­rów­ne­go trak­to­wa­nia w śro­do­wi­sku pra­cy ze wzglę­du na przy­na­leż­ność do danej gru­py spo­łecz­no-zawo­do­wej. Pomo­cy w docho­dze­niu praw i rosz­czeń wobec pra­co­daw­cy udzie­la praw­nik z War­sza­wy posia­da­ją­cy roz­le­głą wie­dzę i doświad­cze­nie z zakre­su pra­wa pracy.

Zatrudnianie cudzoziemców

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poma­ga w zatrud­nia­niu cudzo­ziem­ców, poprzez spo­rzą­dza­nie wnio­sków wyma­ga­nych do wyda­nia zezwo­le­nia na zatrud­nie­nie cudzoziemca.

W pierw­szej kolej­no­ści nale­ży pod­kre­ślić, iż nie każ­dy cudzo­zie­miec będzie trak­to­wa­ny tak samo. Obec­nie, po wstą­pie­niu Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej, Pol­ska zobo­wią­za­na jest prze­strze­gać prze­pi­sów wewnątrz­w­spól­no­to­wych, zgod­nie z któ­ry­mi ist­nie­je swo­bo­da dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej oraz prze­miesz­cza­nia się pomię­dzy pań­stwa­mi człon­kow­ski­mi. Na jej pod­sta­wie oby­wa­te­le każ­de­go pań­stwa człon­kow­skie­go, jak rów­nież oby­wa­te­le pań­stwa nale­żą­ce­go do Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go oraz Szwaj­ca­ria trak­to­wa­ni są tak samo w każ­dym pań­stwie człon­kow­skim. Ozna­cza to, że aby zatrud­nić cudzo­ziem­ca, któ­ry jest jed­no­cze­śnie oby­wa­te­lem Unii Euro­pej­skiej (np. Nie­miec, Czech czy Włoch) nie trze­ba dopeł­nić żad­nych dodat­ko­wych for­mal­no­ści, a zatem taka oso­ba może zostać zatrud­nio­na na ana­lo­gicz­nych zasa­dach jak pol­ski obywatel.

Jed­nak­że w przy­pad­ku zamia­ru zatrud­nie­nia cudzo­ziem­ca będą­ce­go oby­wa­te­lem pań­stwa spo­za Unii Euro­pej­skiej, Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go oraz Szwaj­ca­rii oso­ba ta musi m.in. posiadać:

 1. sta­tus uchodź­cy bądź
 2. zezwo­le­nie na pobyt sta­ły w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej bądź
 3. zezwo­le­nie na pobyt rezy­den­ta dłu­go­ter­mi­no­we­go Unii Euro­pej­skiej w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej bądź
 4. zezwo­le­nie na pobyt cza­so­wy (choć nie zawsze) bądź
 5. zezwo­le­nie na pra­cę, gdy oso­ba ta prze­by­wa już na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej.

Pra­co­daw­ca chcąc zatrud­nić cudzo­ziem­ca powi­nien zło­żyć wnio­sek o wyda­nie zezwo­le­nia na pra­cę, któ­re co do zasa­dy jest wyda­wa­ne przez woje­wo­dę wła­ści­we­go według sie­dzi­by pra­co­daw­cy. Waż­nym załącz­ni­kiem, któ­ry nale­ży dołą­czyć do wnio­sku jest zaświad­cze­nie wyda­wa­ne przez sta­ro­stę, w któ­rym stwier­dza się nie­moż­li­wość zaspo­ko­je­nia potrzeb kadro­wych pra­co­daw­cy w opar­ciu o pro­wa­dzo­ne reje­stry bez­ro­bot­nych i poszu­ku­ją­cych pra­cy bądź o nega­tyw­nym wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nej dla pra­co­daw­cy rekru­ta­cji. Zezwo­le­nie na pra­cę wyda­wa­ne jest na czas okre­ślo­ny, nie dłuż­szy jed­nak niż 3 lata. Zezwo­le­nie może być jed­nak prze­dłu­żo­ne. Z wnio­skiem takim nale­ży wystą­pić w ter­mi­nie co naj­mniej 30 dni przed pla­no­wa­nym zatrud­nie­niem pra­cow­ni­ka lub upły­wem ter­mi­nu aktu­al­ne­go zezwolenia.

Z obo­wiąz­ku uzy­ska­nia zezwo­le­nia zwol­nio­ne są jed­nak m. in. te oso­by, które:

 1. są mał­żon­ka­mi pol­skie­go obywatela;
 2. są zstęp­ny­mi (tj. dziec­kiem bądź wnu­kiem) pol­skie­go obywatela;
 3. będąc pra­cow­ni­kiem w innym pań­stwie człon­kow­skim UE zosta­ły dele­go­wa­ne do wyko­ny­wa­nia pra­cy na tery­to­rium Polski.

Prze­pi­sy pra­wa nakła­da­ją na pra­co­daw­cę tak­że dodat­ko­we obo­wiąz­ki, a w tym m. in.: zawar­cia umo­wy z pra­cow­ni­kiem w for­mie pisem­nej wraz z tłu­ma­cze­niem na język zro­zu­mia­ły dla pra­cow­ni­ka czy prze­ka­za­nia cudzo­ziem­co­wi jed­ne­go egzem­pla­rza zezwo­le­nia na pracę.

Na pra­co­daw­cę nało­żo­no tak­że obo­wiąz­ki infor­ma­cyj­ne wobec woje­wo­dy, jeżeli:

 1. wystę­pu­je zmia­na jego siedziby;
 2. nastę­pu­je prze­ję­cie zakła­du pra­cy przez pod­miot trzeci;
 3. nastę­pu­je zmia­na oso­by repre­zen­tu­ją­cej pracodawcę;
 4. cudzo­zie­miec nie pod­jął pra­cy w okre­sie 3 miesięcy;
 5. cudzo­zie­miec prze­rwał pra­cę na okres dłuż­szy niż 3 miesiące;
 6. cudzo­zie­miec zakoń­czył pra­cę co naj­mniej na 3 mie­sią­ce przed upły­wem waż­no­ści wyda­ne­go zezwo­le­nia na pracę.

Kancelaria prawa pracy — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc praw­ną z zakre­su pra­wa pra­cy na tere­nie War­sza­wy. Kan­ce­la­ria repre­zen­tu­je zarów­no pra­co­daw­ców, jak i pra­cow­ni­ków. Kan­ce­la­ria poma­ga w spo­rzą­dza­niu umów o pra­cę, wypo­wie­dzeń umów o pra­cę oraz poro­zu­mień. Kan­ce­la­ria repre­zen­tu­je swych klien­tów zarów­no pod­czas postę­po­wań sądo­wych, jak rów­nież przed orga­na­mi pań­stwo­wy­mi. Kan­ce­la­ria słu­ży pomo­cą tak­że we wszel­kich spra­wach zwią­za­nych z ubez­pie­cze­niem spo­łecz­nym (np. poprzez spo­rzą­dza­nie wnio­sków do ZUS). Biu­ro Kan­ce­la­rii poło­żo­ne jest w War­sza­wie przy ul. Zło­tej 59 (tel. 22 489 52 65).

Podsumowanie — prawo pracy

Pod­su­mo­wu­jąc, nasza Kan­ce­la­ria ofe­ru­je m.in. dla klien­tów z War­sza­wy i oko­lic pomoc praw­ną w obsza­rze pra­wa pra­cy w zakre­sie indy­wi­du­al­nych, jak rów­nież zbio­ro­wych sto­sun­ków pra­cy. Dora­dza­my w kwe­stiach zwią­za­nych z roz­wią­za­niem umo­wy o pra­cę, spo­rzą­dza­my doku­men­ta­cję pra­cow­ni­czą oraz repre­zen­tu­je­my klien­tów (zarów­no pra­co­daw­ców, jak rów­nież pra­cow­ni­ków) w postę­po­wa­niach sądo­wych doty­czą­cych np. przy­wró­ce­nia do pra­cy, uzy­ska­nia odszko­do­wa­nia czy ekwi­wa­len­tu za nie­wy­ko­rzy­sta­ny urlop itp.

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Artykuły — Prawnik prawo pracy 

Praca zdalna

Praca zdalna

Skutki niezawarcia umowy o pracę na piśmie

Skutki niezawarcia umowy o pracę na piśmie

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia pracownika

Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia pracownika

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Zróżnicowanie sytuacji pracowników

Zróżnicowanie sytuacji pracowników

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny

Nałożenie kary porządkowej na pracownika

Nałożenie kary porządkowej na pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.8 / 5. Licz­ba gło­sów: 52