Przetarg ograniczony

Mniej wybie­ra­nym, ale tak­że popu­lar­nym try­bem pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia w ramach zamó­wień publicz­nych jest prze­targ ogra­ni­czo­ny. Prze­targ ogra­ni­czo­ny pro­wa­dzo­ny jest dwu­eta­po­wo. W niniej­szym Arty­ku­le przed­sta­wi­my naj­waż­niej­sze cechy tego try­bu postę­po­wa­nia o zamó­wie­nie publiczne.

Charakterystyka

Prze­targ ogra­ni­czo­ny, podob­nie jak prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny może być zasto­so­wa­ny, jeże­li będzie­my mie­li do czy­nie­nia z postę­po­wa­niem unij­nym, tj. sza­co­wa­na war­tość zamó­wie­nia będzie taka sama bądź wyż­sza od usta­lo­ne­go pro­gu. Na prze­strze­ni cza­su pro­gi te ule­ga­ją zmia­nie, zatem celem uzy­ska­nia infor­ma­cji, czy zamó­wie­nie, któ­re­go chce­my udzie­lić próg ten prze­kra­cza, nale­ży usta­lić aktu­al­ne pro­gi unij­ne (np. na stro­nie inter­ne­to­wej Pre­ze­sa Urzę­du Zamó­wień Publicznych). 

Prze­targ ogra­ni­czo­ny jest mniej kon­ku­ren­cyj­ny od prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go. Aby móc uczest­ni­czyć w prze­tar­gu ogra­ni­czo­nym naj­pierw wyko­naw­cy muszą zło­żyć wnio­sek o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu. Dopie­ro póź­niej nastę­pu­je skła­da­nie ofert, lecz wyłącz­nie przez tych wyko­naw­ców, co do któ­rych zama­wia­ją­cy wyra­ził zgodę.

Podob­nie jak ma to miej­sce przy prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­nym, prze­targ ogra­ni­czo­ny może być sto­so­wa­ny w każ­dym cza­sie, bez ogra­ni­czeń, np. w zakre­sie rodza­ju zamó­wie­nia czy oso­by zamawiającego.

Procedura przeprowadzania przetargu ograniczonego

Prze­targ ogra­ni­czo­ny co do zasa­dy skła­da się z nastę­pu­ją­cych elementów:

 1. opu­bli­ko­wa­nie ogłoszenia;
 2. prze­ka­za­nie spe­cy­fi­ka­cji warun­ków zamówienia;
 3. skła­da­nie wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postępowaniu;
 4. wybór wyko­naw­ców, któ­rzy będą upraw­nie­ni do zło­że­nia oferty;
 5. skła­da­nie ofert;
 6. otwar­cie ofert;
 7. wery­fi­ka­cja wyko­naw­ców i bada­nie ofert;
 8. wybór ofer­ty;
 9. zawar­cie umo­wy z wybra­nym wykonawcą.

Sposób ogłoszenia o zamówieniu

Prze­targ ogra­ni­czo­ny roz­po­czy­na się poprzez publi­ka­cję ogło­sze­nia w Dzien­ni­ku Urzę­do­wym Unii Euro­pej­skiej. Jed­no­cze­śnie zama­wia­ją­cy jest zobo­wią­za­ny do prze­ka­za­nia SWZ na stro­nie inter­ne­to­wej (udo­stęp­nie­nie SWZ oraz zasa­dy, jakie powi­nien sto­so­wać w tym zakre­sie zama­wia­ją­cy znaj­dą Pań­stwo w arty­ku­le pt. „Prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny”). 

Elementy SWZ

Prze­targ ogra­ni­czo­ny cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że wśród ele­men­tów SWZ powin­ny zna­leźć się infor­ma­cje o:

 1. eta­pach postę­po­wa­nia, pod­czas któ­rych na wyko­naw­ców będzie nało­żo­ny obo­wią­zek skła­da­nia nie­któ­rych bądź wszyst­kich pod­mio­to­wych środ­ków dowo­do­wych (środ­ków potwier­dza­ją­cych np. brak pod­staw do wyklu­cze­nia), gdy jest to przez zama­wia­ją­ce­go przewidywane; 
 2. moż­li­wo­ści ogra­ni­cze­nia licz­by wyko­naw­ców wraz z poda­niem ich licz­by oraz zasad selekcji;
 3. spo­so­bie przy­go­to­wa­nia wnio­sków o dopusz­cze­nie przez wyko­naw­ców oraz o ter­mi­nie i spo­so­bie ich składania.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Jak wska­za­no na wstę­pie, prze­targ ogra­ni­czo­ny jest dwu­eta­po­wy. W pierw­szym eta­pie wnio­sko­daw­cy wno­szą o dopusz­cze­nie ich do udzia­łu w postę­po­wa­niu. Ter­min zgła­sza­nia wnio­sków okre­śla zama­wia­ją­cy, przy czym co do zasa­dy nie może on być krót­szy niż 30 dni od dnia prze­ka­za­nia ogło­sze­nia do publi­ka­cji. Ist­nie­je moż­li­wość skró­ce­nia ter­mi­nów nawet do 15 dni, jeże­li zacho­dzi pil­na potrze­ba (przy czym powin­na ona być wyjąt­ko­wa oraz obiek­tyw­nie zasadna).

Przesłanki odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wnio­sek o dopusz­cze­nie do udzia­łu w prze­tar­gu ogra­ni­czo­nym może zostać odrzu­co­ny w nastę­pu­ją­cych przypadkach:

 1. zło­że­nia wnio­sku po terminie;
 2. nie­zgod­no­ści z prze­pi­sa­mi usta­wy Pra­wo zamó­wień publicznych;
 3. nie­waż­no­ści wnio­sku na pod­sta­wie innych prze­pi­sów (np. prze­pi­sów k.c. wska­zu­ją­cych w jaki spo­sób w spo­sób sku­tecz­ny docho­dzi do zło­że­nia oświad­cze­nia woli w posta­ci elek­tro­nicz­nej, tj. poprzez nie­opa­trze­nie pisma kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elektronicznym);
 4. nie­speł­nia­nia wymo­gów tech­nicz­nych oraz orga­ni­za­cyj­nych spo­rzą­dza­nia i wysy­ła­nia wniosków;
 5. zacho­dze­nia oko­licz­no­ści doty­czą­cych wyko­naw­cy, a w tym m. in.:
 • jeże­li zacho­dzi prze­słan­ka do wyklu­cze­nia wyko­naw­cy z udzia­łu w przetargu;
 • nie­speł­nia­nia przez wyko­naw­cę warun­ków udzia­łu w przetargu;
 • nie­zło­że­nia przez wyko­naw­cę oświad­cze­nia bądź pod­mio­to­we­go środ­ka dowo­do­we­go (tj. dowo­du poświad­cza­ją­ce­go dane wyko­naw­cy, np. wydru­ku z CEIDG czy KRS).

Liczba wykonawców zaproszonych do składania ofert

Zama­wia­ją­cy jest obo­wią­za­ny do nie­zwłocz­ne­go poin­for­mo­wa­nia wyko­naw­ców o wyni­kach oce­ny wnio­sków o dopusz­cze­nie do skła­da­nia ofert oraz wska­za­nia uza­sad­nie­nia zarów­no praw­ne­go, jak i fak­tycz­ne­go swo­jej decyzji. 

Zama­wia­ją­cy jest przy tym upraw­nio­ny do ogra­ni­cze­nia licz­by wyko­naw­ców zapro­szo­nych do skład­nia ofert. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że licz­ba ta musi zapew­niać kon­ku­ren­cję i nie może być mniej­sza od 5 wyko­naw­ców. Kry­te­ria selek­cji powin­ny zostać przez zama­wia­ją­ce­go wska­za­ne w ogło­sze­niu oraz w SWZ.

Termin składania ofert

Co do zasa­dy ter­min skła­da­nia ofert nie może być krót­szy od 30 dni od dnia prze­ka­za­nia zapro­sze­nia do skła­da­nia ofert. Może on jed­nak zostać skró­co­ny do 10 dni, jeżeli:

 1. ist­nie­je wstęp­ne ogło­sze­nie infor­ma­cyj­ne dla dane­go postępowania;
 2. zaist­nie­je pil­na i uza­sad­nio­na potrze­ba skró­ce­nia terminu.

Jeże­li jed­nak SWZ nie była udo­stęp­nio­na na stro­nie inter­ne­to­wej, ter­min ten jest wydłu­żo­ny o 5 dni. Może on zostać tak­że skró­co­ny o 5 dni, jeże­li całość prze­tar­gu ogra­ni­czo­ne­go pro­wa­dzo­na jest za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elektronicznej.

Podsumowanie

Pomi­mo, że w prze­tar­gu ogra­ni­czo­nym może brać udział każ­dy, bez wzglę­du na przed­miot zamó­wie­nia czy pod­miot wyko­naw­cy tryb ten jest rza­dziej wybie­ra­ny przez zama­wia­ją­cych, ze wzglę­du na to, że jest on dwu­eta­po­wy, a przez to dłu­żej prze­pro­wa­dza­ny ani­że­li prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny. Prze­targ ogra­ni­czo­ny, jak każ­de postę­po­wa­nie o zamó­wie­nie publicz­ne jest sfor­ma­li­zo­wa­ny. Celem unik­nię­cia błę­dów przy pro­wa­dze­niu postę­po­wa­nia, np. poprzez błęd­ne spo­rzą­dze­nie ogło­sze­nia czy SWIZ, jak rów­nież nie­ter­mi­no­wym zło­że­niu wnio­sku o dopusz­cze­niu do skła­da­nia ofert, zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z usług spe­cja­li­stów z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Prawni.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Zamó­wie­nia publiczne

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Ocena 

Śred­nia oce­na: 5 / 5. Licz­ba gło­sów: 1