Radca prawny

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią zało­żo­ną przez rad­cę praw­ne­go Kami­la Rad­kie­wi­cza. Kan­ce­la­ria obsłu­gu­je przede wszyst­kim klien­tów z War­sza­wy oraz Łodzi. W skład naszej kan­ce­la­rii wcho­dzą rad­co­wie praw­ni oraz adwo­ka­ci posia­da­ją­cy wie­dzę oraz doświad­cze­nie z zakre­su pra­wa gospo­dar­cze­go, w tym z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych oraz pra­wa pra­cy. Z usług świad­czo­nych przez rad­ców praw­nych Kan­ce­la­rii sko­rzy­stać mogą zarów­no przed­się­bior­cy, jak rów­nież oso­by fizyczne.

Rad­co­wie praw­ni wcho­dzą­cy w skład zespo­łu naszej Kan­ce­la­rii świad­czą usłu­gi m.in. w jed­nej z nastę­pu­ją­cych dzie­dzin prawa:

 1. pra­wa gospo­dar­cze­go, w tym zaj­mu­je­my się reje­stra­cją spół­ek, zapew­nia­my obsłu­gę praw­ną spół­ek (m.in. obsłu­ga zgro­ma­dzeń orga­nów, zgła­sza­nie zmian do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go), spo­rzą­dza­my umo­wy oraz pro­wa­dzi­my pro­ce­sy sądo­we oraz dora­dza­my w zakre­sie restruk­tu­ry­za­cji firm;
 2. pra­wa cywil­ne­go, w tym docho­dzi­my odszko­do­wań, pro­wa­dzi­my win­dy­ka­cję należ­no­ści oraz obsłu­gu­je­my wszel­kie trans­ak­cje zwią­za­ne z nie­ru­cho­mo­ścia­mi, w tym repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych mają­cych na celu zaini­cjo­wa­nie pro­ce­su budowlanego;
 3. pra­wa pra­cy, w tym repre­zen­tu­je­my klien­tów w pro­ce­sach sądo­wych pomię­dzy pra­cow­ni­ka­mi a pra­co­daw­ca­mi, spo­rzą­dza­my m.in. regu­la­mi­ny wyna­gra­dza­nia, umo­wy o pra­cę oraz umo­wy o zaka­zie konkurencji;
 4. pra­wa ochro­ny danych oso­bo­wych, w tym prze­pro­wa­dza­my szko­le­nia, audy­ty oraz peł­ni­my funk­cję inspek­to­ra ochro­ny danych osobowych.

Radca prawny — rejestracja spółek

W razie potrze­by rad­ca praw­ny z naszej Kan­ce­la­rii Praw­nej pomo­że Pań­stwu w zało­że­niu fir­my (Reje­stra­cja spół­ek). W ramach świad­czo­nych przez Kan­ce­la­rię usług zakła­da­my zarów­no spół­ki pra­wa han­dlo­we­go, jak rów­nież spół­ki cywil­ne. Rad­ca praw­ny wcho­dzą­cy w skład naszej Kan­ce­la­rii pomo­że Pań­stwu m. in. w poniż­szym zakresie:

 1. doradz­two w zakre­sie wybo­ru rodza­ju spół­ki przy uwzględ­nie­niu potrzeb każ­de­go klienta;
 2. spo­rzą­dza­nie umów i sta­tu­tów spółek;
 3. reje­stra­cję spół­ki, w tym doko­na­nie wpi­su do KRS;
 4. reje­stra­cję oddzia­łów spół­ek zagra­nicz­nych bądź ich przedstawicielstw;
 5. zakła­da­nie fun­da­cji oraz stowarzyszeń.

Nad­to oprócz pier­wot­ne­go pro­ce­su mają­ce­go na celu zaini­cjo­wa­nie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści, świad­czy­my rów­nież pomoc praw­ną dla pod­mio­tów chcą­cych zmie­nić pro­fil dotych­czas pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści. Wspie­ra­my naszych klien­tów we wszel­kich pro­ce­sach mają­cych na celu:

 1. prze­kształ­ce­nie spółki;
 2. łącze­nie się spółek;
 3. podział spół­ek.

Rezul­ta­tem wyżej wymie­nio­nych pro­ce­sów są okre­ślo­ne skut­ki admi­ni­stra­cyj­no-orga­ni­za­cyj­ne i finan­so­wo-eko­no­micz­ne. Ich wspól­ną cechą jest obo­wią­zek sto­so­wa­nia nie­zbęd­nych pro­ce­dur wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów Kodek­su spół­ek han­dlo­wych oraz usta­wy o rachun­ko­wo­ści. Pomoc w ich docho­wa­niu może zapew­nić rad­ca praw­ny z War­sza­wy oraz Łodzi.

Rad­ca praw­ny z naszej Kan­ce­la­rii Praw­nej dora­dzi Pań­stwu, jaką for­mę pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści wybrać oraz wpro­wa­dzi zmia­ny do umów oraz sta­tu­tów spół­ek już ist­nie­ją­cych oraz dopro­wa­dzi do reje­stra­cji takich zmian w KRS. Nale­ży mieć bowiem na uwa­dze, iż w ramach pol­skie­go usta­wo­daw­stwa przed­się­bior­cy mogą pro­wa­dzić jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą reje­stro­wa­ną w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej, mogą zało­żyć spół­kę cywil­ną, jak rów­nież spół­kę pra­wa han­dlo­we­go. Każ­da z form pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści posia­da wady i zale­ty, zatem istot­ne jest, aby wybrać naj­lep­szą dla sie­bie for­mę jej pro­wa­dze­nia. Wśród spół­ek han­dlo­wych przed­się­bior­cy mogą wybie­rać pomię­dzy spół­ka­mi oso­bo­wy­mi a kapi­ta­ło­wy­mi. Zało­że­nie spół­ki jest więc decy­zją, któ­rą powin­no się pod­jąć po dogłęb­nej ana­li­zie, celem unik­nię­cia koniecz­no­ści póź­niej­sze­go dłu­go­trwa­łe­go i kosz­tow­ne­go pro­ce­su prze­kształ­ce­nia spół­ki bądź jej likwi­da­cji i zało­że­nia nowe­go pod­mio­tu, a wła­ści­wą decy­zję pomo­że Pań­stwu pod­jąć rad­ca praw­ny z naszej Kan­ce­la­rii Prawnej.

Radca prawny — szkolenie RODO

Rad­co­wie praw­ni wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii posia­da­ją sze­ro­kie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu szko­leń z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych m.in. dla człon­ków Busi­ness Cen­tre Club. Szko­le­nia przez nas pro­wa­dzo­ne były doce­nio­ne za posia­da­nie zarów­no walo­rów czy­sto mery­to­rycz­nych, jak rów­nież prak­tycz­nych. Dzię­ki audy­tom RODO prze­pro­wa­dza­nym przez naszą Kan­ce­la­rię Praw­ną nasi rad­co­wie praw­ni wie­dzą na jakie aspek­ty z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych war­to zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę pod­czas orga­ni­zo­wa­nych przez nas szko­leń RODO

Szko­le­nia RODO pro­wa­dzo­ne przez rad­cę praw­ne­go z naszej Kan­ce­la­rii Praw­nej mogą przy­brać dwie for­my – szko­le­nia ogól­ne­go bądź szko­le­nia sek­to­ro­we­go — dosto­so­wa­ne­go do spe­cy­fi­ki dzia­łal­no­ści klien­ta, u któ­re­go szko­le­nie takie jest prowadzone.

Każ­dy z pod­miotów, któ­ry prze­twarza­­ dane oso­bo­we w ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści powi­nien doko­nać wszel­kich nie­zbęd­nych kro­ków mają­cych na celu wdro­że­nie ade­kwat­nych środ­ków tech­nicz­nych oraz orga­ni­za­cyj­nych, któ­re są wyma­ga­ne w prze­pi­sa­ch RODO. Bez­sprzecz­nie jed­nym z takich środ­ków jest prze­szko­le­nie swych pra­cow­ni­ków i współ­pra­cow­ni­ków z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych, w tym z zasa­da­mi ochro­ny danych oso­bo­wych wpro­wa­dzo­ny­mi w fir­mie (np. z pro­ce­du­rą zgła­sza­nia naru­szeń ochro­ny danych oso­bo­wych czy poli­ty­ką bez­pie­czeń­stwa). Nie spo­sób bowiem w spo­sób efek­tyw­ny chro­nić dane oso­bo­we przez sie­bie prze­twa­rza­ne, jeże­li oso­by mają­ce na co dzień stycz­ność z taki­mi dany­mi nie będą zna­ły pod­sta­wo­wych zasad ich prze­twa­rza­nia i ochro­ny. Szko­le­nie RODO pro­wa­dzo­ne przez rad­cę praw­ne­go pozwo­li zmi­ni­ma­li­zo­wać nie­pra­wi­dło­wo­ści w orga­ni­za­cji, co z kolei spra­wi, że praw­do­po­do­bień­stwo nało­że­nia przez organ nad­zor­czy na taki pod­miot wyso­kiej kary admi­ni­stra­cyj­nej będzie znacz­nie mniej­sze. Co wię­cej szko­le­nie RODO jest z pew­no­ścią rów­nież inwe­sty­cją w kapi­tał ludz­ki, któ­ra w przy­szło­ści może tak­że w spo­sób zna­czą­cy przy­czy­nić się do zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia strat mogą­cych powstać wsku­tek wycie­ku danych sta­no­wią­cych tajem­ni­cę przedsiębiorstwa. 

Radca prawny — restrukturyzacja firmy

Rad­ca praw­ny z naszej Kan­ce­la­rii Praw­nej pomo­że Pań­stwu rów­nież w zakre­sie sądo­wej, jak rów­nież poza­są­do­wej restruk­tu­ry­za­cji firmy.

W ramach sądo­wej restruk­tu­ry­za­cji fir­my dora­dza­my, któ­re z czte­rech postę­po­wań restruk­tu­ry­za­cyj­nych będzie naj­bar­dziej odpo­wied­nie dla nasze­go klien­ta. Po doko­na­niu wybo­ru, spo­rzą­dza­my wnio­sek do sądu oraz uczest­ni­czy­my w całym toku postę­po­wa­nia w roli peł­no­moc­ni­ka firmy.

Każ­dy rad­ca praw­ny zatrud­nio­ny w naszej Kan­ce­la­rii Praw­nej ma rów­nież świa­do­mość, iż sytu­acja każ­de­go klien­ta jest inna, a zatem poza­są­do­wa restruk­tu­ry­za­cja każ­de­go z nich może prze­bie­gać w odmien­ny spo­sób. Dora­dza­my klien­tom jak w spo­sób naj­bar­dziej opty­mal­ny prze­pro­wa­dzić restruk­tu­ry­za­cję fir­my. Nasi rad­co­wie praw­ni bio­rą aktyw­ny udział m. in. w doko­ny­wa­niu prze­kształ­ceń pod­mio­to­wych fir­my (np. w pro­ce­sie podzia­łu czy łącze­nia), pro­wa­dze­niu nego­cja­cji z kon­tra­hen­ta­mi oraz pra­cow­ni­ka­mi celem rene­go­cja­cji uprzed­nio zawar­tych umów, czy pod­czas pro­ce­sów sądo­wych mają­cych na celu zmniej­sze­nie zobo­wią­zań firmy.

Radca prawny Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc praw­ną na tere­nie War­sza­wy i oko­lic. Klien­ci Kan­ce­la­rii otrzy­ma­ją od każ­de­go rad­cy praw­ne­go wcho­dzą­ce­go w skład nasze­go zespo­łu rze­tel­ną i kom­plet­ną­po­ra­dę praw­ną z zakre­su pra­wa cywil­ne­go (m. in. doty­czą­cą ryzyk zwią­za­nych z zawar­ciem umo­wy z kon­tra­hen­tem), pra­wa pra­cy (np. przy spo­rzą­dza­niu doku­men­tów wewnętrz­nych fir­my), pra­wa spół­ek (np. doty­czą­cą naby­cia przez przed­się­bior­cę udzia­łów bądź akcji w innej spół­ce). Zachę­ca­my do kon­tak­tu z naszą Kan­ce­la­rią znaj­du­ją­cą się pod adre­sem: ul. Wierz­bo­wa 9/11, 00–094 War­sza­wa, 22 489 52 65 lub 801 50 10 50.

Radca prawny — Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół rad­ców praw­nych i adwo­ka­tów dora­dza­ją­cych fir­mom i oso­bom fizycz­nym z Łodzi i oko­lic. Rad­ca praw­ny pomo­że Pań­stwu w spra­wach gospo­dar­czych (np. zare­je­stru­je spół­kę czy spo­rzą­dzi umo­wę), spra­wach cywil­nych (np. w spra­wie odszko­do­waw­czej), spra­wach pra­cow­ni­czych (np. spo­rzą­dzi umo­wę o zaka­zie kon­ku­ren­cji) oraz w spra­wach z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych (np. w postę­po­wa­niu kon­tro­l­nym Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych). Mogą Pań­stwo odna­leźć oddział naszej Kan­ce­la­rii w Łodzi przy ul. Wól­czań­skiej 125, Łódź tel. 801 50 10 50.

Powrót do kate­go­rii — Praw­ni­cy

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50

Szybki kontakt
close slider
CAPTCHA image
*Wymagane