Radca prawny Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni jest kan­ce­la­rią zało­żo­ną przez rad­cę praw­ne­go Kami­la Rad­kie­wi­cza. Kan­ce­la­ria obsłu­gu­je przede wszyst­kim klien­tów z War­sza­wy. W skład naszej kan­ce­la­rii wcho­dzą rad­co­wie praw­ni oraz adwo­ka­ci posia­da­ją­cy wie­dzę oraz doświad­cze­nie z zakre­su pra­wa gospo­dar­cze­go, w tym z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych oraz pra­wa pra­cy. Z usług świad­czo­nych przez rad­ców praw­nych Kan­ce­la­rii sko­rzy­stać mogą zarów­no przed­się­bior­cy, jak rów­nież oso­by fizyczne.

Rad­ca praw­ny wcho­dzą­cy w skład zespo­łu naszej Kan­ce­la­rii świad­czy usłu­gi m.in. w nastę­pu­ją­cych obsza­rach prawa:

  1. pra­wa gospo­dar­cze­go — w szcze­gól­no­ści rad­cy praw­ni z naszej Kan­ce­la­rii praw­nej zaj­mu­ją się reje­stra­cją spół­ek, zapew­nia­ją obsłu­gę praw­ną spół­ek (m.in. obsłu­ga zgro­ma­dzeń orga­nów, zgła­sza­nie zmian do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go), spo­rzą­dza­ją umo­wy oraz pro­wa­dzą pro­ce­sy sądo­we oraz dora­dza­ją w zakre­sie restruk­tu­ry­za­cji firm;
  2. pra­wa cywil­ne­go, w tym docho­dzi­my odszko­do­wań, pro­wa­dzi­my win­dy­ka­cję należ­no­ści oraz obsłu­gu­je­my wszel­kie trans­ak­cje zwią­za­ne z nie­ru­cho­mo­ścia­mi, w tym repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych mają­cych na celu zaini­cjo­wa­nie pro­ce­su budowlanego;
  3. pra­wa pra­cy, w tym repre­zen­tu­je­my klien­tów w pro­ce­sach sądo­wych pomię­dzy pra­cow­ni­ka­mi a pra­co­daw­ca­mi, spo­rzą­dza­my m.in. regu­la­mi­ny wyna­gra­dza­nia, umo­wy o pra­cę oraz umo­wy o zaka­zie konkurencji;
  4. pra­wa ochro­ny danych oso­bo­wych, w tym prze­pro­wa­dza­my szko­le­nia, audy­ty oraz peł­ni­my funk­cję inspek­to­ra ochro­ny danych osobowych.

Radca prawny dla firm z Warszawy

Rad­ca praw­ny dla firm pomo­że Pań­stwu zarów­no w zało­że­niu fir­my, jak rów­nież w jej bie­żą­cej obsłu­dze. W ramach świad­czo­nych przez Kan­ce­la­rię usług rad­cy praw­ni z naszej Kan­ce­la­rii praw­nej zakła­da­ją zarów­no spół­ki pra­wa han­dlo­we­go, jak rów­nież spół­ki cywil­ne. Rad­ca praw­ny wcho­dzą­cy w skład naszej Kan­ce­la­rii dora­dzi Pań­stwu m. in. w zakre­sie wybo­ru rodza­ju spół­ki przy uwzględ­nie­niu potrzeb dane­go klien­ta oraz prze­pro­wa­dzi cały pro­ces zakła­da­nia spół­ki począw­szy od spo­rzą­dze­nia umo­wy na reje­stra­cji spół­ki w KRS kończąc.

Nad­to oprócz pier­wot­ne­go pro­ce­su mają­ce­go na celu zaini­cjo­wa­nie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści, rad­cy praw­ni z naszej Kan­ce­la­rii praw­nej świad­czą rów­nież pomoc praw­ną dla pod­mio­tów chcą­cych zmie­nić pro­fil dotych­czas pro­wa­dzo­nej działalności.

Rad­ca praw­ny z War­sza­wy to tak­że zespół pro­fe­sjo­na­li­stów dora­dza­ją­cych z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych. Każ­dy rad­ca praw­ny wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii posia­da sze­ro­kie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu szko­leń z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych m.in. dla człon­ków Busi­ness Cen­tre Club. Szko­le­nia przez nas pro­wa­dzo­ne były doce­nio­ne za posia­da­nie zarów­no walo­rów czy­sto mery­to­rycz­nych, jak rów­nież prak­tycz­nych. Rad­ca praw­ny z War­sza­wy może prze­pro­wa­dzić w Pań­stwa fir­mie szko­le­nie RODO w dwóch warian­tach – szko­le­nia ogól­ne­go bądź szko­le­nia sek­to­ro­we­go — dosto­so­wa­ne­go do spe­cy­fi­ki dzia­łal­no­ści klien­ta, u któ­re­go szko­le­nie takie jest pro­wa­dzo­ne. Pro­wa­dząc dzia­łal­ność gospo­dar­czą może­my rów­nież zna­leźć się w trud­nej sytu­acji finan­so­wej. W takim przy­pad­ku rad­ca praw­ny z naszej Kan­ce­la­rii Praw­nej chęt­nie pomo­że Pań­stwu w zakre­sie sądo­wej, jak rów­nież poza­są­do­wej restruk­tu­ry­za­cji fir­my.

Radca prawny Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy pomoc praw­ną na tere­nie War­sza­wy i oko­lic. Klien­ci Kan­ce­la­rii otrzy­ma­ją od każ­de­go rad­cy praw­ne­go wcho­dzą­ce­go w skład nasze­go zespo­łu rze­tel­ną i kom­plet­ną pora­dę praw­ną z zakre­su pra­wa cywil­ne­go (m. in. doty­czą­cą ryzyk zwią­za­nych z zawar­ciem umo­wy z kon­tra­hen­tem), pra­wa pra­cy (np. przy spo­rzą­dza­niu doku­men­tów wewnętrz­nych fir­my), pra­wa spół­ek (np. doty­czą­cą naby­cia przez przed­się­bior­cę udzia­łów bądź akcji w innej spół­ce). Kamil Rad­kie­wicz (rad­ca praw­ny War­sza­wa) gwa­ran­tu­je rze­tel­ne i indy­wi­du­al­ne podej­ście do każ­de­go klien­ta. Zachę­ca­my zatem do kon­tak­tu z naszą Kan­ce­la­rią znaj­du­ją­cą się pod adre­sem: ul. Zło­ta 59, 00–120 War­sza­wa, 22 489 52 65.

Powrót do kate­go­rii — Praw­ni­cy

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65