Sprawy spadkowe Warszawa

Pro­wa­dzo­na przez nas kan­ce­la­ria adwo­kac­ka spe­cja­li­zu­je się w udzie­la­niu pomo­cy praw­nej we wszel­kich spra­wach spad­ko­wych. Jeże­li szu­ka­ją więc Pań­stwo Kan­ce­la­rii, któ­ra pomo­że Pań­stwu w prze­pro­wa­dze­niu spra­wy spad­ko­wej czy doko­na­niu dzia­łu spad­ku to zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z sze­ro­kiej ofer­ty naszej Kan­ce­la­rii. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poło­żo­na jest w samym cen­trum War­sza­wy przy ul. Zło­tej 59. Korzyst­na loka­li­za­cja nasze­go biu­ra powo­du­je, iż z usług naszej Kan­ce­la­rii korzy­sta­ją klien­ci z róż­nych miast Polski.

Adwokat — prawo spadkowe Warszawa

W ramach świad­czo­nych przez naszą Kan­ce­la­rię z War­sza­wy usług zaj­mu­je­my się zarów­no udzie­la­niem porad praw­nych z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go, jak rów­nież repre­zen­tu­je­my klien­tów w spra­wach sądo­wych oraz poma­ga­my spo­rzą­dzać wnio­ski (np. wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku) oraz pozwy mają­ce na celu zaini­cjo­wa­nie takich spraw. Udzie­la­my pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy praw­nej. Pro­wa­dzi­my spra­wy spad­ko­we, w szcze­gól­no­ści repre­zen­tu­je­my inte­re­sy klien­tów w postę­po­wa­niach o stwier­dze­nie naby­cia spadku.

Usłu­gi świad­czo­ne przez Kan­ce­la­rię Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach pra­wa spad­ko­we­go zwią­za­ne są m. in. z naby­ciem spad­ku, spo­rzą­dze­niem testa­men­tu, wyeg­ze­kwo­wa­niem zapi­su zwy­kłe­go oraz win­dy­ka­cyj­ne­go, z uzy­ska­niem zachow­ku (tzw. spra­wy o zacho­wek), przy­ję­ciem i odrzu­ce­niem spad­ku (rów­nież przez oso­by mało­let­nie), jak rów­nież w spra­wach o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, dział spad­ku czy o wydziedziczenie.

Jed­nym z głów­nych celów, któ­ry­mi kie­ru­je­my się w naszej codzien­nej pra­cy jest to, aby wszel­kie spra­wy oraz ewen­tu­al­ne spo­ry o spad­ki zaże­gny­wa­ne były na dro­dze poro­zu­mie­nia. Jeże­li jed­nak osią­gnię­cie poro­zu­mie­nia nie jest moż­li­we, dąży­my do tego, aby w mia­rę moż­li­wo­ści spra­wy koń­czy­ły się dla naszych klien­tów korzyst­nym rozstrzygnięciem.

Pro­wa­dzi­my postę­po­wa­nia z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go. Odde­le­go­wa­ny do zaj­mo­wa­nia się daną spra­wą adwo­kat (spe­cja­li­zu­ją­cy się w pra­wie spad­ko­wym) udzie­la porad praw­nych, któ­rych celem jest wyja­śnie­nie klien­tom spe­cy­fi­ki okre­ślo­nych czyn­no­ści praw­nych, a w tym m. in. dora­dza jak napi­sać waż­ny testa­ment, jak rów­nież w kwe­stiach doty­czą­cych odrzu­ce­nia spadku.

Spadki

Dziedziczenie ustawowe 

Z chwi­lą śmier­ci danej oso­by, wszel­kie pra­wa, któ­re by jej przy­słu­gi­wa­ły, jak rów­nież obo­wiąz­ki, któ­re na niej spo­czy­wa­ły prze­cho­dzą na jej spad­ko­bier­ców. Mogą to być zarów­no spad­ko­bier­cy usta­wo­wi (oso­by wska­za­ne przez pol­skie­go usta­wo­daw­cę jako spad­ko­bier­cy, np. mał­żo­nek, dzie­ci – tzw. dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we), jak rów­nież spad­ko­bier­cy testa­men­to­wi (oso­by, któ­re zosta­ły wska­za­ne przez zmar­łe­go w testa­men­cie, nawet jeże­li nie ist­nie­je jaka­kol­wiek więź praw­na pomię­dzy zmar­łym a jego spadkobiercą).

Co wię­cej, w pol­skich ure­gu­lo­wa­niach praw­nych zde­cy­do­wa­no się rów­nież unor­mo­wać, kto może być spad­ko­bier­cą, a kto nie może nim być. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa spad­ko­we­go spad­ko­bier­cą, tj. oso­bą, któ­ra otrzy­ma spa­dek po zmar­łym, może być wyłącz­nie oso­ba, któ­ra w momen­cie otwar­cia spad­ku (tj. w chwi­li śmier­ci spad­ko­daw­cy) żyje. Nad­to upraw­nio­nym do otrzy­ma­nia spad­ku będzie dziec­ko poczę­te zmar­łe­go, jeże­li uro­dzi się żywe, jak rów­nież fun­da­cja, któ­ra ma zostać utwo­rzo­na wsku­tek jej usta­no­wie­nia zgod­nie z wolą zmar­łe­go wska­za­ną w testa­men­cie przez nie­go spo­rzą­dzo­nym. Stwier­dze­nie naby­cia spad­ku może zostać wyda­ne tak­że wobec osób praw­nych, jeże­li w chwi­li otwar­cia postę­po­wa­nia spad­ko­we­go ist­nia­ły. Spad­ko­bier­ca­mi nie mogą być zatem inne oso­by zmar­łe czy też oso­by praw­ne nie­ist­nie­ją­ce w chwi­li otwar­cia spadku.

Usta­le­nie krę­gu osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia nie­jed­no­krot­nie stwa­rza istot­ne trud­no­ści, zatem celem unik­nię­cia wąt­pli­wo­ści war­to sko­rzy­stać z pro­fe­sjo­nal­nej pomocy.

Niegodność dziedziczenia

Cza­sem poja­wia się jed­nak pyta­nie, czy czło­nek rodzi­ny, któ­ry nie inte­re­so­wał się zmar­łym przez wie­le lat bądź wyrzą­dził mu krzyw­dę ma pra­wo do dzie­dzi­cze­nia po nim. Ist­nie­je bowiem moż­li­wość pozba­wie­nia oso­by spad­ku, lecz pod warun­kiem, że taka osoba:

  1. popeł­ni­ła cięż­kie prze­stęp­stwo prze­ciw­ko zmarłemu;
  2. nakło­ni­ła zmar­łe­go do spo­rzą­dze­nia bądź odwo­ła­nia testa­men­tu, przy czym uży­ła przy tym pod­stę­pu bądź groźby;
  3. znisz­czy­ła lub ukry­ła testa­ment zmarłego;
  4. pod­ro­bi­ła lub prze­ro­bi­ła testa­ment zmar­łe­go bądź wie­dząc, o tym, że testa­ment jest pod­ro­bio­ny przez oso­bę trze­cią świa­do­mie sko­rzy­sta­ła z zapi­sów w nim się znajdujących.

Pra­wo spad­ko­we okre­śla, iż to do kom­pe­ten­cji sądu nale­ży stwier­dze­nie, czy któ­ryś ze spad­ko­bier­ców jest nie­god­ny dzie­dzi­cze­nia. Nale­ży mieć na uwa­dze, iż pozew w takiej spra­wie musi zostać wnie­sio­ny przed upły­wem ter­mi­nów wska­za­nych w Kodek­sie cywil­nym, tj. w cią­gu roku od dowie­dze­nia się o przy­czy­nie nie­god­no­ści, nie póź­niej jed­nak ani­że­li 3 lata od chwi­li otwar­cia spad­ku – śmier­ci zmar­łe­go. Mając na uwa­dze, iż pozew w spra­wie stwier­dze­nia nie­god­no­ści dzie­dzi­cze­nia jest bar­dzo sfor­ma­li­zo­wa­nym pismem pro­ce­so­wym, war­to zatem sko­rzy­stać z pomo­cy profesjonalistów.

Zwolnienie wykonawcy testamentu

Prze­pi­sy kodek­su cywil­ne­go prze­wi­du­ją, iż z waż­nych powo­dów sąd może zwol­nić wyko­naw­cę testa­men­tu z peł­nio­nej funk­cji. Prze­pi­sy pra­wa nie pre­cy­zu­ją, czym są te waż­ne powo­dy, zatem ich zaist­nie­nie będzie bada­ne odręb­nie dla każ­dej spra­wy. Z orzecz­nic­twa wyni­ka, że za waż­ne powo­dy do zwol­nie­nia wyko­naw­cy testa­men­tu uzna­je się m. in. takie powo­dy jak: zły stan zdro­wia wyko­naw­cy testa­men­tu, dzia­ła­nie wyko­naw­cy testa­men­tu na szko­dę wie­rzy­cie­li spad­ko­wych oraz nie­do­sta­tecz­na wie­dza wyko­naw­cy testa­men­tu. Z wnio­skiem do sądu o zwol­nie­nie wyko­naw­cy testa­men­tu może wystą­pić każ­da oso­ba zain­te­re­so­wa­na, nie wyklu­cza­jąc same­go wyko­naw­cy testa­men­tu. War­to wska­zać, iż spra­wy spad­ko­we o zwol­nie­nie wyko­naw­cy testa­men­tu toczą się w postę­po­wa­niu nieprocesowym.

Sprawy dotyczące zarządu sukcesyjnego

Spra­wa­mi doty­czą­cy­mi zarzą­du suk­ce­syj­ne­go są spra­wy spad­ko­we doty­czą­ce spad­ku po zmar­łym przed­się­bior­cy. Przed­się­bior­ca jesz­cze za swo­je­go życia może wska­zać oso­bę, któ­ra w razie jego śmier­ci będzie zarzą­dzać pro­wa­dzo­ną przez nie­go dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą. Zarząd­ca suk­ce­syj­ny może, lecz nie musi zostać wska­za­ny we wpi­sie do CEIDG usta­na­wia­ją­ce­go go przed­się­bior­cy. Zarząd­ca taki musi jed­nak być wyzna­czo­ny w dro­dze oświad­cze­nia zło­żo­ne­go w for­mie pisem­nej pod rygo­rem nie­waż­no­ści. Usta­wo­daw­ca wska­zał, iż zarząd suk­ce­syj­ny upraw­nia do pro­wa­dze­nia przed­się­bior­stwa w spad­ku, jak rów­nież do podej­mo­wa­nia czyn­no­ści sądo­wych i poza­są­do­wych zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem takie­go przedsiębiorstwa. 

Roszczenia spadkobierców o wydanie spadku 

Jed­ną ze spraw spad­ko­wych jest rosz­cze­nie spad­ko­bier­cy o wyda­nie spad­ku. Rosz­cze­nie to może być kie­ro­wa­ne do oso­by, któ­ra wła­da spad­kiem jak spad­ko­bier­ca, pomi­mo że spad­ko­bier­cą nie jest. Oso­bą upraw­nio­ną do kie­ro­wa­nia żąda­nia jest oprócz rze­czy­wi­ste­go spad­ko­bier­cy tak­że następ­ca praw­ny spad­ko­bier­cy, nabyw­ca spad­ku, wyko­naw­ca testa­men­tu (w sytu­acji, gdy przy­słu­gu­je mu zarząd spad­kiem) oraz kura­tor spad­ku. W żąda­niu nale­ży wska­zać wszyst­kie skład­ni­ki mająt­ko­we, któ­re wcho­dzą w skład spad­ku, a któ­rych zwro­tu żąda­my. Nale­ży tak­że pamię­tać, iż ter­min przedaw­nie­nia rosz­cze­nia spad­ko­bier­ców o wyda­nie spad­ku wyno­si 6 lat.

Obok rosz­cze­nia o wyda­nie spad­ku wystę­pu­ją tak­że rosz­cze­nia uzu­peł­nia­ją­ce. Zgod­nie z nimi spad­ko­bier­ca upraw­nio­ny będzie do żąda­nia wyna­gro­dze­nia za korzy­sta­nie z przed­mio­tów wcho­dzą­cych w skład spad­ku, zwro­tu pożyt­ków lub zapła­ty ich war­to­ści, jak rów­nież napra­wie­nia szko­dy z powo­du zuży­cia, pogor­sze­nia lub utra­ty skład­ni­ków mająt­ko­wych wcho­dzą­cych do spad­ku. Obok upraw­nień spad­ko­bier­cy usta­wo­daw­ca zde­cy­do­wał się tak­że przy­znać upraw­nie­nie posia­da­czo­wi spad­ku, któ­ry może żądać zwro­tu nakła­dów, jakie zosta­ły przez nie­go uczy­nio­ne w przed­mio­tach nale­żą­cych do spadku. 

Uchylenie się od skutków umowy o dział spadku

Uchy­le­nie się od skut­ków praw­nych umo­wy o dział spad­ku co do zasa­dy może nastą­pić z uwa­gi na sku­tek pod­stę­pu, groź­by oraz błę­du. Jed­nak­że uchy­le­nie się od skut­ków umo­wy o dział spad­ku z uwa­gi na błąd może wystą­pić jedy­nie wów­czas, gdy doty­czył on sta­nu fak­tycz­ne­go uzna­wa­ne­go przez stro­ny za nie­wąt­pli­wy. Uchy­le­nie się od skut­ków praw­nych umo­wy o dział spad­ku może nastą­pić w for­mie pisem­nej w ter­mi­nie roku od dnia dowie­dze­nia się o błędzie.

Sprawy spadkowe Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni słu­ży pomo­cą tak­że oso­bom z War­sza­wy i oko­lic, któ­rzy chcą uzy­skać pora­dy praw­nej z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go. Kan­ce­la­ria może rów­nież repre­zen­to­wać Pań­stwa pod­czas postę­po­wań sądo­wych, peł­niąc funk­cję Pań­stwa peł­no­moc­ni­ka. Kan­ce­la­ria pro­wa­dzi spra­wy o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, dział spad­ku, stwier­dze­nie nie­god­no­ści dzie­dzi­cze­nia czy doty­czą­ce rosz­czeń zapi­so­bier­ców. Wspie­ra­my klien­tów zarów­no w spo­rzą­dza­niu poro­zu­mień, umów oraz testa­men­tów, jak rów­nież poma­ga­my klien­tom uzy­skać poświad­cze­nie dzie­dzi­cze­nia. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni posia­da swą sie­dzi­bę pod adre­sem: ul. Zło­ta 59, 00–120 War­sza­wa. Kon­takt – tel. 22 489 52 65;

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Artykuły dotyczące specjalizacji — prawo spadkowe

Niegodność dziedziczenia

Niegodność dziedziczenia

Testament

Testament

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe

Dział spadku

Dział spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Zachowek

Zachowek

Wstąpienie spadkobierców w prawa wspólnika

Wstąpienie spadkobierców w prawa wspólnika

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.6 / 5. Licz­ba gło­sów: 107