Sprawy spadkowe Warszawa — adwokat Radkiewicz

Pro­wa­dzo­na przez nas kan­ce­la­ria adwo­kac­ka spe­cja­li­zu­je się w udzie­la­niu pomo­cy praw­nej we wszel­kich spra­wach spad­ko­wych (adwo­kat spad­ki). Jeże­li szu­ka­ją więc Pań­stwo Kan­ce­la­rii, któ­ra pomo­że Pań­stwu w prze­pro­wa­dze­niu spra­wy spad­ko­wej czy doko­na­niu dzia­łu spad­ku to zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z sze­ro­kiej ofer­ty naszej Kan­ce­la­rii. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poło­żo­na jest w samym cen­trum War­sza­wy przy ul. Wierz­bo­wej 9/11. Biu­ro naszej Kan­ce­la­rii znaj­du­je się rów­nież w Łodzi przy ul. Wól­czan­skiej 125. Korzyst­na loka­li­za­cja naszych biur powo­du­je, iż z usług naszej Kan­ce­la­rii korzy­sta­ją klien­ci z róż­nych miast.

Adwokat — prawo spadkowe

W ramach świad­czo­nych przez Kan­ce­la­rię z War­sza­wy usług zaj­mu­je­my się zarów­no udzie­la­niem porad praw­nych z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go, jak rów­nież repre­zen­tu­je­my klien­tów w spra­wach sądo­wych oraz poma­ga­my spo­rzą­dzać wnio­ski (np. wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku) oraz pozwy mają­ce na celu zaini­cjo­wa­nie takich spraw (pra­wo spad­ko­we). Udzie­la­my pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy praw­nej. Pro­wa­dzi­my spra­wy spad­ko­we, w szcze­gól­no­ści repre­zen­tu­je­my inte­re­sy klien­tów w postę­po­wa­niach o stwier­dze­nie naby­cia spadku.

Usłu­gi świad­czo­ne przez Kan­ce­la­rię Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach pra­wa spad­ko­we­go zwią­za­ne są m. in. z naby­ciem spad­ku, spo­rzą­dze­niem testa­men­tu, wyeg­ze­kwo­wa­niem zapi­su zwy­kłe­go oraz win­dy­ka­cyj­ne­go, z uzy­ska­niem zachow­ku (tzw. spra­wy o zacho­wek), przy­ję­ciem i odrzu­ce­niem spad­ku (rów­nież przez oso­by mało­let­nie), jak rów­nież w spra­wach o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, dział spad­ku czy o wydzie­dzi­cze­nie (spra­wy spadkowe).

Jed­nym z głów­nych celów, któ­ry­mi kie­ru­je­my się w naszej codzien­nej pra­cy jest to, aby wszel­kie spra­wy oraz ewen­tu­al­ne spo­ry o spad­ki zaże­gny­wa­ne były na dro­dze poro­zu­mie­nia (adwo­kat spad­ki). Jeże­li jed­nak osią­gnię­cie poro­zu­mie­nia nie jest moż­li­we, dąży­my do tego, aby w mia­rę moż­li­wo­ści spra­wy koń­czy­ły się dla naszych klien­tów korzyst­nym rozstrzygnięciem.

Pro­wa­dzi­my postę­po­wa­nia z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go. Odde­le­go­wa­ny do zaj­mo­wa­nia się daną spra­wą adwo­kat udzie­la porad praw­nych, któ­rych celem jest wyja­śnie­nie klien­tom spe­cy­fi­ki okre­ślo­nych czyn­no­ści praw­nych, a w tym m. in. dora­dza jak napi­sać waż­ny testa­ment, jak rów­nież w kwe­stiach doty­czą­cych odrzu­ce­nia spad­ku (pora­dy praw­ne pra­wo spadkowe).

Dziedziczenie ustawowe 

Z chwi­lą śmier­ci danej oso­by, wszel­kie pra­wa, któ­re by jej przy­słu­gi­wa­ły, jak rów­nież obo­wiąz­ki, któ­re na niej spo­czy­wa­ły prze­cho­dzą na jej spad­ko­bier­ców. Mogą to być zarów­no spad­ko­bier­cy usta­wo­wi (oso­by wska­za­ne przez pol­skie­go usta­wo­daw­cę jako spad­ko­bier­cy, np. mał­żo­nek, dzie­ci – tzw. dzie­dzi­cze­nie usta­wo­we), jak rów­nież spad­ko­bier­cy testa­men­to­wi (oso­by, któ­re zosta­ły wska­za­ne przez zmar­łe­go w testa­men­cie, nawet jeże­li nie ist­nie­je jaka­kol­wiek więź praw­na pomię­dzy zmar­łym a jego spadkobiercą).

Co wię­cej, w pol­skich ure­gu­lo­wa­niach praw­nych zde­cy­do­wa­no się rów­nież unor­mo­wać, kto może być spad­ko­bier­cą, a kto nie może nim być. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa spad­ko­we­go spad­ko­bier­cą, tj. oso­bą, któ­ra otrzy­ma spa­dek po zmar­łym, może być wyłącz­nie oso­ba, któ­ra w momen­cie otwar­cia spad­ku (tj. w chwi­li śmier­ci spad­ko­daw­cy) żyje. Nad­to upraw­nio­nym do otrzy­ma­nia spad­ku będzie dziec­ko poczę­te zmar­łe­go, jeże­li uro­dzi się żywe, jak rów­nież fun­da­cja, któ­ra ma zostać utwo­rzo­na wsku­tek jej usta­no­wie­nia zgod­nie z wolą zmar­łe­go wska­za­ną w testa­men­cie przez nie­go spo­rzą­dzo­nym. Stwier­dze­nie naby­cia spad­ku może zostać wyda­ne tak­że wobec osób praw­nych, jeże­li w chwi­li otwar­cia postę­po­wa­nia spad­ko­we­go ist­nia­ły. Spad­ko­bier­ca­mi nie mogą być zatem inne oso­by zmar­łe czy też oso­by praw­ne nie­ist­nie­ją­ce w chwi­li otwar­cia spadku.

Usta­le­nie krę­gu osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia nie­jed­no­krot­nie stwa­rza istot­ne trud­no­ści, zatem celem unik­nię­cia wąt­pli­wo­ści war­to sko­rzy­stać z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy (adwo­kat pra­wo spadkowe).

Niegodność dziedziczenia

Cza­sem poja­wia się jed­nak pyta­nie, czy czło­nek rodzi­ny, któ­ry nie inte­re­so­wał się zmar­łym przez wie­le lat bądź wyrzą­dził mu krzyw­dę ma pra­wo do dzie­dzi­cze­nia po nim. Ist­nie­je bowiem moż­li­wość pozba­wie­nia oso­by spad­ku, lecz pod warun­kiem, że taka osoba:

 1. popeł­ni­ła cięż­kie prze­stęp­stwo prze­ciw­ko zmarłemu;
 2. nakło­ni­ła zmar­łe­go do spo­rzą­dze­nia bądź odwo­ła­nia testa­men­tu, przy czym uży­ła przy tym pod­stę­pu bądź groźby;
 3. znisz­czy­ła lub ukry­ła testa­ment zmarłego;
 4. pod­ro­bi­ła lub prze­ro­bi­ła testa­ment zmar­łe­go bądź wie­dząc, o tym, że testa­ment jest pod­ro­bio­ny przez oso­bę trze­cią świa­do­mie sko­rzy­sta­ła z zapi­sów w nim się znajdujących.

Pra­wo spad­ko­we okre­śla, iż to do kom­pe­ten­cji sądu nale­ży stwier­dze­nie, czy któ­ryś ze spad­ko­bier­ców jest nie­god­ny dzie­dzi­cze­nia. Nale­ży mieć na uwa­dze, iż pozew w takiej spra­wie musi zostać wnie­sio­ny przed upły­wem ter­mi­nów wska­za­nych w Kodek­sie cywil­nym, tj. w cią­gu roku od dowie­dze­nia się o przy­czy­nie nie­god­no­ści, nie póź­niej jed­nak ani­że­li 3 lata od chwi­li otwar­cia spad­ku – śmier­ci zmar­łe­go. Mając na uwa­dze, iż pozew w spra­wie stwier­dze­nia nie­god­no­ści dzie­dzi­cze­nia jest bar­dzo sfor­ma­li­zo­wa­nym pismem pro­ce­so­wym, war­to zatem sko­rzy­stać z pomo­cy osób posia­da­ją­cych wie­dzę i doświad­cze­nie w tego typu spra­wach (praw­nik pra­wo spadkowe).

Sprawy spadkowe Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni słu­ży pomo­cą tak­że oso­bom z War­sza­wy i oko­lic, któ­rzy chcą uzy­skać pora­dy praw­nej z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go. Kan­ce­la­ria może rów­nież repre­zen­to­wać Pań­stwa pod­czas postę­po­wań sądo­wych, peł­niąc funk­cję Pań­stwa peł­no­moc­ni­ka. Kan­ce­la­ria pro­wa­dzi spra­wy o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, dział spad­ku, stwier­dze­nie nie­god­no­ści dzie­dzi­cze­nia czy doty­czą­ce rosz­czeń zapi­so­bier­ców (Adwo­kat spad­ki). Wspie­ra­my klien­tów zarów­no w spo­rzą­dza­niu poro­zu­mień, umów oraz testa­men­tów, jak rów­nież poma­ga­my klien­tom uzy­skać poświad­cze­nie dzie­dzi­cze­nia. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni posia­da swą sie­dzi­bę pod adre­sem: ul. Wierz­bo­wa 9/11, War­sza­wa. Kon­takt – tel. 22 489 52 65; info­li­nia: 801 50 10 50.

Prawo spadkowe — Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poma­ga w spra­wach spad­ko­wych oraz dora­dza, jak prze­pro­wa­dzić dział spad­ku oraz spo­rzą­dzić waż­ny testa­ment (spra­wy spad­ko­we). Nale­ży spo­strzec, iż spra­wy spad­ko­we mogą być zwią­za­ne z czyn­no­ścia­mi prze­pro­wa­dza­ny­mi zarów­no za życia spad­ko­daw­cy (np. testa­ment, zrze­cze­nie się dzie­dzi­cze­nia), jak rów­nież już po jego śmier­ci (np. stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, dział spad­ku). Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni może repre­zen­to­wać Pań­stwa przed sądem w przy­pad­ku spraw zwią­za­nych z naby­ciem spad­ku, dzia­łem spad­ku czy uzy­ska­niu zachow­ku w Łodzi (adwo­kat spad­ki Łódź). Sie­dzi­ba naszej Kan­ce­la­rii znaj­du­je się pod adre­sem ul. Wól­czań­ska 125, 90–521 Łódź. Info­li­nia: 801 50 10 50.

Adwokat spadki — wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Śmierć oso­by bli­skiej wią­że się z wie­lo­ma for­mal­no­ścia­mi, a w tym z koniecz­no­ścią podzia­łu mająt­ku, jaki zmar­ły po sobie zosta­wił. Wszel­kie roz­li­cze­nia będą musia­ły zostać doko­na­ne w spo­sób zgod­ny z pra­wem, lecz aby do tego doszło, naj­pierw musi nastą­pić stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, tj. okre­śle­nie krę­gu osób upraw­nio­nych do spad­ku po zmar­łym. Spad­ko­bier­cy mogą sko­rzy­stać z pomo­cy nota­riu­sza, któ­ry spo­rzą­dzi nota­rial­ne poświad­cze­nie dzie­dzi­cze­nia bądź zło­żyć w sądzie wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku. Poni­żej wyja­śni­my jakie ele­men­ty musi zawie­rać wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, aby był on sku­tecz­ny (adwo­kat spadki).

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku może zło­żyć każ­da oso­ba mają­ca w tym inte­res. Nie musi to być inte­res praw­ny, lecz może nim być tak­że inte­res fak­tycz­ny, spo­łecz­ny, moral­ny, mająt­ko­wy. Ozna­cza to, że upraw­nio­ny­mi nie będą wyłącz­nie spad­ko­bier­cy, lecz tak­że inne oso­by (np. krew­ni spad­ko­bier­cy, wie­rzy­cie­le itp.). W postę­po­wa­niu sądo­wym oso­by takie powin­ny swój inte­res udo­wod­nić (np. poprzez przed­ło­że­nie sto­sow­nych dokumentów).

Termin złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku może zostać zło­żo­ny w dowol­nym cza­sie (np. 10 lat, czy 50 lat od śmier­ci spad­ko­daw­cy). Jedy­ne o czym nale­ży pamię­tać to to, iż stwier­dze­nie naby­cia spad­ku nie może nastą­pić wcze­śniej niż po upły­wie 6 mie­się­cy od dnia otwar­cia spad­ku, tj. śmier­ci spad­ko­daw­cy. Ogra­ni­cze­nie takie nie będzie jed­nak obo­wią­zy­wa­ło, jeże­li wszy­scy zna­ni spad­ko­bier­cy zmar­łe­go zło­ży­li już oświad­cze­nia o przy­ję­ciu spad­ku (bądź jego odrzu­ce­niu) – wów­czas stwier­dze­nie naby­cia spad­ku może zostać wyda­ne wcześniej.

Gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku każ­da oso­ba mają­ca w tym inte­res może zło­żyć do sądu rejo­no­we­go wła­ści­we­go dla:

 1. miej­sca ostat­nie­go zwy­kłe­go poby­tu zmar­łe­go, a gdy takie­go miej­sca nie da się ustalić
 2. miej­sca poło­że­nia mająt­ku spad­ko­we­go bądź jego czę­ści, a gdy nie moż­na okre­ślić wła­ści­wo­ści wg ww. kryteriów
 3. do sądu rejo­no­we­go dla m. st. Warszawy.

Nabycie spadku — elementy wniosku 

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku powi­nien wska­zy­wać dane stron (dane oso­bo­we, adre­sy zamiesz­ka­nia) oraz zmar­łe­go. Co wię­cej, we wnio­sku nie trze­ba wymie­niać wszyst­kich spad­ko­bier­ców, lecz jedy­nie tych, któ­rzy są nam zna­ni. Jeże­li spo­rzą­dzo­no testa­ment, nale­ży rów­nież wska­zać zna­nych nam zapi­so­bior­ców oraz opi­sać przed­miot zapisów.

Nabycie spadku — załączniki do wniosku

Do wnio­sku o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku nale­ży załą­czyć m.in. poniż­sze dokumenty:

 1. odpis aktu zgo­nu spadkodawcy;
 2. odpi­sy aktów uro­dze­nia spadkobierców;
 3. odpi­sy aktów uro­dze­nia innych człon­ków rodzi­ny na przy­kład ojca, mat­ki, jeże­li spad­ko­bier­cą jest wnuk zmarłego;
 4. odpis aktu małżeństwa;
 5. testa­ment;
 6. inne doku­men­ty mają­ce na celu udo­wod­nie­nie krę­gu osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia po zmarłym.

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku wraz z załącz­ni­ka­mi nale­ży zło­żyć w sądzie rejo­no­wym, o któ­rym mowa powy­żej — w tylu egzem­pla­rzach, ile jest stron postę­po­wa­nia oraz z dodat­ko­wym egzem­pla­rzem dla sądu.

Adwokat spadki — postępowanie sądowe

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku i jego zło­że­nie w sądzie powo­du­je, iż roz­po­czy­na się spra­wa sądo­wa. Jej koniecz­nym ele­men­tem jest prze­pro­wa­dze­nie roz­pra­wy przez sąd roz­po­zna­ją­cy spra­wę, któ­ry bada z urzę­du krąg osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia po zmar­łym oraz czy zmar­ły pozo­sta­wił testa­ment. Na roz­pra­wę wzy­wa­ni są: wnio­sko­daw­ca oraz wszy­scy zna­ni sądo­wi spad­ko­bier­cy usta­wo­wi, jak rów­nież testamentowi. 

War­to wska­zać, iż dowo­dem w spra­wie sądo­wej, któ­rej przed­mio­tem jest stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, może być rów­nież oświad­cze­nie spad­ko­bier­cy, że nie ma innych spad­ko­bier­ców (tzw. zapew­nie­nie). W zapew­nie­niu nale­ży wska­zać wszel­kie informacje:

 1. o ist­nie­niu (nie­ist­nie­niu) osób upraw­nio­nych do dziedziczenia;
 2. o testa­men­tach zmarłego.

Jeże­li stro­ny nie są w sta­nie przed­sta­wić całe­go krę­gu osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia, sąd wyda­je ogło­sze­nie, w któ­rym wzy­wa wszyst­kich spad­ko­bier­ców zmar­łe­go. Ogło­sze­nie takie umiesz­cza­ne jest w dzien­ni­ku lub cza­so­pi­śmie o zasię­gu ogól­no­pol­skim, jak rów­nież poda­je do publicz­nej wia­do­mo­ści w ostat­nim miej­scu zwy­kłe­go poby­tu zmar­łe­go. Wyzna­cze­nie roz­pra­wy nastę­pu­je dopie­ro po upły­wie 3 mie­się­cy od publi­ka­cji ogłoszenia.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

Postę­po­wa­nie sądo­we o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku koń­czy się wyda­niem posta­no­wie­nia przez sąd. W posta­no­wie­niu sąd umieszcza:

 1. dane spad­ko­daw­cy;
 2. dane spad­ko­bier­ców;
 3. wyso­kość udzia­łów każ­de­go spadkobiercy;
 4. dane zapi­so­bior­cy win­dy­ka­cyj­ne­go oraz przed­miot takie­go zapisu.

Pra­wo­moc­ne posta­no­wie­nie o stwier­dze­niu naby­cia spad­ku jest wpi­sy­wa­ne do Reje­stru Spadkowego.

Podsumowanie — wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia jest pismem pro­ce­so­wym, któ­re ini­cju­je postę­po­wa­nie o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku. War­to zatem, sko­rzy­stać z pomo­cy adwo­ka­ta bądź rad­cy praw­ne­go, któ­ry spo­rzą­dzi dla swo­je­go klien­ta w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny wnio­sek o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, a następ­nie będzie repre­zen­to­wał klien­ta przed sądem (spra­wy spad­ko­we). Nota­be­ne zło­że­nie w sądzie pra­wi­dło­wo sfor­mu­ło­wa­ne­go wnio­sku o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, zawie­ra­ją­ce­go wszyst­kie ele­men­ty prze­wi­dzia­ne pra­wem, pozwo­li na skró­ce­nie całe­go postę­po­wa­nia o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to zespół osób, posia­da­ją­cych wie­dzę i doświad­cze­nie we wszel­kich spra­wach spad­ko­wych, w tym w spra­wach o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku (Adwo­kat spad­ki). Zachę­ca­my zatem do kon­tak­tu z nami.

Prawo spadkowe Warszawa

Sprawy spadkowe — dział spadku

Po śmier­ci spad­ko­daw­cy i usta­le­niu krę­gu osób upraw­nio­nych do dzie­dzi­cze­nia poprzez stwier­dze­nie naby­cia spad­ku przez sąd bądź nota­rial­ne poświad­cze­nie dzie­dzi­cze­nia, spad­ko­bier­cy mogą doko­nać dzia­łu spad­ku. Dział spad­ku w zależ­no­ści od sytu­acji może przy­brać róż­ne for­my. Poni­żej przed­sta­wi­my moż­li­wo­ści, jakie mogą zostać doko­na­ne, aby dział spad­ku mógł zostać prze­pro­wa­dzo­ny w spo­sób spraw­ny oraz skuteczny.

Formy działu spadku

Dział spad­ku może zostać doko­na­ny w róż­nych for­mach, a mianowicie:

 1. w for­mie umo­wy zawar­tej pomię­dzy wszyst­ki­mi spadkobiercami;
 2. na mocy posta­no­wie­nia sądowego;
 3. na mocy ugody.

Umowny dział spadku

Umow­ny dział spad­ku nastę­pu­je, gdy wszy­scy spad­ko­bier­cy, tj. usta­wo­wi oraz testa­men­to­wi zga­dza­ją się na zawar­cie umo­wy o tre­ści przez nich uzgod­nio­nej (tj. tak­że co do spo­so­bu podzia­łu w nim okre­ślo­nym). Sprze­ciw cho­ciaż­by jed­ne­go z nich powo­du­je nie­moż­ność zawar­cia umo­wy działowej.

Umo­wa o dział spad­ku może co do zasa­dy przy­brać dowol­ną for­mę, nawet ust­ną. Nie­mniej jed­nak, jeże­li w skład masy spad­ko­wej wcho­dzą rucho­mo­ści bądź nie­ru­cho­mo­ści, do któ­rych usta­wo­daw­ca prze­wi­dział szcze­gól­ną for­mę, umo­wa o dział spad­ku będzie musia­ła zostać zawar­ta w takiej szcze­gól­nej for­mie. Jeśli w skład masy spad­ko­wej wcho­dzi nie­ru­cho­mość umo­wa o dział spad­ku będzie musia­ła być zawar­ta w for­mie aktu nota­rial­ne­go. Z kolei, jeśli skład­ni­kiem masy spad­ko­wej będzie przed­się­bior­stwo umo­wę dzia­ło­wą trze­ba będzie zawrzeć w for­mie pisem­nej z pod­pi­sa­mi nota­rial­nie poświadczonymi.

War­to wska­zać, iż ist­nie­je moż­li­wość uchy­le­nia się od skut­ków praw­nych zawar­tej przez sie­bie umo­wy o dział spad­ku pod wpły­wem błę­du jedy­nie wów­czas, gdy błąd taki doty­czył sta­nu fak­tycz­ne­go uzna­wa­ne­go przez stro­ny umo­wy za niewątpliwy.

Adwokat spadki — sądowy dział spadku

Sądo­wy dział spad­ku może zostać doko­na­ny, jeże­li zosta­nie zło­żo­ny wnio­sek o dział spad­ku. Z wnio­skiem takim mogą wystąpić:

 1. spad­ko­bier­ca;
 2. spad­ko­bier­ca zmar­łe­go spadkobiercy;
 3. nabyw­ca udzia­łu w spadku;
 4. wie­rzy­ciel spadkobiercy;
 5. pro­ku­ra­tor;
 6. Rzecz­nik Praw Obywatelskich.

War­to wska­zać, iż zda­niem nie­któ­rych przed­sta­wi­cie­li dok­try­ny upraw­nio­nym do zaini­cjo­wa­nia postę­po­wa­nia sądo­we­go o dział spad­ku jest rów­nież nabyw­ca udzia­łu w przed­mio­cie nale­żą­cym do spad­ku, jeśli wyczer­pu­je on cały lub pra­wie cały spadek.

Wnio­sek o dział spad­ku moż­na zło­żyć w każ­dym cza­sie (tak­że wie­le lat po śmier­ci spad­ko­daw­cy i uzy­ska­niu stwier­dze­nia dziedziczenia). 

Wnio­sek o dział spad­ku powi­nien zostać zło­żo­ny w sądzie rejo­no­wym, w któ­re­go okrę­gu znaj­du­je się:

 1. miej­sce ostat­nie­go zwy­kłe­go poby­tu spad­ko­daw­cy albo
 2. miej­sce poło­że­nia mająt­ku spad­ko­we­go lub jego czę­ści, gdy nie moż­na usta­lić ostat­nie­go zwy­kłe­go miej­sca poby­tu spadkodawcy.

Jeśli ww. prze­słan­ki nie będą mogły mieć zasto­so­wa­nia, wów­czas sądem wła­ści­wym będzie sąd rejo­no­wy dla m. st. Warszawy.

We wnio­sku o dział spad­ku nale­ży wska­zać w szcze­gól­no­ści dane uczest­ni­ków postę­po­wa­nia   (tj. wnio­sko­daw­cy, innych spad­ko­bier­ców, zapi­so­bior­ców itp.) oraz infor­ma­cję o testamentach. 

Do wnio­sku o dział spad­ku wnio­sko­daw­ca powi­nien dołą­czyć m. in.

 1. posta­no­wie­nie o stwier­dze­niu naby­cia spad­ku z klau­zu­lą pra­wo­moc­no­ści bądź akt poświad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia spo­rzą­dzo­ny w for­mie aktu nota­rial­ne­go oraz
 2. spis inwen­ta­rza, jeże­li został sporządzony.

War­to wska­zać, iż wnio­sko­daw­ca nie musi wska­zy­wać dokład­ne­go spo­so­bu dzia­łu spad­ku. W przy­pad­ku, gdy nie spo­rzą­dzo­no spi­su inwen­ta­rza, we wnio­sku o dział spad­ku nale­ży okre­ślić wszyst­kie akty­wa (masę spad­ko­wą), któ­re mają być przed­mio­tem podziału.

Częściowy dział spadku

Co do zasa­dy sądo­wy dział spad­ku powi­nien doty­czyć cało­ści masy spad­ko­wej, jed­nak­że z waż­nych powo­dów może zostać ogra­ni­czo­ny do czę­ści spad­ku. Umow­ny dział spad­ku może nato­miast doty­czyć zarów­no cało­ści masy spad­ko­wej, jak rów­nież być ogra­ni­czo­ny do jej czę­ści, nie­za­leż­nie od ist­nie­nia waż­nych powo­dów prze­ma­wia­ją­cych za czę­ścio­wym dzia­łem spadku.

Sposoby dokonania podziału masy spadkowej 

Nale­ży rów­nież pamię­tać, iż przed­mio­tem dzia­łu spad­ku są jedy­nie akty­wa, któ­re pozo­sta­wił po sobie zmar­ły, nie zaś dłu­gi spad­ko­we. Akty­wa te mogą zostać podzie­lo­ne pomię­dzy spad­ko­bier­ców w nastę­pu­ją­cy sposób:

 1. podział fizycz­ny pomię­dzy wszyst­kich spad­ko­bier­ców (np. podział nie­ru­cho­mo­ści gruntowej);
 2. roz­dzie­le­nie akty­wów pomię­dzy wszyst­kich spad­ko­bier­ców (np. przy­zna­nie po jed­nej rucho­mo­ści każ­de­mu spadkobiercy);
 3. przy­zna­nie jed­ne­mu bądź kil­ku spad­ko­bier­com skład­ni­ka masy spad­ko­wej przy jed­no­cze­snym zobo­wią­za­niu do spła­ty (dopła­ty) pozo­sta­łych spadkobierców;
 4. sprze­daż masy spad­ko­wej i podział kwo­ty uzy­ska­nej z tytu­łu sprze­da­ży pomię­dzy wszyst­kich spadkobierców.

Podsumowanie — dział spadku

Pod­su­mo­wu­jąc, nale­ży wska­zać, iż dwo­ma naj­po­pu­lar­niej­szy­mi for­ma­mi doko­na­nia dzia­łu spad­ku jest zawar­cie umo­wy pomię­dzy spad­ko­bier­ca­mi oraz sądo­wy dział spad­ku. Sądo­wy dział spad­ku może zostać prze­pro­wa­dzo­ny wyłącz­nie na wnio­sek. Wnio­sek o dział spad­ku, jak każ­de pismo pro­ce­so­we musi speł­niać wymo­gi for­mal­ne, aby mogło wywo­łać skut­ki praw­ne. Tak­że umo­wa o dział spad­ku musi zawie­rać posta­no­wie­nia, któ­rych brak powo­do­wać może jej nie­waż­ność. Jeże­li chcą Pań­stwo prze­pro­wa­dzić dział spad­ku (umow­ny bądź sądo­wy) zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni. Nasza Kan­ce­la­ria w ramach spe­cja­li­za­cji — Adwo­kat spad­ki — udzie­la wszel­kiej pomo­cy praw­nej w zakre­sie pra­wa spad­ko­we­go, a w tym spo­rzą­dzi dla Pań­stwa w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny umo­wę dzia­ło­wą, jak rów­nież wnio­sek o dział spadku.

Adwokat spadki — podsumowanie

Zapra­sza­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni. Oso­by two­rzą­ce zespół naszej Kan­ce­la­rii to pro­fe­sjo­na­li­ści, posia­da­ją­cy dużą wie­dzę popar­tą doświad­cze­niem w zakre­sie pro­wa­dze­nia wszel­kich spraw spad­ko­wych (Kan­ce­la­ria pra­wo spad­ko­we). Poma­ga­my naszym klien­tom w prze­pro­wa­dze­niu spra­wy sądo­wej repre­zen­tu­jąc Pań­stwa na rozprawach/posiedzeniach oraz spo­rzą­dza­jąc wszel­kie pisma pro­ce­so­we w toku postę­po­wa­nia (spra­wy spad­ko­we). Naszym celem jest udzie­le­nie Pań­stwu pomo­cy praw­nej, aby Pań­stwa inte­res został zabez­pie­czo­ny w naj­bar­dziej opty­mal­ny sposób. 

Arty­ku­ły doty­czą­ce spe­cja­li­za­cji — pra­wo spadkowe:

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50