Adwokat — rozwody Warszawa

Adwokat Rozwód Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy kom­plek­so­we usłu­gi praw­ne z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go m.in. dla klien­tów z War­sza­wy. Repre­zen­tu­je­my Klien­tów zarów­no w spra­wach roz­wo­do­wych, jak i w postę­po­wa­niach o: podział mająt­ku po roz­wo­dzie, zasą­dze­nie ali­men­tów, ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, usta­le­nie kontak­tów z dziec­kiem oraz usta­le­nie ojcostwa.

Kie­dy ist­nie­je taka moż­li­wość, dąży­my do zawar­cia poro­zu­mień mię­dzy małżon­ka­mi, aby pro­ces roz­wo­do­wy trwał krót­ko i w dodat­ku, aby sąd w postę­po­wa­niu roz­wo­do­wym doko­nał tak­że podzia­łu mająt­ku. W tym celu spo­rzą­dza­my pisem­ne poro­zu­mie­nia mał­żon­ków o spo­so­bie wyko­ny­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej i utrzy­my­wa­niu kon­tak­tów z dziec­kiem po roz­wo­dzie, jak rów­nież o podzia­le majątku.

Porady rozwodowe

Kiedy wziąć rozwód?

Nale­ży pod­kre­ślić, iż każ­dy z mał­żon­ków może żądać roz­wią­za­nia mał­żeń­stwa przez roz­wód, w przy­pad­ku, gdy mię­dzy mał­żon­ka­mi nastą­pił zupeł­ny i trwa­ły roz­kład poży­cia. Jest on jed­nak nie­do­pusz­czal­ny, jeże­li orze­cze­nie roz­wo­du było­by sprzecz­ne z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go w szcze­gól­no­ści, gdy w jego sku­tek mia­ło­by ucier­pieć dobro wspól­nych mało­let­nich dzie­ci mał­żon­ków, jak rów­nież wte­dy, gdy roz­wo­du żąda mał­żo­nek wyłącz­nie win­ny roz­kła­du poży­cia (z wyjąt­kiem sytu­acji, gdy dru­gi mał­żo­nek wyra­zi zgo­dę na roz­wód albo gdy odmo­wa zgo­dy dru­gie­go mał­żon­ka jest w danych oko­licz­no­ściach sprzecz­na z zasa­da­mi współ­ży­cia społecznego).

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Roz­wo­dem nazy­wa­my insty­tu­cję pra­wa rodzin­ne­go, mają­cą ma na celu roz­wią­za­nie fak­tycz­nie „mar­twe­go” już związ­ku dwoj­ga ludzi, w któ­rym brak jest wspól­ne­go poży­cia mał­żon­ków, wier­no­ści, wza­jem­nej pomo­cy oraz współ­dzia­ła­nia dla dobra rodzi­ny. Sta­no­wi ona wyją­tek od ogól­nej zasa­dy trwa­ło­ści związ­ku mał­żeń­skie­go. Spra­wa roz­wo­do­wa jest spra­wą trud­ną, wią­żą­cą się z bar­dzo sil­ny­mi emo­cja­mi i czę­sto­kroć sprzecz­ny­mi inte­re­sa­mi mał­żon­ków. Każ­dy przy­pa­dek jest inny, w spra­wach tych wystę­pu­je wie­le zmien­nych, dla­te­go też nie jest moż­li­we udzie­le­nie uni­wer­sal­nej pora­dy praw­nej „jak się roz­wieźć?”. W związ­ku z powyż­szym w postę­po­wa­niu powi­nien być obec­ny adwo­kat roz­wo­do­wy, któ­ry będzie stu­dził emo­cje oraz dbał o pra­wi­dło­wy prze­bieg postępowania.

Jak przygotować się do rozwodu?

Jeże­li uzna­li­śmy, iż pró­ba rato­wa­nia nasze­go mał­żeń­stwa nie przy­nio­sła rezul­ta­tu, a jedy­ną moż­li­wo­ścią jest roz­sta­nie, war­to przed skie­ro­wa­niem spra­wy do sądu dobrze się do niej przy­go­to­wać. Inne będą przy­go­to­wa­nia oso­by, któ­ra nie ma dzie­ci od przy­go­to­wań mał­żon­ków, któ­rzy mają wspól­ne potom­stwo. Nale­ży prze­ana­li­zo­wać bowiem o co będzie­my wno­sić przed sądem, czy będzie­my chcie­li uzy­skać orze­cze­nie o winie oraz ewen­tu­al­ne ali­men­ty na naszą rzecz, a w przy­pad­ku posia­da­nia dzie­ci – usta­lić kwe­stie zwią­za­ne z miej­scem zamiesz­ka­nia dzie­ci, wła­dzy rodzi­ciel­skiej, kon­tak­tów z dru­gim rodzi­cem oraz wyso­kość ali­men­tów na dziec­ko. Powin­ni­śmy pamię­tać rów­nież o dowo­dach, któ­re będą mogły być wyko­rzy­sta­ne w toku pro­ce­su, a w tym doty­czą­cych udo­ku­men­to­wa­nia naszych zarob­ków oraz pono­szo­nych kosz­tów utrzy­ma­nia zarów­no nas, jak i dzieci.

Prawnik rozwodowy — w czym może pomóc?

Roz­wód wią­że się z emo­cja­mi, któ­re nie są naj­lep­szym dorad­cą. Gdy roz­sta­nie jest koniecz­no­ścią, war­to sko­rzy­stać z pomo­cy eks­per­ta. Spra­wy roz­wo­do­we są nie­zwy­kle deli­kat­ne i wyma­ga­ją wła­ści­we­go podej­ścia. Mał­żon­ko­wie, któ­rzy nie mogą poro­zu­mieć się w kwe­stii roz­sta­nia i – co za tym idzie, opie­ki nad dzieć­mi czy podzia­łu mająt­ku, nie muszą być jed­nak pozo­sta­wie­ni sami sobie. W takiej sytu­acji adwo­kat roz­wo­do­wy to naj­lep­sze rozwiązanie.

Pro­fe­sjo­nal­ny adwo­kat roz­wo­do­wy nie oce­nia, ale stoi po stro­nie Klien­ta i pró­bu­je zna­leźć naj­lep­sze dla nie­go roz­wią­za­nie. Jed­no­cze­śnie dba on o to, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać kosz­ty zwią­za­ne z pro­wa­dzo­nym pro­ce­sem. Jego obec­ność może dopro­wa­dzić do tego, że roz­wód zosta­nie orze­czo­ny już na pierw­szej roz­pra­wie. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pro­wa­dzi spra­wy roz­wo­do­we – obsza­rem naszej dzia­łal­no­ści jest Warszawa.

Każ­dy praw­nik z nasze­go zespołu:

 • świad­czy pora­dy praw­ne – celem udzie­le­nia odpo­wie­dzi na pyta­nia Klien­tów. Po zapo­zna­niu się z sytu­acją Klien­ta może­my też oce­nić, czy zacho­dzą wszyst­kie prze­słan­ki nie­zbęd­ne do wyto­cze­nia powództwa;
 • pro­wa­dzi nego­cja­cje – mał­żon­ko­wie, któ­rzy decy­du­ją się na roz­wód, cza­sem nie są w sta­nie poro­zu­mieć się mię­dzy sobą. Praw­nik z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­ją­cy Klien­ta może pro­wa­dzić nego­cja­cje z praw­ni­kiem dru­giej stro­ny. Takie roz­wią­za­nie może być bar­dzo korzyst­ne, ponie­waż adwo­ka­ci roz­ma­wia­ją bez emo­cji, kon­cen­tru­jąc się jedy­nie na przed­mio­cie spo­ru. Uzy­ska­nie kon­sen­su zwięk­sza szan­se na uzy­ska­nie wyro­ku na pierw­szej roz­pra­wie;
 • repre­zen­tu­je Klien­tów przed sądem– adwo­kat roz­wo­do­wy z Kan­ce­la­rii Rad­kie­wicz pomo­że w skom­ple­to­wa­niu doku­men­tów, przy­go­tu­je nie­zbęd­ne pisma, jak rów­nież będzie wspie­rał klien­ta pod­czas poszcze­gól­nych roz­praw przed sądem.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ma biu­ro w mie­ście War­sza­wa. Repre­zen­tu­je­my Klien­tów przed wszyst­ki­mi sąda­mi w War­sza­wie. Dzia­ła­my kom­plek­so­wo i szyb­ko – zapew­nia­my wspar­cie na każ­dym eta­pie pro­wa­dze­nia spra­wy roz­wo­do­wej. Zapra­sza­my do kon­tak­tu oso­by, któ­re nie widzą szan­sy rato­wa­nia swo­je­go związ­ku i zde­cy­do­wa­ły się na roz­wód. Sta­ra­my się, aby spra­wa roz­wo­do­wa była dla naszych klien­tów źró­dłem jak naj­mniej­sze­go stresu.

Rozwody z orzeczeniem o winie

Spra­wa roz­wo­do­wa koń­czy się wyro­kiem, w któ­rym sąd orze­ka czy i któ­ry z mał­żon­ków pono­si winę roz­kła­du poży­cia, chy­ba, że mał­żon­ko­wie żąda­ją, aby sąd zanie­chał takie­go orze­cze­nia lub do sądu został zło­żo­ny pozew o roz­wód bez orze­ka­nia o winie. Sąd w wyro­ku roz­wo­do­wym roz­strzy­ga tak­że o wła­dzy rodzi­ciel­skiej nad wspól­nym mało­let­nim dziec­kiem oboj­ga mał­żon­ków, o kon­tak­tach rodzi­ców z dziec­kiem, jak rów­nież okre­śla, w jakiej wyso­ko­ści każ­dy z mał­żon­ków jest obo­wią­za­ny do pono­sze­nia kosz­tów utrzy­ma­nia i wycho­wa­nia dziec­ka (usłu­ga — adwo­kat ali­men­ty).

Adwokat Rozwód Warszawa

Sąd orze­ka tak­że o spo­so­bie korzy­sta­nia ze wspól­ne­go miesz­ka­nia przez czas wspól­ne­go w nim zamiesz­ki­wa­nia roz­wie­dzio­nych mał­żon­ków, uwzględ­nia­jąc przy tym przede wszyst­kim potrze­by dzie­ci i mał­żon­ka, któ­re­mu powie­rza wyko­ny­wa­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej. Ponad­to, jeże­li prze­pro­wa­dze­nie podzia­łu mająt­ku wspól­ne­go nie spo­wo­du­je nad­mier­nej zwło­ki w postę­po­wa­niu sąd może doko­nać podzia­łu mająt­ku w wyro­ku roz­wo­do­wym na wnio­sek jed­ne­go z mał­żon­ków. War­to wska­zać, iż mał­żo­nek roz­wie­dzio­ny, któ­ry wsku­tek zawar­cia mał­żeń­stwa zmie­nił swo­je dotych­cza­so­we nazwi­sko, może powró­cić do nazwi­ska, któ­re nosił przed zawar­ciem mał­żeń­stwa. W tym celu powi­nien, w cią­gu trzech mie­się­cy od chwi­li upra­wo­moc­nie­nia się orze­cze­nia roz­wo­du, zło­żyć oświad­cze­nie przed kie­row­ni­kiem urzę­du sta­nu cywil­ne­go lub konsulem.

Co waż­ne, znaj­du­ją­cy się w nie­do­stat­ku roz­wie­dzio­ny mał­żo­nek, któ­ry nie został uzna­ny za wyłącz­nie win­nego roz­kła­du poży­cia, może żądać od dru­gie­go roz­wie­dzio­ne­go mał­żon­ka dostar­cza­nia środ­ków utrzy­ma­nia sto­sow­nie do uspra­wie­dli­wio­nych potrzeb upraw­nio­ne­go mał­żon­ka oraz moż­li­wo­ści zarob­ko­wych i mająt­ko­wych mał­żon­ka zobowiązanego.

Ile kosztuje rozwód i adwokat rozwodowy w Warszawie?

Kosz­ty, jakie musi­my ponieść celem uzy­ska­nia wyro­ku roz­wo­do­we­go moż­na podzie­lić na opła­ty sądo­we oraz na pozo­sta­łe kosz­ty. Wyso­kość opła­ty sądo­wej co do zasa­dy wyno­si 600 zł. Może być ona jed­nak wyż­sza, jeże­li żąda­nia zawar­te w pozwie będą doty­czyć m. in. eks­mi­sji dru­gie­go mał­żon­ka czy też żąda­nia podzia­łu mająt­ku. Inny­mi kosz­ta­mi, z jaki­mi musi­my się liczyć to m. in. koszt spo­rzą­dze­nia opi­nii przez bie­głe­go (np. gdy nie ist­nie­je zgo­da co do miej­sca zamiesz­ka­nia oraz kon­tak­tów z dziec­kiem) czy kosz­ty dojaz­du świad­ków do sądu.

Orzeczenie rozwodu

Rozwód z orzeczeniem winy czy bez orzekania winy?

Spra­wa roz­wo­do­wa koń­czy się wyro­kiem, w któ­rym sąd orze­ka czy i któ­ry z mał­żon­ków pono­si winę roz­kła­du poży­cia, chy­ba, że mał­żon­ko­wie żąda­ją, aby sąd zanie­chał takie­go orze­cze­nia lub do sądu został zło­żo­ny pozew o roz­wód bez orze­ka­nia o winie. 

Roz­wo­dy bez orze­ka­nia winy – przebieg

Na zgod­ne żąda­nie mał­żon­ków Sąd nie orze­ka w zakre­sie winy. Sąd jest zwią­za­ny żąda­niem mał­żon­ków, co ozna­cza, że w wyro­ku roz­wo­do­wym nie znaj­dzie się infor­ma­cja, z czy­jej winy doszło do roz­pa­du małżeństwa.

Zgod­ne żąda­nie mał­żon­ków może być zło­żo­ne w dowol­nej for­mie – zarów­no na piśmie, jak i ust­nie pod­czas roz­pra­wy. Zgo­da mał­żon­ka na roz­wód bez orze­ka­nia o winie może być udzie­lo­na rów­nież po wyto­cze­niu powódz­twa i to w dodat­ku na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia roz­wo­do­we­go, np. poprzez popar­cie wnio­sku zło­żo­ne­go przez jed­ne­go małżonka.

Każ­da ze stron może jed­nak, aż do wyda­nia wyro­ku przez Sąd II instan­cji, zmie­nić swo­je oświad­cze­nie, żąda­jąc od Sądu usta­le­nia oso­by win­nej roz­kła­du poży­cia. W takiej sytu­acji Sąd orzek­nie w wyro­ku roz­wo­do­wym o winie za roz­pad mał­żeń­stwa bądź o jej braku.

W przy­pad­ku poro­zu­mie­nia mię­dzy mał­żon­ka­mi sąd ogra­ni­cza postę­po­wa­nie dowo­do­we do zba­da­nia ist­nie­nia warun­ków wyma­ga­nych do orze­cze­nia roz­wo­du. Ozna­cza to, że spra­wa sądo­wa może zakoń­czyć się już na pierw­szej rozprawie.

Roz­wo­dy z orze­ka­niem o winie – przebieg

W pierw­szej instan­cji orze­ka zawsze Wydział Cywil­ny Sądu Okrę­go­we­go, z kolei ape­la­cję roz­po­zna­je sąd ape­la­cyj­ny. Z pozwem może wystą­pić każ­dy z mał­żon­ków, może w tym pomóc adwo­kat roz­wo­do­wy. Spra­wa roz­wo­do­wa roz­po­zna­wa­na jest w pro­ce­sie i pod­le­ga szcze­gól­nym zasa­dom prze­wi­dzia­nym dla postę­po­wa­nia odręb­ne­go w spra­wach małżeńskich.

Posie­dze­nia sądu odby­wa­ją się przy tzw. drzwiach zamknię­tych, bez udzia­łu publicz­no­ści. Na sali roz­praw oprócz stron obec­ni mogą być jedy­nie: ich przed­sta­wi­cie­le usta­wo­wi i peł­no­moc­ni­cy, adwo­kat roz­wo­do­wy, pro­ku­ra­tor, Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich, Rzecz­nik Praw Dziec­ka oraz oso­by zaufa­nia (po dwie z każ­dej strony).

Roz­pra­wa odby­wa się nawet w przy­pad­ku nie­sta­wien­nic­twa jed­nej ze stron. Jeże­li jed­nak na pierw­szą roz­pra­wę nie sta­wi się powód i nie uspra­wie­dli­wi on swo­jej nie­obec­no­ści, postę­po­wa­nie sądo­we zosta­nie zawie­szo­ne. Pod­ję­cie postę­po­wa­nia może nastą­pić na wnio­sek powo­da, ale nie wcze­śniej niż po upły­wie 3 mie­się­cy od dnia zawie­sze­nia. Nale­ży mieć rów­nież na uwa­dze, że postę­po­wa­nie zosta­nie umo­rzo­ne w przy­pad­ku, gdy powód nie wnie­sie o jego pod­ję­cie w cią­gu roku od zawieszenia.

Przed wyda­niem orze­cze­nia przez sąd, koniecz­ne jest prze­pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia dowo­do­we­go mają­ce­go wyka­zać przede wszyst­kim, że doszło do trwa­łe­go i zupeł­ne­go roz­kła­du poży­cia mał­żeń­skie­go, a tak­że, że nie zaist­nia­ła żad­na z prze­sła­nek nega­tyw­nych, a przede wszyst­kim kto jest win­ny roz­kła­du poży­cia mał­żeń­skie­go mię­dzy stro­na­mi. Każ­da ze stron może powo­ły­wać dowo­dy na potwier­dze­nie swo­ich twier­dzeń. Ponad­to sąd zobo­wią­za­ny jest do prze­pro­wa­dze­nia dowo­du z prze­słu­cha­nia stron, któ­re naj­le­piej zna­ją szcze­gó­ły poży­cia mał­żeń­skie­go. W pra­wi­dło­wym i spraw­nym przy­go­to­wa­niu oraz prze­pro­wa­dze­niu pro­ce­su, z pew­no­ścią pomo­że adwo­kat zaj­mu­ją­cy się spra­wa­mi roz­wo­do­wy­mi. War­to mieć rów­nież na uwa­dze, że prze­pi­sy pra­wa prze­wi­du­ją moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia media­cji. Moż­na ją prze­pro­wa­dzić na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia. Cha­rak­te­ry­zu­je się ona dobro­wol­no­ścią, nato­miast w przy­pad­ku, gdy­by jed­na ze stron odmó­wi­ła wzię­cia udzia­łu w postę­po­wa­niu media­cyj­nym nie ponie­sie ona żad­nych nega­tyw­nych kon­se­kwen­cji z tego tytu­łu, chy­ba, że uprzed­nio zgo­dzi­ła się na media­cję w danej spra­wie. Celem media­cji jest dopro­wa­dze­nie do pogo­dze­nia się mał­żon­ków oraz wypra­co­wa­nia wspól­ne­go sta­no­wi­ska w spra­wach spor­nych, m. in. w zakre­sie spo­so­bu spra­wo­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej, a tak­że usta­le­nia, któ­ra ze stron otrzy­ma zwrot kosz­tów po zakoń­cze­niu sprawy.

Kon­se­kwen­cje orze­cze­nia rozwodu

Mał­żeń­stwo ist­nie­je do chwi­li upra­wo­moc­nie­nia się wyro­ku. Na sku­tek pra­wo­moc­ne­go orze­cze­nia mał­żeń­stwo zosta­je roz­wią­za­ne, co ozna­cza, iż zmia­nie ule­ga stan cywil­ny dotych­cza­so­wych mał­żon­ków – sta­ją się oso­ba­mi sta­nu wol­ne­go i mogą zawrzeć kolej­ne mał­żeń­stwo. Roz­wód nie wpły­wa jed­nak na powią­za­nia byłych mał­żon­ków z ich wspól­ny­mi dzieć­mi, dalej są ich rodzi­ca­mi, zmia­nie ule­ga jedy­nie spo­sób wyko­ny­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej. Ponad­to pomi­mo roz­wią­za­nia mał­żeń­stwa, sto­su­nek powi­no­wac­twa z krew­ny­mi byłe­go mał­żon­ka trwa nadal.

Wsku­tek zakoń­cze­nia spra­wy roz­wo­do­wej nie usta­ją rów­nież wię­zi ali­men­ta­cyj­ne wzglę­dem dzie­ci oraz w okre­ślo­nych sytu­acjach, rów­nież wobec byłe­go małżonka.

Rozwody — wina rozpadu małżeństwa

Gdy zapa­da decy­zja o roz­wo­dzie, sąd może orzec roz­wód bez orze­ka­nia lub z orze­ka­niem o winie. Wie­le zale­ży od mał­żon­ków. Jeże­li poro­zu­mie­ją się oni mię­dzy sobą w klu­czo­wych kwe­stiach, sąd nie będzie musiał roz­strzy­gać m.in. przy któ­rym z mał­żon­ków pozo­sta­ną mało­let­nie dzie­ci. Ponie­waż jed­nak roz­wo­dy wią­żą się z sil­ny­mi emo­cja­mi, roz­wód bez orze­ka­nia o winie nie zawsze jest moż­li­wy. Wie­le zale­ży od dotych­cza­so­wych rela­cji mię­dzy mał­żon­ka­mi. Zdra­dy, kłam­stwa czy prze­moc – nie zawsze stro­na, któ­ra zosta­ła wie­lo­krot­nie zra­nio­na w związ­ku, godzi się na roz­wód bez orze­ka­nia o winie. Cza­sem wska­za­nie win­ne­go roz­pa­du poży­cia mał­żeń­skie­go jest nie­zbęd­ne, np. wów­czas, gdy dru­gi z mał­żon­ków zamie­rza wystą­pić o ali­men­ty dla siebie.

Aby sąd wydał orze­cze­nie o roz­wo­dzie, musi dojść do trwa­łe­go i zupeł­ne­go roz­pa­du poży­cia mał­żeń­skie­go. Ozna­cza to, że mał­żon­ko­wie muszą zerwać łączą­ce ich wię­zi. Nie zawsze jed­nak wyda­nie przez sąd orze­cze­nia o roz­wo­dzie jest moż­li­we. Gdy­by w efek­cie roz­wo­du mia­ło ucier­pieć dobro mało­let­nich dzie­ci, sąd nie zakoń­czy spra­wy roz­wo­do­wej orze­cze­niem rozwodu.

Wyrok rozwodowy

Co do zasa­dy orze­cze­nie roz­wo­do­we powin­no roz­strzy­gać o cało­kształ­cie spraw rodzi­ny. Oczy­wi­ste jest, że nie­zbęd­nym ele­men­tem takie­go wyro­ku jest orze­cze­nie o roz­wią­za­niu mał­żeń­stwa. W orze­cze­niu tym moż­li­we jest rów­nież roz­strzy­gnię­cie o pra­wach i obo­wiąz­kach roz­wie­dzio­nych małżonków.

W spra­wie roz­wo­do­wej sąd w wyro­ku musi obo­wiąz­ko­wo orzec rów­nież o:

 • winie roz­kła­du poży­cia jed­ne­go albo oboj­ga mał­żon­ków; o winie nie orze­ka jed­nak na zgod­ne żąda­nie małżonków;
 • wła­dzy rodzi­ciel­skiej nad wspól­nym mało­let­nim dziec­kiem oboj­ga małżonków;
 • kon­tak­tach rodzi­ców z dziec­kiem; o utrzy­my­wa­niu kon­tak­tów z dziec­kiem sąd nie orze­ka jed­nak na zgod­ny wnio­sek stron;
 • spo­so­bie korzy­sta­nia z miesz­ka­nia, o ile mał­żon­ko­wie zaj­mu­ją wspól­ne mieszkanie.

Ponad­to, sąd w orze­cze­niu może również:

 • naka­zać eks­mi­sję mał­żon­ka na żąda­nie dru­gie­go małżonka;
 • orzec na zgod­ny wnio­sek stron o podzia­le wspól­ne­go miesz­ka­nia albo o przy­zna­niu miesz­ka­nia jed­ne­mu z małżonków;
 • zasą­dzić ali­men­ty dla mał­żon­ka roz­wie­dzio­ne­go na jego żądanie;
 • doko­nać podzia­łu mająt­ku wspól­ne­go, ale tyl­ko, gdy prze­pro­wa­dze­nie tego podzia­łu nie spo­wo­du­je nad­mier­nej zwło­ki w postępowaniu.

Konsekwencje orzeczenia rozwodu

Koszt spra­wy roz­wo­do­wej to nie jedy­ny aspekt finan­so­wy – roz­wód wywie­ra też znacz­ne kon­se­kwen­cje w sfe­rze mająt­ko­wej mał­żon­ków. Z chwi­lą upra­wo­moc­nie­nia się wyro­ku roz­wo­do­we­go z mocy pra­wa usta­je usta­wo­wa wspól­ność mająt­ko­wa mał­żeń­ska, a powsta­je współ­wła­sność w czę­ściach ułam­ko­wych. Od tego momen­tu moż­li­we jest doko­na­nie podzia­łu mająt­ku. War­to wska­zać, iż wsku­tek orze­cze­nia roz­wo­du byli mał­żon­ko­wie już po sobie nie dziedziczą.

Zapra­sza­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, w celu indy­wi­du­al­ne­go omó­wie­nia spra­wy i pozna­nia kosz­tów spra­wy roz­wo­do­wej (usłu­ga — adwo­kat rozwód).

Co po rozwodzie?

Zmiana nazwiska 

W ter­mi­nie 3 mie­się­cy od upra­wo­moc­nie­nia się orze­cze­nia oso­ba, któ­ra przy zawar­ciu mał­żeń­stwa przy­ję­ła nazwi­sko mał­żon­ka, może przez oświad­cze­nie zło­żo­ne przed kie­row­ni­kiem urzę­du sta­nu cywil­ne­go lub kon­su­lem powró­cić do swo­je­go pier­wot­ne­go nazwiska.

Alimenty na małżonka 

Znaj­du­ją­cy się w nie­do­stat­ku roz­wie­dzio­ny mał­żo­nek, któ­ry nie został uzna­ny za wyłącz­nie win­ne­go roz­kła­du poży­cia, może żądać od dru­gie­go mał­żon­ka dostar­cza­nia środ­ków utrzy­ma­nia sto­sow­nie do uspra­wie­dli­wio­nych potrzeb upraw­nio­ne­go mał­żon­ka oraz moż­li­wo­ści zarob­ko­wych i mająt­ko­wych mał­żon­ka zobo­wią­za­ne­go (dowiedz się wię­cej o ali­men­tach na mał­żon­ka).

Adwokat rozwód Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je miesz­kań­com War­sza­wy pomoc praw­ną z zakre­su spraw roz­wo­do­wych oraz zwią­za­nych z nimi spraw o ali­men­ty oraz podział mająt­ku wspól­ne­go. Naszą dome­ną jest roz­wią­zy­wa­nie spraw trud­nych dla naszych klien­tów, jaką jest z całą pew­no­ścią roz­wód w spo­sób moż­li­wie jak naj­krót­szy oraz naj­bar­dziej ugo­do­wy. W tym celu dąży­my do zawie­ra­nia poro­zu­mień pomię­dzy mał­żon­ka­mi celem skró­ce­nia postę­po­wa­nia sądo­we­go do nie­zbęd­ne­go mini­mum. Zachę­ca­my do wizy­ty w naszej sie­dzi­bie w War­sza­wie przy ul. Zło­tej 59 po uprzed­nim umó­wie­niu ter­mi­nu spo­tka­nia — tel. 22 489 52 65.

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Artykuły dotyczące specjalizacji — Adwokat rozwód 

Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe

Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód z orzeczeniem o winie — konsekwencje

Rozwód z orzeczeniem o winie — konsekwencje

Rozwód bez orzeczenia o winie

Rozwód bez orzeczenia o winie

Rozwód a separacja

Rozwód a separacja

Rozwód a kredyt hipoteczny

Rozwód a kredyt hipoteczny

Dzieci a rozwód

Dzieci a rozwód

Koszt rozwodu

Koszt rozwodu

Podział firmy po rozwodzie

Podział firmy po rozwodzie

Podział mieszkania po rozwodzie

Podział mieszkania po rozwodzie

Adwokat podział majątku – rozwód i podział majątku

Adwokat podział majątku – rozwód i podział majątku

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy

Przesłanki rozwodu

Przesłanki rozwodu

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.5 / 5. Licz­ba gło­sów: 54