Adwokat Rozwód Warszawa

Adwokat Rozwód WarszawaKan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy kom­plek­so­we usłu­gi praw­ne z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go m.in. dla klien­tów z War­sza­wy i Łodzi (usłu­ga — Adwo­kat roz­wód). Repre­zen­tu­je­my Klien­tów zarów­no w spra­wach roz­wo­do­wych, jak i w postę­po­wa­niach o: podział mająt­ku po roz­wo­dzie (usłu­ga — Adwo­kat podział mająt­ku), zasą­dze­nie ali­men­tów, ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, usta­le­nie kontak­tów z dziec­kiem oraz usta­le­nie ojco­stwa (uzna­nie ojco­stwa, zaprze­cze­nie ojcostwa).

Kie­dy ist­nie­je taka moż­li­wość, dąży­my do zawar­cia poro­zu­mień mię­dzy małżon­ka­mi, aby pro­ces roz­wo­do­wy trwał krót­ko i w dodat­ku, aby sąd w postę­po­wa­niu roz­wo­do­wym doko­nał tak­że podzia­łu mająt­ku. W tym celu spo­rzą­dza­my pisem­ne poro­zu­mie­nia mał­żon­ków o spo­so­bie wyko­ny­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej i utrzy­my­wa­niu kon­tak­tów z dziec­kiem po roz­wo­dzie, jak rów­nież o podzia­le majątku.

Rozwód — kiedy wziąć rozwód?

Nale­ży pod­kre­ślić, iż każ­dy z mał­żon­ków może żądać roz­wią­za­nia mał­żeń­stwa przez roz­wód, w przy­pad­ku gdy mię­dzy mał­żon­ka­mi nastą­pił zupeł­ny i trwa­ły roz­kład poży­cia. Roz­wód nie jest dopusz­czal­ny, jeże­li orze­cze­nie roz­wo­du było­by sprzecz­ne z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go w szcze­gól­no­ści, gdy wsku­tek roz­wo­du mia­ło­by ucier­pieć dobro wspól­nych mało­let­nich dzie­ci mał­żon­ków. Roz­wód jest nie­do­pusz­czal­ny tak­że, gdy roz­wo­du żąda mał­żo­nek wyłącz­nie win­ny roz­kła­du poży­cia z wyjąt­kiem sytu­acji, gdy dru­gi mał­żo­nek wyra­zi zgo­dę na roz­wód albo gdy odmo­wa zgo­dy na roz­wód dru­gie­go mał­żon­ka jest w danych oko­licz­no­ściach sprzecz­na z zasa­da­mi współ­ży­cia społecznego.

Rozwody z orzeczeniem o winie

Spra­wa roz­wo­do­wa koń­czy się wyro­kiem, w któ­rym sąd orze­ka czy i któ­ry z mał­żon­ków pono­si winę roz­kła­du poży­cia, chy­ba, że mał­żon­ko­wie żąda­ją, aby sąd zanie­chał takie­go orze­cze­nia lub do sądu został zło­żo­ny pozew o roz­wód bez orze­ka­nia o winie. Sąd w wyro­ku roz­wo­do­wym roz­strzy­ga tak­że o wła­dzy rodzi­ciel­skiej nad wspól­nym mało­let­nim dziec­kiem oboj­ga mał­żon­ków, o kon­tak­tach rodzi­ców z dziec­kiem, jak rów­nież okre­śla, w jakiej wyso­ko­ści każ­dy z mał­żon­ków jest obo­wią­za­ny do pono­sze­nia kosz­tów utrzy­ma­nia i wycho­wa­nia dziec­ka (usłu­ga — adwo­kat alimenty).

Adwokat Rozwód Warszawa

Sąd orze­ka tak­że o spo­so­bie korzy­sta­nia ze wspól­ne­go miesz­ka­nia przez czas wspól­ne­go w nim zamiesz­ki­wa­nia roz­wie­dzio­nych mał­żon­ków, uwzględ­niając przy tym przede wszyst­kim potrze­by dzie­ci i mał­żon­ka, któ­re­mu powie­rza wyko­ny­wa­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej. Ponad­to, jeże­li prze­pro­wa­dze­nie podzia­łu mająt­ku wspól­ne­go nie spo­wo­du­je nad­mier­nej zwło­ki w postę­po­wa­niu sąd może doko­nać podzia­łu mająt­ku w wyro­ku roz­wo­do­wym na wnio­sek jed­ne­go z mał­żon­ków. War­to wska­zać, iż mał­żo­nek roz­wie­dzio­ny, któ­ry wsku­tek zawar­cia mał­żeństwa zmie­nił swo­je dotych­cza­so­we nazwi­sko, może powró­cić do nazwi­ska, któ­re nosił przed zawar­ciem mał­żeń­stwa. W tym celu powi­nien, w cią­gu trzech mie­się­cy od chwi­li upra­wo­moc­nie­nia się orze­cze­nia roz­wo­du, zło­żyć oświad­cze­nie przed kie­row­ni­kiem urzę­du sta­nu cywil­ne­go lub konsulem.

Co waż­ne, znaj­du­ją­cy się w nie­do­stat­ku roz­wie­dzio­ny mał­żo­nek, któ­ry nie został uzna­ny za wyłącz­nie win­nego roz­kła­du poży­cia, może żądać od dru­gie­go roz­wie­dzio­ne­go mał­żon­ka dostar­cza­nia środ­ków utrzy­ma­nia sto­sow­nie do uspra­wie­dli­wio­nych potrzeb upraw­nio­ne­go mał­żon­ka oraz moż­li­wo­ści zarob­ko­wych i mająt­ko­wych mał­żon­ka zobowiązanego.

Rozwód — ile kosztuje rozwód?

Ponie­waż spra­wa roz­wo­do­wa wią­żą się czę­sto z bar­dzo sil­ny­mi emo­cja­mi, udział w tego typu spra­wach adwo­ka­ta roz­wo­do­we­go jest nie­zbęd­ny. Adwo­ka­ci sta­no­wią­cy zespół Kan­ce­la­rii posia­da­ją roz­le­głe doświad­cze­nie pro­ce­so­we w spra­wach z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go, a w szcze­gól­no­ści w spra­wach o orze­cze­nie roz­wo­du, zasądze­nie ali­men­tów oraz podział mająt­ku po roz­wo­dzie (usłu­ga — adwo­kat rozwód).

Rozwód — weź Adwokata

Roz­wód wią­że się z emo­cja­mi, któ­re nie są naj­lep­szym dorad­cą. Gdy roz­sta­nie jest koniecz­no­ścią, war­to sko­rzy­stać z pomo­cy eks­per­ta. Spra­wy roz­wo­do­we są nie­zwy­kle deli­kat­ne i wyma­ga­ją wła­ści­we­go podej­ścia. Mał­żon­ko­wie, któ­rzy nie mogą poro­zu­mieć się w kwe­stii roz­sta­nia i – co za tym idzie, opie­ki nad dzieć­mi czy podzia­łu mająt­ku, nie muszą być jed­nak pozo­sta­wie­ni sami sobie. W takiej sytu­acji adwo­kat roz­wo­do­wy to naj­lep­sze rozwiązanie.

Pro­fe­sjo­nal­ny adwo­kat nie oce­nia, ale stoi po stro­nie Klien­ta i pró­bu­je zna­leźć naj­lep­sze dla nie­go roz­wią­za­nie. Jed­no­cze­śnie dba on o to, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać kosz­ty zwią­za­ne z roz­wo­dem. Jego obec­ność może dopro­wa­dzić do tego, że roz­wód zosta­nie orze­czo­ny już na pierw­szej roz­pra­wie. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pro­wa­dzi spra­wy roz­wo­do­we – obsza­rem naszej dzia­łal­no­ści jest War­sza­wa i Łódź (usłu­ga — adwo­kat rozwód).

Rozwody — wina rozpadu małżeństwa

Gdy zapa­da decy­zja o roz­wo­dzie, sąd może orzec roz­wód bez orze­ka­nia lub z orze­ka­niem o winie. Wie­le zale­ży od mał­żon­ków. Jeże­li poro­zu­mie­ją się oni mię­dzy sobą w klu­czo­wych kwe­stiach, sąd nie będzie musiał roz­strzy­gać m.in. przy któ­rym z mał­żon­ków pozo­sta­ną mało­let­nie dzie­ci. Ponie­waż jed­nak roz­wo­dy wią­żą się z sil­ny­mi emo­cja­mi, roz­wód bez orze­ka­nia o winie nie zawsze jest moż­li­wy. Wie­le zale­ży od dotych­cza­so­wych rela­cji mię­dzy mał­żon­ka­mi. Zdra­dy, kłam­stwa czy prze­moc – nie zawsze stro­na, któ­ra zosta­ła wie­lo­krot­nie zra­nio­na w związ­ku, godzi się na roz­wód bez orze­ka­nia o winie. Cza­sem wska­za­nie win­ne­go roz­pa­du poży­cia mał­żeń­skie­go jest nie­zbęd­ne, np. wów­czas, gdy dru­gi z mał­żon­ków zamie­rza wystą­pić o ali­men­ty dla siebie.

Aby sąd wydał orze­cze­nie o roz­wo­dzie, musi dojść do trwa­łe­go i zupeł­ne­go roz­pa­du poży­cia mał­żeń­skie­go. Ozna­cza to, że mał­żon­ko­wie muszą zerwać łączą­ce ich wię­zi. Nie zawsze jed­nak wyda­nie przez sąd orze­cze­nia o roz­wo­dzie jest moż­li­we. Gdy­by w efek­cie roz­wo­du mia­ło ucier­pieć dobro mało­let­nich dzie­ci, sąd nie zakoń­czy spra­wy roz­wo­do­wej orze­cze­niem rozwodu.

Rozwód — w czym pomoże adwokat rozwodowy?

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pro­wa­dzi spra­wy o roz­wód (usłu­ga — adwo­kat roz­wód). Każ­dy praw­nik z nasze­go zespołu:

 • świad­czy pora­dy praw­ne – celem udzie­le­nia odpo­wie­dzi na pyta­nia Klien­tów. Po zapo­zna­niu się z sytu­acją Klien­ta może­my też oce­nić, czy zacho­dzą wszyst­kie prze­słan­ki nie­zbęd­ne do wyto­cze­nia powódz­twa  o rozwód;
 • pro­wa­dzi nego­cja­cje – mał­żon­ko­wie, któ­rzy decy­du­ją się na roz­wód, cza­sem nie są w sta­nie poro­zu­mieć się mię­dzy sobą. Praw­nik z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­ją­cy Klien­ta może pro­wa­dzić nego­cja­cje z praw­ni­kiem dru­giej stro­ny. Takie roz­wią­za­nie może być bar­dzo korzyst­ne, ponie­waż adwo­ka­ci roz­ma­wia­ją bez emo­cji, kon­cen­tru­jąc się jedy­nie na przed­mio­cie spo­ru. Uzy­ska­nie kon­sen­su zwięk­sza szan­se na roz­wód na pierw­szej roz­pra­wie;
 • repre­zen­tu­je Klien­tów przed sądem w postę­po­wa­niu o roz­wód – adwo­kat z Kan­ce­la­rii Rad­kie­wicz pomo­że w skom­ple­to­wa­niu doku­men­tów, przy­go­tu­je nie­zbęd­ne pisma, jak rów­nież będzie wspie­rał klien­ta pod­czas poszcze­gól­nych roz­praw przed sądem.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ma biu­ra w mie­ście War­sza­wa oraz Łódź. Repre­zen­tu­je­my Klien­tów przed wszyst­ki­mi sąda­mi w War­sza­wie i Łodzi. Dzia­ła­my kom­plek­so­wo i szyb­ko – zapew­nia­my wspar­cie na każ­dym eta­pie pro­wa­dze­nia spra­wy roz­wo­do­wej. Zapra­sza­my do kon­tak­tu oso­by, któ­re nie widzą szan­sy rato­wa­nia swo­je­go związ­ku i zde­cy­do­wa­ły się na roz­wód. Sta­ra­my się, aby spra­wa roz­wo­do­wa była dla naszych klien­tów źró­dłem jak naj­mniej­sze­go stresu.

Rozwody — jak wygląda sprawa rozwodowa?

Roz­wo­dem nazy­wa­my insty­tu­cję pra­wa rodzin­ne­go, mają­cą ma na celu roz­wią­za­nie fak­tycz­nie „mar­twe­go” już związ­ku dwoj­ga ludzi, w któ­rym brak jest wspól­ne­go poży­cia mał­żon­ków, wier­no­ści, wza­jem­nej pomo­cy oraz współ­dzia­ła­nia dla dobra rodzi­ny. Stano­wi ona wyją­tek od ogól­nej zasa­dy trwa­ło­ści związ­ku mał­żeń­skie­go. Spra­wa roz­wo­do­wa jest spra­wą trud­ną, wią­żą­cą się z bar­dzo sil­ny­mi emo­cja­mi i czę­sto­kroć sprzecz­ny­mi inte­re­sa­mi mał­żon­ków. Każ­dy przy­pa­dek jest inny, w spra­wach tych wystę­pu­je wie­le zmien­nych, dla­te­go też nie jest moż­li­we udzie­le­nie uni­wer­sal­nej pora­dy praw­nej „jak się roz­wieźć?”. W związ­ku z powyż­szym w postę­po­wa­niu powi­nien być obec­ny adwo­kat roz­wo­do­wy, któ­ry będzie stu­dził emo­cje oraz dbał o pra­wi­dło­wy prze­bieg postępowania.

Kiedy orzeka się rozwód?

Sąd może orzec roz­wód tyl­ko w przy­pad­ku usta­le­nia, że poży­cie mał­żeń­skie ule­gło zupeł­ne­mu i trwa­łe­mu roz­kła­do­wi (tzw. przesłan­ki pozy­tyw­ne), a nad­to nie zacho­dzą tzw. prze­słan­ki nega­tyw­ne roz­wo­du, wyklu­cza­ją­ce jego orze­cze­nie, choć­by zosta­ły speł­nio­ne obie prze­słan­ki pozy­tyw­ne. Roz­wód nie jest dopusz­czal­ny, jeżeli:

 • wsku­tek nie­go mia­ło­by ucier­pieć dobro wspól­nych mało­let­nich dzieci;
 • z innych wzglę­dów orze­cze­nie roz­wo­du było­by sprzecz­ne z zasa­da­mi współ­ży­cia społecznego;
 • żąda go mał­żo­nek wyłącz­nie win­ny roz­kła­du poży­cia, a dru­gie z mał­żon­ków nie wyra­ża zgo­dy na roz­wód, przy czym odmo­wa zgo­dy na roz­wód nie jest w danych oko­licz­no­ściach sprzecz­na z zasa­da­mi współ­ży­cia społecznego.

Adwokat prawo rodzinne — postępowanie sądowe

O roz­wo­dzie w pierw­szej instan­cji orze­ka zawsze Wydział Cywil­ny Sądu Okrę­go­we­go, z kolei ape­la­cję od wyro­ku roz­wo­do­we­go rozpozna­je sąd ape­la­cyj­ny. Z powódz­twem o roz­wód może wystą­pić każ­dy z mał­żon­ków, może w tym pomóc adwo­kat roz­wo­do­wy. Spra­wa roz­wo­do­wa roz­po­zna­wa­na jest w pro­ce­sie i pod­le­ga­ szcze­gól­nym zasa­dom prze­wi­dzia­nym dla postę­po­wa­nia odręb­ne­go w spra­wach małżeńskich.

Posie­dze­nia sądu odby­wa­ją się przy tzw. drzwiach zamknię­tych, bez udzia­łu publicz­no­ści. Na sali roz­praw oprócz stron obec­ni mogą być jedy­nie: ich przed­sta­wi­cie­le usta­wo­wi i peł­no­moc­ni­cy, adwo­kat roz­wo­do­wy, pro­ku­ra­tor, Rzecz­nik Praw Obywa­tel­skich, Rzecz­nik Praw Dziec­ka oraz oso­by zaufa­nia (po dwie z każ­dej strony).

Spra­wa roz­wo­do­wa odbywa się nawet w przy­pad­ku nie­sta­wien­nic­twa jed­nej ze stron. Jeże­li jed­nak na pierw­szą roz­pra­wę nie sta­wi się powód i nie uspra­wie­dli­wi on swo­jej nie­obec­no­ści, postę­po­wa­nie sądo­we zosta­nie zawie­szo­ne. Pod­ję­cie postę­po­wa­nia może nastą­pić na wnio­sek powo­da, ale nie wcze­śniej niż po upły­wie 3 mie­się­cy od dnia zawie­sze­nia. Nale­ży mieć rów­nież na uwa­dze, że postę­po­wa­nie zosta­nie umo­rzo­ne w przy­pad­ku, gdy powód nie wnie­sie o jego pod­ję­cie w cią­gu roku od zawieszenia.

Przed wyda­niem orze­cze­nia przez sąd, koniecz­ne jest prze­pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia dowo­do­we­go mają­ce­go wyka­zać przede wszyst­kim, że doszło do trwa­łe­go i zupeł­ne­go roz­kła­du poży­cia mał­żeń­skie­go, a tak­że, że nie zaist­nia­ła żad­na z prze­sła­nek negatyw­nych. Każ­da ze stron może powo­ły­wać dowo­dy na potwier­dze­nie swo­ich twier­dzeń. Ponad­to, sąd zobo­wią­za­ny jest do przepro­wa­dze­nia dowo­du z prze­słu­cha­nia stron, któ­re, naj­le­piej zna­ją szcze­gó­ły poży­cia mał­żeń­skie­go. W pra­wi­dło­wym i spraw­nym przy­go­to­wa­niu oraz prze­pro­wa­dze­niu pro­ce­su, z pew­no­ścią pomo­że adwo­kat spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach rozwodowych.

War­to mieć rów­nież na uwa­dze, że w spra­wie roz­wo­do­wej prze­wi­du­je się moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia media­cji. Moż­na ją prze­pro­wa­dzić na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia. Cha­rak­te­ry­zu­je się ona dobro­wol­no­ścią, nato­miast w przy­pad­ku, gdy­by jed­na ze stron odmó­wi­ła wzię­cia udzia­łu w postę­po­wa­niu media­cyj­nym nie ponie­sie ona żad­nych nega­tyw­nych kon­se­kwen­cji z tego tytu­łu, chy­ba, że uprzed­nio zgo­dzi­ła się na media­cję w danej spra­wie. Celem media­cji w spra­wie o roz­wód jest dopro­wa­dze­nie do pogo­dze­nia się mał­żon­ków oraz wypra­co­wa­nia wspól­ne­go sta­no­wi­ska w spra­wach spor­nych, m. in. w zakre­sie spo­sobu spra­wo­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej po roz­wo­dzie, a tak­że usta­le­nia, któ­ra ze stron otrzy­ma zwrot kosz­tów po zakoń­cze­niu spra­wy rozwodowej.

Wyrok rozwodowy

Co do zasa­dy orze­cze­nie roz­wo­do­we powin­no roz­strzy­gać o cało­kształ­cie spraw rodzi­ny. Oczy­wi­ste jest, że nie­zbęd­nym ele­men­tem takie­go wyro­ku jest orze­cze­nie o roz­wią­za­niu mał­żeń­stwa. W orze­cze­niu tym moż­li­we jest rów­nież roz­strzy­gnię­cie o pra­wach i obo­wiąz­kach roz­wie­dzio­nych małżonków.

W spra­wie roz­wo­do­wej sąd w wyro­ku musi obo­wiąz­ko­wo orzec rów­nież o:

 • winie roz­kła­du poży­cia jed­ne­go albo oboj­ga mał­żon­ków; o winie nie orze­ka jed­nak na zgod­ne żąda­nie małżonków;
 • wła­dzy rodzi­ciel­skiej nad wspól­nym mało­let­nim dziec­kiem oboj­ga małżonków;
 • kon­tak­tach rodzi­ców z dziec­kiem; o utrzy­my­wa­niu kon­tak­tów z dziec­kiem sąd nie orze­ka jed­nak na zgod­ny wnio­sek stron;
 • spo­so­bie korzy­sta­nia z miesz­ka­nia, o ile mał­żon­ko­wie zaj­mu­ją wspól­ne mieszkanie.

Ponad­to, sąd w orze­cze­niu może również:

 • naka­zać eks­mi­sję mał­żon­ka na żąda­nie dru­gie­go małżonka;
 • orzec na zgod­ny wnio­sek stron o podzia­le wspól­ne­go miesz­ka­nia albo o przy­zna­niu miesz­ka­nia jed­ne­mu z małżonków;
 • zasą­dzić ali­men­ty dla mał­żon­ka roz­wie­dzio­ne­go na jego żądanie;
 • doko­nać podzia­łu mająt­ku wspól­ne­go, ale tyl­ko, gdy prze­pro­wa­dze­nie tego podzia­łu nie spo­wo­du­je nad­mier­nej zwło­ki w postępowaniu.

Konsekwencje orzeczenia rozwodu

Mał­żeń­stwo ist­nie­je do chwi­li upra­wo­moc­nie­nia się wyro­ku roz­wo­do­we­go. Na sku­tek pra­wo­moc­ne­go orze­cze­nia roz­wo­du mał­żeń­stwo zosta­je roz­wią­za­ne, co ozna­cza, iż zmia­nie ule­ga stan cywil­ny dotych­cza­so­wych mał­żon­ków – sta­ją się oso­ba­mi sta­nu wol­ne­go i mogą zawrzeć kolej­ne mał­żeń­stwo. Roz­wód nie wpły­wa jed­nak na powią­za­nia byłych mał­żon­ków z ich wspól­ny­mi dzieć­mi, dalej są ich rodzi­ca­mi, zmia­nie ule­ga jedy­nie spo­sób wyko­ny­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej. Ponad­to, pomi­mo roz­wią­za­nia mał­żeń­stwa, sto­su­nek powi­no­wac­twa z krew­ny­mi byłe­go mał­żon­ka trwa nadal.

Wsku­tek zakoń­cze­nia spra­wy roz­wo­do­wej nie usta­ją rów­nież wię­zi ali­men­ta­cyj­ne wzglę­dem dzie­ci oraz, w okre­ślo­nych sytu­acjach, rów­nież wobec byłe­go mał­żon­ka. W ter­mi­nie 3 miesię­cy od upra­wo­moc­nie­nia się orze­cze­nia roz­wo­du oso­ba, któ­ra przy zawar­ciu mał­żeń­stwa przy­ję­ła nazwi­sko mał­żon­ka, może przez oświad­cze­nie zło­żo­ne przed kie­row­ni­kiem urzę­du sta­nu cywil­ne­go lub kon­su­lem powró­cić do swo­je­go pier­wot­ne­go nazwiska.

Koszt spra­wy roz­wo­do­wej to nie jedy­ny aspekt finan­so­wy – roz­wód wywie­ra też znacz­ne kon­se­kwen­cje w sfe­rze mająt­ko­wej mał­żon­ków. Z chwi­lą upra­wo­moc­nie­nia się wyro­ku roz­wo­do­we­go z mocy pra­wa usta­je usta­wo­wa wspól­ność mająt­ko­wa mał­żeń­ska, a powsta­je współ­wła­sność w czę­ściach ułam­ko­wych. Od tego momen­tu moż­li­we jest doko­na­nie podzia­łu mająt­ku. War­to wska­zać, iż wsku­tek orze­cze­nia roz­wo­du byli mał­żon­ko­wie już po sobie nie dziedziczą.

Zapra­sza­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, w celu indy­wi­du­al­ne­go omó­wie­nia spra­wy i pozna­nia kosz­tów spra­wy roz­wo­do­wej (usłu­ga — adwo­kat rozwód).

Adwokat rozwód — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je miesz­kań­com War­sza­wy pomoc praw­ną z zakre­su spraw roz­wo­do­wych oraz zwią­za­nych z nimi spraw o ali­men­ty oraz podział mająt­ku wspól­ne­go. Naszą dome­ną jest roz­wią­zy­wa­nie spraw trud­nych dla naszych klien­tów, jaką jest z całą pew­no­ścią roz­wód w spo­sób moż­li­wie jak naj­krót­szy oraz naj­bar­dziej ugo­do­wy. W tym celu dąży­my do zawie­ra­nia poro­zu­mień pomię­dzy mał­żon­ka­mi celem skró­ce­nia postę­po­wa­nia sądo­we­go do nie­zbęd­ne­go mini­mum. Zachę­ca­my do wizy­ty w naszej sie­dzi­bie w War­sza­wie przy ul. Wierz­bo­wej 9/11 po uprzed­nim umó­wie­niu ter­mi­nu spo­tka­nia — tel. 22 489 52 65; info­li­nia: 801 50 10 50.

Adwokat rozwód — Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni dora­dza w spra­wach roz­wo­do­wych na tere­nie Łodzi. W ramach przy­go­to­wa­nej dla Pań­stwa ofer­ty świad­czy­my pomoc z zakre­su pro­wa­dze­nia spraw sądo­wych o roz­wód, o ali­men­ty mię­dzy mał­żon­ka­mi oraz o podział mająt­ku wspól­ne­go. Dora­dza­my oraz spo­rzą­dza­my tak­że poro­zu­mie­nia w przed­mio­cie kon­tak­tów z dziec­kiem, ali­men­tów czy podzia­łu mająt­ku. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii znaj­du­je się przy ul. Wól­czań­skiej 125, 90–521 Łódź. Pro­si­my o wcze­śniej­sze umó­wie­nie wizy­ty tele­fo­nicz­nie: 801 50 10 50.

 

Arty­ku­ły doty­czą­ce spe­cja­li­za­cji — Adwo­kat rozwód:

Specjalizacje: prawo rodzinne

Adwokat rodzinny

Prawo rodzinne Warszawa RadkiewiczKan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­je klien­tów w spra­wach z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go, m.in. w postę­po­wa­niach o ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem oraz usta­le­nie ojco­stwa (uzna­nie ojco­stwa, zaprze­cze­nie ojcostwa).

Adwokat alimenty

Alimenty Warszawa RadkiewiczKan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­je klien­tów w postę­po­wa­niach o zasą­dze­nie ali­men­tów, w tym tak­że o ich obni­że­nie lub pod­wyż­sze­nie, a tak­że o uzna­nie, że obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny ustał.

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50

Tag autor : Kamil Rad­kie­wicz

Publi­ka­cje:  

https://www.infor.pl/prawo/rozwody/sprawa-rozwodowa/3609984,Jak-wziac-szybki-rozwod.html