Rozwód Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy usłu­gi praw­ne z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go kom­plek­so­wo. Nasze Biu­ro w War­sza­wie jest poło­żo­ne w budyn­ku Cen­trum LIM — Hotel Mar­riott przy Al. Jero­zo­lim­skich 65/79 (p. 3), nie­opo­dal skrzy­żo­wa­nia Al. Jana Paw­ła II z Al. Jero­zo­lim­ski­mi. Biu­ro Kan­ce­la­rii Praw­nej znaj­du­je się w samym cen­trum War­sza­wy, vis à vis Dwor­ca Cen­tral­ne­go.

Repre­zen­tu­je­my klien­tów zarów­no w spra­wach roz­wo­do­wych, jak rów­nież w postę­po­wa­niach o: podział mająt­ku po roz­wo­dzie, zasą­dze­nie ali­men­tów, ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem oraz usta­le­nie ojco­stwa (uzna­nie ojco­stwa, zaprze­cze­nie ojco­stwa). Dąży­my w mia­rę moż­li­wo­ści do zawar­cia poro­zu­mień mię­dzy mał­żon­ka­mi, aby pro­ces roz­wo­do­wy trwał krót­ko i w dodat­ku, aby sąd w postę­po­wa­niu roz­wo­do­wym doko­nał tak­że podzia­łu mająt­ku. W tym celu spo­rzą­dza­my pisem­ne poro­zu­mie­nia mał­żon­ków o spo­so­bie wyko­ny­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej i utrzy­my­wa­niu kon­tak­tów z dziec­kiem po roz­wo­dzie, jak rów­nież o podzia­le mająt­ku.

Kiedy rozwód?

Nale­ży pod­kre­ślić, iż każ­dy z mał­żon­ków może żądać roz­wią­za­nia mał­żeń­stwa przez roz­wód, w przy­pad­ku gdy mię­dzy mał­żon­ka­mi nastą­pił zupeł­ny i trwa­ły roz­kład poży­cia. Roz­wód nie jest dopusz­czal­ny jeże­li orze­cze­nie roz­wo­du było­by sprzecz­ne z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go, w tym jeże­li wsku­tek roz­wo­du mia­ło­by ucier­pieć dobro wspól­nych mało­let­nich dzie­ci mał­żon­ków. Roz­wód jest nie­do­pusz­czal­ny tak­że, gdy roz­wo­du żąda mał­żo­nek wyłącz­nie win­ny roz­kła­du poży­cia za wyjąt­kiem sytu­acji, gdy dru­gi mał­żo­nek wyra­zi zgo­dę na roz­wód albo gdy odmo­wa zgo­dy na roz­wód dru­gie­go mał­żon­ka jest w danych oko­licz­no­ściach sprzecz­na z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go.

Sprawa rozwodowa

Spra­wa roz­wo­do­wa koń­czy się wyro­kiem, w któ­rym sąd orze­ka czy i któ­ry z mał­żon­ków pono­si winę roz­kła­du poży­cia, chy­ba że mał­żon­ko­wie żąda­ją, aby sąd zanie­chał orze­ka­nia o winie. Sąd w wyro­ku roz­wo­do­wym roz­strzy­ga tak­że o wła­dzy rodzi­ciel­skiej nad wspól­nym mało­let­nim dziec­kiem oboj­ga mał­żon­ków, o kon­tak­tach rodzi­ców z dziec­kiem, jak rów­nież okre­śla w jakiej wyso­ko­ści każ­dy z mał­żon­ków jest obo­wią­za­ny do pono­sze­nia kosz­tów utrzy­ma­nia i wycho­wa­nia dziec­ka (ali­men­ty).

Sąd orze­ka tak­że o spo­so­bie korzy­sta­nia ze wspól­ne­go miesz­ka­nia przez czas wspól­ne­go w nim zamiesz­ki­wa­nia roz­wie­dzio­nych mał­żon­ków, uwzględ­nia­jąc przy tym przede wszyst­kim potrze­by dzie­ci i mał­żon­ka, któ­re­mu powie­rza wyko­ny­wa­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej. Ponad­to jeże­li prze­pro­wa­dze­nie podzia­łu mająt­ku wspól­ne­go nie spo­wo­du­je nad­mier­nej zwło­ki w postę­po­wa­niu sąd może doko­nać podzia­łu w wyro­ku roz­wo­do­wym na wnio­sek jed­ne­go z mał­żon­ków.

War­to wska­zać, iż mał­żo­nek roz­wie­dzio­ny, któ­ry wsku­tek zawar­cia mał­żeń­stwa zmie­nił swo­je dotych­cza­so­we nazwi­sko, może powró­cić do nazwi­ska, któ­re nosił przed zawar­ciem mał­żeń­stwa. W tym celu powi­nien on, w cią­gu trzech mie­się­cy od chwi­li upra­wo­moc­nie­nia się orze­cze­nia roz­wo­du, zło­żyć oświad­cze­nie przed kie­row­ni­kiem urzę­du sta­nu cywil­ne­go lub kon­su­lem.

Nale­ży pod­kre­ślić, iż znaj­du­ją­cy się w nie­do­stat­ku roz­wie­dzio­ny mał­żo­nek, któ­ry nie został uzna­ny za wyłącz­nie win­ne-go roz­kła­du poży­cia, może żądać od dru­gie­go roz­wie­dzio­ne­go mał­żon­ka dostar­cza­nia środ­ków utrzy­ma­nia sto­sow­nie do uspra­wie­dli­wio­nych potrzeb upraw­nio­ne­go mał­żon­ka oraz moż­li­wo­ści zarob­ko­wych i mająt­ko­wych mał­żon­ka zobo­wią­za­ne­go.

Kancelaria rozwody

Zapra­sza­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, któ­ra dora­dzi Pań­stwu jak bez­piecz­nie i z korzy­ścią dla Pań­stwa prze­pro­wa­dzić spra­wę roz­wo­do­wą. Jako że spra­wy roz­wo­do­we wią­żą się czę­sto ze sprzecz­ny­mi inte­re­sa­mi oraz bar­dzo sil­ny­mi emo­cja­mi udział w tego typu spra­wach adwo­ka­ta roz­wo­do­we­go jest nie­zbęd­ny. Adwo­ka­ci sta­no­wią­cy zespół Kan­ce­la­rii posia­da­ją roz­le­głe doświad­cze­nie pro­ce­so­we w spra­wach z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go, a w szcze­gól­no­ści w spra­wach o orze­cze­nie roz­wo­du, zasą­dze­nie ali­men­tów oraz podział mająt­ku po roz­wo­dzie.

Kontakt

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, Al. Jero­zo­lim­skie 65/79, 00–697 War­sza­wa.
tel. 22 292 82 35; info­li­nia: 801 50 10 50

Rozwody

Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe Warszawa Radkiewicz

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni reprezentu­je klien­tów w spra­wach roz­wo­do­wych. Spo­rzą­dza­my m.in. pisem­ne poro­zu­mie­nia o utrzy­my­wa­niu kon­tak­tów z dziec­kiem po roz­wo­dzie, jak rów­nież o spo­so­bie wyko­ny­wa­nia przez mał­żon­ków wła­dzy rodzi­ciel­skiej.

Adwokat prawo rodzinne

Prawo rodzinne Warszawa RadkiewiczKan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­je klien­tów w spra­wach z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go, m.in. w postę­po­wa­niach o ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej, usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem oraz usta­le­nie ojco­stwa (uzna­nie ojco­stwa, zaprze­cze­nie ojco­stwa).

Adwokat alimenty

Alimenty Warszawa RadkiewiczKan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­je klien­tów w postę­po­wa­niach o zasą­dze­nie ali­men­tów, w tym tak­że o ich obni­że­nie lub pod­wyż­sze­nie, a tak­że o uzna­nie, że obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny ustał.

Podział majątku

Podział majątku Warszawa RadkiewiczKan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­je klien­tów w postę­po­wa­niach o podział mająt­ku po roz­wo­dzie. Docho­dzi­my rów­nież m.in. zwro­tu wydat­ków i nakła­dów poczy­nio­nych z mająt­ku wspól­ne­go na mają­tek oso­bi­sty i z mająt­ku oso­bi­ste­go na mają­tek wspól­ny.

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50