Alimenty

Spis tre­ści

Ali­men­ty, to jed­na z klu­czo­wych kwe­stii, z jaki­mi oso­by decy­du­ją­ce się na roz­sta­nie, mają do czy­nie­nia po roz­wo­dzie. Jeśli poszu­ku­ją Pań­stwo kom­plek­so­wych roz­wią­zań w tym zakre­sie, chcą wnieść pozew o ali­men­ty, bądź też szu­ka­ją rze­tel­ne­go doradz­twa w dzie­dzi­nie — roz­wód a ali­men­ty oraz pro­fe­sjo­nal­ne­go wspar­cia w spra­wach o ali­men­ty dla dziec­ka, nasza Kan­ce­la­ria to zde­cy­do­wa­nie naj­lep­szy wybór. Gwa­ran­tu­je­my pro­fe­sjo­na­lizm i spraw­ność dzia­ła­nia we wszyst­kich spra­wach o ali­men­ty. Obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny pole­ga na regu­lar­nym dostar­cza­niu środ­ków utrzy­ma­nia przez oso­bę zobo­wią­za­ną na rzecz oso­by, któ­ra nie jest w sta­nie samo­dziel­nie się utrzy­mać. Do pła­ce­nia ali­men­tów naj­czę­ściej są zobo­wią­za­ni rodzi­ce wzglę­dem dziec­ka, ale zgod­nie z prze­pi­sa­mi obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny może obcią­żać rów­nież m.in. powi­no­wa­tych i rodzeń­stwo. Z kolei roz­wie­dzio­ny mał­żo­nek może żądać ali­men­tów, jeże­li pozo­sta­je w niedostatku.

Adwokat alimenty — zakres usług

W zakre­sie ali­men­tów Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je klien­tom kom­plek­so­wą pomoc. Każ­dy z adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych pra­cu­ją­cych w Kancelarii:

 • repre­zen­tu­je klien­tów w postę­po­wa­niach o ali­men­ty przed sądem (w tym w spra­wach o pod­wyż­sze­nie, obni­że­nie lub uchy­le­nie obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go zarów­no na rzecz mało­let­nich lub peł­no­let­nich dzie­ci, jak i współmałżonka);

 • przy­go­to­wu­je wszel­kie pisma pro­ce­so­we, w tym pozwy o ali­men­ty na dziecko;

 • udzie­la porad prawnych;

 • repre­zen­tu­je inte­re­sy klien­ta w nego­cja­cjach z praw­ni­kiem stro­ny przeciwnej;

 • spo­rzą­dza opi­nie prawne.

Adwokat alimenty — pełne wsparcie

Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę z tego, że zagad­nie­nia z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go (wię­cej — “Adwo­kat rodzinny­”) są nie­zwy­kle deli­kat­ną mate­rią. Z tego wzglę­du gwa­ran­tu­je­my Klien­tom peł­ne wspar­cie na każ­dym eta­pie sta­rań o przy­zna­nie ali­men­tów. Dzię­ki współ­pra­cy z kan­ce­la­ria­mi komor­ni­czy­mi poma­ga­my też w docho­dze­niu należ­no­ści na dro­dze postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne­go. Jeże­li egze­ku­cja komor­ni­cza jest nie­sku­tecz­na, adwo­kat lub rad­ca praw­ny z naszej Kan­ce­la­rii pomo­że w zgro­ma­dze­niu doku­men­tów koniecz­nych, aby móc sko­rzy­stać z fun­du­szu alimentacyjnego.

Reprezentacja przed sądem

Nasza Kan­ce­la­ria repre­zen­tu­je Klien­tów przed wydzia­ła­mi cywil­ny­mi Sądów Rejo­no­wych, gdyż to one są wła­ści­we do roz­po­zna­nia spraw o ali­men­ty, i to bez wzglę­du na war­tość przed­mio­tu spo­ru. Nasi adwo­ka­ci posia­da­ją nie­zbęd­ną wie­dzę oraz impo­nu­ją­ce doświad­cze­nie w dzie­dzi­nie, jaką są spra­wy o ali­men­ty dla dziec­ka po roz­wo­dzie. Pozwa­la­ to nam na repre­zen­to­wa­nie Klien­tów Kan­ce­la­rii w spo­sób w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ny i pod każ­dym wzglę­dem kom­plek­so­wy. Jeśli zamie­rza­ją Pań­stwo wnieść pozew o ali­men­ty dla dziec­ka bądź też inte­re­su­ją Pań­stwa inne roz­wią­za­nia zwią­za­ne z kwe­stia­mi taki­mi jak roz­wód i ali­men­ty, zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z ofe­ro­wa­nych przez nas usług prawnych.

Alimenty po rozwodzie

Ali­men­ty to, naj­pro­ściej mówiąc, obo­wiąz­ko­we świad­cze­nie wyni­ka­ją­ce z usta­wy, pole­ga­ją­ce na dostar­cza­niu środ­ków utrzy­ma­nia, a w mia­rę potrze­by tak­że środ­ków wycho­wa­nia, naj­czę­ściej na rzecz innych człon­ków rodzi­ny. Ma ono na celu zapew­nie­nie pomo­cy tym człon­kom rodzi­ny, któ­rzy sami nie są w sta­nie samo­dziel­nie zaspo­ko­ić swo­ich pod­sta­wo­wych potrzeb egzy­sten­cjal­nych. Naj­czę­ściej mamy do czy­nie­nia z roz­wią­za­niem, jakim są ali­men­ty dla dziec­ka po roz­wo­dzie rodziców.

Obowiązki alimentacyjne

Obo­wiąz­kiem ali­men­ta­cyj­nym obję­te są oso­by spo­krew­nio­ne, a tak­że, w ogra­ni­czo­nym zakre­sie, oso­by spo­wi­no­wa­co­ne (krew­ni mał­żon­ka). War­to tutaj wspo­mnieć, że w nie­któ­rych przy­pad­kach obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny trwa, pomi­mo roz­wią­za­nia wię­zi rodzinnych.

Alimenty między krewnymi

Obcią­że­nie obo­wiąz­kiem ali­men­ta­cyj­nym może tak­że dotyczyć:

 • krew­nych w linii pro­stej tj. osób, z któ­rych jed­na pocho­dzi od dru­giej — rodzi­ce, dziad­ko­wie, pra­dziad­ko­wie (wstęp­ni), dzie­ci, wnu­ki, pra­wnu­ki (zstęp­ni);

 • rodzeń­stwa – tj. osób mają­cych przy­naj­mniej jed­ne­go wspól­ne­go przod­ka, a zatem nie tyl­ko rodzeń­stwo rodzo­ne, ale tak­że przyrodnie.

Alimenty między małżonkami

Obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny ist­nie­je rów­nież pomię­dzy mał­żon­ka­mi w trak­cie trwa­nia mał­żeń­stwa, któ­rzy zobli­go­wa­ni są do wza­jem­nej pomo­cy oraz przy­czy­nia­nia się do zaspo­ka­ja­nia potrzeb rodzi­ny. Ponad­to w wybra­nych sytu­acjach, obo­wią­zek ten ist­nie­je tak­że po roz­wią­za­niu mał­żeń­stwa przez roz­wód.

Alimenty a adopcja

Oma­wia­ny obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny ist­nie­je rów­nież w przy­pad­ku przy­spo­so­bie­nia (tzw. adop­cji), zarów­no peł­ne­go, jak i nie­peł­ne­go. W przy­spo­so­bie­niu nie­peł­nym, pomię­dzy przy­spo­so­bio­nym (tzw. adop­to­wa­ny) a jego natu­ral­ną rodzi­ną sto­su­nek ali­men­ta­cyj­ny zosta­je zacho­wa­ny, jed­nak­że zobo­wią­za­nym w pierw­szej kolej­no­ści jest przy­spo­sa­bia­ją­cy (tzw. adop­tu­ją­cy). Nato­miast w przy­spo­so­bie­niu peł­nym obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny kształ­tu­je się tak jak w przy­pad­ku dzie­ci biologicznych.

Jeśli cho­dzi o powi­no­wa­tych, to obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny zacho­dzi pomię­dzy macochą/ojczymem a pasier­bem i jest on opar­ty na zasa­dach współ­ży­cia spo­łecz­ne­go. Ponad­to do świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych zobo­wią­za­ny jest tak­że ojciec, nie­bę­dą­cy mężem mat­ki w zakre­sie wydat­ków kobie­ty zwią­za­nych z cią­żą, poro­dem oraz utrzy­ma­niem jej w okre­sie 3 mie­się­cy od porodu.

Osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym

Zasa­dą jest, że zstęp­ni obcią­że­ni są obo­wiąz­kiem ali­men­ta­cyj­nym przed wstęp­ny­mi, a wstęp­ni przed rodzeń­stwem(kolej­ność według linii pokre­wień­stwa). Ozna­cza to, że obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny cią­żą­cy na wstęp­nych powsta­je, dopie­ro, gdy zstęp­ni nie mogą wyko­nać swe­go obo­wiąz­ku, z kolei rodzeń­stwo jest obo­wią­za­ne do obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go, gdy obo­wiąz­ku nie mogą wypeł­nić wstęp­ni. Ponad­to obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny usta­la się według stop­nia pokre­wień­stwa, a zatem obo­wią­zek bliż­szych krew­nych wyprze­dza obo­wią­zek dal­szych krew­nych, np. obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny rodzi­ców wyprze­dza obo­wią­zek dziad­ków wzglę­dem upraw­nio­ne­go do ali­men­tów dziec­ka. Ponad­to obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny jed­ne­go mał­żon­ka wzglę­dem dru­gie­go (tak­że po usta­niu mał­żeń­stwa) wyprze­dza obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny cią­żą­cy na krew­nych tego małżonka.

Obo­wią­zek zobo­wią­za­ne­go w dal­szej kolej­no­ści powsta­je gdy:

 • nie ma oso­by zobo­wią­za­nej w bliż­szej kolej­no­ści, zgod­nie z powyż­szy­mi zasadami;

 • oso­ba zobo­wią­za­na w bliż­szej kolej­no­ści nie jest w sta­nie wypeł­nić swo­je­go obowiązku;

 • uzy­ska­nie w odpo­wied­nim cza­sie od oso­by zobo­wią­za­nej w bliż­szej kolej­no­ści potrzeb­nych upraw­nio­ne­mu środ­ków utrzy­ma­nia jest nie­moż­li­we lub zwią­za­ne z nad­mier­ny­mi trudnościami.

Przesłanki istnienia obowiązku alimentacyjnego

Pod­sta­wo­wą prze­słan­ką, acz­kol­wiek nie jedy­ną, powo­du­ją­cą powsta­nie obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go jest pozo­sta­wa­nie oso­by upraw­nio­nej w nie­do­stat­kuIst­nie­nie obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go rodzi­ców wobec dzie­ci, deter­mi­no­wa­ne jest nato­miast nie przez nie­do­sta­tek, ale nie­sa­mo­dziel­ność dzie­ci, któ­ra nie pozwa­la im na zaspo­ko­je­nie swych uspra­wie­dli­wio­nych potrzeb. Obo­wią­zek ten trwa do cza­su, kie­dy dziec­ko nie jest w sta­nie utrzy­mać się samo­dziel­nie, a zatem może trwać nawet pomi­mo osią­gnię­cia przez dziec­ko peł­no­let­no­ści. W takim przy­pad­ku mówi­my o ali­men­tach na doro­słe dziecko.

Na zakres i wyso­kość świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych wpływ mają:

 • uspra­wie­dli­wio­ne potrze­by uprawnionego;

 • moż­li­wo­ści zarob­ko­we i mająt­ko­we zobowiązanego.

Ozna­cza to, że uspra­wie­dli­wio­ne potrze­by upraw­nio­ne­go muszą być zaspo­ko­jo­ne tyl­ko w takim zakre­sie, na jaki pozwa­la­ją moż­li­wo­ści zarob­ko­we i mająt­ko­we zobo­wią­za­ne­go do ali­men­ta­cji, z tym zastrze­że­niem, że obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny rodzi­ców wobec nie­sa­mo­dziel­ne­go dziec­ka wyma­ga, aby rodzi­ce wypeł­ni­li go nawet kosz­tem wyzby­cia się czę­ści swo­je­go mająt­ku. Nale­ży rów­nież zazna­czyć, że w razie zmia­ny oko­licz­no­ści (po obu stro­nach sto­sun­ku ali­men­ta­cyj­ne­go), moż­na żądać zmia­ny zakre­su i wyso­ko­ści świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych (pod­wyż­sze­nie lub obni­że­nie), a nawet cał­ko­wi­te­go uchy­le­nia obo­wiąz­ku. W takim m.in. przy­pad­ku nasza Kan­ce­la­ria słu­ży Pań­stwu kom­plek­so­wą i w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ną pomo­cą prawną.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego

Wyko­na­nie obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go pole­ga na zapew­nie­niu upraw­nio­nej oso­bie środ­ków utrzy­ma­nia, a w razie potrze­by tak­że wycho­wa­nia. Nale­ży przy tym zazna­czyć, że mogą one przy­brać dwo­ja­ki cha­rak­ter – świad­czeń pie­nięż­nych oraz oso­bi­stych. Jako przy­kła­dy środ­ków utrzy­ma­nia moż­na wymie­nić: wyży­wie­nie, środ­ki czy­sto­ści i higie­ny, ubra­nie, zapew­nie­nie miesz­ka­nia, lecze­nia, opie­ki, reha­bi­li­ta­cji, a nawet wypo­czyn­ku. Do środ­ków wycho­wa­nia moż­na zaś zali­czyć nato­miast przy­kła­do­wo: zapew­nie­nie edu­ka­cji, w tym pomo­cy nauko­wych, umoż­li­wie­nie bra­nia udzia­łu w wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych, korzy­sta­nia z dóbr kultury.

Wysokość alimentów

Przy usta­la­niu wyso­ko­ści ali­men­tów nale­ży wziąć pod uwa­gę zarów­no uspra­wie­dli­wio­ne potrze­by oso­by, któ­ra nie jest w sta­nie się samo­dziel­nie utrzy­mać, jak i moż­li­wo­ści zarob­ko­we pozwa­ne­go. Wspo­mnia­ne moż­li­wo­ści zarob­ko­we pozwa­ne­go to nie wyso­kość jego aktu­al­ne­go wyna­gro­dze­nia, ale docho­dy, jakie mógł­by osią­gnąć, gdy­by wyko­ny­wał pra­cę ade­kwat­ną do uzy­ska­ne­go wykształ­ce­nia i doświad­cze­nia, bio­rąc pod uwa­gę aktu­al­ną sytu­ację na lokal­nym ryn­ku pra­cy. Taka kon­struk­cja ma na celu ochro­nę osób upo­waż­nio­nych do ali­men­tów przed zani­ża­niem docho­dów przez oso­by zobo­wią­za­ne do obo­wiąz­ku alimentacyjnego.

Roz­wód rodzi­ców nie powi­nien spo­wo­do­wać, że sto­pa życio­wa dziec­ka ule­gnie obni­że­niu. Z tego wzglę­du sądy roz­pa­tru­ją­ce spra­wy o ali­men­ty zawsze uwzględ­nia­ją poziom życia, do któ­re­go przy­wy­kło dziec­ko. Na usta­le­nie wyso­ko­ści świad­cze­nia ali­men­ta­cyj­ne­go nie mają przy tym wpły­wu róż­no­rod­ne świad­cze­nia, np. z pro­gra­mu Rodzi­na 500 plus. Adwo­kat z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni — w ramach usłu­gi — ali­men­ty War­sza­wa — może przy­go­to­wać pozew oraz pomóc w zgro­ma­dze­niu rachun­ków, któ­re udo­ku­men­tu­ją kosz­ty utrzy­ma­nia dziecka.

Niezbywalność prawa do alimentów

Pra­wo do ali­men­tów oraz zobo­wią­za­nie do ich uisz­cza­nia wyga­sa naj­póź­niej z chwi­lą śmier­ci upraw­nio­ne­go lub zobo­wią­za­ne­go, a zatem nie pod­le­ga­ ono dzie­dzi­cze­niu (w skład spad­ku upraw­nio­ne­go wcho­dzą jed­nak zasą­dzo­ne raty ali­men­ta­cyj­ne, któ­re sta­ły się wyma­gal­ne jesz­cze przed jego śmier­cią). Są one rów­nież nie­zby­wal­ne – nie moż­na się ich zrzec, nie mogą być prze­ję­te przez inną oso­bę, jak rów­nież nie mogą być przed­mio­tem zasta­wu. Nie­do­pusz­czal­na jest rów­nież zamia­na okre­so­we­go świad­cze­nia, na jed­ną, płat­ną jed­no­ra­zo­wo ska­pi­ta­li­zo­wa­ną kwo­tę, któ­ra pokry­wa­ła­by całość rosz­czeń, tak­że na przyszłość.

Adwokat alimenty — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pomo­że Pań­stwu w uzy­ska­niu ali­men­tów, zarów­no dla sie­bie, jak rów­nież na dziec­ko. Kan­ce­la­ria poma­ga wszyst­kich oso­bom fizycz­nym z tere­nu War­sza­wy i oko­lic. Wyso­kość ali­men­tów zale­ży od uspra­wie­dli­wio­nych potrzeb upraw­nio­ne­go oraz moż­li­wo­ści finan­so­wych zobo­wią­za­ne­go do ali­men­ta­cji. Kan­ce­la­ria poma­ga usta­lić wła­ści­wą wyso­kość ali­men­tów, a w przy­pad­ku jej nad­mier­no­ści, poma­ga tak­że uzy­skać zmniej­sze­nie ali­men­tów wcze­śniej zasą­dzo­nych. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii poło­żo­na jest w War­sza­wie ul. Wierz­bo­wa 9/11, zapra­sza­my do kon­tak­tu pod nume­ra­mi: 22 292 82 35 oraz 801 50 10 50.

Adwokat alimenty — Łódź

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poma­ga oso­bom mają­cym miej­sce zamiesz­ka­nia w Łodzi w spra­wach o ali­men­ty. Ali­men­ty mogą być przy­zna­ne zarów­no oso­bom nie­peł­no­let­nim (np. dzie­ciom, wnu­kom), jak rów­nież doro­słym (np. mał­żon­ko­wi, byłe­mu mał­żon­ko­wi, rodzi­com). Kan­ce­la­ria spo­rzą­dza zarów­no pozwy, poro­zu­mie­nia, jak rów­nież może Pań­stwa repre­zen­to­wać jako peł­no­moc­nik pro­ce­so­wy przed sąda­mi powszech­ny­mi oraz Sądem Naj­wyż­szym. Usy­tu­owa­nie Kan­ce­la­rii to ul. Wól­czań­ska 125, 90–521 Łódź, mogą się Pań­stwo skon­tak­to­wać tak­że tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 801 50 10 50.

Alimenty na dziecko

Jed­nym z obo­wiąz­ków spo­czy­wa­ją­cych na rodzi­cach jest dba­nie o dziec­ko, zarów­no o jego roz­wój inte­lek­tu­al­ny i emo­cjo­nal­ny, jak rów­nież o zaspo­ko­je­nie potrzeb mate­rial­nych dziec­ka. Gdy jed­no z rodzi­ców (bądź oby­dwo­je) nie łoży na utrzy­ma­nie dziec­ka, pol­skie pra­wo prze­wi­du­je odpo­wied­nie środ­ki celem wyeg­ze­kwo­wa­nia świad­cze­nia ali­men­tów na dziecko.

Obo­wią­zek utrzy­ma­nia dziec­ka a ali­men­ty na dziecko

Zgod­nie z kodek­sem rodzin­nym i opie­kuń­czym na rodzi­cach spo­czy­wa obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia dzie­ci. Co wię­cej, obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia dzie­ci obcią­ża rów­nież innych krew­nych w linii pro­stej (np. dziad­ków, pra­dziad­ków itp.) oraz rodzeń­stwo (sio­strę, bra­ta). Obo­wią­zek ten może zostać speł­nio­ny poprzez speł­nia­nie świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych na rzecz dziecka.

Ali­men­ty na dziec­ko – w jakim wieku?

Ali­men­ty na dziec­ko przy­słu­gu­ją zarów­no dziec­ku nie­peł­no­let­nie­mu (poni­żej 18 roku życia), jak rów­nież dziec­ku peł­no­let­nie­mu (powy­żej 18 roku życia).

Kie­dy się nale­żą ali­men­ty na dziecko?

Obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny spo­czy­wa­ją­cy na rodzi­cach usta­je w nastę­pu­ją­cych okolicznościach:

 1. gdy docho­dy z mająt­ku dziec­ka są tak wyso­kie, iż umoż­li­wia­ją pokry­cie kosz­tów utrzy­ma­nia dziec­ka (np. kosz­ty wyży­wie­nia) oraz kosz­tów jego wycho­wa­nia (np. kosz­ty szko­ły, zajęć dodat­ko­wych itp.);
 2. wobec dziec­ka peł­no­let­nie­go, gdy obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny jest dla rodzi­ców nad­mier­nym uszczerbkiem;
 3. wobec dziec­ka peł­no­let­nie­go, gdy dziec­ko to nie podej­mu­je sta­rań celem samo­dziel­ne­go utrzy­my­wa­nia siebie.

Sytu­acja, w któ­rej wyga­sa obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny z uwa­gi na ist­nie­nie docho­dów z mająt­ku dziec­ka wystar­cza­ją­cych na jego utrzy­ma­nie. Doty­czy to zarów­no dziec­ka nie­peł­no­let­nie­go, jak rów­nież peł­no­let­nie­go. Co wię­cej, dziec­ko peł­no­let­nie win­no przy­czy­niać się do utrzy­ma­nia rodzi­ny, jeże­li w dal­szym cią­gu miesz­ka z rodzi­ca­mi (bądź jed­nym z nich).

Z kolei w sytu­acji, w któ­rej obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny wobec dziec­ka peł­no­let­nie­go jest dla rodzi­ców nad­mier­nym uszczerb­kiem klu­czo­we jest zro­zu­mie­nie tego co kry­je się pod poję­ciem nad­mier­ne­go uszczerb­ku. Sfor­mu­ło­wa­nie to nie zna­la­zło swej defi­ni­cji w żad­nym prze­pi­sie praw­nym, zatem win­no być roz­pa­try­wa­ne w każ­dej spra­wie indy­wi­du­al­nie. Uszczer­bek taki winien być jed­nak uszczerb­kiem wyłącz­nie mająt­ko­wym. W toku postę­po­wa­nia sąd poprzez porów­na­nie docho­dów posia­da­nych przez rodzi­ców oraz ich pod­sta­wo­wych potrzeb z moż­li­wo­ścia­mi zarob­ko­wy­mi dziec­ka oraz jego potrze­ba­mi usta­la, czy uszczer­bek taki zacho­dzi. Świad­cze­nie ali­men­ta­cyj­ne na rzecz peł­no­let­nie­go dziec­ka nie może bowiem skut­ko­wać popad­nię­ciem rodzi­ców w ubó­stwo bądź nara­że­niem ich sta­nu zdro­wia (np. ze wzglę­du na nie­po­sia­da­nie wystar­cza­ją­cych środ­ków utrzymania).

Ostat­nia z ww. oko­licz­no­ści doty­czą­ca dziec­ka peł­no­let­nie­go, któ­re nie podej­mu­je sta­rań celem samo­dziel­ne­go utrzy­my­wa­nia sie­bie zacho­dzi na przy­kład wte­dy, gdy dziec­ko nie osią­ga zado­wa­la­ją­cych rezul­ta­tów w nauce skut­ku­ją­cej bra­kiem pro­mo­cji do następ­nej kla­sy czy następ­ne­go roku studiów.

Zakres świad­czeń – ali­men­ty na dziecko

Na zakres świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych skła­da­ją się dwa czynniki:

 1. uspra­wie­dli­wio­ne potrze­by dziec­ka oraz
 2. zarob­ko­we i mająt­ko­we moż­li­wo­ści rodzi­ca (bądź inne­go krewnego).

Za uspra­wie­dli­wio­ne potrze­by dziec­ka uznać nale­ży te z potrzeb, któ­re pozwa­la­ją mu żyć w warun­kach dosto­so­wa­nych do jego wie­ku, sta­nu zdro­wia, sta­tu­su spo­łecz­ne­go itp. Uspra­wie­dli­wio­ne potrze­by są usta­la­ne indy­wi­du­al­nie dla każ­de­go dziecka.

Oso­bi­ste sta­ra­nia o ali­men­ty na dziecko

Obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny nie zawsze musi pole­gać na zapła­cie pie­nię­dzy. Może on przy­brać rów­nież for­mę oso­bi­stych sta­rań o utrzy­ma­nie i wycho­wa­nie dziec­ka (np. sta­łej opie­ki nad dziec­kiem itp.).

Ali­men­ty na dziec­ko – czy zawsze potrzeb­ny pozew?

Więk­szość osób koja­rzy postę­po­wa­nie o ali­men­ty na dziec­ko z dłu­go­trwa­łym postę­po­wa­niem sądo­wym. Jest to myl­ne wyobra­że­nie, gdyż ali­men­ty na dziec­ko mogą zostać usta­lo­ne rów­nież na pod­sta­wie innych metod – bądź w opar­ciu o zawar­tą umo­wę bądź ugo­dę. Ugo­da może być zawar­ta zarów­no przed media­to­rem albo przed sądem (tzw. postę­po­wa­nie pojednawcze).

Pozew w spra­wach o ali­men­ty na dziecko

Pozew o ali­men­ty na dziec­ko nale­ży zło­żyć w sądzie rejo­no­wym. Pozew taki nie pod­le­ga opła­cie sądo­wej, gdyż kosz­ty postę­po­wa­nia są pono­szo­ne tym­cza­so­wo przez Skarb Pań­stwa. Osta­tecz­na wyso­kość kosz­tów oraz wska­za­nie oso­by obo­wią­za­nej do ich uisz­cze­nia zosta­nie zawar­ta w wyro­ku koń­czą­cym spra­wę o alimenty.

Ali­men­ty na dziec­ko – podsumowanie

Nale­ży zwró­cić uwa­gę, iż ali­men­ty na dziec­ko mogą być uisz­cza­ne nie tyl­ko przez rodzi­ców. Taki obo­wią­zek spo­czy­wać może rów­nież na dziad­kach czy rodzeń­stwie. Postę­po­wa­nie sądo­we we wszel­kich spra­wach ali­men­ta­cyj­nych nie jest postę­po­wa­niem łatwym, zatem war­tym roz­wa­że­nia jest sko­rzy­sta­nie z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy praw­nej. Praw­ni­cy z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni udzie­lą Pań­stwu pomo­cy w spo­rzą­dze­niu zarów­no pozwu o ali­men­ty, jak rów­nież ugo­dy pozasądowej.

Alimenty na małżonka

Alimenty

W wyro­ku roz­wo­do­wym co do zasa­dy stwier­dza się winę w roz­kła­dzie poży­cia mał­żeń­skie­go, wska­zu­jąc, któ­ry z mał­żon­ków (ewen­tu­al­nie obo­je albo żad­ne z nich) pono­si odpo­wie­dzial­ność za roz­pad mał­żeń­stwa. War­to wska­zać, iż w szcze­gól­no­ści na wnio­sek oboj­ga stron orze­cze­nie o winie nie znaj­dzie się w wyro­ku roz­wo­do­wym. Skut­ki orze­cze­nia winy bądź jej bra­ku w postę­po­wa­niu roz­wo­do­wym mają zna­cze­nie przede wszyst­kim dla rosz­czeń mająt­ko­wych byłych mał­żon­ków w zakre­sie ali­men­ta­cji. Poni­żej wska­że­my, w któ­rych sytu­acjach żąda­nie ali­men­tów od byłe­go mał­żon­ka będzie dopusz­czal­ne na mocy obec­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa.

Rodzaje orzeczeń o winie w wyroku a alimenty na małżonka

W wyro­ku orze­ka­ją­cym roz­wód sąd może orzec o winie jed­ne­go mał­żon­ka lub oboj­ga z nich, nie orze­kać o winie na zgod­ne żąda­nie mał­żon­ków bądź usta­lić, iż żaden z mał­żon­ków nie pono­si winy za roz­pad związ­ku mał­żeń­skie­go (patrz: “Roz­wód bez orze­ka­nia o winie”).

Nieorzekanie o winie a alimenty na małżonka

W przy­pad­ku gdy oby­dwo­je mał­żon­ko­wie zosta­li uzna­ni za win­nych roz­kła­du poży­cia bądź sąd zanie­chał orze­ka­nia o winie (m.in. na wnio­sek oboj­ga stron) każ­dy z mał­żon­ków może żądać zasą­dze­nia na swo­ją rzecz świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych od dru­gie­go mał­żon­ka, pod warun­kiem pozo­sta­wa­nia w niedostatku.

Poję­cie „nie­do­stat­ku” jest sfor­mu­ło­wa­niem nie­do­okre­ślo­nym w związ­ku z czym jego ist­nie­nie jest ana­li­zo­wa­ne indy­wi­du­al­nie w każ­dej spra­wie. W orzecz­nic­twie wska­zu­je się, iż stan nie­do­stat­ku wystę­pu­je, gdy mał­żo­nek nie posia­da jakich­kol­wiek środ­ków utrzy­ma­nia bądź gdy posia­da­ne przez nie­go środ­ki utrzy­ma­nia są nie­wy­star­cza­ją­ce do zaspo­ko­je­nia swo­ich potrzeb. War­to wska­zać, iż dla zasą­dze­nia ali­men­tów na mał­żon­ka nie ma zna­cze­nia czy stan nie­do­stat­ku powstał po czy przed orze­cze­niem przez sąd roz­wo­du. Ana­li­za doko­ny­wa­na przez sąd w toku postę­po­wa­nia win­na rów­nież mieć na uwa­dze porów­na­nie sytu­acji mająt­ko­wej oboj­ga mał­żon­ków. Sąd roz­pa­tru­ją­cy spra­wę o ali­men­ty na mał­żon­ka powi­nien bowiem wziąć pod uwa­gę moż­li­wo­ści zarob­ko­we i mająt­ko­we dru­gie­go małżonka.

Wina wyłącznie jednego z małżonków a alimenty na małżonka

W przy­pad­ku gdy roz­wód pocią­ga za sobą istot­ne pogor­sze­nie sytu­acji mate­rial­nej mał­żon­ka sąd może orzec na jego rzecz świad­cze­nia ali­men­ta­cyj­ne od mał­żon­ka wyłącz­nie win­ne­go roz­kła­du poży­cia, nawet jeśli nie­win­ny mał­żo­nek nie znaj­du­je się w niedostatku.

Mał­żo­nek nie­win­ny nie musi zatem wyka­zy­wać, iż wsku­tek roz­wo­du zna­lazł się w nie­do­stat­ku, a jedy­nie że wsku­tek roz­wo­du w istot­ny spo­sób pogor­szy­ła się jego sytu­acja mate­rial­na. Zgod­nie z orzecz­nic­twem, sąd oce­nia­jąc spra­wę winien porów­nać stan, w jakim mał­żo­nek upraw­nio­ny do świad­czeń znaj­du­je się po roz­wo­dzie ze sta­nem, jaki ist­niał­by, gdy­by roz­wo­du nie orze­czo­no. War­to wska­zać, iż sąd, nawet jeże­li doj­dzie do prze­ko­na­nia, iż ist­nie­ją wszel­kie prze­słan­ki do zasą­dze­nia ali­men­tów  na mał­żon­ka, nie jest zwią­za­ny żąda­niem oso­by upraw­nio­nej. Jak wska­zu­je się bowiem w orzecz­nic­twie sąd może odda­lić powódz­two, gdy zaj­dą ku temu waż­ne powody.

Alimenty na małżonka — wygaśnięcie obowiązku

Prze­pi­sy Kodek­su rodzin­ne­go i opie­kuń­cze­go prze­wi­du­ją dwie oko­licz­no­ści, któ­re powo­du­ją wyga­śnię­cie obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go pomię­dzy były­mi mał­żon­ka­mi, a są nimi:

 1. zawar­cie nowe­go mał­żeń­stwa przez mał­żon­ka upraw­nio­ne­go do świad­czeń. War­to wska­zać, iż bez zna­cze­nia dla dal­sze­go trwa­nia obo­wiąz­ku uisz­cza­nia ali­men­tów na mał­żon­ka jest fakt zawar­cia związ­ku mał­żeń­skie­go przez mał­żon­ka zobo­wią­za­ne­go do alimentacji.
 2. upływ 5 lat, w przy­pad­ku gdy zobo­wią­za­nym do ali­men­ta­cji jest mał­żo­nek, któ­ry nie został uzna­ny za wyłącz­nie win­ne­go roz­kła­du poży­cia. Sąd mając jed­nak na uwa­dze wyjąt­ko­we oko­licz­no­ści może prze­dłu­żyć ten ter­min na wnio­sek mał­żon­ka uprawnionego.

Do wyjąt­ko­wych oko­licz­no­ści, któ­re mogą być uzna­ne za uza­sad­nia­ją­ce prze­dłu­że­nie obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go zali­cza się m.in.:

 1. dłu­go­trwa­łość poży­cia małżonków;
 2. znacz­ne dys­pro­por­cje w sta­tu­sie mate­rial­nym małżonków;
 3. przy­czy­ny unie­moż­li­wia­ją­ce lub ogra­ni­cza­ją­ce zarobkowanie;
 4. moż­li­wość pomo­cy ze stro­ny innych człon­ków rodziny.

Oko­licz­no­ści te mogą zacho­dzić zarów­no po stro­nie mał­żon­ka upraw­nio­ne­go, jak rów­nież zobo­wią­za­ne­go do ali­men­ta­cji, przy czym win­ny one powstać przed upły­wem 5 lat od orze­cze­nia roz­wo­du mię­dzy stro­na­mi. Co do zasa­dy pomoc krew­nych nie wyłą­cza moż­li­wo­ści prze­dłu­że­nia obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go. Nie­mniej jed­nak, jeże­li krew­ni mał­żon­ka upraw­nio­ne­go do ali­men­ta­cji są w sta­nie dostar­czyć mu cał­ko­wi­tych środ­ków utrzy­ma­nia, sąd może odmó­wić prze­dłu­że­nia obo­wiąz­ku alimentacyjnego.

W takim przy­pad­ku sąd będzie jed­nak badał w szczególności:

 1. róż­ni­cę mię­dzy sta­nem mająt­ko­wym mał­żon­ka, od któ­re­go docho­dzi się ali­men­tów, a sytu­acją mate­rial­ną krew­nych mał­żon­ka potrze­bu­ją­ce­go ali­men­ta­cji oraz
 2. sto­pień bli­sko­ści pokrewieństwa.

Alimenty na małżonka — podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc, z chwi­lą pra­wo­moc­ne­go roz­wo­du wyga­sa obo­wią­zek uisz­cza­nia ali­men­tów na mał­żon­ka, któ­ry został uzna­ny za wyłącz­nie win­ne­go roz­kła­du poży­cia. W tej sytu­acji upraw­nio­nym do ali­men­ta­cji jest dru­gi z mał­żon­ków pod warun­kiem, że roz­wód pocią­ga za sobą istot­ne pogor­sze­nie sytu­acji mate­rial­nej tego małżonka.

Zabezpieczenie alimentów

Adwokat alimenty Warszawa Radkiewicz

Postę­po­wa­nie roz­wo­do­we czy postę­po­wa­nie o zasą­dze­nie ali­men­tów, jak więk­szość postę­po­wań sądo­wych toczą­cych się obec­nie w pol­skim wymia­rze spra­wie­dli­wo­ści, może być dłu­go­trwa­łe i trwać nawet od kil­ku do kil­ku­na­stu mie­się­cy. Celem umoż­li­wie­nia utrzy­ma­nia sie­bie oraz dzie­ci stron pod­czas całe­go okre­su spra­wy roz­wo­do­wej bądź spra­wy o ali­men­ty, prze­pi­sy pra­wa wpro­wa­dza­ją upraw­nie­nie do żąda­nia zabez­pie­cze­nia rosz­czeń ali­men­ta­cyj­nych. Poni­żej wska­że­my warun­ki, któ­re trze­ba speł­nić, by sąd pozy­tyw­nie roz­pa­trzył takie żądanie.

Co nam daje zabez­pie­cze­nie alimentów?

Insty­tu­cja zabez­pie­cze­nia ali­men­tów ma na celu okre­so­wą bądź jed­no­ra­zo­wą wypła­tę świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych na rzecz oso­by upraw­nio­nej, np. dziec­ka bądź mał­żon­ka – w trak­cie postę­po­wa­nia sądo­we­go. Zosta­ła ona wpro­wa­dzo­na celem umoż­li­wie­nia takim oso­bom otrzy­my­wa­nia świad­czeń pod­czas wie­lo­mie­sięcz­nych pro­ce­sów sądowych.

W jakich postę­po­wa­niach zabez­pie­cze­nie alimentów?

Zabez­pie­cze­nie ali­men­tów może zostać wnie­sio­ne mię­dzy inny­mi w sprawach:

 1. roz­wo­do­wych;
 2. o zasą­dze­nie ali­men­tów pomię­dzy były­mi małżonkami;
 3. o zasą­dze­nie ali­men­tów w trak­cie trwa­nia związ­ku mał­żeń­skie­go (patrz: Ali­men­ty bez roz­wo­du”);
 4. o zasą­dze­nie ali­men­tów pomię­dzy krewnymi.

Zabez­pie­cze­nie ali­men­tów – jakie nale­ży speł­nić przesłanki?

We wnio­sku o zabez­pie­cze­nie w spra­wach ali­men­ta­cyj­nych nale­ży upraw­do­po­dob­nić ist­nie­nie rosz­cze­nia.  Nie trze­ba nato­miast wyka­zy­wać ist­nie­nia inte­re­su praw­ne­go w zabez­pie­cze­niu rosz­cze­nia, co sta­no­wi pew­ne uła­twie­nie w uzy­ska­niu zabezpieczenia.

Uzna­je się, iż rosz­cze­nie będą­ce przed­mio­tem zabez­pie­cze­nia powin­no zostać upraw­do­po­dob­nio­ne poprzez wska­za­nie oko­licz­no­ści uza­sad­nia­ją­cych żąda­nie wnio­sko­daw­cy. Inny­mi sło­wy we wnio­sku nale­ży wyja­śnić, dla­cze­go zda­niem wnio­sko­daw­cy przy­słu­gu­ją mu ali­men­ty w kwo­cie przez nie­go wska­za­nej, np. poprzez przed­sta­wie­nie infor­ma­cji o kosz­tach utrzy­ma­nia sie­bie oraz  o mająt­ku i docho­dach oso­by mają­cej ali­men­ty uiszczać.

W więk­szo­ści roz­po­zna­wa­nych spraw posta­no­wie­nie w przed­mio­cie zabez­pie­cze­nia, gdy wnio­sek taki zosta­nie wnie­sio­ny wraz z pozwem o ali­men­ty, jest pierw­szą czyn­no­ścią doko­ny­wa­ną w spra­wie przez sąd. W takich oko­licz­no­ściach sąd opie­ra się na doku­men­ta­cji wnie­sio­nej przez powo­da, dla­te­go istot­nym jest kom­plek­so­we przed­sta­wie­nie oko­licz­no­ści w pozwie ini­cju­ją­cym całą spra­wę. W przy­pad­ku  nie­peł­ne­go przed­sta­wie­nia spra­wy przez wnio­sko­daw­cę, sąd celem wyda­nia posta­no­wie­nia w przed­mio­cie zabez­pie­cze­nia może wyzna­czyć roz­pra­wę celem zło­że­nia dodat­ko­wych wyja­śnień przez powo­da i pozwa­ne­go, co z pew­no­ścią opóź­ni uzy­ska­nie zabezpieczenia.

Zabez­pie­cze­nie ali­men­tów — ali­men­ty w ciąży

War­tym pod­kre­śle­nia jest, iż wnio­sek o zabez­pie­cze­nie ali­men­tów może zostać zło­żo­ny tak­że przed naro­dzi­na­mi dziec­ka. Mat­ka dziec­ka może zło­żyć w imie­niu dziec­ka taki wnio­sek celem zasą­dze­nia na jej rzecz przez ojca dziec­ka nie­bę­dą­ce­go mężem mat­ki dziec­ka sumy sta­no­wią­cej rów­no­war­tość kosz­tów utrzy­ma­nia mat­ki w cią­gu 3 mie­się­cy w okre­sie poro­du oraz kosz­tów utrzy­ma­nia dziec­ka za okres pierw­szych trzech mie­się­cy od dnia jego narodzin.

Nale­ży jed­nak pamię­tać, iż wnio­sek taki może zostać zaini­cjo­wa­ny wyłącz­nie w okre­sie do 3 mie­się­cy od dnia uro­dze­nia się dziec­ka. Po upły­wie tego ter­mi­nu rosz­cze­nie takie nie przy­słu­gu­je, zaś zasto­so­wa­nie znaj­dą ogól­ne prze­pi­sy z zakre­su pra­wa do alimentów.

W postę­po­wa­niu o zasą­dze­nie ali­men­tów w cią­ży zawsze musi nastą­pić prze­pro­wa­dze­nie roz­pra­wy. Dopie­ro po prze­pro­wa­dze­niu roz­pra­wy sąd opie­kuń­czy może wydać orze­cze­nie w takiej sprawie.

Zabez­pie­cze­nie ali­men­tów – kie­dy skła­dać wniosek?

Wnio­sek o zabez­pie­cze­nie ali­men­tów może zostać zło­żo­ny zarów­no w pozwie, jak rów­nież w toku postę­po­wa­nia sądo­we­go – do dnia wyda­nia orzeczenia.

Zabez­pie­cze­nie ali­men­tów – opłata

War­to wska­zać, iż od tego, kie­dy wnio­sek o zabez­pie­cze­nie ali­men­tów zosta­nie zło­żo­ny będzie zale­ża­ło czy w ogó­le będzie on pod­le­gał opła­cie. . Jeże­li wnio­sek zosta­nie wnie­sio­ny wraz z pozwem wsz­czy­na­ją­cym postę­po­wa­nie sądo­we, wte­dy nie ma obo­wiąz­ku uisz­cze­nia opła­ty. Jed­nak­że  gdy wnio­sek zosta­nie zło­żo­ny dopie­ro w trak­cie trwa­nia postę­po­wa­nia sądo­we­go pod­le­ga on opła­cie w wyso­ko­ści 100 zł.

Zabez­pie­cze­nie ali­men­tów – podsumowanie

Wnio­sek o zabez­pie­cze­nie ali­men­tów ma na celu wypła­tę świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych już w trak­cie toczą­ce­go się mię­dzy stro­na­mi postę­po­wa­nia sądo­we­go. Aby otrzy­mać zabez­pie­cze­nie ali­men­tów wystar­czy upraw­do­po­dob­nić ist­nie­nie takie­go rosz­cze­nia. Celem wyeli­mi­no­wa­nia błę­dów m.in. w for­mu­ło­wa­niu wnio­sku o zabez­pie­cze­nie ali­men­tów zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni spe­cja­li­zu­ją­cej się w spra­wach z zakre­su pra­wa rodzinnego.

Pozew o alimenty

Pozew o ali­men­ty czę­sto koja­rzy się z obo­wiąz­kiem utrzy­ma­nia dzie­ci przez ich rodzi­ców. Obo­wią­zek ten spo­czy­wa jed­nak na wszyst­kich krew­nych w linii pro­stej (np. dziad­kach) oraz rodzeń­stwie. Zakres świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych zale­ży od uspra­wie­dli­wio­nych potrzeb upraw­nio­ne­go oraz od zarob­ko­wych i mająt­ko­wych moż­li­wo­ści zobowiązanego.

Wyko­ny­wa­nie obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go może rów­nież pole­gać w cało­ści lub w czę­ści na oso­bi­stych sta­ra­niach o utrzy­ma­nie lub wycho­wa­nie upraw­nio­ne­go. Jest to bowiem rela­cja czy­sto rodzin­no­praw­na, na pod­sta­wie któ­rej zaspo­ka­ja­ne są potrze­by oso­by upraw­nio­nej (np. dziec­ka, rodzi­ca, dziad­ka, sio­stry czy bra­ta). Poni­żej wyja­śni­my, w jaki spo­sób każ­da z tych osób może wnieść pozew o alimenty.

Pozew o ali­men­ty – czy zawsze potrzebny?

Nale­ży zwró­cić uwa­gę, iż nie zawsze musi dojść do ini­cjo­wa­nia dłu­go­trwa­łej spra­wy sądo­wej, aby uzy­skać ali­men­ty od oso­by zobo­wią­za­nej do wypła­ca­nia nam takie­go świad­cze­nia. Stro­ny (upraw­nio­ny i zobo­wią­za­ny do ali­men­ta­cji) mogą rów­nież usta­lić wyso­kość świad­czeń w opar­ciu o:

 1. zawar­tą pomię­dzy nimi umowę;
 2. ugo­dę zawar­tą przed mediatorem;
 3. ugo­dę zawar­tą przed sądem, w tym w toku postę­po­wa­nia pojednawczego.

Pozew o ali­men­ty – gdzie złożyć?

Naj­częst­szym jed­nak dzia­ła­niem, jakie stro­ny podej­mu­ją celem uzy­ska­nia ali­men­tów jest wnie­sie­nie do sądu pozwu o ali­men­ty. Pozew o ali­men­ty może zostać zło­żo­ny do sądu rejo­no­we­go bądź według miej­sca zamiesz­ka­nia pozwa­ne­go – obo­wią­za­ne­go do wypła­ty świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych bądź według miej­sca zamiesz­ka­nia powo­da – oso­by, na któ­rej rzecz ali­men­ty mają być wypłacane.

Kto może zło­żyć pozew o alimenty?

Pod­mio­ta­mi upraw­nio­ny­mi do zło­że­nia pozwu o ali­men­ty są w szczególności:

 1. oso­ba, na rzecz któ­rej ali­men­ty mają być wypła­ca­ne (jeże­li skoń­czy­ła 18 rok życia);
 2. przed­sta­wi­ciel usta­wo­wy oso­by, na rzecz któ­rej ali­men­ty mają być wypłacane;
 3. pro­ku­ra­tor;
 4. orga­ni­za­cja poza­rzą­do­wa w zakre­sie swo­ich zadań statutowych.

Jak widać kata­log pod­mio­tów upraw­nio­nych do zło­że­nia pozwu o ali­men­ty jest sze­ro­ki. W dodat­ku każ­dy z ww. pod­mio­tów powi­nien dzia­łać w toku pro­ce­su w inte­re­sie oso­by, na rzecz któ­rej ali­men­ty mają zostać wypłacone.

Peł­no­moc­ni­cy a pozew o alimenty

Zgod­nie z ogól­ny­mi zasa­da­mi pra­wa cywil­ne­go, peł­no­moc­ni­kiem w postę­po­wa­niu sądo­wym oprócz pro­fe­sjo­nal­nych peł­no­moc­ni­ków (adwo­ka­ta, rad­cy praw­ne­go) mogą być rów­nież oso­by bli­skie takie jak mał­żo­nek, rodzeń­stwo, wstęp­ni (rodzi­ce, dziad­ko­wie), zstęp­ni (dzie­ci, wnu­ki) oraz oso­by pozo­sta­ją­ce w rela­cji przy­spo­so­bie­nia (np. adop­to­wa­ne dzie­ci, zastęp­czy rodzice).

W spra­wach ali­men­ta­cyj­nych powyż­szy kata­log został roz­sze­rzo­ny o nastę­pu­ją­ce osoby:

 1. przed­sta­wi­cie­la orga­nu jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go wła­ści­we­go w spra­wach z zakre­su pomo­cy społecznej;
 2. przed­sta­wi­cie­la orga­ni­za­cji społecznej,mającej na celu udzie­la­nie pomo­cy rodzinie.

Pozew o ali­men­ty – jakie koszty?

Pozew o ali­men­ty (o ich zasą­dze­nie lub pod­wyż­sze­nie) nie pod­le­ga opła­cie sądo­wej. Oso­ba taka jest zwol­nio­na od kosz­tów sądo­wych, a wydat­ki w toku postę­po­wa­nia są pono­szo­ne tym­cza­so­wo przez Skarb Państwa.

Jakie ele­men­ty pozwu o alimenty?

W pozwie o ali­men­ty nale­ży wska­zać dane oso­bi­ste oraz kore­spon­den­cyj­ne stron, udo­wod­nić sto­su­nek pokre­wień­stwa pomię­dzy nimi, okre­ślić wyso­kość świad­cze­nia oraz  uza­sad­nić poprzez wska­za­nie kosz­tów utrzy­ma­nia upraw­nio­ne­go oraz moż­li­wo­ści mająt­ko­wych oso­by, któ­ra będzie świad­cze­nia ali­men­ta­cyj­ne na jego rzecz wypłacała.

Jakie załącz­ni­ki do pozwu o alimenty?

Do pozwu o ali­men­ty nale­ży dołą­czyć odpi­sy aktu uro­dze­nia oso­by upraw­nio­nej (cza­sa­mi rów­nież oso­by zobo­wią­za­nej, gdy jest ona wstęp­nym tj. dziec­kiem, wnu­kiem oso­by upraw­nio­nej do ali­men­tów) bądź aktu mał­żeń­stwa – gdy ali­men­ty mają być orze­ka­ne pomię­dzy mał­żon­ka­mi (lub były­mi małżonkami).

Nad­to, nale­ży dołą­czyć doku­men­ty poświad­cza­ją­ce twier­dze­nia zawar­te w pozwie, a więc poświad­cza­ją­ce wyso­kość kosz­tów utrzy­ma­nia stro­ny, na rzecz któ­rej ali­men­ty mają być zasą­dzo­ne oraz mająt­ku oso­by zobo­wią­za­nej do wypła­ty świadczeń.

Pozew o ali­men­ty skła­da­ny jest w sądzie w dwóch egzem­pla­rzach wraz z wszyst­ki­mi załącznikami.

Podsumowanie — pozew o alimenty

Pozew o ali­men­ty jest to sfor­ma­li­zo­wa­ne pismo kie­ro­wa­ne do sądu, w któ­rym każ­dy z bra­ków może powo­do­wać nie­sku­tecz­ność zaini­cjo­wa­nia spra­wy sądo­wej. Aby sku­tecz­nie spra­wa ta zosta­ła wsz­czę­ta war­tym jest udział w nim pro­fe­sjo­nal­ne­go peł­no­moc­ni­ka (adwo­ka­ta, rad­cy praw­ne­go). Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z usług Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Prawni.

Alimenty — podsumowanie

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­je Klien­tów w spra­wach o ali­men­ty (rów­nież na dziec­ko doro­słe), w tym tak­że o ich pod­wyż­sze­nie lub obni­że­nie, jak rów­nież o uzna­nie, że obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny ustał. Nasi adwo­ka­ci spo­rzą­dza­ją pisma pro­ce­so­we takie jak pozew o przy­zna­nie świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych w imie­niu oso­by, któ­rej potrze­by mają być zaspo­ko­jo­ne. Adwo­ka­ci wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii docho­dzą ali­men­tów zarów­no od mał­żon­ków, jak rów­nież od krew­nych i osób adop­tu­ją­cych. Zachę­ca­my do kon­tak­tu z naszą Kancelarią.

Arty­kuł doty­czą­cy spe­cja­li­za­cji — adwo­kat ali­men­ty War­sza­wa:

Powrót do pod­stro­ny Roz­wód

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

801 50 10 50