Alimenty

Ali­men­ty, to jed­na z klu­czo­wych kwe­stii, z jaki­mi oso­by decy­du­ją­ce się na roz­sta­nie, mają do czy­nie­nia po roz­wo­dzie. Jeśli poszu­ku­ją Pań­stwo kom­plek­so­wych roz­wią­zań w tym zakre­sie, chcą wnieść pozew o ali­men­ty, bądź też szu­ka­ją rze­tel­ne­go doradz­twa w dzie­dzi­nie — roz­wód a ali­men­ty oraz pro­fe­sjo­nal­ne­go wspar­cia w spra­wach o ali­men­ty dla dziec­ka, nasza Kan­ce­la­ria to zde­cy­do­wa­nie naj­lep­szy wybór. Gwa­ran­tu­je­my pro­fe­sjo­na­lizm i spraw­ność dzia­ła­nia we wszyst­kich spra­wach o ali­men­ty. Obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny pole­ga na regu­lar­nym dostar­cza­niu środ­ków utrzy­ma­nia przez oso­bę zobo­wią­za­ną na rzecz oso­by, któ­ra nie jest w sta­nie samo­dziel­nie się utrzy­mać. Do pła­ce­nia ali­men­tów naj­czę­ściej są zobo­wią­za­ni rodzi­ce wzglę­dem dziec­ka, ale zgod­nie z prze­pi­sa­mi obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny może obcią­żać rów­nież m.in. powi­no­wa­tych i rodzeń­stwo. Z kolei roz­wie­dzio­ny mał­żo­nek może żądać ali­men­tów, jeże­li pozo­sta­je w niedostatku.

Zakres usług

W zakre­sie ali­men­tów Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je klien­tom kom­plek­so­wą pomoc. Każ­dy z adwo­ka­tów i rad­ców praw­nych pra­cu­ją­cych w Kancelarii:

 • repre­zen­tu­je klien­tów w postę­po­wa­niach o ali­men­ty przed sądem (w tym w spra­wach o pod­wyż­sze­nie, obni­że­nie lub uchy­le­nie obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go zarów­no na rzecz mało­let­nich lub peł­no­let­nich dzie­ci, jak i współmałżonka);
 • przy­go­to­wu­je wnio­ski o zabez­pie­cze­nie alimentów;
 • przy­go­to­wu­je wszel­kie pisma pro­ce­so­we, w tym pozwy o ali­men­ty na dziecko;
 • udzie­la porad prawnych;
 • repre­zen­tu­je inte­re­sy klien­ta w nego­cja­cjach z praw­ni­kiem stro­ny przeciwnej;
 • spo­rzą­dza opi­nie prawne.

Adwokat alimenty — pełne wsparcie

kontakt z dzieckiem

Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę z tego, że zagad­nie­nia z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go (wię­cej — “Adwo­kat rodzin­ny”) są nie­zwy­kle deli­kat­ną mate­rią. Z tego wzglę­du gwa­ran­tu­je­my Klien­tom peł­ne wspar­cie na każ­dym eta­pie sta­rań o przy­zna­nie ali­men­tów. Dzię­ki współ­pra­cy z kan­ce­la­ria­mi komor­ni­czy­mi poma­ga­my też w docho­dze­niu należ­no­ści na dro­dze postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne­go. Jeże­li egze­ku­cja komor­ni­cza jest nie­sku­tecz­na, adwo­kat lub rad­ca praw­ny z naszej Kan­ce­la­rii pomo­że w zgro­ma­dze­niu doku­men­tów koniecz­nych, aby móc sko­rzy­stać z fun­du­szu alimentacyjnego.

Reprezentacja przed sądem

Nasza Kan­ce­la­ria repre­zen­tu­je Klien­tów przed wydzia­ła­mi cywil­ny­mi Sądów Rejo­no­wych, gdyż to one są wła­ści­we do roz­po­zna­nia spraw o ali­men­ty, i to bez wzglę­du na war­tość przed­mio­tu spo­ru. Nasi adwo­ka­ci posia­da­ją nie­zbęd­ną wie­dzę oraz impo­nu­ją­ce doświad­cze­nie w dzie­dzi­nie, jaką są spra­wy o ali­men­ty dla dziec­ka po roz­wo­dzie. Pozwa­la­ to nam na repre­zen­to­wa­nie Klien­tów Kan­ce­la­rii w spo­sób w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ny i pod każ­dym wzglę­dem kom­plek­so­wy. Jeśli zamie­rza­ją Pań­stwo wnieść pozew o ali­men­ty dla dziec­ka bądź też inte­re­su­ją Pań­stwa inne roz­wią­za­nia zwią­za­ne z kwe­stia­mi taki­mi jak roz­wód i ali­men­ty, zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z ofe­ro­wa­nych przez nas usług prawnych.

Alimenty po rozwodzie

Ali­men­ty to, naj­pro­ściej mówiąc, obo­wiąz­ko­we świad­cze­nie wyni­ka­ją­ce z usta­wy, pole­ga­ją­ce na dostar­cza­niu środ­ków utrzy­ma­nia, a w mia­rę potrze­by tak­że środ­ków wycho­wa­nia, naj­czę­ściej na rzecz innych człon­ków rodzi­ny. Ma ono na celu zapew­nie­nie pomo­cy tym człon­kom rodzi­ny, któ­rzy sami nie są w sta­nie samo­dziel­nie zaspo­ko­ić swo­ich pod­sta­wo­wych potrzeb egzy­sten­cjal­nych. Naj­czę­ściej mamy do czy­nie­nia z roz­wią­za­niem, jakim są ali­men­ty dla dziec­ka po roz­wo­dzie rodziców.

Obowiązki alimentacyjne

Obo­wiąz­kiem ali­men­ta­cyj­nym obję­te są oso­by spo­krew­nio­ne, a tak­że, w ogra­ni­czo­nym zakre­sie, oso­by spo­wi­no­wa­co­ne (krew­ni mał­żon­ka). War­to tutaj wspo­mnieć, że w nie­któ­rych przy­pad­kach obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny trwa, pomi­mo roz­wią­za­nia wię­zi rodzinnych.

Alimenty między krewnymi

Obcią­że­nie obo­wiąz­kiem ali­men­ta­cyj­nym może tak­że dotyczyć:

 • krew­nych w linii pro­stej tj. osób, z któ­rych jed­na pocho­dzi od dru­giej — rodzi­ce, dziad­ko­wie, pra­dziad­ko­wie (wstęp­ni), dzie­ci, wnu­ki, pra­wnu­ki (zstęp­ni);
 • rodzeń­stwa – tj. osób mają­cych przy­naj­mniej jed­ne­go wspól­ne­go przod­ka, a zatem nie tyl­ko rodzeń­stwo rodzo­ne, ale tak­że przyrodnie.

Alimenty między małżonkami

Obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny ist­nie­je rów­nież pomię­dzy mał­żon­ka­mi w trak­cie trwa­nia mał­żeń­stwa, któ­rzy zobli­go­wa­ni są do wza­jem­nej pomo­cy oraz przy­czy­nia­nia się do zaspo­ka­ja­nia potrzeb rodzi­ny. Ponad­to w wybra­nych sytu­acjach, obo­wią­zek ten ist­nie­je tak­że po roz­wią­za­niu mał­żeń­stwa przez roz­wód.

Alimenty a adopcja

Oma­wia­ny obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny ist­nie­je rów­nież w przy­pad­ku przy­spo­so­bie­nia (tzw. adop­cji), zarów­no peł­ne­go, jak i nie­peł­ne­go. W przy­spo­so­bie­niu nie­peł­nym, pomię­dzy przy­spo­so­bio­nym (tzw. adop­to­wa­ny) a jego natu­ral­ną rodzi­ną sto­su­nek ali­men­ta­cyj­ny zosta­je zacho­wa­ny, jed­nak­że zobo­wią­za­nym w pierw­szej kolej­no­ści jest przy­spo­sa­bia­ją­cy (tzw. adop­tu­ją­cy). Nato­miast w przy­spo­so­bie­niu peł­nym obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny kształ­tu­je się tak jak w przy­pad­ku dzie­ci biologicznych.

Jeśli cho­dzi o powi­no­wa­tych, to obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny zacho­dzi pomię­dzy macochą/ojczymem a pasier­bem i jest on opar­ty na zasa­dach współ­ży­cia spo­łecz­ne­go. Ponad­to do świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych zobo­wią­za­ny jest tak­że ojciec, nie­bę­dą­cy mężem mat­ki w zakre­sie wydat­ków kobie­ty zwią­za­nych z cią­żą, poro­dem oraz utrzy­ma­niem jej w okre­sie 3 mie­się­cy od porodu.

Osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym

Zasa­dą jest, że zstęp­ni obcią­że­ni są obo­wiąz­kiem ali­men­ta­cyj­nym przed wstęp­ny­mi, a wstęp­ni przed rodzeń­stwem(kolej­ność według linii pokre­wień­stwa). Ozna­cza to, że obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny cią­żą­cy na wstęp­nych powsta­je, dopie­ro, gdy zstęp­ni nie mogą wyko­nać swe­go obo­wiąz­ku, z kolei rodzeń­stwo jest obo­wią­za­ne do obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go, gdy obo­wiąz­ku nie mogą wypeł­nić wstęp­ni. Ponad­to obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny usta­la się według stop­nia pokre­wień­stwa, a zatem obo­wią­zek bliż­szych krew­nych wyprze­dza obo­wią­zek dal­szych krew­nych, np. obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny rodzi­ców wyprze­dza obo­wią­zek dziad­ków wzglę­dem upraw­nio­ne­go do ali­men­tów dziec­ka. Ponad­to obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny jed­ne­go mał­żon­ka wzglę­dem dru­gie­go (tak­że po usta­niu mał­żeń­stwa) wyprze­dza obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny cią­żą­cy na krew­nych tego małżonka.

Obo­wią­zek zobo­wią­za­ne­go w dal­szej kolej­no­ści powsta­je gdy:

 • nie ma oso­by zobo­wią­za­nej w bliż­szej kolej­no­ści, zgod­nie z powyż­szy­mi zasadami;
 • oso­ba zobo­wią­za­na w bliż­szej kolej­no­ści nie jest w sta­nie wypeł­nić swo­je­go obowiązku;
 • uzy­ska­nie w odpo­wied­nim cza­sie od oso­by zobo­wią­za­nej w bliż­szej kolej­no­ści potrzeb­nych upraw­nio­ne­mu środ­ków utrzy­ma­nia jest nie­moż­li­we lub zwią­za­ne z nad­mier­ny­mi trudnościami.

Przesłanki istnienia obowiązku alimentacyjnego

Pod­sta­wo­wą prze­słan­ką, acz­kol­wiek nie jedy­ną, powo­du­ją­cą powsta­nie obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go jest pozo­sta­wa­nie oso­by upraw­nio­nej w nie­do­stat­kuIst­nie­nie obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go rodzi­ców wobec dzie­ci, deter­mi­no­wa­ne jest nato­miast nie przez nie­do­sta­tek, ale nie­sa­mo­dziel­ność dzie­ci, któ­ra nie pozwa­la im na zaspo­ko­je­nie swych uspra­wie­dli­wio­nych potrzeb. Obo­wią­zek ten trwa do cza­su, kie­dy dziec­ko nie jest w sta­nie utrzy­mać się samo­dziel­nie, a zatem może trwać nawet pomi­mo osią­gnię­cia przez dziec­ko peł­no­let­no­ści. W takim przy­pad­ku mówi­my o ali­men­tach na doro­słe dziecko.

Na zakres i wyso­kość świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych wpływ mają:

 • uspra­wie­dli­wio­ne potrze­by uprawnionego;
 • moż­li­wo­ści zarob­ko­we i mająt­ko­we zobowiązanego.

Ozna­cza to, że uspra­wie­dli­wio­ne potrze­by upraw­nio­ne­go muszą być zaspo­ko­jo­ne tyl­ko w takim zakre­sie, na jaki pozwa­la­ją moż­li­wo­ści zarob­ko­we i mająt­ko­we zobo­wią­za­ne­go do ali­men­ta­cji, z tym zastrze­że­niem, że obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny rodzi­ców wobec nie­sa­mo­dziel­ne­go dziec­ka wyma­ga, aby rodzi­ce wypeł­ni­li go nawet kosz­tem wyzby­cia się czę­ści swo­je­go mająt­ku. Nale­ży rów­nież zazna­czyć, że w razie zmia­ny oko­licz­no­ści (po obu stro­nach sto­sun­ku ali­men­ta­cyj­ne­go), moż­na żądać zmia­ny zakre­su i wyso­ko­ści świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych (pod­wyż­sze­nie lub obni­że­nie), a nawet cał­ko­wi­te­go uchy­le­nia obo­wiąz­ku. W takim m.in. przy­pad­ku nasza Kan­ce­la­ria słu­ży Pań­stwu kom­plek­so­wą i w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ną pomo­cą prawną.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego

Wyko­na­nie obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go pole­ga na zapew­nie­niu upraw­nio­nej oso­bie środ­ków utrzy­ma­nia, a w razie potrze­by tak­że wycho­wa­nia. Nale­ży przy tym zazna­czyć, że mogą one przy­brać dwo­ja­ki cha­rak­ter – świad­czeń pie­nięż­nych oraz oso­bi­stych. Jako przy­kła­dy środ­ków utrzy­ma­nia moż­na wymie­nić: wyży­wie­nie, środ­ki czy­sto­ści i higie­ny, ubra­nie, zapew­nie­nie miesz­ka­nia, lecze­nia, opie­ki, reha­bi­li­ta­cji, a nawet wypo­czyn­ku. Do środ­ków wycho­wa­nia moż­na zaś zali­czyć nato­miast przy­kła­do­wo: zapew­nie­nie edu­ka­cji, w tym pomo­cy nauko­wych, umoż­li­wie­nie bra­nia udzia­łu w wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych, korzy­sta­nia z dóbr kultury.

Wysokość alimentów

Przy usta­la­niu wyso­ko­ści ali­men­tów nale­ży wziąć pod uwa­gę zarów­no uspra­wie­dli­wio­ne potrze­by oso­by, któ­ra nie jest w sta­nie się samo­dziel­nie utrzy­mać, jak i moż­li­wo­ści zarob­ko­we pozwa­ne­go. Wspo­mnia­ne moż­li­wo­ści zarob­ko­we pozwa­ne­go to nie wyso­kość jego aktu­al­ne­go wyna­gro­dze­nia, ale docho­dy, jakie mógł­by osią­gnąć, gdy­by wyko­ny­wał pra­cę ade­kwat­ną do uzy­ska­ne­go wykształ­ce­nia i doświad­cze­nia, bio­rąc pod uwa­gę aktu­al­ną sytu­ację na lokal­nym ryn­ku pra­cy. Taka kon­struk­cja ma na celu ochro­nę osób upo­waż­nio­nych do ali­men­tów przed zani­ża­niem docho­dów przez oso­by zobo­wią­za­ne do obo­wiąz­ku alimentacyjnego.

Roz­wód rodzi­ców nie powi­nien spo­wo­do­wać, że sto­pa życio­wa dziec­ka ule­gnie obni­że­niu. Z tego wzglę­du sądy roz­pa­tru­ją­ce spra­wy o ali­men­ty zawsze uwzględ­nia­ją poziom życia, do któ­re­go przy­wy­kło dziec­ko. Na usta­le­nie wyso­ko­ści świad­cze­nia ali­men­ta­cyj­ne­go nie mają przy tym wpły­wu róż­no­rod­ne świad­cze­nia, np. z pro­gra­mu Rodzi­na 500 plus. Adwo­kat z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni — w ramach usłu­gi — ali­men­ty War­sza­wa — może przy­go­to­wać pozew oraz pomóc w zgro­ma­dze­niu rachun­ków, któ­re udo­ku­men­tu­ją kosz­ty utrzy­ma­nia dziecka.

Niezbywalność prawa do alimentów

Pra­wo do ali­men­tów oraz zobo­wią­za­nie do ich uisz­cza­nia wyga­sa naj­póź­niej z chwi­lą śmier­ci upraw­nio­ne­go lub zobo­wią­za­ne­go, a zatem nie pod­le­ga­ ono dzie­dzi­cze­niu (w skład spad­ku upraw­nio­ne­go wcho­dzą jed­nak zasą­dzo­ne raty ali­men­ta­cyj­ne, któ­re sta­ły się wyma­gal­ne jesz­cze przed jego śmier­cią). Są one rów­nież nie­zby­wal­ne – nie moż­na się ich zrzec, nie mogą być prze­ję­te przez inną oso­bę, jak rów­nież nie mogą być przed­mio­tem zasta­wu. Nie­do­pusz­czal­na jest rów­nież zamia­na okre­so­we­go świad­cze­nia, na jed­ną, płat­ną jed­no­ra­zo­wo ska­pi­ta­li­zo­wa­ną kwo­tę, któ­ra pokry­wa­ła­by całość rosz­czeń, tak­że na przyszłość.

Adwokat alimenty — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pomo­że Pań­stwu w uzy­ska­niu ali­men­tów, zarów­no dla sie­bie, jak rów­nież na dziec­ko. Kan­ce­la­ria poma­ga wszyst­kich oso­bom fizycz­nym z tere­nu War­sza­wy i oko­lic. Wyso­kość ali­men­tów zale­ży od uspra­wie­dli­wio­nych potrzeb upraw­nio­ne­go oraz moż­li­wo­ści finan­so­wych zobo­wią­za­ne­go do ali­men­ta­cji. Kan­ce­la­ria poma­ga usta­lić wła­ści­wą wyso­kość ali­men­tów, a w przy­pad­ku jej nad­mier­no­ści, poma­ga tak­że uzy­skać zmniej­sze­nie ali­men­tów wcze­śniej zasą­dzo­nych. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii poło­żo­na jest w War­sza­wie ul. Zło­tej 59, zapra­sza­my do kon­tak­tu pod nume­ra­mi: 22 489 52 65 oraz 801 50 10 50.

Podsumowanie

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­je Klien­tów w spra­wach o ali­men­ty (rów­nież na dziec­ko doro­słe), w tym tak­że o ich pod­wyż­sze­nie lub obni­że­nie, jak rów­nież o uzna­nie, że obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny ustał. Nasi adwo­ka­ci spo­rzą­dza­ją pisma pro­ce­so­we takie jak pozew o przy­zna­nie świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych w imie­niu oso­by, któ­rej potrze­by mają być zaspo­ko­jo­ne. Adwo­ka­ci wcho­dzą­cy w skład zespo­łu Kan­ce­la­rii docho­dzą ali­men­tów zarów­no od mał­żon­ków, jak rów­nież od krew­nych i osób adop­tu­ją­cych. Zachę­ca­my do kon­tak­tu z naszą Kancelarią.

Powrót do pod­stro­ny Adwo­kat rodzinny

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Ocena 

Śred­nia oce­na: 5 / 5. Licz­ba gło­sów: 1