Anna Patryniak-Wróbel

Rad­ca praw­ny

  • spe­cja­li­zu­je się w pra­wie rodzin­nym, cywil­nym i gospo­dar­czym;
  • prze­pro­wa­dza audy­ty w spół­kach pod wzglę­dem zgod­no­ści z prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny danych oso­bo­wych (audy­ty RODO);
  • dora­dza przed­się­bior­com m.in. w zakre­sie bie­żą­cej obsłu­gi kor­po­ra­cyj­nej spół­ek;
  • ukoń­czy­ła stu­dia pody­plo­mo­we z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych i infor­ma­cji nie­jaw­nych;
  • wła­da bie­gle języ­kiem angiel­skim;
  • jest człon­kiem Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie.