Katarzyna Janiak

Adwo­kat
• spe­cja­li­zu­je się w pra­wie rodzin­nym, cywil­nym oraz kar­nym;
• posia­da roz­le­głe doświad­cze­nie pro­ce­so­we w spra­wach rodzin­nych (m.in. roz­wo­dy, zezwo­le­nia na doko­na­nie czyn­no­ści praw­nej w imie­niu mało­let­nie­go), cywil­nych (m.in. spra­wy o podzia­łu mająt­ku po roz­wo­dzie), jak rów­nież w spra­wach kon­su­menc­kich (doty­czą­cych tzw. kre­dy­tów fran­ko­wych i poli­so­lo­kat);
• pra­co­wa­ła jako asy­stent sędzie­go w Sądzie Okrę­go­wym w War­sza­wie oraz Sądzie Rejo­no­wym w Pia­secz­nie, jak rów­nież w reno­mo­wa­nej kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej;
• wła¬da bie¬gle języ¬kiem angiel¬skim;
• jest człon­kiem Okrę­go­wej Rady Adwo­kac­kiej w War­sza­wie.

Anna Patryniak-Wróbel

Rad­ca praw­ny

 • spe­cja­li­zu­je się w pra­wie rodzin­nym, cywil­nym i gospo­dar­czym;
 • prze­pro­wa­dza audy­ty w spół­kach pod wzglę­dem zgod­no­ści z prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny danych oso­bo­wych (audy­ty RODO);
 • dora­dza przed­się­bior­com m.in. w zakre­sie bie­żą­cej obsłu­gi kor­po­ra­cyj­nej spół­ek;
 • ukoń­czy­ła stu­dia pody­plo­mo­we z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych i infor­ma­cji nie­jaw­nych;
 • wła­da bie­gle języ­kiem angiel­skim;
 • jest człon­kiem Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie.

Kamil Radkiewicz

Rad­ca praw­ny

 • spe­cja­li­zu­je się w zakre­sie pra­wa cywil­ne­go i gospo­dar­cze­go;
 • przed zało­że­niem Kan­ce­la­rii zdo­by­wał doświad­cze­nie zawo­do­we w reno­mo­wa­nych kan­ce­la­riach praw­nych oraz w dzia­łach praw­nych dużych przed­się­biorstw;
 • w swo­jej dotych­cza­so­wej prak­ty­ce dora­dzał przed­się­bior­com, w szcze­gól­no­ści z nastę­pu­ją­cych branż: medial­na (pra­sa, radio, tele­wi­zja), wydaw­ni­cza, moto­ry­za­cyj­na, che­micz­na (m.in. pro­du­cen­ci środ­ków czy­sto­ści  i kosme­ty­ków, pro­du­cen­ci bio­pa­liw), trans­por­to­wa, tele­ko­mu­ni­ka­cyj­na, spo­żyw­cza (np. bro­wa­ry), hote­lar­ska, dewe­lo­per­ska, han­dlo­wa, odzie­żo­wa oraz zago­spo­da­ro­wa­nia odpa­dów;
 • zaj­mo­wał się zagad­nie­nia­mi, doty­czą­cy­mi w szcze­gól­no­ści: reje­stra­cji zbio­rów danych oso­bo­wych, pra­wa kon­su­menc­kie­go (np. klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne), pra­wa kon­ku­ren­cji (m.in. kon­cen­tra­cja przed­się­bior­ców oraz restruk­tu­ry­za­cja sie­ci dealer­skiej pojaz­dów), nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji (m.in. opła­ty pół­ko­we, ochro­na mar­ki oraz rekla­ma wpro­wa­dza­ją­ca w błąd), ochro­ny dóbr oso­bi­stych, pra­wa autor­skie­go, odpo­wie­dzial­no­ści człon­ków zarzą­du, ozna­ko­wa­nia pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych oraz wpro­wa­dza­nia do obro­tu suple­men­tów die­ty;
 • nego­cjo­wał umo­wy, np. z zakre­su nowych tech­no­lo­gii;
 • repre­zen­to­wał klien­tów przed sąda­mi m.in. w spra­wach obej­mu­ją­cych win­dy­ka­cję należ­no­ści oraz docho­dze­nie odszko­do­wań;
 • eks­pert Busi­ness Cen­tre Club;
 • autor publi­ka­cji uka­zu­ją­cych się na łamach dzien­ni­ka „Rzecz­po­spo­li­ta”;
 • wła­da bie­gle języ­kiem angiel­skim;
 • czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Pra­wa Kon­ku­ren­cji oraz Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie.

Katarzyna Chełstowska

Dorad­ca Podat­ko­wy, Rad­ca Praw­ny

 • spe­cja­li­zu­je się w zakre­sie podat­ków docho­do­wych, mająt­ko­wych, jak rów­nież podat­ku od towa­rów i usług, w szcze­gól­no­ści świad­czy usłu­gi na rzecz przed­się­bior­ców z bran­ży finan­so­wej i usłu­go­wej;
 • dora­dza w zakre­sie skut­ków podat­ko­wych i opty­ma­li­za­cji podat­ko­wej trans­ak­cji, w tym fuzji, prze­jęć i prze­kształ­ceń spół­ek;
 • prze­pro­wa­dza ana­li­zy obo­wią­zu­ją­cych u przed­się­bior­ców pro­ce­dur pod kątem roz­li­czeń podat­ko­wych;
 • wystę­pu­je o wią­żą­ce inter­pre­ta­cje podat­ko­we;
 • repre­zen­tu­je klien­tów w postę­po­wa­niach podat­ko­wych przed orga­na­mi admi­ni­stra­cji oraz sąda­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi;
 • jest współ­au­to­rem mono­gra­fii i komen­ta­rzy podat­ko­wych (m.in. „Komen­ta­rza do usta­wy o podat­ku od towa­rów i usług”, „Komen­ta­rza do usta­wy o podat­ku docho­do­wym od osób praw­nych”) oraz publi­ka­cji w perio­dy­kach podat­ko­wych (m.in. w „Porad­ni­ku Podat­ni­ka”, „Doradz­twie Podat­ko­wym” oraz „Fisku­sie”);
 • wła­da bie­gle języ­kiem angiel­skim;
 • jest człon­kiem Kra­jo­wej Izby Dorad­ców Podat­ko­wych oraz Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie.

Urszula Kalisty

Rad­ca praw­ny

 • spe­cja­li­zu­je się w doradz­twie kor­po­ra­cyj­nym, obsłu­dze trans­ak­cji han­dlo­wych oraz pra­wie pra­cy, w szcze­gól­no­ści spo­rzą­dza umo­wy spół­ek oraz kon­trak­ty mene­dżer­skie;
 • dora­dza przed­się­bior­com m.in. z bran­ży che­micz­nej w zakre­sie ochro­ny śro­do­wi­ska (np. gospo­dar­ki odpa­da­mi) oraz pra­wa kon­ku­ren­cji (np. umów dys­try­bu­cyj­nych na róż­nych szcze­blach obro­tu);
 • posia­da roz­le­głe doświad­cze­nie pro­ce­so­we m.in. w zakre­sie spraw pra­cow­ni­czych;
 • wła­da bie­gle języ­kiem angiel­skim;
 • jest człon­kiem Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie.

Małgorzata Szlezingier

Rad­ca praw­ny

 • spe­cja­li­zu­je się w zakre­sie pra­wa: tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go, Inter­ne­tu, kon­ku­ren­cji, admi­ni­stra­cyj­ne­go oraz pro­ce­so­we­go;
 • dotych­czas pra­co­wa­ła w Urzę­dzie Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej, Urzę­dzie Ochro­ny Kon­ku­re­cji i Kon­su­men­tów, a tak­że w reno­mo­wa­nych kan­ce­la­riach praw­nych;
 • dora­dza­ła w zakre­sie pra­wa tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go m.in. w spra­wach doty­czą­cych: przy­zna­wa­nia czę­sto­tli­wo­ści oraz nume­ra­cji, sze­ro­ko­pa­smo­we­go dostę­pu do Inter­ne­tu (BSA), dostę­pu do lokal­nej pętli abo­nenc­kiej (Local Loop Unbun­dling), kar nakła­da­nych na ope­ra­to­rów, nakła­da­nia obo­wiąz­ków regu­la­cyj­nych; ponad­to nego­cjo­wa­ła m.in. umo­wy o połą­cze­niu sie­ci – Inter­Con­nect oraz umo­wy dzier­ża­wy łączy; wystę­po­wa­ła w postę­po­wa­niach przed Pre­ze­sem Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów oraz przed Pre­ze­sem Urzę­du Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej;
 • świad­czy­ła usłu­gi praw­ne na rzecz spół­ek z bran­ży FMCG, wydaw­ni­czej oraz pali­wo­wej, w szcze­gól­no­ści dora­dza­ła w zakre­sie trans­ak­cji M&A, a tak­że repre­zen­to­wa­ła klien­tów w postę­po­wa­niach odszko­do­waw­czych i wywłasz­cze­nio­wych;
 • jest auto­rem publi­ka­cji w kwar­tal­ni­ku „Pra­wo i Eko­no­mia w Tele­ko­mu­ni­ka­cji”;
 • wła­da bie­gle języ­kiem angiel­skim;
 • jest człon­kiem Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie.