Szkolenie RODO Warszawa

W ramach usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm — ofe­ru­je­my m.in dla klien­tów z War­sza­wy i oko­lic sze­reg usług z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych, w tym pro­wa­dzi­my szko­le­nia dla przed­się­bior­ców i ich pra­cow­ni­ków, jak rów­nież inspek­to­rów ochro­ny danych oso­bo­wych z zakre­su prze­pi­sów roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych – RODO) oraz usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 10 maja 2018 r. Orga­ni­zo­wa­ne przez nas szko­le­nia RODO słu­żą zazna­jo­mie­niu pra­cow­ni­ków z obo­wią­zu­ją­cy­mi regu­la­cja­mi w zakre­sie ochro­ny danych osobowych.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni prze­pro­wa­dza rów­nież audy­ty RODO, któ­rych celem jest ana­li­za pro­ce­dur wewnętrz­nych z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych oraz jej prze­strze­ga­nia przez pra­cow­ni­ków klien­ta. Kan­ce­la­ria spraw­dza kom­plet­ność wpro­wa­dzo­nej u klien­ta doku­men­ta­cji wewnętrz­nej pod wzglę­dem wymo­gów praw­nych, np. wpro­wa­dze­nie reje­strów wyma­ga­nych przez RODO (“audyt ochro­ny danych oso­bo­wych”). Kan­ce­la­ria wery­fi­ku­je rów­nież zakres i ilość danych prze­twa­rza­nych w pod­mio­cie pod wzglę­dem zasa­dy mini­ma­li­za­cji danych.

Szko­le­nie RODO oraz audyt funk­cjo­nu­ją­cych w orga­ni­za­cji pro­ce­dur ochro­ny danych oso­bo­wych pozwa­la zapew­nić klien­tom Kan­ce­la­rii mak­sy­mal­ne bez­pie­czeń­stwo gro­ma­dze­nia i prze­twa­rza­nia informacji.

Ponad­to Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je swym klien­tom out­so­ur­cing funk­cji inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych (out­so­ur­cing IOD). Jed­nym z obo­wiąz­ków, jakie zosta­ły wpro­wa­dzo­ne dnia 25 maja 2018 r. była koniecz­ność powo­ła­nia inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych (inspek­tor RODO). Prze­pi­sy RODO pre­cy­zu­ją, na jakich pod­mio­tach obo­wią­zek ten spo­czy­wa (np. ze wzglę­du na wiel­kość bądź struk­tu­rę wła­ści­ciel­ską). Inspek­tor ochro­ny danych oso­bo­wych może zostać powo­ła­ny tak­że przez pozo­sta­łe pod­mio­ty, na któ­re obo­wią­zek taki nie został nało­żo­ny, aby mieć pew­ność speł­nia­nia przez pod­miot wszel­kich wyma­gań, jakie na nim spo­czy­wa­ją zgod­nie z prze­pi­sa­mi RODO.

Szkolenie RODO

Szkolenie RODO - Warszawa

Posia­da­my doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu szko­leń RODO w szcze­gól­no­ści dla człon­ków Busi­ness Cen­tre Club. Szko­le­nie RODO przez nas pro­wa­dzo­ne posia­da dwie for­mu­ły – szko­le­nie ogól­ne z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych (tzw. ogól­ne szko­le­nie RODO — War­sza­wa lub inne mia­sta w Pol­sce) oraz szko­le­nie sek­to­ro­we, dosto­so­wa­ne do potrzeb kon­kret­ne­go klien­ta oraz spe­cy­fi­ki pro­wa­dzo­nej przez nie­go dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej (tzw. sek­to­ro­we szko­le­nie RODO, np. z zakre­su pra­wa medycz­ne­go). Prze­pro­wa­dza­my rów­nież dla naszych klien­tów szko­le­nia onli­ne z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych (szko­le­nie RODO onli­ne).

Szko­le­nie RODO obej­mu­je m. in. nastę­pu­ją­ce zagadnienia:

 1. naj­waż­niej­sze zmia­ny, jakie wpro­wa­dzi­ło RODO, w tym o nowych insty­tu­cjach, m.in. o poję­ciu pro­fi­lo­wa­nia, pra­wie do bycia zapo­mnia­nym itp.;
 2. obo­wiąz­ki nało­żo­ne na admi­ni­stra­to­rów danych osobowych;
 3. kie­dy nale­ży powo­łać inspek­to­ra ochro­ny danych (IOD), jego sta­tus oraz zadania;
 4. reje­stro­wa­nie czyn­no­ści przetwarzania;
 5. zgła­sza­nie naru­sze­nia ochro­ny danych osobowych;
 6. obo­wią­zek informacyjny;
 7. kary admi­ni­stra­cyj­ne — zasa­dy ich nakła­da­nia i wysokość;
 8. zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, a w tym m. in. zasa­da minimalizmu;
 9. szcze­gól­ne kate­go­rie danych;
 10. pra­wa przy­słu­gu­ją­ce oso­bom, któ­rych dane doty­czą oraz zwią­za­ne z nimi obo­wiąz­ki admi­ni­stra­to­rów i pod­mio­tów przetwarzających;
 11. pod­miot prze­twa­rza­ją­cy i umo­wa powierzenia;
 12. zada­nia i rola orga­nu nad­zor­cze­go (PUODO).

Głów­ne korzy­ści szko­le­nia RODO prze­pro­wa­dzo­ne­go przez spe­cja­li­stów z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to przede wszyst­kim uzy­ska­nie rze­tel­nych, mery­to­rycz­nych i przej­rzy­stych infor­ma­cji o aktu­al­nym sta­nie praw­nym z zakre­su ochro­ny danych osobowych.

Potrze­bu­jesz pomo­cy prawnej?

ZADZWOŃ DO NAS+48 22 489–52-65 lub pozo­staw swój numer tele­fo­nu, ZADZWONIMY DO CIEBIE tak szyb­ko jak to możliwe.


Czym jest RODO?

RODO jest to Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 sta­no­wią­ce akt wewnętrz­ny Unii Euro­pej­skiej (dalej: „UE”) regu­lu­ją­cy zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych i ich ochro­nę. Celem wpro­wa­dze­nia RODO było zhar­mo­ni­zo­wa­nie pra­wa z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych we wszyst­kich pań­stwach człon­kow­skich. Pol­ski usta­wo­daw­ca, dzia­ła­jąc z upo­waż­nie­nia wska­za­ne­go w RODO, wpro­wa­dził usta­wę o ochro­nie danych oso­bo­wych i wła­śnie ta usta­wa z dnia 10 maja 2018 r. dopre­cy­zo­wu­je nie­któ­re insty­tu­cje prze­wi­dzia­ne w prze­pi­sach RODO.

Nowe obowiązki w świetle RODO

RODO nakła­da na admi­ni­stra­to­rów danych oso­bo­wych sze­reg nowych obo­wiąz­ków takich jak: poin­for­mo­wa­nie o naru­sze­niu danych oso­bo­wych, powo­ła­nie inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych, jak rów­nież wdro­że­nie wszel­kich nie­zbęd­nych środ­ków, zarów­no orga­ni­za­cyj­nych, jak i tech­nicz­nych celem zabez­pie­cze­nia prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby prze­pro­wa­dzić szko­le­nie RODO dla pra­cow­ni­ków celem zazna­jo­mie­nia ich z nowy­mi regu­la­cja­mi praw­ny­mi z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych. Takie dzia­ła­nie sprzy­ja zagwa­ran­to­wa­niu efek­tyw­nej ochro­ny danych oso­bo­wych zgro­ma­dzo­nych w fir­mo­wych bazach.

Podstawowe obowiązki administratora danych osobowych

Do pod­sta­wo­wych obo­wiąz­ków admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych nale­żą m. in.:

 1. wdra­ża­nie odpo­wied­nich środ­ków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych, w tym nie­zbęd­nych zabez­pie­czeń, celem prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych zgod­nie z prze­pi­sa­mi RODO;
 2. powo­ła­nie inspek­to­ra ochro­ny danych osobowych;
 3. pro­wa­dze­nie reje­stru czyn­no­ści prze­twa­rza­nia danych osobowych;
 4. prze­pro­wa­dza­nie ana­li­zy ryzy­ka naru­sze­nia danych osobowych;
 5. współ­dzia­ła­nie z orga­nem nad­zor­czym – Pre­ze­sem Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, w tym infor­mo­wa­nie o naru­sze­niu ochro­ny danych osobowych.

Pod poję­ciem wdra­ża­nia odpo­wied­nich środ­ków orga­ni­za­cyj­nych celem prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych zgod­nie z RODO rozu­mie się rów­nież koniecz­ność zazna­jo­mie­nia pra­cow­ni­ków z zasa­da­mi ochro­ny danych oso­bo­wych obo­wią­zu­ją­cy­mi u dane­go przed­się­bior­cy oraz z prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny danych osobowych.

Szkolenie RODO — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je szko­le­nia z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych w War­sza­wie. Kan­ce­la­ria do tej pory prze­pro­wa­dzi­ła sze­reg szko­leń RODO, w tym w sie­dzi­bie Busi­ness Cen­tre Club. Szko­le­nia RODO ofe­ro­wa­ne przez Kan­ce­la­rie mogą przy­brać for­mę szko­leń ogól­nych, gdzie poru­sza­ne są zagad­nie­nia doty­czą­ce każ­de­go przed­się­bior­cy, bądź szko­leń sek­to­ro­wych, dosto­so­wa­nych do spe­cy­fi­ki bran­ży, dla któ­rej jest prze­pro­wa­dza­ne. Moż­li­wość udzia­łu w szko­le­niach RODO bez­sprzecz­nie poma­ga pra­cow­ni­kom lepiej wypeł­niać nało­żo­ne na nich zada­nia, jed­no­cze­śnie wspo­ma­ga­jąc pra­co­daw­cę we wdro­że­niu środ­ków tech­nicz­nych oraz orga­ni­za­cyj­nych wyma­ga­nych prze­pi­sa­mi RODO celem ochro­ny danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych w pod­mio­cie. Kan­ce­la­ria zlo­ka­li­zo­wa­na jest pod adre­sem ul. Zło­ta 59, 00–120 War­sza­wa, dane kon­tak­to­we: 22 489 52 65.

Powrót do pod­stro­ny Obsłu­ga praw­na firm

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Artykuł dotyczący specjalizacji — Szkolenie RODO 

Analiza ryzyka naruszenia danych osobowych

Analiza ryzyka naruszenia danych osobowych

Co zrobić, gdy dojdzie do naruszenia danych osobowych?

Co zrobić, gdy dojdzie do naruszenia danych osobowych?

O jakich prawach osób według RODO należy pamiętać?

O jakich prawach osób według RODO należy pamiętać?

Kary administracyjne w świetle RODO

Kary administracyjne w świetle RODO

Dane osobowe według RODO

Dane osobowe według RODO

RODO w służbie zdrowia

RODO w służbie zdrowia

Marketing a RODO

Marketing a RODO

Kiedy można wprowadzić w firmie monitoring wizyjny?

Kiedy można wprowadzić w firmie monitoring wizyjny?

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Administrator, współadministrator i procesor

Administrator, współadministrator i procesor

Audyt RODO

Audyt RODO

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych

Ocena 

Śred­nia oce­na: 5 / 5. Licz­ba gło­sów: 19