Szkolenie RODO Warszawa

W ramach usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm — ofe­ru­je­my sze­reg  usług z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych, w tym pro­wa­dzi­my szko­le­nia dla przed­się­bior­ców i ich pra­cow­ni­ków, jak rów­nież inspek­to­rów ochro­ny danych oso­bo­wych z zakre­su prze­pi­sów roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych – RODO) oraz usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 10 maja 2018 r. – tzw. szko­le­nie RODO War­sza­wa.

Posia­da­my doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu szko­leń RODO w szcze­gól­no­ści dla człon­ków Busi­ness Cen­tre Club. Szko­le­nie RODO War­sza­wa przez nas pro­wa­dzo­ne posia­da dwie for­mu­ły – szko­le­nie ogól­ne z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych (tzw. ogól­ne szko­le­nie RODO War­sza­wa) oraz szko­le­nie sek­to­ro­we, dosto­so­wa­ne do potrzeb kon­kret­ne­go klien­ta oraz spe­cy­fi­ki pro­wa­dzo­nej przez nie­go dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej (tzw. sek­to­ro­we szko­le­nie RODO War­sza­wa, np. z zakre­su pra­wa medycz­ne­go).

Szko­le­nie RODO War­sza­wa obej­mu­je m. in. nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia:

 1. naj­waż­niej­sze zmia­ny, jakie wpro­wa­dzi­ło RODO, w tym o nowych insty­tu­cjach, m.in. o poję­ciu pro­fi­lo­wa­nia, pra­wie do bycia zapo­mnia­nym itp.;
 2. obo­wiąz­ki nało­żo­ne na admi­ni­stra­to­rów danych oso­bo­wych;
 3. kie­dy nale­ży powo­łać inspek­to­ra ochro­ny danych (IOD), jego sta­tus oraz zada­nia;
 4. reje­stro­wa­nie czyn­no­ści prze­twa­rza­nia;
 5. zgła­sza­nie naru­sze­nia ochro­ny danych oso­bo­wych;
 6. obo­wią­zek infor­ma­cyj­ny;
 7. kary admi­ni­stra­cyj­ne — zasa­dy ich nakła­da­nia i wyso­kość;
 8. zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, a w tym m. in. zasa­da mini­ma­li­zmu;
 9. szcze­gól­ne kate­go­rie danych;
 10. pra­wa przy­słu­gu­ją­ce oso­bom, któ­rych dane doty­czą oraz zwią­za­ne z nimi obo­wiąz­ki admi­ni­stra­to­rów i pod­mio­tów prze­twa­rza­ją­cych;
 11. pod­miot prze­twa­rza­ją­cy i umo­wa powie­rze­nia;
 12. zada­nia i rola orga­nu nad­zor­cze­go (PUODO).

Czym jest RODO?

RODO jest to Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 sta­no­wią­ce akt wewnętrz­ny Unii Euro­pej­skiej (dalej: „UE”) regu­lu­ją­cy zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych i ich ochro­nę. Celem wpro­wa­dze­nia RODO było zhar­mo­ni­zo­wa­nie pra­wa z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych we wszyst­kich pań­stwach człon­kow­skich. Pol­ski usta­wo­daw­ca, dzia­ła­jąc z upo­waż­nie­nia wska­za­ne­go w RODO, wpro­wa­dził usta­wę o ochro­nie danych oso­bo­wych i wła­śnie ta usta­wa z dnia 10 maja 2018 r. dopre­cy­zo­wu­je nie­któ­re insty­tu­cje prze­wi­dzia­ne w prze­pi­sach RODO.

Nowe obowiązki w świetle RODO

RODO wpro­wa­dza m.in. sze­reg nowych obo­wiąz­ków nało­żo­nych na admi­ni­stra­to­rów danych oso­bo­wych takich jak: poin­for­mo­wa­nie o naru­sze­niu danych oso­bo­wych, powo­ła­nie inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych, jak rów­nież wdro­że­nie wszel­kich nie­zbęd­nych środ­ków, zarów­no orga­ni­za­cyj­nych, jak i tech­nicz­nych celem zabez­pie­cze­nia prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych.

Podstawowe obowiązki administratora danych osobowych

Do pod­sta­wo­wych obo­wiąz­ków admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych nale­żą m. in.:

 1. wdra­ża­nie odpo­wied­nich środ­ków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych, w tym nie­zbęd­nych zabez­pie­czeń, celem prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych zgod­nie z prze­pi­sa­mi RODO;
 2. powo­ła­nie inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych;
 3. pro­wa­dze­nie reje­stru czyn­no­ści prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych;
 4. prze­pro­wa­dza­nie ana­li­zy ryzy­ka naru­sze­nia danych oso­bo­wych;
 5. współ­dzia­ła­nie z orga­nem nad­zor­czym – Pre­ze­sem Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, w tym infor­mo­wa­nie o naru­sze­niu ochro­ny danych oso­bo­wych.

Pod poję­ciem wdra­ża­nia odpo­wied­nich środ­ków orga­ni­za­cyj­nych celem prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych zgod­nie z RODO rozu­mie się rów­nież koniecz­ność zazna­jo­mie­nia pra­cow­ni­ków z zasa­da­mi ochro­ny danych oso­bo­wych obo­wią­zu­ją­cy­mi u dane­go przed­się­bior­cy oraz z prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny danych oso­bo­wych – szko­le­nie RODO War­sza­wa.

Szkolenie RODO Warszawa — podsumowanie

Prze­pi­sy RODO doty­czą zarów­no orga­nów publicz­nych, jak rów­nież przed­się­bior­ców, w tym spół­ek pra­wa han­dlo­we­go i to nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Każ­dy pod­miot prze­twa­rza­ją­cy dane oso­bo­we w ramach pro­wa­dzo­nej przez sie­bie dzia­łal­no­ści winien pod­jąć wszel­kie nie­zbęd­ne kro­ki celem wdro­że­nia odpo­wied­nich środ­ków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych zgod­nie z prze­pi­sa­mi RODO. Jed­nym z takich środ­ków orga­ni­za­cyj­nych jest zaś z całą pew­no­ścią prze­szko­le­nie swych pra­cow­ni­ków w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych oraz zazna­jo­mie­nie ich z zasa­da­mi wpro­wa­dzo­ny­mi w danym pod­mio­cie (np. w zakre­sie pro­ce­du­ry zgła­sza­nia naru­szeń ochro­ny danych oso­bo­wych – szko­le­nie RODO War­sza­wa). Nie spo­sób bowiem wyma­gać od pra­cow­ni­ków prze­strze­ga­nia prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny danych oso­bo­wych, jeśli ich nie zna­ją bądź zna­ją jedy­nie w ogra­ni­czo­nym zakre­sie. Odpo­wied­nie szko­le­nie RODO War­sza­wa pro­wa­dzo­ne przez naszą Kan­ce­la­rię pozwo­li nie­wąt­pli­wie zmi­ni­ma­li­zo­wać praw­do­po­do­bień­stwo nało­że­nia przez organ nad­zor­czy na admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych wyso­kich kar pie­nięż­nych. Tym samym choć­by tyl­ko z tego powo­du prze­zna­czo­ne przez admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych środ­ki pie­nięż­ne na szko­le­nie RODO War­sza­wa są opła­cal­ną inwe­sty­cją w kapi­tał ludz­ki. Zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, któ­ra pro­wa­dzi szko­le­nia RODO m.in dla klien­tów z War­sza­wy (“szko­le­nie RODO War­sza­wa”). Zachę­ca­my rów­nież do zapo­zna­nia się z ofer­tą naszej Kan­ce­la­rii — Szko­le­nie RODO Gdańsk.

Powrót do pod­stro­ny RODO

Masz pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści?

Zadzwoń

801 50 10 50