Szkolenie RODO Warszawa

W ramach usłu­gi — obsłu­ga praw­na firm — ofe­ru­je­my m.in dla klien­tów z War­sza­wy i oko­lic sze­reg usług z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych, w tym pro­wa­dzi­my szko­le­nia dla przed­się­bior­ców i ich pra­cow­ni­ków, jak rów­nież inspek­to­rów ochro­ny danych oso­bo­wych z zakre­su prze­pi­sów roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych – RODO) oraz usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 10 maja 2018 r. Orga­ni­zo­wa­ne przez nas szko­le­nia RODO słu­żą zazna­jo­mie­niu pra­cow­ni­ków z obo­wią­zu­ją­cy­mi regu­la­cja­mi w zakre­sie ochro­ny danych osobowych.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni prze­pro­wa­dza rów­nież audy­ty RODO, któ­rych celem jest ana­li­za pro­ce­dur wewnętrz­nych z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych oraz jej prze­strze­ga­nia przez pra­cow­ni­ków klien­ta. Kan­ce­la­ria spraw­dza kom­plet­ność wpro­wa­dzo­nej u klien­ta doku­men­ta­cji wewnętrz­nej pod wzglę­dem wymo­gów praw­nych, np. wpro­wa­dze­nie reje­strów wyma­ga­nych przez RODO (“audyt ochro­ny danych oso­bo­wych”). Kan­ce­la­ria wery­fi­ku­je rów­nież zakres i ilość danych prze­twa­rza­nych w pod­mio­cie pod wzglę­dem zasa­dy mini­ma­li­za­cji danych.

Szko­le­nie RODO oraz audyt funk­cjo­nu­ją­cych w orga­ni­za­cji pro­ce­dur ochro­ny danych oso­bo­wych pozwa­la zapew­nić klien­tom Kan­ce­la­rii mak­sy­mal­ne bez­pie­czeń­stwo gro­ma­dze­nia i prze­twa­rza­nia informacji.

Ponad­to Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je swym klien­tom out­so­ur­cing funk­cji inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych (out­so­ur­cing IOD). Jed­nym z obo­wiąz­ków, jakie zosta­ły wpro­wa­dzo­ne dnia 25 maja 2018 r. była koniecz­ność powo­ła­nia inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych (inspek­tor RODO). Prze­pi­sy RODO pre­cy­zu­ją, na jakich pod­mio­tach obo­wią­zek ten spo­czy­wa (np. ze wzglę­du na wiel­kość bądź struk­tu­rę wła­ści­ciel­ską). Inspek­tor ochro­ny danych oso­bo­wych może zostać powo­ła­ny tak­że przez pozo­sta­łe pod­mio­ty, na któ­re obo­wią­zek taki nie został nało­żo­ny, aby mieć pew­ność speł­nia­nia przez pod­miot wszel­kich wyma­gań, jakie na nim spo­czy­wa­ją zgod­nie z prze­pi­sa­mi RODO.

Szkolenie RODO

Szkolenie RODO - Warszawa

Posia­da­my doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu szko­leń RODO w szcze­gól­no­ści dla człon­ków Busi­ness Cen­tre Club. Szko­le­nie RODO przez nas pro­wa­dzo­ne posia­da dwie for­mu­ły – szko­le­nie ogól­ne z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych (tzw. ogól­ne szko­le­nie RODO — War­sza­wa lub inne mia­sta w Pol­sce) oraz szko­le­nie sek­to­ro­we, dosto­so­wa­ne do potrzeb kon­kret­ne­go klien­ta oraz spe­cy­fi­ki pro­wa­dzo­nej przez nie­go dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej (tzw. sek­to­ro­we szko­le­nie RODO, np. z zakre­su pra­wa medycz­ne­go). Prze­pro­wa­dza­my rów­nież dla naszych klien­tów szko­le­nia onli­ne z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych (szko­le­nie RODO onli­ne).

Szko­le­nie RODO obej­mu­je m. in. nastę­pu­ją­ce zagadnienia:

 1. naj­waż­niej­sze zmia­ny, jakie wpro­wa­dzi­ło RODO, w tym o nowych insty­tu­cjach, m.in. o poję­ciu pro­fi­lo­wa­nia, pra­wie do bycia zapo­mnia­nym itp.;
 2. obo­wiąz­ki nało­żo­ne na admi­ni­stra­to­rów danych osobowych;
 3. kie­dy nale­ży powo­łać inspek­to­ra ochro­ny danych (IOD), jego sta­tus oraz zadania;
 4. reje­stro­wa­nie czyn­no­ści przetwarzania;
 5. zgła­sza­nie naru­sze­nia ochro­ny danych osobowych;
 6. obo­wią­zek informacyjny;
 7. kary admi­ni­stra­cyj­ne — zasa­dy ich nakła­da­nia i wysokość;
 8. zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, a w tym m. in. zasa­da minimalizmu;
 9. szcze­gól­ne kate­go­rie danych;
 10. pra­wa przy­słu­gu­ją­ce oso­bom, któ­rych dane doty­czą oraz zwią­za­ne z nimi obo­wiąz­ki admi­ni­stra­to­rów i pod­mio­tów przetwarzających;
 11. pod­miot prze­twa­rza­ją­cy i umo­wa powierzenia;
 12. zada­nia i rola orga­nu nad­zor­cze­go (PUODO).

Głów­ne korzy­ści szko­le­nia RODO prze­pro­wa­dzo­ne­go przez spe­cja­li­stów z Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to przede wszyst­kim uzy­ska­nie rze­tel­nych, mery­to­rycz­nych i przej­rzy­stych infor­ma­cji o aktu­al­nym sta­nie praw­nym z zakre­su ochro­ny danych osobowych.

Czym jest RODO?

RODO jest to Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 sta­no­wią­ce akt wewnętrz­ny Unii Euro­pej­skiej (dalej: „UE”) regu­lu­ją­cy zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych i ich ochro­nę. Celem wpro­wa­dze­nia RODO było zhar­mo­ni­zo­wa­nie pra­wa z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych we wszyst­kich pań­stwach człon­kow­skich. Pol­ski usta­wo­daw­ca, dzia­ła­jąc z upo­waż­nie­nia wska­za­ne­go w RODO, wpro­wa­dził usta­wę o ochro­nie danych oso­bo­wych i wła­śnie ta usta­wa z dnia 10 maja 2018 r. dopre­cy­zo­wu­je nie­któ­re insty­tu­cje prze­wi­dzia­ne w prze­pi­sach RODO.

Nowe obowiązki w świetle RODO

RODO nakła­da na admi­ni­stra­to­rów danych oso­bo­wych sze­reg nowych obo­wiąz­ków takich jak: poin­for­mo­wa­nie o naru­sze­niu danych oso­bo­wych, powo­ła­nie inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych, jak rów­nież wdro­że­nie wszel­kich nie­zbęd­nych środ­ków, zarów­no orga­ni­za­cyj­nych, jak i tech­nicz­nych celem zabez­pie­cze­nia prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby prze­pro­wa­dzić szko­le­nie RODO dla pra­cow­ni­ków celem zazna­jo­mie­nia ich z nowy­mi regu­la­cja­mi praw­ny­mi z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych. Takie dzia­ła­nie sprzy­ja zagwa­ran­to­wa­niu efek­tyw­nej ochro­ny danych oso­bo­wych zgro­ma­dzo­nych w fir­mo­wych bazach.

Podstawowe obowiązki administratora danych osobowych

Do pod­sta­wo­wych obo­wiąz­ków admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych nale­żą m. in.:

 1. wdra­ża­nie odpo­wied­nich środ­ków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych, w tym nie­zbęd­nych zabez­pie­czeń, celem prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych zgod­nie z prze­pi­sa­mi RODO;
 2. powo­ła­nie inspek­to­ra ochro­ny danych osobowych;
 3. pro­wa­dze­nie reje­stru czyn­no­ści prze­twa­rza­nia danych osobowych;
 4. prze­pro­wa­dza­nie ana­li­zy ryzy­ka naru­sze­nia danych osobowych;
 5. współ­dzia­ła­nie z orga­nem nad­zor­czym – Pre­ze­sem Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, w tym infor­mo­wa­nie o naru­sze­niu ochro­ny danych osobowych.

Pod poję­ciem wdra­ża­nia odpo­wied­nich środ­ków orga­ni­za­cyj­nych celem prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych zgod­nie z RODO rozu­mie się rów­nież koniecz­ność zazna­jo­mie­nia pra­cow­ni­ków z zasa­da­mi ochro­ny danych oso­bo­wych obo­wią­zu­ją­cy­mi u dane­go przed­się­bior­cy oraz z prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny danych osobowych.

Szkolenie RODO — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je szko­le­nia z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych w War­sza­wie. Kan­ce­la­ria do tej pory prze­pro­wa­dzi­ła sze­reg szko­leń RODO, w tym w sie­dzi­bie Busi­ness Cen­tre Club. Szko­le­nia RODO ofe­ro­wa­ne przez Kan­ce­la­rie mogą przy­brać for­mę szko­leń ogól­nych, gdzie poru­sza­ne są zagad­nie­nia doty­czą­ce każ­de­go przed­się­bior­cy, bądź szko­leń sek­to­ro­wych, dosto­so­wa­nych do spe­cy­fi­ki bran­ży, dla któ­rej jest prze­pro­wa­dza­ne. Moż­li­wość udzia­łu w szko­le­niach RODO bez­sprzecz­nie poma­ga pra­cow­ni­kom lepiej wypeł­niać nało­żo­ne na nich zada­nia, jed­no­cze­śnie wspo­ma­ga­jąc pra­co­daw­cę we wdro­że­niu środ­ków tech­nicz­nych oraz orga­ni­za­cyj­nych wyma­ga­nych prze­pi­sa­mi RODO celem ochro­ny danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych w pod­mio­cie. Kan­ce­la­ria zlo­ka­li­zo­wa­na jest pod adre­sem ul. Zło­ta 59, 00–120 War­sza­wa, dane kon­tak­to­we: 22 489 52 65.

Powrót do pod­stro­ny Obsłu­ga praw­na firm

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Artykuł dotyczący specjalizacji — Szkolenie RODO 

RODO w administracji publicznej

RODO w administracji publicznej

Jak można wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Jak można wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Kiedy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?

Kiedy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?

Analiza ryzyka naruszenia danych osobowych

Analiza ryzyka naruszenia danych osobowych

Co zrobić, gdy dojdzie do naruszenia danych osobowych?

Co zrobić, gdy dojdzie do naruszenia danych osobowych?

O jakich prawach osób według RODO należy pamiętać?

O jakich prawach osób według RODO należy pamiętać?

Kary administracyjne w świetle RODO

Kary administracyjne w świetle RODO

Dane osobowe według RODO

Dane osobowe według RODO

RODO w służbie zdrowia

RODO w służbie zdrowia

Marketing a RODO

Marketing a RODO

Kiedy można wprowadzić w firmie monitoring wizyjny?

Kiedy można wprowadzić w firmie monitoring wizyjny?

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Administrator, współadministrator i procesor

Administrator, współadministrator i procesor

Audyt RODO

Audyt RODO

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych

Ocena 

Śred­nia oce­na: 5 / 5. Licz­ba gło­sów: 19