Decyzja środowiskowa

Inwe­stor, pla­nu­ją­cy wyko­na­nie prac budow­la­nych, przed ich roz­po­czę­ciem powi­nien uzy­skać wszel­kie wyma­ga­ne zezwo­le­nia oraz decy­zje admi­ni­stra­cyj­ne. Jed­ną z nich jest decy­zja o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach (zwa­na dalej jako: „decy­zja śro­do­wi­sko­wą”). Poni­żej wyja­śni­my, kie­dy decy­zja śro­do­wi­sko­wa jest wyma­ga­na oraz w jaki spo­sób może­my ją uzyskać.

Jakie są przesłanki do wystąpienia o wydanie decyzji?

Decy­zja śro­do­wi­sko­wa powin­na zostać wyda­na wte­dy, gdy pla­no­wa­ne przez nas zamie­rze­nie budowlane:

 1. zawsze zna­czą­co oddzia­łu­je na środowisko;
 2. poten­cjal­nie zna­czą­co oddzia­łu­je na środowisko.

Kiedy wymagana jest decyzja środowiskowa?

Usta­wo­daw­ca za przed­się­wzię­cia zawsze zna­czą­co oddzia­ły­wu­ją­ce na śro­do­wi­sko, a więc co do któ­rych wyma­ga­ne jest uzy­ska­nie decy­zji śro­do­wi­sko­wej uznał m. in.:

 1. insta­la­cje do wyro­bu sub­stan­cji che­micz­nych takich jak m. in. nawo­zy mine­ral­ne, środ­ki ochro­ny roślin;
 2. insta­la­cje do wytwa­rza­nia pro­duk­tów farmaceutycznych;
 3. kok­sow­nie;
 4. insta­la­cje do prze­twa­rza­nia odpa­dów niebezpiecznych;
 5. auto­stra­dy i dro­gi eks­pre­so­we, itp.

Kiedy przedsięwzięcie potencjalnie znacząco oddziałuje na środowisko?

Przed­się­wzię­cie poten­cjal­nie zna­czą­co oddzia­ły­wu­ją­ce na śro­do­wi­sko to m. in.:

 1. elek­trow­nie wodne;
 2. insta­la­cje do pro­duk­cji pojaz­dów mechanicznych;
 3. lot­ni­ska;
 4. stocz­nie pro­duk­cyj­ne oraz remontowe;
 5. par­ki roz­ryw­ki, itp.

Na jakim etapie powinniśmy uzyskać decyzję środowiskową?

Decy­zja śro­do­wi­sko­wa powin­na zostać przez nas uzy­ska­na w szcze­gól­no­ści przed wno­sze­niem o:

 1. pozwo­le­nie na budowę;
 2. decy­zję o warun­kach zabu­do­wy i zago­spo­da­ro­wa­nia terenu;
 3. kon­ce­sję m.in. na pod­ziem­ne skła­do­wa­nie odpadów;
 4. zezwo­le­nie na zbie­ra­nie odpadów;
 5. decy­zję o usta­le­niu loka­li­za­cji m.in. stra­te­gicz­nej inwe­sty­cji w zakre­sie sie­ci przesyłowej.

Tak­że przed zgło­sze­niem budo­wy obiek­tu budow­la­ne­go wcze­śniej musi­my posia­dać już pra­wo­moc­ną decy­zję śro­do­wi­sko­wą celem kon­ty­nu­owa­nia postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go mają­ce­go na celu uzy­ska­nie wszel­kich wyma­ga­nych pozwo­leń oraz decyzji.

Czy decyzja środowiskowa jest bezterminowa?

Nie. Decy­zja śro­do­wi­sko­wa nie jest decy­zją bez­ter­mi­no­wą. Zgod­nie z prze­pi­sa­mi wnio­sko­daw­ca co do zasa­dy ma 6 lat od dnia uzy­ska­nia decy­zji śro­do­wi­sko­wej na zło­że­nie wnio­sku np. o wyda­nie decy­zji o pozwo­le­niu na budowę.

Co należy dołączyć do wniosku?

Wnio­sek, na pod­sta­wie któ­re­go ma zostać wyda­na decy­zja śro­do­wi­sko­wa powi­nien posia­dać m.in. takie załącz­ni­ki jak:

 1. raport o oddzia­ły­wa­niu przed­się­wzię­cia na śro­do­wi­sko lub kar­tę infor­ma­cyj­ną przedsięwzięcia;
 2. mapę ewi­den­cyj­ną;
 3. wypis z reje­stru grun­tów, itp.

Nale­ży tak­że wspo­mnieć, iż załącz­ni­ki mogą róż­nić się w zależ­no­ści od cha­rak­te­ru same­go przed­się­wzię­cia oraz fak­tu, czy wyma­ga­ne jest uzy­ska­nie koncesji.

Kto wydaje decyzję środowiskową?

Decy­zja śro­do­wi­sko­wa wyda­wa­na jest co do zasa­dy przez wój­ta (pre­zy­den­ta mia­sta, bur­mi­strza). Nie­mniej jed­nak usta­wo­daw­ca co do nie­któ­rych przed­się­wzięć wska­zał, że orga­nem upraw­nio­nym do wyda­nia decy­zji śro­do­wi­sko­wej jest m. in.:

 1. regio­nal­ny dyrek­tor ochro­ny śro­do­wi­ska (m.in. w zakre­sie przed­się­wzięć mogą­cych zawsze zna­czą­co oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko np. dróg czy insta­la­cji do prze­sy­łu sub­stan­cji chemicznych); 
 2. Gene­ral­ny Dyrek­tor Ochro­ny Śro­do­wi­ska – w zakre­sie budo­wy obiek­tu ener­ge­ty­ki jądrowej;
 3. sta­ro­sta – gdy mamy do czy­nie­nia ze sca­la­niem, podzia­łem lub wymia­ną gruntu;
 4. dyrek­tor regio­nal­nej dyrek­cji Lasów Pań­stwo­wych – gdy ma nastą­pić zmia­na tere­nu leśne­go w dział­kę rolną.

Przed wyda­niem decy­zji śro­do­wi­sko­wej organ jest zobo­wią­za­ny do zasię­gnię­cia opi­nii innych orga­nów szcze­gó­ło­wo wska­za­nych w ustawie.

Jaka jest treść decyzji środowiskowej?

Decy­zja śro­do­wi­sko­wa okre­śla m. in.:

 1. rodzaj oraz miej­sce reali­za­cji przedsięwzięcia;
 2. warun­ki korzy­sta­nia ze śro­do­wi­ska na eta­pie reali­za­cji inwestycji;
 3. wyma­ga­nia zwią­za­ne z ochro­ną środowiska.

Podsumowanie

Przed przy­stą­pie­niem do pro­ce­du­ry mają­cej na celu uzy­ska­nie pozwo­le­nia na budo­wę musi­my zasta­no­wić się, czy nasze przed­się­wzię­cia poten­cjal­nie oddzia­łu­je na śro­do­wi­sko i czy koniecz­ne jest uzy­ska­nie decy­zji śro­do­wi­sko­wej. Musi­my pamię­tać, iż decy­zja śro­do­wi­sko­wa nie jest decy­zją bez­ter­mi­no­wą, co rów­nież powin­no zostać przez nas wzię­te pod uwa­gę przy pla­no­wa­niu inwe­sty­cji. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pomo­że Pań­stwu usta­lić, czy pla­no­wa­ne przez Pań­stwa przed­się­wzię­cie powin­no posia­dać decy­zję śro­do­wi­sko­wą oraz udzie­li Pań­stwu pomo­cy praw­nej w toku całe­go postę­po­wa­nia  admi­ni­stra­cyj­ne­go (począw­szy od spo­rzą­dze­nia wnio­sku o wyda­nie decy­zji śro­do­wi­sko­wej, po spo­rzą­dza­nie odwo­ła­nia, a na wnie­sie­niu skar­gi do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go kończąc). 

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Praw­nik nie­ru­cho­mo­ści

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.6 / 5. Licz­ba gło­sów: 24