Prosta spółka akcyjna

W dniu 1 lip­ca 2021 r. został wpro­wa­dzo­ny nowy typ spół­ki – pro­sta spół­ka akcyj­na. Jest ona, podob­nie jak zwy­kła spół­ka akcyj­na spół­ką kapi­ta­ło­wą, lecz jej reje­stra­cja oraz funk­cjo­no­wa­nie wią­że się z mniej­szą licz­bą for­mal­no­ści. Poni­żej przed­sta­wi­my bli­żej zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia pro­stej spół­ki akcyjnej. 

Słowo wstępu o spółkach kapitałowych

Jak wspo­mnia­no już powy­żej, pro­sta spół­ka akcyj­na jest spół­ką kapi­ta­ło­wą. Ozna­cza to, że posia­da oso­bo­wość praw­ną, a nad­to cechu­je się dużą zmien­no­ścią kapi­ta­łu oraz akcjo­na­riu­szy. Co wię­cej, zmien­ność ta na grun­cie pro­stej spół­ki akcyj­nej ma być więk­sza ani­że­li w przy­pad­ku zwy­kłej spół­ki akcyj­nej, ze wzglę­du na zmniej­sze­nie rygo­ry­zmów for­mal­nych przy emi­sji i zby­ciu akcji nowym akcjo­na­riu­szom. Jak każ­da spół­ka kapi­ta­ło­wa, pro­sta spół­ka akcyj­na pono­si rów­nież odpo­wie­dzial­ność za swą działalność.

Ogólna charakterystyka prostej spółki akcyjnej

Pro­sta spół­ka akcyj­na posia­da kapi­tał zakła­do­wy nazy­wa­ny w usta­wie kapi­ta­łem akcyj­nym. Wyso­kość kapi­ta­łu akcyj­ne­go nie jest jed­nak okre­śla­na w umo­wie spół­ki, zatem zmia­ny w jego wyso­ko­ści nie będą sta­no­wi­ły zmia­ny umo­wy spół­ki. Mini­mal­na wyso­kość kapi­ta­łu akcyj­na zosta­ła okre­ślo­na na sym­bo­licz­nym pozio­mie 1,00 zł. Co wię­cej, akcje pro­stej spół­ki akcyj­nej nie sta­no­wią jej kapi­ta­łu akcyj­ne­go. Inną odmien­no­ścią jest rów­nież to, że wkła­dem nie­pie­nięż­nym może być rów­nież świad­cze­nie usług lub pra­cy na rzecz spół­ki, co nie jest moż­li­we na grun­cie spół­ki z o.o. oraz zwy­kłej spół­ki akcyjnej.

Założyciele prostej spółki akcyjnej

Pro­sta spół­ka akcyj­na może zostać zało­żo­na przez oso­bę fizycz­ną (lub kil­ka osób fizycz­nych), jak rów­nież przez oso­by praw­ne i inne spół­ki pra­wa han­dlo­we­go. Pro­stą spół­kę akcyj­ną nie może jed­nak zało­żyć jed­no­oso­bo­wa spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpowiedzialnością.

Czynności wymagane do powstania prostej spółki akcyjnej

Pro­sta spół­ka akcyj­na będzie mogła powstać po pod­ję­ciu poniż­szych czynności:

  1. zawar­cie umo­wy pro­stej spół­ki akcyjnej;
  2. powo­ła­nie jej organów;
  3. wnie­sie­nie przez akcjo­na­riu­szy wkła­du akcyj­ne­go w mini­mal­nej wyso­ko­ści 1 zł;
  4. reje­stra­cja spółki.

Umowa spółki

Umo­wa pro­stej spół­ki akcyj­nej, co do zasa­dy (jeże­li nie zde­cy­du­je­my się na zało­że­nie spół­ki za pomo­cą try­bu uprosz­czo­ne­go) powin­na zostać zawar­ta w for­mie aktu nota­rial­ne­go oraz zawie­rać poniż­sze elementy:

  1. fir­mę oraz siedzibę;
  2. okre­śle­nie przed­mio­tu działalności;
  3. infor­ma­cje doty­czą­ce akcji;
  4. okre­śle­nie wkła­dów, w tym wkła­dów niepieniężnych;
  5. okre­śle­nie orga­nów spółki;
  6. czas trwa­nia spół­ki – jeże­li zosta­je ona powo­ła­na na czas oznaczony.

Fir­ma pro­stej spół­ki akcyj­nej, tak jak w przy­pad­ku każ­dej spół­ki kapi­ta­ło­wej, może zostać ozna­czo­na dobro­wol­nie, musi jed­nak posia­dać dodat­ko­wy ele­ment pre­cy­zu­ją­cy for­mę dzia­łal­no­ści, tj. „pro­sta spół­ka akcyj­na”. Usta­wo­daw­ca zezwo­lił rów­nież na korzy­sta­nie ze skró­tu – „P.S.A.”.

Rejestracja prostej spółki akcyjnej

Reje­stra­cja pro­stej spół­ki akcyj­nej odby­wa się przy wyko­rzy­sta­niu jed­ne­go z dwóch try­bów – zwy­kłe­go oraz uprosz­czo­ne­go (tryb S24). W przy­pad­ku wnie­sie­nia wkła­dów nie­pie­nięż­nych pro­stą spół­kę akcyj­ną będzie moż­na zało­żyć jedy­nie w for­mie zwy­kłej. W ramach try­bu uprosz­czo­ne­go doku­men­ty skła­da­ne są za pomo­cą por­ta­lu S24, sama zaś umo­wa spół­ki powsta­je w opar­ciu o wzo­rzec dostęp­ny na stro­nie internetowej.

Koszt założenia prostej spółki akcyjnej

Koszt zało­że­nia pro­stej spół­ki akcyj­nej zale­ży od spo­so­bu, w jaki spół­ka ta ma powstać. Tryb tra­dy­cyj­ny będzie tym droż­szym roz­wią­za­niem, ale dają­cym wię­cej moż­li­wo­ści dosto­so­wa­nia zasad dzia­ła­nia spół­ki do spe­cy­fi­ki danej dzia­łal­no­ści. W try­bie tym musi­my liczyć się z kosz­ta­mi nota­rial­ny­mi, jak rów­nież z kosz­ta­mi samej reje­stra­cji – 500 zł za wnie­sie­nie wnio­sku do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go oraz 100 zł opła­ty tytu­łem ogło­sze­nia w Moni­to­rze Sądo­wym i Gospo­dar­czym. Gdy zde­cy­du­je­my się na zało­że­nie pro­stej spół­ki akcyj­nej w try­bie uprosz­czo­nym, to wnio­sek do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go będzie dwu­krot­nie niż­szy, tj. wyno­sić będzie jedy­nie 250 zł.

Podsumowanie

Pro­sta spół­ka akcyj­na zosta­ła wpro­wa­dzo­na do pol­skie­go usta­wo­daw­stwa celem zapew­nie­nia przed­się­bior­com bar­dziej ela­stycz­nej for­my pro­wa­dze­nia dzia­ła­no­sci gospo­dar­czej. Pro­sta spół­ka akcyj­na powsta­ła głów­nie z myślą o fir­mach inno­wa­cyj­nych, gdzie wie­dza i pomy­sły nie­jed­no­krot­nie są fun­da­men­tem, na któ­rym moż­na budo­wać suk­ces.  Z jej zalet mogą jed­nak korzy­stać wszy­scy przed­się­bior­cy, któ­rzy dzia­ła­ją na pol­skim ryn­ku, gdyż wpro­wa­dzo­no rów­nież moż­li­wość prze­kształ­ce­nia wcze­śniej zało­żo­nych spół­ek w pro­stą spół­kę akcyj­ną. Oczy­wi­ście, podej­mu­jąc decy­zję o zało­że­niu pro­stej spół­ki akcyj­nej musi­my doko­nać rów­nież wybo­ru try­bu jej zało­że­nia. Tryb zwy­kły, pomi­mo jego wyż­szych kosz­tów od try­bu uprosz­czo­ne­go, pozwa­la w więk­szym stop­niu kre­ować zapi­sy umo­wy. Wzo­rzec umo­wy pro­stej spół­ki akcyj­nej prze­wi­dzia­ny w try­bie uprosz­czo­nym pozwa­la zaś wyłącz­nie na mody­fi­ka­cję nie­któ­rych jej posta­no­wień. Jeże­li chcą Pań­stwo zało­żyć pro­stą spół­kę akcyj­ną bądź doko­nać prze­kształ­ce­nia dotych­czas pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści w taki wła­śnie pod­miot, zachę­ca­my do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, w któ­rej skład wcho­dzą oso­by posia­da­ją­ce wie­dzę i doświad­cze­nie w zakła­da­niu spół­ek pra­wa handlowego.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Reje­stra­cja spółek

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Ocena 

Śred­nia oce­na: 0 / 5. Licz­ba gło­sów: 0