Odszkodowanie za wypadek i szkody w rolnictwie

Tema­ty­ka poru­szo­na w niniej­szym arty­ku­le obej­mu­je zarów­no szko­dy w rol­nic­twie, jakie zosta­ły ponie­sio­ne przez rol­ni­ka przez siły natu­ry, jak rów­nież przez oso­by trze­cie. Poru­szy­my w nim tak­że zagad­nie­nia zwią­za­ne z wypad­ka­mi w gospo­dar­stwie rolnym.

Odszkodowania za szkody rolnicze

Docho­dzi­my odszko­do­wań z ubez­pie­cze­nia OC rol­ni­ków za szko­dy będą­ce następ­stwem śmier­ci, wywo­ła­nia uszczerb­ku na zdro­wiu bądź też utra­ty, znisz­cze­nia lub uszko­dze­nia mie­nia. Odszko­do­wa­nie z OC rol­ni­ków przy­słu­gu­je, jeże­li rol­nik, oso­ba pozo­sta­ją­ca z nim we wspól­nym gospo­dar­stwie domo­wym lub oso­ba pra­cu­ją­ca w jego gospo­dar­stwie rol­nym są obo­wią­za­ni do napra­wie­nia szko­dy wyrzą­dzo­nej w związ­ku z posia­da­niem przez rol­ni­ka gospo­dar­stwa rolnego.

Uzy­sku­je­my odszko­do­wa­nia powy­pad­ko­we z ubez­pie­cze­nia OC rol­ni­ków tak­że wte­dy, gdy szko­da powsta­ła w związ­ku z ruchem pojaz­dów, będą­cych w posia­da­niu rol­ni­ków posia­da­ją­cych gospo­dar­stwo rol­ne i użyt­ko­wa­nych w związ­ku z posia­da­niem gospo­dar­stwa rolnego.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni docho­dzi tak­że rekom­pen­sa­ty pie­nięż­nej za szko­dy powsta­łe w budyn­kach wcho­dzą­cych w skład gospo­dar­stwa rol­ne­go na sku­tek zda­rzeń loso­wych w posta­ci: ognia, hura­ga­nu, powo­dzi, pod­to­pie­nia, desz­czu nawal­ne­go, gra­du, opa­dów śnie­gu, ude­rze­nia pio­ru­na, eks­plo­zji, obsu­nię­cia się zie­mi, tąp­nię­cia, lawi­ny lub upad­ku stat­ku powietrznego.

Gospodarstwo rolne

Aby móc mówić czym jest odszko­do­wa­nie za wypa­dek i szko­dy w rol­nic­twie, w pierw­szej kolej­no­ści nale­ży wyja­śnić, kie­dy będzie­my mie­li do czy­nie­nia z gospo­dar­stwem rol­nym. Zgod­nie z defi­ni­cją usta­wo­wą gospo­dar­stwo rol­ne to zarów­no obszar użyt­ków rol­nych, jak rów­nież grun­tów pod sta­wa­mi oraz pod zabu­do­wa­nia­mi, prze­kra­cza­ją­cy łącz­nie powierzch­nię 1,0 ha, gdy jest opo­dat­ko­wa­ny podat­kiem rol­nym. Gospo­dar­stwem rol­nym, bez wzglę­du na wiel­kość, jest tak­że obszar, na któ­rym pro­wa­dzo­na jest pro­duk­cja rol­na. Rol­ni­kiem zaś jest oso­ba fizycz­na, w któ­rej posia­da­niu lub współ­po­sia­da­niu to gospo­dar­stwo rol­ne się znajduje.

Obowiązek ubezpieczeniowy rolnika

Odszko­do­wa­nie za wypa­dek i szko­dy w rol­nic­twie może zostać wypła­co­ne przez ubez­pie­czy­cie­la. Prze­pi­sy pra­wa wska­zu­ją dwa pod­sta­wo­we obo­wiąz­ki ubez­pie­cze­nio­we, jakie spo­czy­wa­ją na rol­ni­kach – ubez­pie­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej (OC rol­ni­ka), jak rów­nież ubez­pie­cze­nie budyn­ków wcho­dzą­cych w skład gospo­dar­stwa rol­ne­go. Nie wszyst­kie jed­nak budyn­ki znaj­du­ją­ce się w obrę­bie gospo­dar­stwa będą musia­ły zostać ubez­pie­czo­ne. Wymóg ten doty­czy obiek­tów budow­la­nych o powierzch­ni więk­szej od 20 m².

OC rolnika a odszkodowanie za wypadek i szkody w rolnictwie 

Ubez­pie­czy­ciel wypła­ci nam odszko­do­wa­nie za wypa­dek i szko­dy w rol­nic­twie w ramach obo­wiąz­ko­we­go ubez­pie­cze­nia odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej rol­ni­ka, jeże­li zosta­ną speł­nio­ne trzy poniż­sze warunki:

 1. spraw­cą szko­dy lub wypad­ku jest rol­nik, oso­ba pozo­sta­ją­ca z ubez­pie­czo­nym rol­ni­kiem we wspól­nym gospo­dar­stwie domo­wym bądź oso­ba dla nie­go pracująca;
 2. wyrzą­dzo­no szko­dę na sku­tek śmier­ci, uszko­dze­nia cia­ła, roz­stro­ju zdro­wia, znisz­cze­nia bądź utra­ty mienia;
 3. ist­nie­je zwią­zek przy­czy­no­wy mię­dzy pro­wa­dzo­nym gospo­dar­stwem rol­nym a dzia­ła­niem spra­wy i zaist­nia­łą szkodą.

Tytu­łem przy­kła­du zda­rze­niem, na pod­sta­wie któ­re­go może zostać wypła­co­ne odszko­do­wa­nie jest wypa­dek pod­czas pro­wa­dze­nia prac polo­wych, w któ­re­go wyni­ku nastą­pi­ło uszko­dze­nie cia­ła oso­by trze­ciej, a spraw­cą zda­rze­nia jest jeden z pra­cow­ni­ków rol­ni­ka. Odszko­do­wa­nie takie będzie przy­słu­gi­wać tak­że m. in. w sytu­acji, gdy doszło do szko­dy na sku­tek koli­zji dro­go­wej, któ­re­go spraw­cą był rol­nik jadą­cy ciągnikiem.

Płonący budynek - ubezpieczenie OC rolnika

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym i jego wysokość

Wyso­kość odszko­do­wa­nia za wypa­dek i szko­dy w rol­nic­twie nie jest dowol­na. Zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa ubez­pie­czy­ciel odpo­wia­da bowiem do wyso­ko­ści mak­sy­mal­nych tam okre­ślo­nych, któ­ry­mi są odpowiednio:

 1. rów­no­war­tość 5.210.000,00 euro za każ­de zda­rze­nie, któ­re­go skut­kiem jest szko­da na oso­bie (np. uszko­dze­nie cia­ła) – bez wzglę­du na ilość poszkodowanych;
 2. rów­no­war­tość 1.050,000,00 euro – w przy­pad­ku szkód na mie­niu, za każ­de zda­rze­nie bez wzglę­du na ilość poszkodowanych.

Kiedy odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym nie zostanie wypłacone?

Odszko­do­wa­nie za wypa­dek i szko­dę w gospo­dar­stwie rol­nym nie zosta­nie wypła­co­ne przez ubez­pie­czy­cie­la, jeże­li wystę­pu­je choć jed­na oko­licz­ność opi­sa­na poni­żej, a mianowicie:

 1. za szko­dy w mie­niu nale­żą­cym do rol­ni­ka, jeże­li zosta­ły wyrzą­dzo­ne przez oso­by z nim zamiesz­ku­ją­ce lub pra­cu­ją­ce dla niego;
 2. wyrzą­dzo­ne na sku­tek cho­rób zakaź­nych, któ­rych źró­dłem nie są zwierzęta;
 3. za szko­dy w mie­niu powsta­łe na sku­tek wad towa­rów bądź usług rolnika;
 4. za szko­dy na oso­bie powsta­łe na sku­tek wad towa­rów lub usług rol­ni­ka, jeże­li oso­ba obję­ta ubez­pie­cze­niem (rol­nik) wie­dział o tych wadach;
 5. szko­dy na rze­czy obję­tej przez rol­ni­ka do użyt­ko­wa­nia, prze­cho­wa­nia bądź naprawy;
 6. utra­ta gotów­ki, biżu­te­rii bądź innych rze­czy wartościowych;
 7. szko­da pole­ga­ją­ca na znisz­cze­niu bądź ska­że­niu środowiska;
 8. szko­dy wyni­kłe z kar pie­nięż­nych bądź innych należ­no­ści wobec budże­tu państwa.

Ubezpieczenie budynków 

Ubez­pie­cze­nie budyn­ków rol­nych obej­mu­je szko­dy spo­wo­do­wa­ne przez pożar oraz inne zda­rze­nia loso­we. Obo­wią­zek ubez­pie­cze­nia powsta­je już w dniu pokry­cia budyn­ku dachem, a zatem nie trze­ba cze­kać na decy­zje admi­ni­stra­cyj­ne pozwa­la­ją­ce na ich użyt­ko­wa­nie, jeże­li takie są wyma­ga­ne, aby budy­nek mógł zostać obję­ty ochro­ną ubez­pie­cze­nio­wą. Nie wszyst­kie budyn­ki będą jed­nak pod­le­gać ubez­pie­cze­niu. Ubez­pie­cze­niem nie są bowiem obej­mo­wa­ne budyn­ki, któ­rych stan tech­nicz­ny osią­gnął 100 % nor­my zuży­cia, prze­zna­czo­ne do roz­biór­ki, a tak­że tune­le folio­we i namioty.

Odszko­do­wa­nie za szko­dy w budyn­ku rol­nym przy­słu­gu­je, jeże­li są one wyni­kiem takich zda­rzeń loso­wych jak m. in.: pożar, hura­gan, powódź i pod­to­pie­nie, grad, śnieg, ude­rze­nie pio­ru­na, eks­plo­zja, obsu­nię­cie się zie­mi czy upa­dek stat­ku powietrznego.

Zakład ubez­pie­czeń nie wypła­ci nam odszko­do­wa­nia, jeże­li szko­dy powsta­łe w budyn­ku rol­ni­czym powsta­łych na skutek:

 1. dzia­ła­nia umyśl­ne­go rol­ni­ka, oso­by za któ­rą pono­si on odpo­wie­dzial­ność bądź przez oso­bę pozo­sta­ją­cą z rol­ni­kiem we wspól­nym gospo­dar­stwie domowym;
 2. rażą­ce­go nie­dbal­stwa rol­ni­ka, oso­by za któ­rą pono­si on odpo­wie­dzial­ność bądź przez oso­bę pozo­sta­ją­cą z rol­ni­kiem we wspól­nym gospo­dar­stwie domowym;
 3. szkód gór­ni­czych;
 4. trzę­sie­nia ziemi.

Odszkodowanie i inne świadczenia

Oso­ba poszko­do­wa­na oprócz odszko­do­wa­nia za wypa­dek i szko­dy w rol­nic­twie może żądać tak­że zadość­uczy­nie­nia za szko­dę nie­ma­jąt­ko­wą (np. utra­ta zdro­wia) oraz ren­ty. W przy­pad­ku śmier­ci poszko­do­wa­ne­go człon­ko­wie jego naj­bliż­szej rodzi­ny mogą docho­dzić także:

 1. zwro­tu kosz­tów pogrze­bu i leczenia;
 2. ren­ty;
 3. odszko­do­wa­nia za pogor­sze­nie sytu­acji życiowej;
 4. zadość­uczy­nie­nia.

Podsumowanie

Odszko­do­wa­nie za wypa­dek i szko­dy w rol­nic­twie moż­na uzy­skać zarów­no bez­po­śred­nio od spraw­cy szko­dy, jak i ubez­pie­czy­cie­la. Rol­nik ma obo­wią­zek ubez­pie­czyć zarów­no odpo­wie­dzial­ność cywil­ną swo­ją, jak i swo­ich pra­cow­ni­ków, jak rów­nież budyn­ków znaj­du­ją­cych się w jego gospo­dar­stwie rol­nym. Odpo­wie­dzial­ność zakła­du ubez­pie­czeń nie jest nie­ogra­ni­czo­na i pod­le­ga licz­nym wyłą­cze­niom zarów­no przed­mio­to­wym, jak i ilo­ścio­wym. Nie­mniej jed­nak, dzię­ki pro­ce­du­rze likwi­da­cyj­nej, jaka obo­wią­zu­je w prze­pi­sach ubez­pie­cze­nio­wych może­my unik­nąć dłu­go­trwa­łe­go pro­ce­su sądo­we­go. Cza­sem jed­nak ubez­pie­czy­ciel nie­za­sad­nie obni­ża wyso­kość przy­słu­gu­ją­ce­go nam odszko­do­wa­nia, a nawet odma­wia jego zapła­ty. W takim przy­pad­ku zało­że­nie spra­wy sądo­wej sta­je się nie­unik­nio­ne. Mając na uwa­dze zło­żo­ność takich spraw, zachę­ca­my do kon­tak­tu z praw­ni­ka­mi Kan­ce­la­rii Praw­nej Rad­kie­wicz Rad­cy Praw­ni i Adwo­ka­ci, któ­rzy posia­da­ją wie­dzę i doświad­cze­nie w zakre­sie odzy­ski­wa­nia odszko­do­wań na sku­tek zarów­no zda­rzeń loso­wych, jak i wyrzą­dze­nia szkód przez dzia­łal­ność człowieka. 

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Odszko­do­wa­nia

Ocena 

Śred­nia oce­na: 5 / 5. Licz­ba gło­sów: 1