Zaniżone odszkodowanie OC

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni świad­czy kom­plek­so­wą pomoc oso­bom, któ­rym wbrew obo­wią­zu­ją­cym prze­pi­som wypła­co­no zani­żo­ne odszko­do­wa­nie OC. Zatrud­nia­ni przez nas praw­ni­cy dys­po­nu­ją roz­le­głą wie­dzą oraz boga­tym doświad­cze­niem zawo­do­wym. Dosko­na­le orien­tu­ją się oni w pra­wach osób poszko­do­wa­nych w wypad­kach dro­go­wych, ofe­ru­jąc im róż­ne roz­wią­za­nia celem uzy­ska­nia wyż­sze­go odszko­do­wa­nia.

W naszej kan­ce­la­rii pod­cho­dzi­my indy­wi­du­al­nie do każ­dej zle­co­nej spra­wy. Szcze­gó­ło­wo ana­li­zu­je­my towa­rzy­szą­ce jej oko­licz­no­ści. Dokła­da­my wszel­kich sta­rań, aby podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia przy­nio­sły efekt w posta­ci rekom­pen­sa­ty ponie­sio­nych szkód w ade­kwat­nej do ich stop­nia wyso­ko­ści. Dzię­ki temu klient może bez tru­du sfi­nan­so­wać wszyst­kie kosz­ty przy­wró­ce­nia samo­cho­du po sta­nu sprzed wypadku.

kancelaria prawna

Zaniżone odszkodowanie OC – kancelaria prawna

Wypa­dek samo­cho­do­wy to nie­jed­no­krot­nie trau­ma­tycz­ne zda­rze­nie, któ­re wią­że się z przy­kry­mi kon­se­kwen­cja­mi dla oso­by poszko­do­wa­nej. Poza mniej lub bar­dziej dotkli­wy­mi obra­że­nia­mi cia­ła oraz uszko­dze­niem pojaz­du czę­sto poja­wia się kolej­ny pro­blem w posta­ci zani­żo­ne­go odszko­do­wa­nia OCChoć prak­ty­ka taka jest nie­do­pusz­czal­na przez pra­wo, wie­le firm ubez­pie­cze­nio­wych sto­su­je ją, licząc na jak naj­więk­sze oszczęd­no­ści. Dla pokrzyw­dzo­ne­go w efek­cie ozna­cza to koniecz­ność opła­ce­nia więk­szo­ści napraw ze środ­ków pocho­dzą­cych z wła­snej kie­sze­ni. Na szczę­ście, moż­na bro­nić się przed tym nie­uczci­wym pro­ce­de­rem. Nasza kan­ce­la­ria spe­cja­li­zu­je się w odzy­ski­wa­niu odszko­do­wań z OC w ade­kwat­nej do ponie­sio­nej szko­dy wysokości.

Zaniżone odszkodowanie OC – jak je zwiększyć?

Oso­by, któ­re nie­zbyt dobrze orien­tu­ją się w obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach praw­nych, czę­sto są wpro­wa­dza­ne w błąd przez nie­uczci­we towa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we, któ­re prze­ko­nu­ją je, że po wypła­ce­niu świad­cze­nia nie moż­na już zwięk­szyć jego wyso­ko­ści. Tym­cza­sem zani­żo­ne odszko­do­wa­nie OC spraw­cy wpła­co­ne na kon­to poszko­do­wa­ne­go nie zamy­ka mu wca­le dro­gi do dal­sze­go docho­dze­nia należ­nych praw. Z regu­ły pró­by samo­dziel­ne­go, polu­bow­ne­go zała­twie­nia spra­wy z fir­mą ubez­pie­cze­nio­wą nie przy­no­szą rezul­ta­tu. Na roz­pa­trze­nie odwo­ła­nia zazwy­czaj trze­ba cze­kać bar­dzo dłu­go, a wyda­na decy­zja jest w więk­szo­ści przy­pad­ków nega­tyw­na. W takiej sytu­acji pokrzyw­dzo­nym może przy­dać się wspar­cie ze stro­ny pro­fe­sjo­nal­nej kan­ce­la­rii, któ­ra poma­ga uzy­skać ade­kwat­ne świadczenie.

Zatrud­nia­ni przez nas praw­ni­cy współ­pra­cu­ją z doświad­czo­ny­mi rze­czo­znaw­ca­mi, któ­rzy real­nie oce­nia­ją kosz­ty napra­wy pojaz­du, w tym m.in. wymia­ny ory­gi­nal­nych czę­ści. Poma­ga­my klien­tom w gro­ma­dze­niu wszyst­kich rachun­ków poświad­cza­ją­cych rze­czy­wi­ste wydat­ki ponie­sio­ne celem doko­na­nia napra­wy pojaz­du. Trze­ba mieć bowiem świa­do­mość, że w przy­pad­ku prze­kro­cze­nia kwo­ty usłu­gi ser­wi­so­wej osza­co­wa­nej przez ubez­pie­czy­cie­la, jest on zobo­wią­za­ny do pokry­cia róż­ni­cy mię­dzy rze­czy­wi­sty­mi a prze­wi­dy­wa­ny­mi kosz­ta­mi usu­nię­cia awarii.

Zani­żo­ne odszko­do­wa­nie OC sta­no­wi też uza­sad­nio­ną prze­słan­kę do wystą­pie­nia przez pokrzyw­dzo­ne­go na dro­gę sądo­wą. Moż­na to zro­bić jesz­cze przed doko­na­niem wszyst­kich napraw, jak­kol­wiek trze­ba dys­po­no­wać ich rze­tel­ną i obiek­tyw­ną wyce­ną. Choć zło­że­nie pozwu cywil­ne­go nie wią­że się z wymo­giem sko­rzy­sta­nia z pomo­cy adwo­ka­tów, war­to jed­nak pod­jąć z nimi współ­pra­cę. Nie nale­ży przy tym mar­twić się dodat­ko­wy­mi kosz­ta­mi wyni­ka­ją­cy­mi z koniecz­no­ści opła­ce­nia ich hono­ra­rium. Jeśli bowiem postę­po­wa­nie sądo­we zakoń­czy się pomyśl­nym dla klien­ta wyro­kiem, w takiej sytu­acji do pokry­cia tego typu wydat­ków zobo­wią­za­ny będzie ubezpieczyciel.

Profesjonalna pomoc prawna przy zaniżonym odszkodowaniu OC

Klien­ci kan­ce­la­rii, wobec któ­rych bez­praw­nie zasto­so­wa­no zani­żo­ne odszko­do­wa­nie OC, mogą sko­rzy­stać z kom­plek­so­wej pomo­cy praw­nej. Zatrud­nia­ni przez nas adwo­ka­ci bio­rą na sie­bie odpo­wie­dzial­ność za nego­cja­cje z fir­ma­mi ubez­pie­cze­nio­wy­mi w celu polu­bow­ne­go roz­wią­za­nia spra­wy. W razie potrze­by zaj­mu­ją się for­mal­no­ścia­mi zwią­za­ny­mi ze wsz­czę­ciem pro­ce­su sądo­we­go, repre­zen­tu­jąc w jego toku inte­re­sy pokrzywdzonych.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Odszko­do­wa­nia

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.8 / 5. Licz­ba gło­sów: 12