Kancelaria prawa autorskiego Warszawa

Ofe­ru­je­my świad­cze­nie usług praw­nych w zakre­sie ochro­ny praw autor­skich m.in. w kwe­stiach zwią­za­nych z elek­tro­nicz­ną eks­plo­ata­cją dzieł. Spo­rzą­dza­my w szcze­gól­no­ści umo­wy licen­cyj­ne, a tak­że repre­zen­tu­je­my klien­tów w postę­po­wa­niach doty­czą­cych m.in. zatrzy­ma­nia na gra­ni­cy towa­rów naru­sza­ją­cych pra­wa wła­sno­ści intelektualnej.

W ramach spe­cja­li­za­cji pra­wo autor­skie Kan­ce­la­ria świad­czy m.in. nastę­pu­ją­ce usługi:

  1. spo­rzą­dza­nie opi­nii praw­nych w zakre­sie pra­wa autorskiego;
  2. spo­rzą­dza­nie oraz nego­cjo­wa­nie umów, któ­re regu­lu­ją pra­wa i obo­wiąz­ki stron umo­wy w zakre­sie praw autor­skich, w tym pomię­dzy twór­cą a wydaw­cą bądź pomię­dzy współtwórcami;
  3. repre­zen­to­wa­nie klien­tów w postę­po­wa­niach sądo­wych o: usta­le­nie pra­wa do utwo­ru, zasą­dze­nie odszko­do­wa­nia za nie­le­gal­ne korzy­sta­nie z utwo­ru, wyna­gro­dze­nia z tytu­łu udzie­lo­nej licen­cji czy zadość­uczy­nie­nia za naru­sze­nie autor­skich praw osobistych.

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Zgod­nie z usta­wą o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych z dnia 4 lute­go 1994 r. przed­mio­tem pra­wa autor­skie­go jest utwór, tj. usta­lo­ny w jakiej­kol­wiek posta­ci prze­jaw dzia­łal­no­ści twór­czej o indy­wi­du­al­nym cha­rak­te­rze, nie­za­leż­nie od spo­so­bu wyra­że­nia, prze­zna­cze­nia i war­to­ści. Wyróż­nia się w szcze­gól­no­ści utwo­ry: foto­gra­ficz­ne, pla­stycz­ne, archi­tek­to­nicz­ne, wzor­nic­twa prze­my­sło­we­go, lite­rac­kie, muzycz­ne oraz fil­mo­we. Utwór jest obję­ty ochro­ną nie­za­leż­nie od speł­nie­nia przez twór­cę jakich­kol­wiek formalności.

Za utwór nie są jed­nak uważane:

  1. akty nor­ma­tyw­ne;
  2. doku­men­ty urzędowe; 
  3. opu­bli­ko­wa­ne opi­sy patentowe; 
  4. pro­ste infor­ma­cje publi­ko­wa­ne w prasie.

Utwo­rem jest rów­nież opra­co­wa­nie cudze­go utwo­ru (np. tłu­ma­cze­nie czy adap­ta­cja). Pra­wa twór­cy utwo­ru będą­ce­go opra­co­wa­niem nie są jed­nak takie same jak twór­cy utwo­ru pier­wot­ne­go. Pol­ski usta­wo­daw­ca wpro­wa­dza bowiem obo­wią­zek uzy­ska­nia zgo­dy twór­cy utwo­ru pier­wot­ne­go do roz­po­rzą­dza­nia i korzy­sta­nia z opra­co­wa­nia. Autor­skie pra­wa zależ­ne obej­mu­ją wła­śnie pra­wo do roz­po­rzą­dza­nia i korzy­sta­nia z opra­co­wa­nia cudze­go utworu. 

Pol­skie pra­wo prze­wi­du­je tak­że ochro­nę dla wyko­naw­ców utwo­rów (np. akto­rów, dyry­gen­tów, recy­ta­to­rów). Oso­bom takim przy­słu­gu­ją pra­wa zależ­ne, enu­me­ra­tyw­nie wska­za­ne w prze­pi­sach pra­wa (np. pra­wo do nagrań pro­gra­mów z udzia­łem wykonawcy).

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni poma­ga swo­im klien­tom m.in. w usta­le­niu, czy dzie­ło moż­na uznać za utwór pod­le­ga­ją­cy ochro­nie praw­nej w myśl prze­pi­sów pra­wa autorskiego.

Komu przysługują prawa autorskie?

Co do zasa­dy pra­wa autor­skie przy­słu­gu­ją twór­cy. Usta­wo­daw­ca wpro­wa­dził domnie­ma­nie, z któ­re­go wyni­ka, że za twór­cę uwa­ża się oso­bę, któ­rej nazwi­sko zosta­ło poda­ne na egzem­pla­rzach utwo­ru lub poda­no je do publicz­nej wia­do­mo­ści. Domnie­ma­nie to może zostać jed­nak oba­lo­ne np. w postę­po­wa­niu sądowym.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­je swo­ich klien­tów we wszel­kich postę­po­wa­niach mają­cych na celu usta­le­nie praw do utworu.

Wielość twórców utworu

W oko­licz­no­ściach, kie­dy twór­ca­mi utwo­ru są co naj­mniej dwie oso­by, są oni uzna­wa­ni za współ­twór­ców. Usta­wo­daw­ca wpro­wa­dził domnie­ma­nie rów­no­ści udzia­łów każ­de­go z twór­ców. Domnie­ma­nie to może zostać oba­lo­ne w postę­po­wa­niu przed sądem. Każ­dy bowiem ze współ­twór­ców może żądać okre­śle­nia wiel­ko­ści udzia­łów w utwo­rze każ­de­go z nich.

Nasza Kan­ce­la­ria Praw­na repre­zen­tu­je swo­ich klien­tów we wszel­kich postę­po­wa­niach mają­cych na celu usta­le­nie praw do utwo­ru w tym doty­czą­cych okre­śle­nia udzia­łów każ­de­go ze współ­twór­ców we wspól­nym utworze.

Rejestracja spółki cywilnej

Prawa twórcy utworu

Wska­zać nale­ży, iż twór­cy przy­słu­gu­ją zarów­no autor­skie pra­wa oso­bi­ste oraz mająt­ko­we. Autor­skie pra­wa oso­bi­ste mają na celu co do zasa­dy ochro­nę wię­zi twór­cy z utwo­rem, któ­ra nie pod­le­ga zby­ciu lub zrze­cze­niu się i jest nie­ogra­ni­czo­na w cza­sie. Autor­ski­mi pra­wa­mi oso­bi­sty­mi są m.in. pra­wo do autor­stwa utwo­ru oraz nad­zo­ru nad spo­so­bem korzy­sta­nia z utwo­ru. Twór­cy przy­słu­gu­ją rów­nież autor­skie pra­wa mająt­ko­we, tj. pra­wo do wyłącz­ne­go korzy­sta­nia z utwo­ru, roz­po­rzą­dza­nia utwo­rem oraz do wyna­gro­dze­nia za korzy­sta­nie z utwo­ru. Co do zasa­dy autor­skie pra­wa mająt­ko­we wyga­sa­ją z upły­wem lat sie­dem­dzie­się­ciu od śmier­ci twórcy. 

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni wspie­ra swo­ich klien­tów w okre­śle­niu przy­słu­gu­ją­cych twór­cy utwo­ru praw, zarów­no oso­bi­stych, jak i mająt­ko­wych oraz wyni­ka­ją­cych z nich korzy­ści dla twórcy.

Przejście autorskich praw majątkowych

Przej­ście autor­skich pra­wa mająt­ko­wych może nastą­pić bądź w dro­dze dzie­dzi­cze­nia bądź w dro­dze umo­wy. W dok­try­nie i orzecz­nic­twie pod­kre­śla się, iż w dro­dze umo­wy mogą być prze­no­szo­ne wyłącz­nie autor­skie pra­wa mająt­ko­we odno­szą­ce się do kon­kret­nych pól eks­plo­ata­cji, co ozna­cza, że nie moż­na w dro­dze umo­wy prze­nieść całość autor­skich praw mająt­ko­wych do dane­go utwo­ru. Wska­za­nie spe­cy­fi­ka­cji pól eks­plo­ata­cji w umo­wie o prze­nie­sie­nie autor­skich praw mająt­ko­wych jest zatem ele­men­tem obligatoryjnym. 

Pola eks­plo­ata­cji to nic inne­go jak okre­śle­nie, w jaki spo­sób może być wyko­rzy­sty­wa­ny utwór. Usta­wo­daw­ca wska­zał na trzy pod­sta­wo­we pola eks­plo­ata­cji tj. w zakre­sie zwie­lo­krot­nia­nia i utrwa­la­nia utwo­ru okre­ślo­ną tech­ni­ką (np. tech­ni­ką dru­kar­ską), obro­tu ory­gi­na­łem lub kopią (np. najem), roz­po­wszech­nia­nie utwo­ru w inny spo­sób (np. poprzez publicz­ne wykonanie).

Umowa licencyjna

Umo­wa licen­cyj­na jest to umo­wa o korzy­sta­nie z utwo­ru. Na jej pod­sta­wie oso­ba upraw­nio­na uzy­sku­je pra­wo do korzy­sta­nia z utwo­ru w okre­ślo­nym w umo­wie zakre­sie. Usta­wo­daw­ca wpro­wa­dził dwa rodza­je umo­wy licen­cyj­nej, a mia­no­wi­cie licen­cji wyłącz­nej oraz nie­wy­łącz­nej. Pierw­sza z nich cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że licen­cja zosta­je udzie­lo­na wyłącz­nie jed­ne­mu pod­mio­to­wi. Na jej pod­sta­wie autor zobo­wią­zu­je się do nie­udzie­la­nia licen­cji pod­mio­tom trze­cim, jak rów­nież do nie­ko­rzy­sta­nia z utwo­ru przez sie­bie same­go. Licen­cja nie­wy­łącz­na pole­ga na tym, że autor może udzie­lić licen­cji kil­ku pod­mio­tom, nie­za­leż­nie od sie­bie, jak rów­nież sam może korzy­stać z utwo­ru bez ograniczeń.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni spo­rzą­dza umo­wy licen­cyj­ne, jak rów­nież wspie­ra swo­ich klien­tów w nego­cja­cjach warun­ków umów licencyjnych.

Nadzór autorski

Przed roz­po­wszech­nie­niem utwo­ru autor ma pra­wo do prze­pro­wa­dze­nia nad­zo­ru nad nim, co korzy­sta­ją­cy powi­nien mu umoż­li­wić. Jeże­li twór­ca nie prze­pro­wa­dzi nad­zo­ru w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, domnie­my­wa się, że wyra­ził zgo­dę na roz­po­wszech­nie­nie swo­je­go utworu.

Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie praw autorskich

W przy­pad­ku naru­sze­nia autor­skich praw oso­bi­stych twór­cy przy­słu­gu­je rosz­cze­nie o zanie­cha­nie tego naru­sza­nia, usu­nię­cia skut­ków naru­sze­nia m.in. poprzez zło­że­nie publicz­ne­go oświad­cze­nia. W razie zawi­nio­ne­go naru­sze­nia autor­skich praw oso­bi­stych twór­ca może żądać od spraw­cy zadość­uczy­nie­nia za dozna­ną krzyw­dę lub uisz­cze­nia przez spraw­cę odpo­wied­niej sumy pie­nięż­nej na wska­za­ny przez twór­cę cel spo­łecz­ny. Z kolei w przy­pad­ku naru­sze­nia autor­skich praw mająt­ko­wych twór­cy przy­słu­gu­je rosz­cze­nie wzglę­dem spraw­cy naru­sze­nia o: zanie­cha­nie naru­sza­nia i usu­nię­cie jego skut­ków, napra­wie­nie wyrzą­dzo­nej szko­dy, wyda­nie uzy­ska­nych korzy­ści oraz ogło­sze­nie w pra­sie oświad­cze­nia lub poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści wyro­ku sądu wyda­ne­go w roz­pa­try­wa­nej sprawie. 

War­to wska­zać, iż Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni repre­zen­tu­je klien­tów zarów­no przed sąda­mi, jak i wszel­ki­mi orga­na­mi, w spra­wach, któ­rych przed­mio­tem jest naru­sze­nie praw autorskich. 

Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich

Za naru­sze­nie praw autor­skich gro­zi tak­że odpo­wie­dzial­ność kar­na. Usta­wo­daw­ca spe­na­li­zo­wał bowiem takie czy­ny jak przy­własz­cze­nie autor­stwa (za co gro­zi do 3 lat pozba­wie­nia wol­no­ści), roz­po­wszech­nia­nie utwo­ru bez zezwo­le­nia, nie­le­gal­ne zwie­lo­krot­nia­nie oraz utrwa­la­nie, paser­stwo, two­rze­nie urzą­dzeń do nie­le­gal­ne­go obcho­dze­nia zabez­pie­czeń, naru­sze­nie pra­wa auto­ra do kon­tro­li i infor­ma­cji. Nie­któ­re prze­stęp­stwa ści­ga­ne są na wnio­sek pokrzyw­dzo­ne­go (np. roz­po­wszech­nia­nie utwo­ru bez zezwolenia).

Dozwolony użytek osobisty

Nie każ­de rosz­cze­nie twór­cy będzie jed­nak zasad­ne. Pra­wo autor­skie wpro­wa­dza bowiem unor­mo­wa­nie, zgod­nie z któ­rym w zakre­sie wła­sne­go użyt­ku oso­bi­ste­go moż­na korzy­stać z utwo­ru już roz­po­wszech­nio­ne­go – zarów­no nie­od­płat­nie, jak i bez wyma­ga­nej uprzed­niej zgo­dy twór­cy utwo­ru. Nie znaj­dzie­my jed­nak defi­ni­cji „wła­sne­go użyt­ku oso­bi­ste­go”, zgod­nie z dok­try­ną za cel ten moż­na uznać cel roz­ryw­ko­wy, nauko­wy, archi­wal­ny czy kolekcjonerski.

Zakres wła­sne­go użyt­ku oso­bi­ste­go zgod­nie z unor­mo­wa­nia­mi usta­wo­wy­mi obej­mu­je korzy­sta­nie wyłącz­nie z poje­dyn­czych egzem­pla­rzy utwo­rów. Dozwo­lo­ny uży­tek oso­bi­sty doty­czy wyłącz­nie osób fizycz­nych oraz osób pozo­sta­ją­cych w związ­ku oso­bi­stym, w szcze­gól­no­ści pokre­wień­stwa, powi­no­wac­twa bądź rela­cji towa­rzy­skich. Na wła­sny uży­tek oso­bi­sty nie mogą więc powo­ły­wać się oso­by prawne.

Nota­be­ne wyłą­czo­ne od moż­li­wo­ści nie­od­płat­ne­go korzy­sta­nia z utwo­ru na pod­sta­wie dozwo­lo­ne­go użyt­ku oso­bi­ste­go jest pra­wo do utwo­ru w posta­ci pro­gra­mu komputerowego.

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni pomo­że Pań­stwu okre­ślić, czy w kon­kret­nych oko­licz­no­ściach może­my mieć do czy­nie­nia z pra­wem do wła­sne­go użyt­ku oso­bi­ste­go utwo­ru dozwo­lo­ne­go przez prawo.

Prawo autorskie Kancelaria — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni to kan­ce­la­ria wyspe­cja­li­zo­wa­na w pra­wie autor­skim, świad­czą­ca pomoc praw­ną na tere­nie War­sza­wy i oko­lic. Kan­ce­la­ria wspie­ra klien­tów w zakre­sie usta­le­nia praw do utwo­ru, zawie­ra­nia umów oraz egze­ku­cji praw mająt­ko­wych do utwo­rów. Repre­zen­tu­je­my swo­ich klien­tów tak­że w postę­po­wa­niach przed orga­na­mi pań­stwo­wy­mi oraz sąda­mi (np. pozwy o odszko­do­wa­nie czy wyna­gro­dze­nie za korzy­sta­nie z utwo­ru). Nasza Kan­ce­la­ria zapra­sza do swo­jej sie­dzi­by pod adre­sem: ul. Zło­ta 59, 00–120 War­sza­wa, tel: (22) 489 52 65.

Powrót do pod­stro­ny — Obsłu­ga praw­na firm

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Artykuł — prawo autorskie

Prawo cytatu

Prawo cytatu

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe

Utwór w świetle prawa autorskiego

Utwór w świetle prawa autorskiego

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.8 / 5. Licz­ba gło­sów: 16