Firma w restrukturyzacji — restrukturyzacja firmy

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach spe­cja­li­za­cji — obsłu­ga praw­na firm — świad­czy usłu­gi w zakre­sie restruk­tu­ry­za­cji firm m.in. z War­sza­wy i oko­lic. W naszym dzia­ła­niu bazu­je­my na prze­pi­sach zawar­tych m.in. w usta­wach Pra­wo restruk­tu­ry­za­cyj­ne i Pra­wo upa­dło­ścio­we. Poni­żej przed­sta­wi­my nie­któ­re moż­li­wo­ści, z któ­rych fir­my mogą sko­rzy­stać prze­pro­wa­dza­jąc restruk­tu­ry­za­cję fir­my oraz opi­sze­my postę­po­wa­nie o zatwier­dze­nie ukła­du, ukła­do­we, przy­spie­szo­ne ukła­do­we oraz sanacyjne.

Restrukturyzacja firmy — co to jest?

W roz­wo­ju fir­my zda­rza­ją się nie­kie­dy sytu­acje wyma­ga­ją­ce wpro­wa­dze­nia pla­nu napraw­cze­go i zde­fi­nio­wa­nia na nowo swo­ich celów biz­ne­so­wych. W szcze­gól­no­ści doty­czy to sta­nu nie­wy­pła­cal­no­ści i for­mal­nie wsz­czę­te­go postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go. Restruk­tu­ry­za­cja fir­my wyma­ga przy­go­to­wa­nia spe­cjal­ne­go pla­nu, któ­ry powi­nien zawie­rać ele­men­ty szcze­gó­ło­wo okre­ślo­ne w zapi­sach usta­wy Pra­wo restruk­tu­ry­za­cyj­ne. Fir­ma w restruk­tu­ry­za­cji, powin­na być tak­że pod opie­ką wykwa­li­fi­ko­wa­nych specjalistów.

Fir­ma w restruk­tu­ry­za­cji mają­ca pro­ble­my finan­so­we może prze­pro­wa­dzić swo­ją restruk­tu­ry­za­cję zarów­no na dro­dze poza­są­do­wej, jak i sądo­wej. Poza­są­do­wa restruk­tu­ry­za­cja fir­my może pole­gać zarów­no na doko­na­niu prze­kształ­ceń pod­mio­to­wych, łącze­niu oraz podzia­le fir­my, zmia­nie for­my praw­nej pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści, jak rów­nież rene­go­cjo­wa­niu uprzed­nio zawar­tych umów. Nie­kie­dy war­to też sko­rzy­stać z postę­po­wa­nia o zatwier­dze­nie ukła­du, któ­re cha­rak­te­ry­zu­je się mini­mal­nym udzia­łem sądu w toku postę­po­wa­nia. Wachlarz moż­li­wych do pod­ję­cia przez fir­mę dzia­łań w ramach postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go jest bar­dzo sze­ro­ki. Restruk­tu­ry­za­cja przed­się­biorstw pro­wa­dzo­na na dro­dze sądo­we­go postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go jest szcze­gól­nie god­na pole­ce­nia. W jego trak­cie sąd bie­rze aktyw­ny udział w pro­ce­sie (ina­czej niż w przy­pad­ku spraw o zatwier­dze­nie układu).

Pra­wo restruk­tu­ry­za­cyj­ne zezwa­la przed­się­bior­com na zawie­ra­nie poro­zu­mień z wie­rzy­cie­la­mi doty­czą­cych m.in. zmniej­sze­nia wyso­ko­ści zobo­wią­za­nia, spła­ty zobo­wią­za­nia w ratach bądź odro­cze­nia ter­mi­nu płat­no­ści świad­cze­nia. Fir­ma w restruk­tu­ry­za­cji może rów­nież zapro­po­no­wać swo­im wie­rzy­cie­lom bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne roz­wią­za­nia doty­czą­ce na przy­kład zabez­pie­cze­nia wie­rzy­tel­no­ści czy kon­wer­sji wie­rzy­tel­no­ści na udzia­ły bądź akcje. Przed­się­bior­cy nie­wy­pła­cal­ni lub zagro­że­ni nie­wy­pła­cal­no­ścią mogą sko­rzy­stać rów­nież z innych sądo­wych postę­po­wań restruk­tu­ry­za­cyj­nych takich jak: przy­spie­szo­ne postę­po­wa­nie ukła­do­we, „zwy­kłe” postę­po­wa­nie ukła­do­we oraz postę­po­wa­nie sana­cyj­ne.

Otwar­cie postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go powin­no nastą­pić odpo­wied­nio wcze­śnie, tak aby podej­mu­jąc wszel­kie dozwo­lo­ne pra­wem dzia­ła­nia uchro­nić fir­mę przed upa­dło­ścią. Tytu­łem przy­kła­du przy­spie­szo­ne postę­po­wa­nie ukła­do­we pozwa­la dłuż­ni­ko­wi na unik­nię­cie ogło­sze­nia upa­dło­ści dzię­ki zawar­te­mu poro­zu­mie­niu z wie­rzy­cie­la­mi. Otwar­cie postę­po­wa­nia i prze­pro­wa­dze­nie restruk­tu­ry­za­cji bez pro­fe­sjo­nal­ne­go wspar­cia skut­ku­ją­ce pod­ję­ciem przez przed­się­bior­cę błęd­nych decy­zji, może być dla fir­my bar­dzo kosz­tow­ne. Dla­te­go tak waż­ne jest sko­rzy­sta­nie z pro­fe­sjo­nal­nych usług rad­cy praw­ne­go, któ­ry będzie w sta­nie słu­żyć pomo­cą w postę­po­wa­niu restruk­tu­ry­za­cyj­nym, aby unik­nąć ogło­sze­nia upa­dło­ści fir­my. Facho­we wspar­cie dorad­cy restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go spra­wi, że przy­spie­szo­ne postę­po­wa­nie ukła­do­we prze­bie­gnie spraw­nie i znacz­nie zwięk­szy szan­se na osią­gnię­cie ocze­ki­wa­nych przez klien­ta rezul­ta­tów, jakie restruk­tu­ry­za­cja przed­się­biorstw może przynieść.

Trze­ba mieć świa­do­mość, że przy­spie­szo­ne postę­po­wa­nie ukła­do­we trwa znacz­nie kró­cej niż „zwy­kłe” postę­po­wa­nie ukła­do­we. Jest to m.in. spo­wo­do­wa­ne koniecz­no­ścią roz­po­zna­nia sprze­ci­wów co do umiesz­cze­nia wie­rzy­tel­no­ści w spi­sie wierzytelności. 

Restrukturyzacja firmy a wykonywanie umów

Jed­ną z naczel­nych zasad pra­wa cywil­ne­go jest zasa­da mówią­ca o tym, iż umów nale­ży dotrzy­my­wać. Nie­mniej jed­nak nie zawsze będzie to moż­li­we. Fir­ma, któ­ra sta­nę­ła przed koniecz­no­ścią doko­na­nia restruk­tu­ry­za­cji powin­na roz­wa­żyć rene­go­cjo­wa­nie nie­ko­rzyst­nych dla niej umów. W przy­pad­ku gdy nego­cja­cje nie przy­nio­są ocze­ki­wa­nych efek­tów, fir­ma pod­da­na restruk­tu­ry­za­cji powin­na roz­wa­żyć wystą­pie­nie na dro­gę sądo­wą, aby dopro­wa­dzić do zmia­ny bądź roz­wią­za­nia takich umów. Celem unik­nię­cia bowiem nega­tyw­nych skut­ków wystą­pie­nia zda­rze­nia nad­zwy­czaj­ne­go, nie­moż­li­we­go do zapo­bie­że­nia i wywo­ła­ne­go przy­czy­ną zewnętrz­ną, mają­ce­go zna­cze­nie dla wyko­na­nia umo­wy, kon­tra­hen­ci czę­sto umiesz­cza­ją w umo­wach klau­zu­le doty­czą­ce tzw. siły wyż­szej, aby wyłą­czyć odpo­wie­dzial­ność kon­trak­to­wą. War­to wska­zać, iż to, czy dane zda­rze­nie, np. wybuch epi­de­mii, będzie moż­na zakwa­li­fi­ko­wać jako „siłę wyż­szą”, zale­żeć będzie od kon­kret­nych posta­no­wień zawar­tych w umowie.

Nale­ży jed­nak pamię­tać, iż nawet jeże­li przed­się­bior­cy nie prze­wi­dzie­li w umo­wie posta­no­wień doty­czą­cych siły wyż­szej, pol­skie pra­wo przy­zna­je sądo­wi upraw­nie­nie zarów­no do zmia­ny wyso­ko­ści świad­cze­nia oraz spo­so­bu wyko­na­nia zobo­wią­za­nia, jak rów­nież do roz­wią­za­nia umo­wy (klau­zu­la rebus sic stan­ti­bus). Sąd może sko­rzy­stać z powyż­sze­go upraw­nie­nia w sytu­acji, w której:

 1. wystą­pi­ła nad­zwy­czaj­na zmia­na sto­sun­ków oraz
 2. speł­nie­nie świad­cze­nia było­by nad­mier­ne utrud­nio­ne bądź gro­zi­ło nad­mier­ną stra­tą dla jed­nej ze stron, cze­go stro­ny zawie­ra­jąc umo­wę nie przewidziały.

O tym czy w danym przy­pad­ku będzie­my mie­li do czy­nie­nia z nad­zwy­czaj­ną zmia­ną sto­sun­ków decy­do­wać będą oko­licz­no­ści kon­kret­nej spra­wy. Jak widać restruk­tu­ry­za­cja fir­my może pole­gać rów­nież na się­gnię­ciu po moż­li­wo­ści jakie daje pra­wo cywil­ne celem dopro­wa­dze­nia do zmia­ny bądź roz­wią­za­nia umów, któ­re wsku­tek nad­zwy­czaj­nych oko­licz­no­ści sta­ły się dla jed­nej ze stron umo­wy bar­dzo niekorzystne. 

Sądowe postępowania restrukturyzacyjne

Pra­wo restruk­tu­ry­za­cyj­ne prze­wi­du­je okre­ślo­ne postę­po­wa­nia, w ramach któ­rych fir­ma nie­wy­pła­cal­na lub zagro­żo­na nie­wy­pła­cal­no­ścią, może pod­jąć kon­kret­ne dzia­ła­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne. W tym celu fir­ma, któ­ra jest nie­wy­pła­cal­na bądź zagro­żo­na nie­wy­pła­cal­no­ścią może zło­żyć w sądzie wnio­sek. Wów­czas zosta­je wsz­czę­te postę­po­wa­nie restrukturyzacyjne.

Restruk­tu­ry­za­cja fir­my prze­bie­ga według ści­śle okre­ślo­nych zasad. Pol­ski usta­wo­daw­ca prze­wi­dział czte­ry pro­ce­du­ry, w ramach któ­rych może zostać prze­pro­wa­dzo­ne postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne, a mianowicie:

 1. postę­po­wa­nie o zatwier­dze­nie ukła­du pomię­dzy przed­się­bior­cą a jego wierzycielami;
 2. przy­spie­szo­ne postę­po­wa­nie układowe;
 3. postę­po­wa­nie ukła­do­we oraz
 4. postę­po­wa­nie sanacyjne.

Nasz dorad­ca restruk­tu­ry­za­cyj­ny udzie­la klien­tom nie­zbęd­ne­go wspar­cia na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia restrukturyzacyjnego.

Restruk­tu­ry­za­cja przed­się­bior­stwa nie musi ozna­czać od razu znacz­nej reduk­cji eta­tów. Nie­mniej jed­nak w przy­pad­ku spad­ku popy­tu na ofe­ro­wa­ne przez fir­my pro­duk­ty czy usłu­gi, czę­sto nie­unik­nio­nym roz­wią­za­niem będą zwol­nie­nia gru­po­we celem reduk­cji kosz­tów, w tym kosz­tów pracowniczych. 

Istot­ne jest, aby pod­ję­cie dzia­łań napraw­czych przez przed­się­bior­cę zosta­ło zaini­cjo­wa­ne w odpo­wied­nim cza­sie. Trze­ba też przy­go­to­wać odpo­wied­ni plan restruk­tu­ry­za­cyj­ny. Nale­ży mieć bowiem na uwa­dze, iż restruk­tu­ry­za­cja fir­my ma na celu popra­wie­nie jej sytu­acji finan­so­wej. Nie­pod­ję­cie dzia­łań w odpo­wied­nim cza­sie może dopro­wa­dzić do nie­wy­pła­cal­no­ści fir­my oraz koniecz­no­ści ogło­sze­nia upa­dło­ści. War­to wska­zać, iż korzy­sta­jąc z usług naszej Kan­ce­la­rii pro­ces postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go prze­bie­gnie szyb­ko, spraw­nie i z zacho­wa­niem obo­wią­zu­ją­cych procedur.

Nale­ży być świa­do­mym, iż zło­że­nie wnio­sku w postę­po­wa­niu restruk­tu­ry­za­cyj­nym nie zwal­nia z obo­wiąz­ku zgło­sze­nia upa­dło­ści. Wnio­sek o ogło­sze­nie upa­dło­ści przed­się­bior­ca ma obo­wią­zek zło­żyć w sądzie w ter­mi­nie 30 dni od dnia, w któ­rym stał się nie­wy­pła­cal­ny. War­to wska­zać, iż przed­się­bior­ca może się uwol­nić od odpo­wie­dzial­no­ści za nie­zło­że­nie wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści w ter­mi­nie, jeśli udo­wod­ni, że w powyż­szym ter­mi­nie został zatwier­dzo­ny układ w postę­po­wa­niu o zatwier­dze­nie ukła­du bądź nastą­pi­ło otwar­cie postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go. Wnio­sek o ogło­sze­nie upa­dło­ści dłuż­nik skła­da samo­dziel­nie, ma do tego pra­wo rów­nież każ­dy z jego wie­rzy­cie­li oso­bi­stych. W przy­pad­ku wie­rzy­tel­no­ści spor­nych czę­sto docho­dzi jed­nak do odda­le­nia wspo­mnia­ne­go wniosku.

Restrukturyzacja firmy a obowiązki podatkowe

Każ­dy przed­się­bior­ca musi pamię­tać rów­nież o tym, że czas kry­zy­su nie zwal­nia go od koniecz­no­ści speł­nie­nia przez nie­go zobo­wią­zań publicz­no­praw­nych, w tym uisz­cze­nia podat­ków. Restruk­tu­ry­za­cja fir­my tak­że nie sta­no­wi prze­słan­ki do zanie­cha­nia wypeł­nia­nia obo­wiąz­ków nało­żo­nych przez pra­wo. Nie­mniej jed­nak, w przy­pad­kach uza­sad­nio­nych waż­nym inte­re­sem podat­ni­ka organ podat­ko­wy może sko­rzy­stać z upraw­nień prze­wi­dzia­nych prze­pi­sa­mi pra­wa, takich jak:

 1. odro­cze­nie ter­mi­nu płat­no­ści podatku;
 2. roz­ło­że­nie zapła­ty podat­ku na raty;
 3. odro­cze­nie ter­mi­nu płat­no­ści zale­gło­ści podatkowej;
 4. roz­ło­że­nie na raty zale­gło­ści podatkowej;
 5. umo­rze­nie w cało­ści lub czę­ści zobo­wią­za­nia podat­ko­we­go (tj. zale­gło­ści podat­ko­wej, odse­tek za zwło­kę bądź opła­ty prolongacyjnej).

Organ podat­ko­wy może przy­znać ulgi podat­ko­we wyłącz­nie na wnio­sek podat­ni­ka. Nale­ży pamię­tać, że wnio­sek ten powi­nien zostać zło­żo­ny w pra­wi­dło­wej for­mie oraz wska­zy­wać przy­czy­nę uza­sad­nia­ją­cą przy­zna­nie fir­mie ulgi podat­ko­wej. Wła­ści­we uza­sad­nie­nie wnio­sku jest istot­ne, gdyż orga­ny podat­ko­we dzia­ła­ją w takich spra­wach w opar­ciu o uzna­nie, a co za tym idzie, przed­się­bior­ca musi prze­ko­nać urząd skar­bo­wy, iż wnio­sek o przy­zna­nie ulg podat­ko­wych zasłu­gu­je na uwzględ­nie­nie. Celem zwięk­sze­nia praw­do­po­do­bień­stwa uzy­ska­nia ulgi podat­ko­wej, reko­men­du­je­my sko­rzy­sta­nie z pomo­cy praw­ni­ka, któ­ry dora­dzi jak uzy­skać ulgę w spła­cie zobo­wią­zań podatkowych.

Firma w restrukturyzacji a składki ZUS

W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach przed­się­bior­cy mogą liczyć rów­nież na nastę­pu­ją­ce ulgi zwią­za­ne z koniecz­no­ścią opła­ca­nia do ZUS‑u skła­dek z tytu­łu ubez­pie­czeń społecznych:

 1. odro­cze­nie płat­no­ści skła­dek ZUS;
 2. roz­ło­że­nie spła­ty powsta­łe­go wcze­śniej zadłu­że­nia na raty, a nawet
 3. umo­rze­nie skła­dek ZUS.

Powyż­sze ulgi dla firm mogą być przy­zna­ne po speł­nie­niu okre­ślo­nych prze­pi­sa­mi pra­wa warun­ków. Tytu­łem przy­kła­du dla uzy­ska­nia umo­rze­nia należ­no­ści nale­ży wyka­zać przed orga­nem, że ist­nie­je cał­ko­wi­ta nie­ścią­gal­ność należ­no­ści, bądź że na przy­kład fir­ma znaj­du­je się w trud­nej sytu­acji finan­so­wej. Nale­ży tak­że pamię­tać, aby wnio­sek został wnie­sio­ny w odpo­wied­nim cza­sie (np. w zakre­sie odro­cze­nia płat­no­ści nie póź­niej niż w dniu jej wyma­gal­no­ści). Nie­wąt­pli­wie war­to sko­rzy­stać z usług kan­ce­la­rii praw­nej, któ­ra w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny zapew­ni pomoc fir­mie w ubie­ga­niu się m.in. o umo­rze­nie skła­dek ZUS.

Restrukturyzacja firmy Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je sze­ro­ki zakres pomo­cy praw­nej m.in. na tere­nie War­sza­wy i oko­lic. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii Praw­nej znaj­du­je się w War­sza­wie przy ul. Zło­tej 59. Dane kon­tak­to­we: tel. 22 489 52 65. Nasz zespół two­rzą praw­ni­cy zaj­mu­ją­cy się pra­wem upa­dło­ścio­wym i restruk­tu­ry­za­cją firm. Nasz dorad­ca restruk­tu­ry­za­cyj­ny udzie­la kom­plek­so­we­go wspar­cia i doradz­twa przed­się­bior­stwom, któ­re są zagro­żo­ne upadłością.

Powrót do pod­stro­ny — Obsłu­ga praw­na firm

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Artykuły — Restrukturyzacja firmy 

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe

Ocena 

Śred­nia oce­na: 4.9 / 5. Licz­ba gło­sów: 24