Postępowanie sanacyjne

Jed­no­cze­śnie z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej musi­my liczyć się z tym, że przyj­dzie dzień, w któ­rym nasza fir­ma będzie mia­ła pro­ble­my z bie­żą­cym regu­lo­wa­niem zobo­wią­zań finan­so­wych. Aby uchro­nić ją przed cał­ko­wi­tym upad­kiem, może­my sko­rzy­stać z czte­rech postę­po­wań restruk­tu­ry­za­cyj­nych, mają­cych na celu utrzy­ma­nie fir­my na ryn­ku. W niniej­szym arty­ku­le uwa­gę zwró­ci­my wyłącz­nie na jed­no z nich – na postę­po­wa­nie sana­cyj­ne, któ­re w naszej opi­nii naj­le­piej chro­ni inte­re­sy firmy.

Cel postępowania sanacyjnego

Celem postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go jest umoż­li­wie­nie fir­mie, któ­ra ma pro­ble­my z płyn­no­ścią finan­so­wą doko­na­nie czyn­no­ści napraw­czych (dzia­łań sana­cyj­nych) oraz zawar­cie ukła­du po uprzed­nim stwo­rze­niu spi­su wie­rzy­tel­no­ści, jakie wobec niej przy­słu­gu­ją. Co wię­cej, jest to naj­da­lej idą­ce postę­po­wa­nie z wszyst­kich czte­rech postę­po­wań restruk­tu­ry­za­cyj­nych mają­cych na celu ochro­nę dłuż­ni­ka przed egze­ku­cją, sta­no­wiąc jed­no­cze­śnie naj­więk­szą jego zaletę.

Działania sanacyjne

W trak­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go pro­wa­dzo­ne są dzia­ła­nia sana­cyj­ne. Dzia­ła­nie te to zarów­no czyn­no­ści praw­ne, jak rów­nież fak­tycz­ne zmie­rza­ją­ce do popra­wy sytu­acji finan­so­wej fir­my celem przy­wró­ce­nia jej zdol­no­ści do regu­lo­wa­nia zobowiązań.

Zalety postępowania sanacyjnego

Z dniem otwar­cia postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go całość mająt­ku fir­my sta­je się masą sana­cyj­ną, nad któ­rą pie­czę co do zasa­dy spra­wu­je zarząd­ca wyzna­czo­ny przez sąd. Zarząd­ca został uzbro­jo­ny w sze­reg upraw­nień, z któ­rych może sko­rzy­stać, a w tym m. in.:

 1. może on odstą­pić od nie­ko­rzyst­nych dla fir­my umów wza­jem­nych (bez wzglę­du na zapi­sy zawar­te w samej umowie);
 2. reduk­cja zatrud­nie­nia, ana­lo­gicz­na jak w prze­pi­sach postę­po­wa­nia upadłościowego;
 3. zby­cie mająt­ku na zasa­dach ana­lo­gicz­nych, jakie wystę­pu­ją w postę­po­wa­niu upadłościowym.

Fir­ma, gdy w spo­sób odpo­wied­ni to umo­ty­wu­je, może spo­wo­do­wać, iż zarząd nad jej mająt­kiem zosta­nie jej pozo­sta­wio­ny. W takiej sytu­acji posia­dać ona będzie wszyst­kie upraw­nie­nia, jakie zosta­ły przy­zna­ne zarząd­cy, tj. rów­nież w zakre­sie moż­li­wo­ści odstą­pie­nia od wybra­nych umów wza­jem­nych, któ­re uzna­ne zosta­ną za niekorzystne.

W jaki sposób rozpocząć postępowanie sanacyjne?

Postę­po­wa­nie sana­cyj­ne ini­cjo­wa­ne jest na sku­tek zło­że­nia wnio­sku o otwar­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go. Wnio­sek ten może zostać zło­żo­ny zarów­no przez fir­mę samo­dziel­nie, jak rów­nież przez jej wierzyciela.

We wnio­sku tym wska­zać nale­ży m. in. dane przed­się­bior­cy, miej­sca poło­że­nia przed­się­bior­stwa oraz innych skład­ni­ków mająt­ko­wych przed­się­bior­cy, wstęp­ny plan restruk­tu­ry­za­cyj­ny, dane wie­rzy­cie­li oraz sumy wierzytelności.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Sądem wła­ści­wym dla wszel­kich spraw doty­czą­cych restruk­tu­ry­za­cji przed­się­bior­cy jest sąd rejo­no­wy, wydział gospo­dar­czy, w okrę­gu dzia­łal­no­ści któ­re­go przed­się­bior­ca posia­da głów­ny ośro­dek swej pod­sta­wo­wej dzia­łal­no­ści. Dla spół­ek domnie­my­wa się, że ośrod­kiem tym jest ich siedziba.

Koszt złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Koszt zło­że­nia wnio­sku o otwar­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go to opła­ta sta­ła w wyso­ko­ści 1.000,00 zł.

Kiedy wnieść uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego?

Prze­pi­sy pra­wa prze­wi­du­ją rów­nież moż­li­wość wnie­sie­nia uprosz­czo­ne­go wnio­sku o otwar­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go, któ­re­go koszt jest o wie­le niż­szy od zwy­kłe­go wnio­sku i wyno­si 200,00 zł. Uprosz­czo­ny wnio­sek o otwar­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go może zostać zło­żo­ny wyłącz­nie przez dłuż­ni­ka wraz z wnio­skiem o umo­rze­nie wcze­śniej wsz­czę­te­go postę­po­wa­nia ukła­do­we­go lub przy­spie­szo­ne­go postę­po­wa­nia ukła­do­we­go. Wnio­sek powi­nien zostać zło­żo­ny w terminie:

 1. tygo­dnia od dnia zgro­ma­dze­nia wie­rzy­cie­li, na któ­rym nie przy­ję­to ukła­du albo
 2. do dnia zło­że­nia zaża­le­nia na posta­no­wie­nie o odmo­wie zatwier­dze­nia ukła­du bądź o umo­rze­niu postępowania.

Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla postępowań egzekucyjnych

Z dniem otwar­cia postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go wszel­kie wsz­czę­te przed tym dniem postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne wobec dłuż­ni­ka pod­le­ga­ją zawie­sze­niu. Nie moż­na tak­że wsz­czy­nać nowych postę­po­wań. Co wię­cej, sędzia – komi­sarz może uchy­lić zaję­cie doko­na­ne przed dniem otwar­cia postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go, a doty­czą­ce masy sana­cyj­nej koniecz­nej do dal­sze­go pro­wa­dze­nia przed­się­bior­stwa, zaś wszel­kie wyeg­ze­kwo­wa­ne należ­no­ści jesz­cze nie­wy­da­ne powin­ny zostać prze­la­ne do masy sanacyjnej. 

Przebieg postępowania sanacyjnego

Na sku­tek zło­żo­ne­go wnio­sku nastę­pu­je otwar­cie postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go w opar­ciu o posta­no­wie­nie wyda­ne przez sędzie­go — komi­sa­rza roz­po­zna­ją­cy sprawę. 

Następ­ny­mi czyn­no­ścia­mi podej­mo­wa­nych w ramach postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go to:

 1. wyzna­cze­nie zarządcy;
 2. spo­rzą­dze­nie spi­su wie­rzy­tel­no­ści oraz pla­nu restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go przez zarząd­cę w ter­mi­nie 30 dni od otwar­cia postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go i prze­ka­za­nie ich do sędzie­go — komi­sa­rza celem zatwierdzenia;
 3. zwo­ła­nie zgro­ma­dze­nia wie­rzy­cie­li w ter­mi­nie nie póź­niej­szym niż 12 mie­się­cy od dnia otwar­cia postępowania;
 4. odby­cie zgro­ma­dze­nia wie­rzy­cie­li celem spo­rzą­dze­nia układu;
 5. zatwier­dze­nie ukła­du lub odmo­wa zatwier­dze­nia ukła­du przez sąd;
 6. ewen­tu­al­ne umo­rze­nie postę­po­wa­nia sanacyjnego.

Podsumowanie

Postę­po­wa­nie sana­cyj­ne, jak każ­de postę­po­wa­nie sana­cyj­ne jest postę­po­wa­niem sfor­ma­li­zo­wa­nym. Do jego zaini­cjo­wa­nia nale­ży zło­żyć kom­plet­ny oraz opła­co­ny wnio­sek. Co wię­cej, jeże­li spół­ka chce sama zarzą­dzać swo­im mająt­kiem pod­czas trwa­nia postę­po­wa­nia sana­cyj­ne­go, powin­na w spo­sób nale­ży­ty wnio­sek taki umo­ty­wo­wać. War­to w takiej sytu­acji sko­rzy­stać z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy praw­ni­ków. Taką pro­fe­sjo­nal­ną pomoc w zakre­sie spe­cja­li­za­cji — restruk­tu­ry­za­cja fir­my — znaj­dą Pań­stwo w Kan­ce­la­rii Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Prawni.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Restruk­tu­ry­za­cja firmy

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

Ocena 

Śred­nia oce­na: 5 / 5. Licz­ba gło­sów: 1