Umowy cywilnoprawne

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni ofe­ru­je obsłu­gę kon­trak­tów han­dlo­wych, w szcze­gól­no­ści umów o dzie­ło, umów licen­cyj­nych oraz umów o świad­cze­nie usług. Spo­rzą­dza­my umo­wy cywil­no­praw­ne, któ­re w spo­sób opty­mal­ny zabez­pie­cza­ją inte­re­sy klien­tów. Wspie­ra­my klien­tów w nego­cja­cjach warun­ków kon­trak­tów. Doko­nu­je­my oce­ny skut­ków trans­ak­cji pod kątem podat­ko­wym. Ofe­ru­je­my tak­że pomoc praw­ną w zakre­sie finan­so­wa­nia pro­jek­tów, w szcze­gól­no­ści w kwe­stiach doty­czą­cych usta­na­wia­nia zabez­pie­czeń. Wśród naszych klien­tów są m.in. fir­my z War­sza­wy i okolic.

Sporządzanie umów a zasada swobody umów

Nale­ży pod­kre­ślić, iż w Pol­sce obo­wią­zu­je zasa­da swo­bo­dy umów, a zatem stro­ny mogą zawrzeć kon­trakt, w któ­rym okre­ślą sto­su­nek praw­ny według swe­go uzna­nia. Powyż­sze nie ozna­cza, że stro­ny mają niczym nie­ogra­ni­czo­ną swo­bo­dę w kon­stru­owa­niu umo­wy. Treść lub cel sto­sun­ku praw­ne­go nie może być bowiem sprzecz­ny, z natu­rą sto­sun­ku, usta­wą ani zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go. Przy spo­rzą­dza­niu umów nale­ży więc brać pod uwa­gę natu­rę sto­sun­ku praw­ne­go. Tytu­łem przy­kła­du war­to wska­zać, iż sprzecz­ne z natu­rą sto­sun­ku praw­ne­go będzie posta­no­wie­nie przy­zna­ją­ce tyl­ko jed­nej ze stron umo­wy upraw­nie­nie do zmia­ny umowy.

Rodzaje umów

W samym Kodek­sie cywil­nym prze­wi­dzia­no m.in. nastę­pu­ją­ce rodza­je umów: umo­wa sprze­da­ży; umo­wa dosta­wy; umo­wa kon­trak­ta­cji; umo­wa o dzie­ło; umo­wa o robo­ty budow­la­ne; umo­wa naj­mu; umo­wa dzier­ża­wy; umo­wa leasin­gu; umo­wa pożycz­ki; umo­wa zle­ce­nia; umo­wa agen­cyj­na; umo­wa komi­su; umo­wa prze­wo­zu; umo­wa spe­dy­cji; umo­wa ubez­pie­cze­nia; umo­wa skła­du oraz umo­wa spółki.

Umowy cywilnoprawne – essentialia negotii

Każ­da z umów okre­ślo­nych w Kodek­sie cywil­nym posia­da posta­no­wie­nia, któ­re moż­na podzie­lić na dwie gru­py. Do pierw­szej gru­py nale­żą ele­men­ty przed­mio­to­wo istot­ne umo­wy, któ­re muszą być zawar­te w umo­wie, aby doszło do zawar­cia waż­nej umo­wy – tzw. essen­tia­lia nego­tii umo­wy. Dru­gą gru­pą są tzw. acci­den­tia­lia nego­tii, czy­li posta­no­wie­nia, któ­re mogą zna­leźć się w umo­wie, lecz ich brak nie powo­du­je, iż umo­wa jest nieważna.

Essen­tia­lia nego­tii umo­wy sprze­da­ży to:

  1. zobo­wią­za­nie się sprze­daw­cy do prze­nie­sie­nia na kupu­ją­ce­go wła­sno­ści rze­czy i wyda­nia mu rze­czy oraz
  2. zobo­wią­za­nie się kupu­ją­ce­go do ode­bra­nia rze­czy i zapła­ty ceny.

Wyżej wymie­nio­ne ele­men­ty muszą zaist­nieć, aby doszło do zawar­cia waż­nej umo­wy sprze­da­ży. Oczy­wi­ście nego­cja­cje umo­wy sprze­da­ży mogą uwzględ­niać rów­nież dodat­ko­we ele­men­ty, takie jak ter­min wyda­nia rze­czy czy ter­min zapła­ty ceny.

Wykonywanie umów

Umo­wa powin­na być wyko­na­na zgod­nie z jej tre­ścią, w spo­sób odpo­wia­da­ją­cy jej celo­wi spo­­łe­cz­no-gospo­­da­r­cze­­mu, zasa­dom współ­ży­cia spo­łecz­ne­go oraz usta­lo­nym zwy­cza­jom. W dodat­ku umo­wę nale­ży wyko­ny­wać z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią, a w przy­pad­ku, gdy kon­tra­hent wyko­nu­je umo­wę w ramach pro­wa­dzo­nej przez nie­go dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, nale­ży­tą sta­ran­ność usta­la się bio­rąc pod uwa­gę zawo­do­wy cha­rak­ter tej działalności.

Kon­tra­hent jest obo­wią­za­ny oso­bi­ście wyko­nać umo­wę jedy­nie wów­czas, gdy to wyni­ka z umo­wy, wła­ści­wych prze­pi­sów albo natu­ry świad­cze­nia. Co wię­cej kon­tra­hent powi­nien świad­czyć rze­czy śred­niej jako­ści w przy­pad­ku, gdy jest on obo­wią­za­ny do świad­cze­nia rze­czy ozna­czo­nych tyl­ko co do gatun­ku, a jakość rze­czy nie jest okre­ślo­na przez usta­wę lub przez umo­wę ani nie wyni­ka z okoliczności.

Umowy handlowe a nadzwyczajna zmiana stosunków

Jed­ną z naj­waż­niej­szych zasad pra­wa cywil­ne­go jest zasa­da mówią­ca o tym, iż umów nale­ży dotrzy­my­wać (pac­ta sunt servan­da). Usta­wo­daw­ca prze­wi­dział jed­nak od powyż­szej zasa­dy sze­reg odstępstw, a jed­nym z nich jest zawar­ta w Kodek­sie cywil­nym (klau­zu­la rebus sic stan­ti­bus), zgod­nie z któ­rą, gdy wsku­tek nad­zwy­czaj­nej zmia­ny sto­sun­ków wyko­na­nie umo­wy wią­za­ło­by się z nad­mier­ny­mi trud­no­ścia­mi albo gro­zi­ło­by jed­ne­mu z kon­tra­hen­tów rażą­cą stra­tą, cze­go kon­tra­hen­ci nie prze­wi­dy­wa­li zawie­ra­jąc umo­wę, sąd może po roz­wa­że­niu inte­re­sów kon­tra­hen­tów, okre­ślić zgod­nie z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go, spo­sób wyko­na­nia umo­wy, wyso­kość świad­cze­nia lub orzec o roz­wią­za­niu kon­trak­tu. Co wię­cej, jeśli zacho­dzi taka potrze­ba sąd może w razie roz­wią­za­nia umo­wy orzec o roz­li­cze­niach kontrahentów.

Nienależyte wykonywanie umów 

Zasa­dą jest, iż oby­dwie stro­ny umo­wy wza­jem­nej (np. umo­wa o dzie­ło) win­ny sobie świad­czyć jed­no­cze­śnie. Nota­be­ne stro­ny mogą usta­lić, iż jed­na z nich speł­ni swo­je świad­cze­nie wcze­śniej, acz­kol­wiek w przy­pad­ku, gdy speł­nie­nie świad­cze­nia przez dru­gą stro­nę ze wzglę­du na jej stan mająt­ko­wy jest wąt­pli­we, pod­miot zobo­wią­za­ny do wcze­śniej­sze­go świad­cze­nia jest upraw­nio­ny do powstrzy­ma­nia się ze świad­cze­niem. Upraw­nie­nie takie nie przy­słu­gu­je jed­nak, gdy w chwi­li zawar­cia umo­wy stan mająt­ko­wy stron był im znany.

Z kolei w przy­pad­ku wystą­pie­nia zwło­ki w wyko­na­niu umo­wy wza­jem­nej stro­na umo­wy może wyzna­czyć swo­je­mu kon­tra­hen­to­wi odpo­wied­ni ter­min do wyko­na­nia umo­wy, po upły­wie któ­re­go upraw­nio­na będzie do odstą­pie­nia od umowy.

Sporządzanie umów — Warszawa

Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni wspie­ra swo­ich klien­tów w spo­rzą­dza­niu oraz ana­li­zie wszel­kich umów cywil­no­praw­nych. Kan­ce­la­ria spo­rzą­dza zarów­no umo­wy kon­su­menc­kie, jak rów­nież kon­trak­ty zawie­ra­ne pomię­dzy przed­się­bior­ca­mi. Ofe­ru­je­my spo­rzą­dza­nie m. in. takich umów jak: umo­wa sprze­da­ży, umo­wa dosta­wy, umo­wa prze­wo­zu, umo­wa pożycz­ki, umo­wa zle­ce­nia czy umo­wa naj­mu. W razie potrze­by Kan­ce­la­ria bie­rze rów­nież aktyw­ny udział w nego­cjo­wa­niu spor­nych zapi­sów umo­wy. Kan­ce­la­ria poma­ga fir­mom oraz oso­bom fizycz­nym z War­sza­wy i oko­lic. Sie­dzi­ba Kan­ce­la­rii usy­tu­owa­na jest w War­sza­wie przy ul. Zło­tej 59. Mogą się Pań­stwo z nami skon­tak­to­wać rów­nież tele­fo­nicz­nie pod nume­rem tele­fo­nu: 22 489 52 65.

Podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc, istot­ne jest, aby stro­ny chcą­ce nawią­zać sto­su­nek praw­ny mię­dzy sobą zawar­ły waż­ną umo­wę okre­śla­ją­cą dokład­nie przed­miot umo­wy oraz wszel­kie moż­li­we oko­licz­no­ści, któ­re wpły­wać mogą na wyko­ny­wa­nie umo­wy po dniu jej zawar­cia umo­wy. Pra­wi­dło­we spo­rzą­dze­nie umo­wy pozwa­la bowiem zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia umo­wy przez kon­tra­hen­ta. Kan­ce­la­ria Praw­na Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni w ramach spe­cja­li­za­cji — obsłu­ga praw­na firm — wspie­ra swo­ich klien­tów m.in. z War­sza­wy i oko­lic w całym pro­ce­sie zawie­ra­nia umów, począw­szy od pro­wa­dze­nia nego­cja­cji, aż po spo­rzą­dze­nie umowy.

Powrót do spe­cja­li­za­cji — Obsłu­ga praw­na firm

Masz pyta­nia lub wątpliwości?

Zadzwoń

+48 22 489 52 65

 

Ocena 

Śred­nia oce­na: 5 / 5. Licz­ba gło­sów: 2